A I g e m e e ieuws- en Advertentieblad r Zeeuwscb-Vlaaideren. No 7515. 52e Jaargan^. SBSTEBAAB. Kamer van Koophandel en Fabrieken Dinsdag 23 Januari 1912. Openbare Vergadering Buitenland. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post: Yoor Nederland f 1,10. Yoor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,65 en voor bet overige Buitenland 2,Men abonneert zich bp alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADYERTENTIENi Yan 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elken regel meer 0,10. Bp directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prgs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telefoon No. 2 5. Inzending van advertentien v6or 1 uur op den dag der uitgave. te Ten Neuzen. op Dinsdag den 23 Januari 1912, 's nam. 8 uur. De Voorzitter, A. C. LENSEN. De Secretaris, H. J. YOOREN. Burgemeester en Wethouders van ZAAMSLAG herinneren belangheb- benden dat krachtens leeningsbesluit van 1901, op E Juni 1911, aflosbaar is gesteld obligatie- nummer 9, groot 500 gulden, der ieening groot f 24000,—. Inlevering wordt daarvfan ten spoedigste verzocht. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JOH. DE FE1JTER, Burg. J. STOLK Lz., Seer. ITALIE. De ltalianen blijven ter zee waakzaam, om te voorkomen dat de Turken over zee toevoer van smokkelwaar krijgen. Werd eerst het Fransche schip ,,Cartbage" aangebouden omdat het vliegtoestellen aan boord had, die voor Tunis bestemd bleken te zijn, nog werd een tweede Fransch schip, de //Manouba" aangehouden, wat te Marseille eenige sensatie veroorzaakte. Men zag er in een opzettelijke provocatie van Frankrijk, aan den vooravond van het bezoek van den Duitschen Minister Kiderlen te Rome, waarbij de hernieuwing van den Driebond be- sprokeD zal worden. Het past Italie geenszins, zoo redeneerden de Franschen, een tusschen 2 neutrale havens varend schip op te brengen, daar het zelf, tegen alle wetten der neutraliteit in, tallooze kameelen in Tunis koopt, die openlijk bestemd zjjn voor het Italiaansche leger in Tripoli. Frankrijk intusschen laat ten onrechte dezen aankoop toe. Een interpellate in de Fransche Kamer over de schepen-aanhouding was al ingediend, maar uitgesteld tot heden. Waren de schepen dan nog niet vrij, dan zou men van een Fransch- Italiaansch conflict kunnen spreken. Te Marseille nam de overheid al strenge maatregelen tot handhaving der orde, uit vrees voor mogelijke weerwraak op de Italiaansche bevolkiDg, die ruim 100.000 zielen bedraagt. Wat was de reden voor de aanhouding van de //Manouba De Italiaansche Regeering kteeg bericht, dat uit Marseille over Tunis aan boord van de //Manouba" 39 Turksche officieren en soldaten naar Iripoli zouden vertrekken, die belangrijke sommen voor het Turksche leger bij zich hadden. Bij de aanhouding van het schip heeft men werkelijk aan boord de opgegeven personen en sommen aangetroflen. Nadat de Turksche otflcieren en soldaten te Cagliari aan wal waren gezet, heeft de //Manouba" zyn vrijheid hevkregeu. Nog heeft de Italiaansche kanonneerboot Volturna bij het eiland Perim het Engelsche schip Africa aangehouden, dat van Hodeidah Tif® WaS naar Aden. De ltalianen hebben 1^ Turksche officieren als gevangenen mede- gevoerd. Onder hen bevond zich kolonel Riza bei, de vermaarde veteraan van Jemen. Zooals men ziet, zijn de ltalianen bijzonder waakzaam en doen wat iedere oorlogvoerende mogendheid in dergelijke gevallen doen zou. In Tripoli had een nieuw gevecht plaats. Bij den opmarsch van de ltalianen naar Gar- garesj deden de Arabieren een aanval maar zij werden teruggeslagen. De ltalianen hebben omstreeks 