A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwscfi-Vlaanderen. weimq qeld, No. 7516., DRANKWET. BEPROEFDE LIEFDE. Donderdag 25 »1anuari 1912, 52e Jaargang. EEBSTB BLAD. Buitenland. FE BILLET ON. Y\ Kilo bus f 1,50 ra0.80 y* - 0.42/i rio 0,18 voori Probeert U eens een busje T\van HOUTEIN'S en gjj zult versfeld zijn oi/er de aifefekende, kwaliteit in verhoudingtof den prijs. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,65 en voor bet overige Buitenland 2,—. Men abonneert zich bp alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon No. 2 5. ADVERTEN TIENi Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10 Bp directe opgaaf van driemaal plaatsing derzeifde advertentie wordt de prps slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien voor 1 uur op den dag der uitgave. Burgemeester en Wethouders van ZAAMSLAG herinneren belangheb- benden dat krachtens leeningsbesluit van 1901, op I Juni 1911, aflosbaar is gesteld obligatie- nummer 9, groot 500 gulden, der leening groot 24000,—. Inlevering wordt daarvan ten spoedigste verzocht. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JOH. DE FEIJTER, Burg. J. STOLE Lz., Seer. DU1TSCHLANO. De tweede herstemmingsdag in Duitschland is voor het zwart-blauwe blok slechter geweest dan de eerste. Was het Zaterdag een goede dag voor de vrijzinnigen, Maandag sleepten de socialisten hun buit binnen. Zij veroverden niet minder dan 27 nieuwe zetels, grootendeels ten koste van conservatieven en centrum en bereikten een totaal van 99 zetels, zoodat de sociaal-democraten thans de sterkste partij in den Rijksdag zijn. Maandag werden o. a. gekozen 17 vrijzinnigen, 27 sociaal-democraten, 4 conservatieven, 2 cen- trumsleden, zoodat de partijsterkte tot dusver is41 conservatieven, 12 vrij-conservatieven, 10 leden van de economische vereeniging, 3 anti-semieten, 2 wilde conservatieven, 16 Polen, 5) //Je wilt al te slim zijn Gustaaf en begrijpt niet wat voor de hand ligt. Ik zie verder. Je vader bedoelde, dat indien het bewuste stuk en Zaruba's eergevoel niet voldoende waren, dan zou er iets volgen, dat de uitwerking zeker niet miste. Hij heeft, met mij nooit over Zaruba's geheim gesproken, maar een verzegelden brief gaf hij mij, met opdracht dien op denzelfden dag te verbranden, waarop de baron het geld zou brengen. Als bij echter weigerde te betalen, dan zou ik den brief openen en aan ie ter band stellen." yWaarom hebt ge mij dat niet reeds vroeger gezegd?" vroeg Gustaaf verbaasd. ,/Omdat je vader mij ten strengste bevolen had, niet eerder van dezen brief te spreken, voor de baron ons werkelijk in moeiiijkbeden gebracht bad." Gustaaf draaide bet papier, dat bij nog steeds in de hand hield, been en weer. z/De verzegelde brief vermeldt de oorzaak van de moeilijkheden, waarin Zaruba toen ter tijde Verneu"k^e'" Z81C'e k®' na eenigea tijd nageda'cht te bebben. //Het moet iets zeer bijzonders zijn. Laat ons het ding openen en zien, welk wapen wij daardoor tegen hem in handen krijgen, want vader zou er thans niet meer op tegen kunnen hebben." Hij staarde peinzend in het vuur. 91 leden van het centrum, 5 Welfen, 3 leden van den Beierschen boerenbond, 37 nationaal- liberalen, 1 lid van den boerenbond, 1 Beierscb liberaal, 35 vrijzinnigen, 99 sociaal-democraten, 5 Elzassers, 2 Lotharingers en 1 Deen. De winst- en verliescijfers zijn voor de conser vatieven resp. 6 en 18, vrij-conservatieven 3 en 14, economische vereeniging 3 en 10, Beierscbe boerenbond wint 3, centrum 5 en 14, Polen 1, de nationaal-liberaleD 19 en 29, vrijzinnigen 13 en 18, sociaal-demokraten 59 en 9, Welfen 5 en 1, Elzassers, 2 en 2, Lotharingers 1, wilden 2 en 5. De vrijzinnige bladen constateeren dat de liberalen ditmaal trouwer voor de socialisten opkwamen. Op den eersten herstemmingsdag zijn 22 zetels door de vrijzinnigen en nationaal- liberalen veroverd met de hulp der socialisten. Op den tweeden dag hielpen de vrijzinnigen de socialisten in een 25tal distrikten. Een weder- dienst, die tot het gemeenschappelijk doel leidde de verdwijning van