[- 811 VOOR ALLEN SANGUINOSE fflolenaar's Kindermeei 881 HOIS ntl SCBDURTJE Oil- 8! CAN1MBO0ME! ABDIJSIROOP SANCTA^AULO Dokter 8T1S, Advertentien. Uit de hand te koop en aforaak te koop. Een hoest is slechi voor een hoest De Abdijsiroop is goed voor den hoesi i Ma&tschappij „Axsl-Station". „In 'tbslang der LaiicJhouwsrs" bit de hand te koop Bij iasoklj?mg id loop Verdenkt gij uw nieren wel? Hoogwatergetij te Ter Neuzen. Tandarts MEIER (Mijnheer enMevrouw) met open Erf en groote Schuur Pl.m. 180,000 Kg. Amm.-Superphospliaat, Pl.M. 60,000 Kg. Superpliospliaat, Pl.m. 82,000 Kg. Chilisalpeter, Pl.m. 90 Kg. Belgisch Klaverzaad, 251,000 Kg. Superpiiosphaat, 465,200 Ammoniak'Superphosptmat, 6,100 fijnKoeK, 4,300 Mais, en 324 BrabantsGli Rood Klaverzaad. eene partij door wind beschadigde Door eenige personen werd uit het pakhuis, door de kier der deur en van het dak, nog met allerlei dingen naar de politie gegooid (met kopjes, schoteltjes, dakpannen, enz.) Niemand werd gewond, alleen kreeg de agent K. een onbeteekenende handenontvelling. De politie deed geen verdere moeite om het gezelschap in't pakhuis bij de kladden te krijgen, maar ging naar huis! En zoo eindigt zeer plotseling deze historie van een nachtelijke schermutseling. Natuurlijk is wel een nader onderzoek naar de daders van het gepleegd verzet ingesteld. Sardou en zijn schoenmaker. Toen Sardou nog als jongmensch, onbekend bij de menigte, door de straten van Parijs draafde, om zijn manuscripten aan den man te brengen, en les te geven in taal en letterkunde tegen veertig sous per uur, was hij gekleed als een arme student, maar steeds onberispelijk geschoeid. Dat kwam, omdat de toekomstige auteur van de //Oyprienne" een menschlievenden schoenmaker had gevonden, die hem een onbe- grensd crediet verleende. //Op zekeren dag", zoo vertelde Sardou aan den tooneelspeler Berton, //kwam pldtseling mijn schoenmaker boven bij mij op mijn dakkamertje. Toen ik hem zag, h'ield ik mij voorbereid op een pijnlijke scene, want ik was nog altijd in gebreke gebleven, mijn laatste paar laarzen te betalen. Maar niets daarvan De goede man pakte heel kalmpjes twee paar laarzen uit en toen ik hem verbaasd aankeek want ik had in het geheel geen schoeisel besteld, hoewel ik er zeer groote behoette aan bad zeide hij Wat heb ik in langen tijd het genoegen niet gehad, u te zien. Ik vermoed, dat u niet bij mij is gekomen, omdat u mij nog geld schuldig is. En toch heeft u stellig nieuwe laarzen noodig. Welnu, daar zjjn ze. Dat eene paar is bijzonder sterk, met dikke zolen het andere is, zooals u ziet, een paar verlakte. Daarmee kunt u visites maken. Van tijd tot tijd zal ik eens komen zien, ofze nog in goeden staat zijn, en moeten ze door nieuwe worden vervangen dan zal ik er steeds voor zorgen, dat u die op tijd heeft. Maak het u maar niet moeiiijk, wat de betaling betreft. Ik weet dat u een man is, die een toekomst heeft, dat heb ik dadelijk wel aan u gemerkt. Later, als het u eenmaal goed gaat in de wereld zult u mij wel betalen. Maar, dan moet u ook netjes voor den dag komen een slecht geschoeid man komt niet vooruit." Verscheidene jaren moesten nog verloopen, eer Sardou in staat was, zijn schoenmakers- rekening te betalen. Maar toen dan toch eindelijk het succes voor hem was gekomen, kweet hij zich van dien plicht en vereffende de rekening die tot 1200 francs was opgeloopen. *Met