50 man ver- loren. Gargaresj werd bezet. Donderdag werd Zoeara door de schepen be- schotende kazerne en de woning van deD stadsbestuurder werden vernield. DUITSCHLAND. Zaterdag begonnen in Duitschland de her- stemmingen voor den Rijksdag. Op 't laatste oogenblik heeft de *Nationale Ztg." een ver- kiezingsparool uitgegeven tegen de conser- vatieven. Het hoofdorgaan van de nationaal- liberalen kwam daardoor in conflikt met de practijk, want in verschillende distrikten worden de conservatieven door de nationaal-liberalen gesteund, zooals in Sleeswijk-Holstein. Over 't algemeen hebben de plaatselijke vereenigingen over de herstemmingstaktiek beslist zoodat de bedekte aausporing van 't nationaal-liberale hoofdorgaan om ook de socialisten te steunen tegenover de conservatieven, vrijwel te laat kwam. Overal stond de te volgen steunmethode al vast. Om 11 uur des avonds was de uitslag van 55 van de 78 gehouden berstemmingen bekend. Gekozen waren 5 conservatieven, 3 vrij-con- servatieven, 2 leden van de Reformpartij, 2 leden van de oeconomische vereeniging, 16 nationaal- liberalen, 13 vrijzinnigen (vooruitstrevende volkspartij), 4 leden van het centrum, 6 sociaal- democraten, 1 Welf, 1 lid van den boerenbond en 2 wilden, o. w. graaf Posadowsky. De conservatieven winnen 1 zetel en ver- liezen er 4, de vrij-conservatieven verliezen er 1, de oeconomische vereeniging wint er 1 en verliest er 2, de nationaal-liberalen winnen er 8 en verliezen er 4, de vrijzinnigen winnen er 7 en verliezen er 1, het centrum wint er 1 en verliest er 4, de sociaal-democraten winnen er 6 en verliezen er 4, de Welfen winnen er 1 en de boerenbond wint er ook 1. Gekozen parlementsleden van naam zijn de nationaal-liberalen Paasche en Bassermann, de vrijzinnige Miiller en de vrij-conservatieven Arendt en Liebert. Daaruit blijkt dat door de vrijzinnigen over het algemeen het advies van de hoofdleiders, om 'de socialisten tegenover de rechtsche partijen te steunen, niet is opgevolgd. CHINA. De Chineesche monarchie wordt in de laatste dagen van haar bestaan zelfs door het leger in den steek gelaten. De regeeringstroepen en de opstandelingen zijn overeengekomen, dat er achtereenvolgens twee keizerlijke edicten zullen verschijnen. In de eerste zal Joeansjikai worden gemachtigd de lepubliek te vestigen en daarvan het presidenfc- schap te aanvaarden, in plaats van Soenjatsen, die dan zal aftreden. In het tweede zal de afstand van den keizer worden bekend gemaakt. Gister konden de Mantsjoe-prinsen het nog niet eens worden over den troonsafstand. Het was de fatale dag van de beslissing, maar de jongere prinsen willen van geen troonsafstand weten. De republikeinsche troepen zullen er aan te pas moeten komen om de laatste over- blijfselen van het oude bewind op te ruimen. Drie kiuisers van de republikeinsche regee ring te Shanghai zijn te Tsjifoeaangekomen en hebben er een paar duizend man aan wal gezet. Met de expeditie naar Peking schijnt het dus ernst te zijn. Aan de zuidkust van Mantsjoe- rjje worden maatregelen getroffen om een lan ding van revolutionaire troepen te verhinderen. Aan de //Times" wordt uit Peking gemeld dat na den troonafstand Soen-yat-sen naar Peking zal komen om met Joean-sjikai te onderhandelen over de samenstelling van een nieuw kabinet. De republikeinen willen den keizer zijn titel laten behoudeD, maar hij zal dan heeten Mantsjoe- keizer, en niet langer keizer van China. Aan het hof zal 20 millioen gld. 