het zwart-blauwe blok. Totaal zijn de linkerpartijen 174 man sterk. Van de resteerende 33 herstemmingen dienen de linkerpartijen er nog 25 te balen om uit //Vader wist wat bij deed," antwoordde de vrouw. z/Tegenover een man, die hem en ons bedrogen heeft, vervalt de belofte om te zwijgen." Gustaaf knikte bevestigend. Een nieuwe hoop was in hem ontwaakt. Misschien kon bet ver- lorene thans spoedig weder teruggewonnen worden en dan was 't een kleinigheia om de boerderij weer haar ouden luister te geven. En meer dan dat, hem werd de gelegenheid gescbonken zich te wreken, voor zooverre hem zulks goed dacbt, en deze gedacbte was een genoegdoening en bevrediging bij bet bittere leed dat hem wedervaren was. Een beftige windstoot rukte de huisdeur open en slingerde haar krakend tegen den muur. Hij sprong uit zijn mijmerijen op en ging naar buiten om de deur weder te sluiten. II. In de donkere gang zag hij een zwarte ge- daante. vWie is daar riep hij luid en op ruwen toon, daar, in zijn tegenwoordige stemming, bezoekers hem niet gelegen kwamen. z/Ik ben 't, Gustaaf," antwoordde een zacbte, schuchtere stem Hij slaakte een vreugdekreet. //Else Hij hield haar in zijn armen en in hetzelfde oogenblik was alle duisternis uit zijne ziel ver- dwenen. Haar hoofd rustte op zijn schouder en zij snikte. Dit duurde echter slechts een oogen- eigen kracht de meerderheid te bereiken. In dien zij er slechts 10 balen dan zullen zij met de kleinere partijen, die meestal met de vrij zinnigen meestemmen, tocb de macbt van het »b!ok" breken. Het centrum heeft gevoelige klappen gehad Het is uit zijn positie als sterkste party ver- drongen door de socialisten. Keulen, wel eens genoemd bet Duitscbe Rome, is gevallen in handen van de rooden. Trim- born, de centrumsman, werd door den socialist met 4000 stemmen meerderheid verslagen. De cijfers van Keulen zijnJustitie-raad Trimborn 22,312 stemmen, de soe.-dem. partij- secretaris Hofrichter 26,633 stemmen. Bij eerste stemming kreeg Trimborn 17,343, Hofrichter 18,666, de nationaal-liberaal 7154, de demokraat 1161, en de conservatief 310 stemmen. Bij de herstemming in 1907 won Trimborn het met 22,009 stemmen, tegen Hofrichter, die 18,731 stemmen kreeg. Rosicke. de opper-agrarier, die in Oldenburg- Plon viel, is nu ook in zijn eigen district Kai- serslautern, gevallen. blik. Zacbt maar snel maakte zij zich los uit de omarming. z/Laat ons nu bedaard zijn," zeide zij, haar best doende om op schertsenden toon te spreken. z/Klagen en weenen maakt een gebroken pot niet weder heel. Die moet je op een andere manier trachten te maken, als wij er toch onze soep in zullen moeten koken." Haar houding en haar woorden maakten een eigenaardigen, zonderlingen indruk op hem. //Is er bij je tbuis iets gebeurd vroeg bij angstig. z/Neen," antwoordde zij weifelend. //Gebeurd is er niets, maar om jouwentwil ben ik bedroefd. Ik zou je zoo gaarne belpen en tocb kan ik niets doen." i/O, wel zeker, je kunt, welriep hij, haar handen grijpend. z/Welnu, hoe dan?" //Daardoor, dat je mij trouw blijft //Ik blijf je trouw, Gustaaf, wat er ook moge gebeuren," antwoordde zij, opnieuw in tranen uitbarstend, welke zij echter dadelijk onder- drukte. Zijn hart klopte beftig van trots en geluk, en hartelijk trok hij haar nogmaals aan zijn borst. z/Wilt ge niet binnenkomen vroeg vrouw Horen, de keukendeur openend. Zij had dadelijk aan den eersten uitroep van haar zoon bemerkt, wie de bezoekster was. Gustaaf voerde het meisje aan de band in de keuken. z/Wel, komaan, Else Krussof, hoe lief van De vrijzinnige Kiimpf is berkozen in bet le Berlijnsche distrikt. Hij stond tegenover een socialist en het ging hard tegen hard, omdat de rooden ook nog bet hun ontbrekende eerste kiesdistrict willen inpalmen. Maar Berlijn wilde niet beelemaal //rood" zijn. Kampf kreeg 5588, tegen 5579 op den socialist uitgebracht. 