A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zgeuwsch-Vlaaideren. Cacao DE VOIKSMAM De beste voor den prijs No 7517 Zalerdag 27 Januari 1912. 52e Jaargang. Binnenland. Gemengde berichten. i VAN HOOTEN'S by uitnemendheid. I ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per postYoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,65 en voor bet ovenge Buitenland 2,— Men abonneert zich bp aile Boekbande- iaars, Postdirecteuren en Brievenbuskouders. Telefoon No. 2 5. ADVERTENTIENi Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bp directe opgaaf van driemaal plaatsing derzeltde advertentie wordt de prys slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertent,ien v6or 1 aur op den dag der uitgave. EE3STE BLAD. De Haagsche correspondent van de Tel. schrijft Van betrouwbaren kant werd ons medege- deeld, dat brj de leiders der rechterzijde het plan bestaat, de beide groote verzekerings- ontwerpen in dit jaar door de Tweede Kamer te doen afhandelen, n.l. de ziekte-verzekering in het voorjaar en de ouderdoms- en invaliditeits- verzekering in October. Zeer stellig wordt op aanneming van dez& ontwerpen gerekend. Het schijnt bovendien vast te staan, dat in Maart allereerst de Artpenwet zal worden be- handeld. TER NEUZEN, 26 Januari 1912. Tot onderwijzer aan de openbare school te Aardenbnrg werd uit slechts 2 sollicitanten benoemd de heer C. Brakman, tkans onderwijzer te Schoondijke. Sluiskil. Het muziekgezelschap alhier is dezer dagen ontbonden. Eenige jaren geleden was het met grooten ijver opgericht en het beloofde toen veel te worden. Doch die ijver onder de werkende leden verzwakte al meeren meer, zoodat het bestuur zich thans genoopt zag de muziekvereeniging te ontbinden. Axel. Woensdagavond werd alhier een ver- gadering gehouden van ingezetenen der gemeente ter bespreking van het voornemen om het 25jarig bestaan van het fanfarengezelschap »Concordia" feestehjk te vieren. Een 40tal personen waren op de vergadering tegenwoordig. Besloten werd dit feest te vieren door het geven van een festival. Een voorstel om een muziek- wedstrijd te houden werd met overgroote meerderheid van stemmen verworpen. Het festival zal gehouden worden op 15 Aug. Een eommissie van 20 personen werd gekozen om het bestuur in zijn werkzaamheden bij te staan. Bij acclamatie werd de heer J. Huizinga, burgemeester, die verhinderd was de vergadering bij te wonen, benoemd tot eere-voorzitter. Staande de vergaderiug werd geteekend voor een bedrag van 127. Door de politie te Middelburg is proces- verbaal opgemaakt tegen zekere M., een persoon, die pensioen geniet, en die zijn hulpbehoevende kinderen onverzorgd achterliet. De kinderen zijn intusschen door tussckenkomst van den voogdij- raad in een gesticbt ondergebracht. De vrouw van M. wordt reeds vier maanden in een krank- zinnigengesticht verpleegd. In de fabriek van den heer van den Bergh, aan de Roentgenstraat te Rotterdam, waar men aan het verbouwen is, is een stukadoor uit Haarlem, Dinsdag-namiddag met een kruiwagen met zand gevallen van eeu stelling, die zich vijf meters boven den beganen grond bevindt. Hij kwam met het hoofd op een ijzeren bint terecht; de kruiwagen viel boven op hem. De dood trad onmiddellijk in, tengevolge van schedel- breuk. In de Pieter Jacobdwarsstraat te Amster dam is een bouwvallig gedeelte van een huis ingestort, grenzende aan het smalle gebouw waarin 1 be Empire Music Hall" is gevestigd. Het voorste gedeelte van bet huis heeft zijn ingang in de Nes. Het herbergt de Biihne, waarop avond aan avond gedecoletteerde dames de schoonste liederen kweelen, voor bet naar dit restje van „Nes" vermakelijkheden gekomen publiek. De //Empire"-dames hebber. in bet achter- huis haar kleedkamers. Juist waren zij zich aan het verkleedeu, toen verschillende ruiten van het drie verdiepingen booge perceel knapten A is bestemd om te worden: GOED en GOEDKOOP. VOEDEND en GEMAKKELXJK VERTEERBAAR. 