'sjaars worden uitgekeerd. Bijzondere eerbewijzen zullen toegekend worden aan de weduwe van keizer Houang Ayi, omdat deze de eerste hervormingen invoerde. Bleef blijkens verklaringen der geneesheeren na het intreden der ongesteldheid van H. M. de Koningin de kans bestaan dat de hoop op eene blijde gebeurtenis nog niet zou behoeven te worden opgegeven, thans wordt met leedwezen bericht dat Hare ongesteldheid wel degelijk van invloed is geweest op den bijzonderen toestand waarin Zij verkeerde. Jhr. R. de Muralt, ingenieur van Schouwen is opgedragen het ontwerpen van aanzienlijke werken in gewapend beton aan en bij de haven van Zeebrugge (Belgie) en bij de uitvoerir.g van welke werken hem de hoofdleiding wordt gegeven. Hij heeft deze opdracht aanvaard. TER NEUZEN, 22 Januari 1912. In de op Donderdag a. s. des voormiddags te 10 ure te houden openbare vergadering van den gemeenteraad alhier, komen de volgende punten in behandeling Notulen. Benoeming tijdelijk Wethouder. lngekomen stukken. Yoorstel tot toekenning van eene gratificatie aan de heeren \V. D. de Vries, L. J. de Yries, en mej. J. T. de Kraker. Benoeming lid Burgerlijk Armbestuur wegens bedanken door den heer C. J. de Nijs. Voorge- dragen ter benoeming worden de heeren C. J. de Clerck en P. Bauwens. Opnieuw vaststelling van de begrooting voor 1912. Intrekking van verzonden requesten aan Zijne Excellence den Minister van Waterstaat en van Finaneien in verband met het Raadsbesluit van 19 October 1911, nopens gedeeltelpke demping van de Gemeentehaven. Reclames hoofdelijken omslag. 't Was Zaterdagavond voor de werkende leden van het muziekgezelschap //De vereenigde werklieden" alhier een genotvollen avond. Zij, die zoo dikwijls op hun post zijn om anderen te amuseeren of feestelijkheden op te luisteren, konden thans zelf volop genieten. Zij hadden dit te danken aan de welwillendheid van den heer H. van de Wynckele, uit Gent, die reeds zoo veelvuldig op ondubbelzinnige wijze blijk gaf der vereeniging genegen te zijn en die haar ook krachtig steunt, dewelke dezen avond had georganiseerd tot aanmoediging van den ijver der leden. In de keurig versierde bovenzaal van het cafe //La belle vue" wachtte den leden van het muziekgezelschap, nadat zij eenige muziek- nummers hadden gespeeld een keurige en over- vloedige maaltijd, die zij zich goed lieten smaken. Daarna werd door den voorzitter namens de vereeniging aan den gastheer als blijk van dank der vereeniging overgedragen een standaard- vlag voor zijn bekend zeiljacht //Dolphijn", welke vlag was geheschen aan den mast van een op het tooneel opgestelde door een der leden vervaaraigde getrouwe imitatie van voor noemd jacht, welke hulde den gastheer blijk- baar genoegen deed. In het verdere deel van den avond werd door het gezelschap van ongeveer 60 personen ten zeerste genoten door solo's voor clarinet van den heer Pynnaert, en van den heer Justin Hoste, die een meester bleek te zijn op de saxophone-alto. Zij werden geaccompagneerd op de piano door den heer Jean van der Haeghen. Een groot deel van den tijd was aan het woord de comische conplettenzanger Tony, evenals de hiervoren genoemde heeren uit Gent, die over een uitgebreid repertoire bleek te be- schikken en hartelijk deed lachen. Ook door enkele leden der vereeniging werden met veel succes bijdragen gegeven, zoodat de avond in alle deelen ten zeerste slaagde. Toen eenigen tijd na middernacht de voor zitter, na een hartelijk woord van dank aan den gullen gastheer de bijeenkomst sloot, keerde men huiswaarts, algemeen ten zeerste voldaan over het in dezen avond genotene, dat zeker lang in aangeDame herinnering zal blijven bij hen die het feest hebben bqgewoond. In de jaarvergadering van het verzekerings- fonds tegen verlies van varkens Draagt elkanders