't Scheelde dus negen stemmen. Het eigenaardigste is nu, dat Beth- mann, de rijkskanselier, de Ministers en de ambtenaren der departementen, die natuurlijk alien voor Kampf stemden, tot de verkiezing van den vrijzinnige den doorslag gaven tegen hun eigen conservatief geweten in. Nog op den drempel van 't stemlokaal werd Betbmann een exemplaar van de //Deutsche Tagesztg." in de hand gestopt, de krant van de Agrariers, waar bij ook 't ambtsnaarsdom zweert, waarin tot stemonthouding werd aan- gespoord. De deelneming aan de verkiezing was te Berlijn zeer levendig. Groote menschengroepen verzamelden zich voor het lokaal, waar Beth- mann en de Ministers kwamen stemmen. De kanselier vei'scheen om half twaalf, vergezeld door zijn secretaris. Het stemlokaal van de Ministers was geves- tigd in bet danssalon van Decker, 's morgens nog warm van 't dansgewoel van den nacht. Om tien uur begon 't stemmen en een van de eersten was de Handelsminister v. Sydow. De conservatieve herstemmingsleus//Geen stem op den vrijzinnige", prijkte op groote aanplakbiljetten aan 't stemlokaal. Ditmaal ontbraken de fotografen, zoodat 't zeldzaam feit, dat conservatieve Ministers op een vrijzinnige stemden, niet in beeld gebracht werd. Tot de herkozenen beboort ook Albert Trager, de 80jarige vrijzinnige. Het oude district van Eugen Richter, Hagen, viel in socialistiscbe handen. 's Avonds was er te Berlijn meer dan gewone drukte. Op de hoofdpunten stonden te midder- nacht groote troepen menscben bjjeen, die de bulletins gretig in ontvangst namen, maar zich overigens van alle betoogingen ontbielden. In de groote lokalen, waar door licbtbeelden de uitslagen bekend gemaakt worden, klouk aan- houdend een oorverdoovend gejuich, gefluit en geloei, al naarmate de gekozenen in den smaak vieleu. De uitslag te Frankfort a.M. wasDe socialist Quark gekozeu met 38,956 stemmen je, dat je gekomen bent, zeide zij, op de haar eigen afgemeten rustige manier. //Neem plaats, daar op dien stoel." z/Dank u zeer, vrouw Horen, maar ik mag niet al te lang uitblijven," antwoordde het jonge meisje. //Tehuis weet niemand, waar ik ben en bovendien is 't ook wel wat laat. Och, ik had zoo'n lust eens bierheen te loopen om te zien hoe 't met u ging." Else Krussof stond in het schijnsel van het turfvuur, dat het voile licbt wierp op haar schoone slanke gestalte. Zij had zwart haar, groote donkere oogen, en een vriendelijk, friscb gezichtje. Zij was twintig jaar oud en haar gebeele persoonlijkheid maakte nog meer den indruk van een kind, dan van een volwassen meisje. Gustaaf keek haar opgetogen aan, maar tevens onderzoekend. Hij meende iets onrustigs op te merken in haar blik en ook zag hij de sporen, dat zij lang moest geweend bebben. De oude neerslaehtigheid, die verdwenen was door Else's komst, keerde terug. Hij vatte haar hoofd zachtjes tusschen de beide handen en wendde haar gelaat naar het vuur. Bedroefd zag hij haar aan. //Je ver- bergt iets voor mij, Else," zeide hij. z/Wat zou ik voor je verbergen?" vroeg zij onschuldig. z/Dat je vader en de rest van de familie niet meer willen, dat je hierheen gaat." Else sloeg de oogen neer en zij kon niet verhinderen, dat haar tranen opnieuw vloeiden. (Wordt vervolgd.) SEW MS CHE COIIRAIT. 8914 vergthijnt Maanrtag-, Woenmlitjf. en 'ilaq[av«nd, ni^f»<in<trrd op Feea(iSa«eD liij de Vlrma I*. J. VIM UK I1IDK, te »er Weazen. Burgemeester en Wethouders der gemeente TEH NEUZEN, brengen ter openbare kennis dat op 19 Januari 1912 bij hen is ingekomen een afschrift van een aan Gedeputeerde Staten van Zeeland gericht verzoebsehrift om vergunning voor den verkoop vaa sterken drank in het klein voor gebruik ter plaatse van verkoop al- leen aan iogeergasten van 1RMA MARIA CLAE1JS, voor het lokaal (gelijkvloers) van het perceel plaatseiij k gemerkt Q 158 en gelegen te Sluiskil. i Binnen twee weken na de dagteekeningpezer bekend- making kan een ieder tegen het verleenen dezer ver gunning sehrifteiijk bezwaren bij Burgemeester en Wethouders inbrengen. Ter Neuzen, 24 Januari 1912. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. VISSER, Lo. Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. ft

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1912 | | pagina 1