1 Kg. 1.50 - 0.80 74 Kg. 0.421 Yio - 0.18 en bier en daar steenen naar beneden vielen. Voor ongelukken bevreesd verlieten zij bet acbterperceel met groote baast en net bijtijds. Nauwelijks waren de dames in het voorhuis aangekomen of bet achterperceel stortte in met donderend geraas. Gedacbt wordt, dat oorzaak van deze instorting de u-itgravingen zijn, die gedurende eenige dagen op bet aan bet huis aanpalende terrein plaats badden. Wie doet hem dat na Elk jaar als er ijs is, kan men er op rekenen den thans 90-jarigen D. Van Es te Zegwaart op scbaatsen te zien. Zoo ook dit jaar weer. Van Es is het nog met verleerd en is een van de eerste iiefhebbers van de ijssport. De geschaakte jongedame, die op reis naar Indie te Port Said aangehouden werd, is onder geleide bij hare familie in Friesland teruggebracht. Dinsdagnamiddag is te Vlijmen het4jarig dochtertje van den mandenmaker T. H. tegen een brandenden kachel gevallen, tengevolge waarvan haar kleertjes in brand geraakten. Het meisje is aan de bevige brandwonden, die zij daarbij opliep, eenige uren later overleden. Dinsdagavond is in de Bickersgracht te Amsterdam een 17jarig meisje te water geraakt en verdronken. Haar lijk is later opgebaald. -- Een noodlottige slag Zaterdagavond vertoefde zekere J. v. d. V. in het koffiehuis van Th. Hoovers te Made. Hij wilde zijn gelag niet betalen en daarom zette de kasteleiu hem buiten. Van der V. liet zich dat zoo maar niet welgevallen en keerde met een geopend mes in de hand in het cafe terug. De kastelein, dit ziende, greep een stoel en sloeg daarmee naar v. d. V. Deze wilde den slag afweren met de hand waavin bij 't mes bield. 't Noodlotttig gevolg was, dat v. d. V. daarbij zichzelf een zeer ernstige verwonding in bet hoofd toebracbt. Onmiddellijk moest voor hem geneeskundige bulp worden inge- roepen. Naar 't schijnt moet de toestand van v. d. V. thans zorgelijk zijn. Te Gestel (Noord-Brabant) kwamen eenige liedjeszangers in bet cafe van den heer Bijnen. loen zij om geld rondkwamen, merkte een der aanwezigen op, dat zij beter deden aan dege- lijken arbeid te gaan dan op dergelijke wijze te trachten aan den kost te komen. Tot antwoord trok een der zangers een dolk- mes en bracbt den opmerker een ernstigen steek in den arm toe. Hierna kozen zij bet hazenpad. Een Zweedsche matroos van een stoom- schip, liggende in het Oosterdok te Amsterdam wilde zich naar zijn schip begeven. Na eenige malen aan den kant (Prins Heudrik- kade) geroepen te bebben om hem af te balen, waarop bij geen antwoord ontving, sprong bij te water om te tracbten zwemmende het schip te bereiken. Op ongeveer 40 meter van den wal zonk hij in de diepte, maar werd opgemerkt door een voorbijrijdend chauffeur. Door per- soneel van de havenpolitie werd naar den dren- keliftg gedregd. Zijn lijk werd later opgehaald. Een spook gepakt. Sinds de jongste vondst op Haink bij Rozer.daal ging het baDge gerucht, dat het er spookte. Tal van personen zwoeren, dat zij de akelige verschyning gezien badden, liefst bij nacht en ontij. 't Kon niet anders, 't was de verloren ziel van hem, die de schatten daar begraven had, en nu geen rust meer kon vinden, meenden bijgeloovigen. Eenige mannen van 'n meer positieven aanleg, wilden er meer van weten en legden zich in hinderlaag. En met succes, want zij snapten bet spook. Het bleek een antiquair te zijn, die reeds meer- malen tevergeefs geld voor de gevonden munten geboden had en er nu zelf naar delven wou. Na deze onverwachte hardhandige ontmoeting gelooft men echter niet, dat de oudbeidkundige verder aan 't spoken zal gaan. De drievoudige moordaanslag te Groningen. Aan de //N. Gr. Ct." ontleenen wij nog het volgende over den drievoudigen moord, die Zaterdagavond te Groningen plaats had. De dader, Kley, is de zoon van een oppas- send werkman, den timmerman W. Kley. Dezen is het totaal onbegrijpelijk, dat zijn zoon deze misdaad beeft kunnen begaan. Hij heeft nooit anders te klagen gehad over zijn zoon, dan dat bij in den laatsten tijd, gedurende zeven weken, zonder werk was. Hij leefde altijd zeer inge- togen, gebruikte geen sterken drank, kwam nooit in een kroeg, bad geen omgang met meisjes, had zelfs geen kameraden. Zijn eenige uitgaan was de bioscoop, maar daarvan maakte bij dan ook een druk gebruik, soms meer dan tweemaal per week. De bios coop bad voor hem groote aantrekkingskracht. Bij zijn laatsten patroon, den beer Helder, meubelmaker aan de Kruitlaan, gaf bij daarvau herhaaldelijk blijk. Roovers- en Indianengevech- ten, de detective-nummers badden zijn grootste bewondering en daarover mocht bij gaavne praten. Zijn ouders en ook zijn patroon hadden wel eens gezien, dat bij een revolver had. Op de vraag, wat bij daarmee moest doen, bad bij zijn moeder geantwoord, dat daarmee honderd^n menschen in de stad waren gewapend, en aan zijn patroon verklaarde hij, dat