lasten", in de buurt Baandijk, bleek uit de rekening en verantwoording van den penningmeester dat over het verloopen jaar was ontvangen f 84,90 en uitgegeven J 41,20, goed slot alzoo f 43,70. Met de reeds belegde gelden van vroegere jaren beschikt de vereeniging thans over een bedrag van f 377,26. De af- tredende bestuursleden werden met algemeene stemmen herkozen en voorts werd besloten de inenting op denzelfden tijd te doen plaats hebben. De toetreding van nieuwe leden is voorwaardelijk bet geheele jaar opengesteld. Aan den gisteren alhier bij B. P. de Boij en wed. Van der Yelden gehouden prijskamp op twee biljarts, namen 46 spelers deel. De prijzen werden gewonnen als volgt le prijs Tk. Borrie en A. de Mette van Ter Neuzen, 2e prijs Fr. Dhaeze en C. de Mette van Ter Neuzen, 3e prijs J. Pijpeling en E. Pieters van Ter Neuzen, 4e, prijs E. v. d. Velden van Ter Neuzen en Th. van Aerde van Sluiskil. De le extra prijs werd gewonnen door R. Vermast en A. Vermast, beiden van Ter Neuzen en de 2e door Kr. Hamelink van Ter Neuzen en C. Laffort van Sluiskil. Wij willen onze lezers opmerkzaam maken op de leziDg, die alhier in hetHotel Centraal zal gehouden worden op a. s. Woensdag den 24en Januari door den heer De Muralt, ingenieur van Schouwen, over gewapend beton voor dijfes- en oeververdediging, een materiaal dat hier nog te weinig bekend is. Met dit materiaal eD de wijze van bewerken en aanbrengen, zal kennis kunnen worden ge maakt en zal alles met lichtbeelden bovendien nog duidelijk worden gemaakt. Zeker zal iets interessants zijn te hooren en te zien voor hen die bij dijks- en oeverver dediging van onze waterkeeringen zijn betrokken en wij meenen dan ook, dat velen zullen opkomen, De lezing begint zooals ook nog achterstaande advertentie aangeeft, des namiddags te 2 ure. Den Nutsleden wacht weer een genotvolle avond op Woensdag a. s.Mej. Huysinga van Amsterdam zal dan als spreekster optreden. Fan deze dame hoort men met den hoogsten lof spreken in Zierikzee, waar men het voor- recht had haar onlangs te hooren, was men zoo mogelijk nog meer over haar voldaan dan over den heer Broedelet uit Den Haag, zooals men zich herinneren zal, de gevierde spreker die op 7 Dec. 1.1. ook in Ter Neuzen zoozeer in den smaak viel. Wij vertrouwen dan ook, dat het bezoek druk zal worden. Door de arrondissements-rechtbank te Zie rikzee is tegen le P. M., 24 jaar polderwerker, wonende te Zaamslag, en 2e J. P., 3* jaar, polderwerker, wonende Hoek, beiden gedetineerd in het huis van bewaring te Zierikzee, rechts- ingang verleend met last tot instructie en bevel van gevangenhouding, beklaagd van diefstal van verscheidene kleedingstukken te zamen en in vereeniging gepleegd in de maand December j.l. in de gemeente Dreischor. Te Goes is Zaterdagmiddag een vergade ring gehouden van aandeelhouders in de Bath- polders. In deze vergadering werd toestemming verleend tot bet aanbrengen van een gedeelte dijksverzwaring systeem-De Muralt en tevens om daarvoor een hypothecair crediet te sluiten van f 130,000. In plaats van wijlen den heer J. P. Fokker werd tot commissaris gekozen de heer P. J. van der Have te Kapelle. filait vemchijnt Maand^., Waenailag. en VB-ijflanyavond, nligeznndiMril op FeestdaKeii I«ij de llima 1*. J. VAH OE 81MDE, te tStsr Menzen. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN maakt bekend dat de Openbare Vergadering van den Gemeenteraad, belegd tegen llonderilag den 3» Jnnuari I ill 3, des voormiddags te 10 ure, Ter Neuzen, den 22 Januari 1912. De Burgemeester voornoemd, A. VISSER L° B.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1912 | | pagina 1