mijne erkentelijkheid", voegde Sardou er met een fijn lachje aan toe. Staat gij op met een ellendig gevoel in aw rug? Pjjn in de lendenen en zijden? Zijt gij prikkelbaar of moedeloos? Zonder euergie Is uw urine bewolkt, zanderig of brandend Heeft uw water een onnatuurlijke kleur? Loost gij te veel of te weinig urine? Zijt gij waterzuchtig of rheu'matisch? Wanneer gij het geringste verschijnsel van een nier- of blaasziekte hebt, dan zjjt gy nooit veilig voor een plotselinge ineenstorting der nieren of van de blaas. Uw ziekte kan zelfs een hoogeren trap bereikt hebben dan gij denkt en hoe langer zij veronachtzaamd wordt, des te dieper kan zij wortel schieten. Alleen een speciaal nierengeneesmiddel kan iederen wortel van een nierziekte uitroeien en de werkelijke oorzaak der ziekte genezen. Dit is de reden, dat Foster's Rugpijn Nieren Pillen duurzaain genezen. Zij dienen uitsluitend voor nier- en blaaskwalen. Zij werken in overeen- stemming met de natuur en geven aan de nieren hun gezondheid terug, terwijl zij een natuurlijke werking der blaas herstellen, zoodat het bloed behoorlijk gefiltreerd wordt en de vloeibare onzuiverheden geregeld uit het lichaam worden afgevoerd. Ziet toe, dat de juiste naam Foster's Rugpijn Nieren Pillen op de doos voorkomt. Zij zijn te Ter Neuzen verkrijgbaar bij den heer A. van Overbeeke-Leunis, Westkoikstraat. Toe- zending geschiedt franco na ontvangst van postwissel a f 1,75 voor een, of f 10,voor zes doozen. DAGEN, Voorm. Nam. Zaterdag 27 Januari 6.43 7.9 Zondag 28 7.40 8.9 Maandag 29 8.46 9.24 Dinsdag 30 r 10.3 10.46 Woensdag 31 H 11.5 11.58 Donderdag 1 Februari 12.30 Vrjjdag 2 l.~~ 1.2« Dr. Young, geneesheer te Glasgow, meldt Ik heb bij wijze van proef het natuurlijke Franz Joseff-bitterwater als eerste pur- geermiddel na bevallingen voorgeschreven, en heb kunnen constateeren dat bet vele goeds dat men ervan vertelt volkomen verdiend is. Patienton nemen gaarne echt Franz Josef-water, daar de dosis klein en het water bijna zonder smaak is Gediplomeerde specialisten voor Mond- en Tand- ziekten. Dagelijks te raadplegen van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uur. Bagattenstraat 36, GENT. (2 minuten van de Zuidstatie). op een mooien stand van Ter Neuzenook zeer geschikt voor renteniers. Te bevragen aan het bureau van dit blad. die zich zwak en lusteloos gevoelen die gedurig vermoeid zijn, zoodat hun alles te veel isdie na uitputtende ziekten niet weer op kracht kunnen komen die te veel vergden van hun krachten, of die door andere oorzaken het weerstandsvermogen hebben verloren is een versterkingsmiddel van den eersten rang, dat alle dergelijke middelen ver achter zich laatdat snel en afdoende ingrijpt in de oorzaak van bovengenoemde kwalen en door duizenden in en buiten ons vaderland met dankbaarheid wordt geroemd. SANGUINOSE kost per fl. 1,50 6 fl. 8,-; 12 fl. 15,-. Wacht U voor namaak I Te verkrijgen bij de meeste Apothekers en goede Drogisten. Den Haag. VAN DAM Co Te Ter Neuzen bij A. van Overbeeke-Leunis, te Axel bij Joz. de Feijrer Adres: HOUG te Zaamslag. GENEES UW HOEST Een hoest is het begin van tering, asthma, influenza, pleuris, bronchitis, borstaandoening of longontsteking. DENKT DAARAAN Laat uw longen niet wegvreten door een hoest te verwaar- loozen, koopt de ABS>MSiROOWti Klooster Sancta Paulo, zoo spoedig mogelijk, en uwe hoestbuien zullen in