bet wapen hem diensten zou kunnen bewijzen als bij wandel- of fietstochten bij avond maakte, want bij liep altijd alleen, omdat bij zich bij niemand aansloot. Zijn laatste patroon is overigens uitstekend over hem te spreken en prees hem als een fliuk, ijverig werkman, die altijd beleefd was en voorkomend tegen iedereen. Hij zou, zoodra er weer werk was, weer terugkomen. Ziju kist met gereed- schap was daarvoor bij zijn patroon blijven staan. Uitgaan deed bij nooit later dan tot hoog- stens half elf 's avonds, ging dan dadelijk te bed, maar vertelde wel eens, dat hij uren wakker had gelegen en bad liggen denken over Amerika. Dat was in den laatsten tjjd zijn ideaal. Gedurende de laatste dagen hebben zijn ouders niets bijzonders aan hem gemerkt. Hij was tegen 8 uur, in zijn Zondagscb pak, nieuwe demi aan en een pet op, uitgegaan. Zijn ouders hebben niet gezien, dat hij de wapens en andere zaken, die op hem gevonden werden, bij zich beeft gestoken. Een half uur er na beeft hij het feit bedreven, en is dus waarschijnlijk linea recta naar bet huis van den heer Polak gegaan, waar hij eens met den heer Helder eenige stoelen beeft gebracht. in den tuin, waardoor hij ^en uitweg heeft gezocht en gevonden, is hij evenwel niet geweest. Even voordat hij het ouderlijk huis verliet, om de misdaad te plegen, legde zijn moeder een rijksdaalder voor de huur op tafel. Tot zijn moeder zei bij toen, dat ze geen huur be- boefde te betalen. »We kunnen zelf wel een huis knjgen," zeide hij. »Ja," had zijn vader gezegd, //we kunnen het wel timmeren en schil- deren, maar we hebben geen geld om den grond te koopen." //t Geld komt er wel vader," heeft bij toen gezegd, en met deze woorden ging hij been. Hij was, door zijn vele lezeu, vrjjwel goed ontwikkeld, had bescbaafde manieren en was zeer werkzaam. Het meisje is Maandagmiddag geopereerd, de kogel is uit haar linkerborst verwijderd en haar toestand was des avonds vrij goed. De heer Maurits Polak is weer naar het Diacones- senhuis vervoerd, waar bij wel geopereerd zal moeten worden. Zijn toestand en die van den beer Eduard Polak, Maandagmorgen geopereerd, is goed. Huurders om naar te verlangen Onder Voorscboten was zoo schrijft men aan bet Leidscbe Dgbl. door een huis- eigenaar een beerenhuis verhuurd aan een echt- paar, een heer en een mevrouw. Toen de voile verhuiswagen er was aange komen, konden de nieuwe bewoners dezen niet geledigd krijgen. alvorens de transportkosten door ben waren betaald. Ze bleven iu gebreke dit te doen en toen vertrok de wagen weer naar de plaats van waar hij gekomen was. Ook de ontboden loskrachten konden beengaan. De nieuwelicgen betrokken echter tocb bet leege huis. Om beurten verlieten zij bet, om zich ergens te warmen denkelijk en tevens om bun inwendigen menscb te versterken. Het huis wilden zij echter niet voor goed verlaten, totdat ten slotte de buisbeer bet genoegen, be- leefde hen er nog uit te koopen voor vijftig pop Maandagnacbt heeft zich in de Koolsteeg te Haarlem een merkwaardig tooneel afgespeeld. r/Haarlem's Dagblad" meldt daarvan het vol gende In bet pakhuis van W. de W., //koopman in alles" in de Koolsteeg 10 rood, waren om- streeks dien tijd bebalve De W., ook P. K., D. van A. en F. van 14., benevens nog etikele anderen, minder bekend bij de politie, present. De beeren hielden daar een //fuifje," en maak- ten er het noodige lawaai bij. Toen de ad- junct-inspecteur Oudman bij het pakhuis kwam, vond hij daarvoor De W. staan, die //in ken- nelijken staat" verkeerde en herrie maakte. Met assistentie van drie agenten wilde de ad junct den man arresteeren, maar dat bleek maar zoo niet te gaan. Want De W.'s amices kwamen uit bet pakhuis, vatten bun kameraad ook beet en sloegen naar den adjunct-inspec- teur met stokken, terwijl de mannen der wet twee knallen hoordeu. Vermoedelijk werd er op ben geschoten, hoewel geen revolver zicbt- baar was. De W. werd door zijn kameraden in het pakhuis gehaald, waarin ze alien ver- dwenen. Maar even later ging de deur opnieuw open, en er klonk weer tot driemaal toe een knal. De drie politiemannen kregen toen van den adjunct-inspecteur last om vuur te geven, met los kruit aanvankelijk. Dat geschiedde. JVEBZESSCHE 01RIVT. tola*! verschijnf Woensdng. en »«tr»von I. wltseaonrterd ROfNA •»p <»IJ de rirmu I" A. i»»#C. te UPer Menzen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1912 | | pagina 1