korten tijd genezen zijn. DENKT DAARAAN is dan ook een onovertroffen middtl tegen asthma, kink- en slijmhoest, verouderde en verwaarloosde verkoudheid, heesch- heid, pleuris, influenza, bronchitis, keelpijn en alle borst- en longaandoeningen. Voorkomt de Tering! Is het n»*alzfltkalijk, dat een sitaaar is MEEK, in het geheel niet. is het heste en het goedkoop@$@ Kindervoedsel en wordt daarom in de meeste huizen gebruikt, o.a. //Emma Kinderziekenbuis", ffRgks Kweekschool voor Vroedvrouwen", Toevlucht voor Onbehuisden," *ZuigeIingen-lnrichting", enz., enz., alle te Amsterdam. Wie zi)n kind voedt met betaalt slefehts enkeie centen per dag' aSm voeding en verkrijgt de beste resnltaten. OVERAL VERKRIJGBAAR 20 ct. per pondspak, IS cent per 1/2 pondspak. Het Kindermeei staat onder eontrdle van de H.H. Dr. v. HAMEL ROOS HARMENS. en Zaandam, 26 Juni 1910. Weled. Heeren Ongeveer 4 maanden geleden vroeg ik U een gebruiksaanwijzing omtrent Uw Kindermeei, hetwelk U met den meesten spoed mi) deed toekomen met de mede- deeling, dat U nog iets zoudt willen vernemSn of het kind het Kindermeei nog wil nemen. Zooals U zult bemerken heb ik de tijd ervoor genomen, hoe het resultaat zou wezen en kan U verzekeren, dat ons kind er kostelijk uitziet en wij tot heden zonder bezwaar het kind met Uw Kindermeei naast de aanwijzing voorkomende in het boekje vDe verzorging van de Zuigeling" door Dr. J. de Bruin e. a., gevoed hebben. Zooals ik schreef zijn wij geen oogenblik over de voeding ontevreden geweest en kan ik verklaren, dat ons kind van het eerste oogenblik af met zeer gunstig resul taat gevoed is met MOLENAAR's KINDERMEEL. Mijn hartelijke dank voor de toegezonden gebruiksaanwijzing. Hoogachtend, Uw. Dw. Dn., Zuiddijk 167. (w. g.) J. HUSSLAGE. Tandarts, Statiestraat 8, GENT, is te raadplegen el ken werkdtuj van 10 tot 4 uurvoor tsand- en morsdsiekten, alsook voor het pSaateen wars waSscho gokitten. Hel Bestuur van bovengenoemde Maatschappij zal op Oonierdag den 1 Februari 1932, des namiddags om drie uurbij den heer G. G1LIJAMSE te Axel, trachten aan t« besteden levering 2029 Februari. levering 110 Maart. levering 2030 Maart. levering 2029 Februari, alles 1912. Voorwaarden verkrijgbaar bij den Secretaris a 10 cent. Het Bestuur voornoemd, JAN DE KRAKER, Voorzitter. M. W. KOSTER, Secretaris. VEREENIGXNG \m ZAAMiLAG. Het Bestuur van bovenstaande Vereeniging zal op D«mdes'dag S Fsba-iaspi 1912, des namiddifcg8 3l/9 wUTf ten huize van C. I DE REGT te Zaamslag, trachten aan te be steden, de levering van Voorwaarden en inschrijvingsbiljetten te ver krijgen bij den Secretaris der Vereeniging. Het Bestuur, D. DEKKER Fzn., Voorzitter. E. J. DE KLERK, Secretaris. in den Vergaartpo Ider. Te bevragen bij Gustaf Voerman, Philippine. Aanwezig op gronden in paebt bij GPTBIt. DE RliAKER, te lloek. tandarts, Markt (hoek Bakkerijstraal) Ter Neuzen, ii dageljjks te consulteeren van 9—12 en van 9—4 uur. PlM&e« va* Kunsttaaden en Gebittna. jiWW't-"- MK5HJS De ABDIJSIROOP, Klooster Sancta Paulo, kost per flaeon wan 230 grunt f I.— per ftueon van 550 gram f 2.— en per fluton wan 1000 gram f 3S0. Eiseht ien rooden band met handteekening van den Qeneraal-Agent L. I. AKKER, Rotterdam. Verkrijgbaar bf de bekende verkoopers, alle drogisten en de meeste apwthekcrs. Holenaar's Kindermeei,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1912 | | pagina 2