A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Cacao No 7514 Gemengde berichten. VAN HOOTEN'S Zaterdag 20 Januari 1912 52e Jaargang. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,65 en voor het overige Buitenland 2,— Men abonneert zich by aile Boekhande- taar3, Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. By directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prys slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telefoon No. 2 5. Inzending van advertentien v6or 1 uiir op den dag der uitgave. EBRSTE BLAD Burgemeester en Wethouders van ZAAMSLAG herinneren belangheb- benden dat krachtens leeningsbesluit van 1901, op I Juni 1911, aflosbaar is gesteld obligatie- nummer 9, groot 500 gulden, der leening groot f 24000,—. Inlevering wordt daarvan ten spoedigste verzocht. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JOH. DE FEIJTER, Burg. J. STOLE Lz., Seer. TERNEUZEN, 19 Janural 1912. De premiekeuringen in Zeeland zullen (be- houdens nadere goedkeuring) gehoudei worden 7, 8 eu 9 Februari, respectievelijk te Hulst, Axel en Oostburg; 12 Februari, te Middelburg en te Rruiningen 13 Februari, te Goes eu te Cortgene 15, 16, 17 Februari respectievelijl/ te St.- Maartensdijk, te St.-Philipsland en te Zierikzee. Zondag hielden de mosselvis^ikers in Nieuw-Namen een vergadering in het cafe van den beer C. de Bruijn, teneinde hun belangen te bespreken betreffende de stormschade en ook die omtrent den toestand der haven. Besloten werd een onderhoud aan te vragen aan het Tweede Kamerlid, den heer Fruytier. Daartoe werd een tweetal visschers aangewezen, n.l. de heeren F. Praet en C. de Bruijn. Tevens werd besloten, een adres aan de hooge regeering te richten ona een zekere mate van vrijstelling van pacht te verkrijgen. Het is te bopen, dat zij in hun pogingen mogen slagen. (Zel.) Hoek, 18 Jan. Zaterdagarond had alhier in het Hoeksch koffiehuis by C. Bakker de ver gadering plaats van de Maatschappij „Steunt elkander." Op deze vergadering waren 98 leden. De voorzitter de heer F. Kaan riep alien een hartelijk welkom toe en meende wel uit de goede opkomst te zien dat de Maatschappy steeds meer gewaardeerd wordt. De secret.-penningmeester las de notulen en het verslag over den toestand van het verloopen jaar. De maatschappy bestond in 1911 uit 149 leden en 21 donateurs. Aan onteigende var- kens was uitgekeerd J 244,40, de ontvangsten f 1373,81s, de totale uitgaven f 440,46,°zoo- dat er een goed slot is van 933,35s. Op deze vergadering traden nog eenige leden toe zoodat de maatschappy nu 165 leden telt. Er werd nog besloteu dat een deelnemende niet meer dan 5 varkens mag houden. Concientiegeld Ten behoeve van 's Rljks schatkist is uit Zutphen, door tusschenkomst van een R.-K. priester, ontvangen 200, tot, voldoening van te min betaalde vermogensbelastino-. De plat SCH 32 (een kleine schokker) is Woensdagochtend by het binnenkomen in den Nieuwen Waterweg, nabij de Zuiderpier, omgeslagen. De bemanning, uit drie personen bestaande, wist zich op de pier te redden en is daarna door de reddingsboot afgehaald. De plat is tegen de pier stuk geslagen en daarna ge- zonken. Dinsdag is na een vreeselijk lijden over leden het 5jarige dochtertje van L. de W., te St. Oedenroden, dat een week geleden in een pot met kokend varkensvoeder^ gevallen was. Nu het plotseling zoo fel koud is ge- worden. we wilden wel een goed woordje voor onze paarden doen. Laat elkeen, die met paarden moet omgaan de //bijtelingen" nu eerst wat verwarmen, voor men ze de dieren in den bek steekt en het drink water een nacht in den stal Jaten staan, zoodat de kou er af is. ZOO ZIET EEN BUS ER UIT. Met voile gerustheid kan aan het publiek de beoordeeling van dit fabrikaat worden over- gelaten. 1 Kg. f 1.50 - 0.80 ftKg. /0.42£ 0.18 In Amsterdam zijn een paar brutale op- lichters aan 't werk geweest. Twee juffrouweu stapten een winkel in de Amstelstraat binnen om er een kleinigheid te koopen. Toen 't op betalen aankwam, bleek geen van beiden klein geld by zich te hebben en daarom moest een bankbi'ljet van 10 in betaling worden gegeven. Het biljet werd gewisseld, doch toen de vrouwen vertrokken waren, ontdekte de winkelierster dat, wat zy voor een bankbiljet van f 10 had aangezien niets anders was dan twee op elkaar geplakte reclamebiljetten De politie werd gewaarschuwd, maar de vogels waren al gevlogen. Woensdagnacht omstreeks halfelf is door de machine van een personentrein van 's Her- togenbosch naar Nijmegen, tusschen wachtpost 36 en 37, de ongehuwde landbouwer G. van Ravestein gegrepen. Dieus borstkast werd ingedrukt en de onder- en bovenkaak werdeu verbrijzeld. De man is spoedig overleden. Onder Hennaard (Fr.) is het zoontje van den timmermau H., te Spijk, door het ijs gezakt en verdronken. Het lijk werd gevonden in een toegevroren wak. Eindelyk gevonden. In het begin van het vorige jaar werd de stoomtrawler Mini van den heer Johan N. Klein te Umuiden op de Noordzee aangevaren door een Russisch stoom- schip, dat na de aanvanng de reis voortzette, alsof er niets gebeurd was. Op de noodsig- nalen van de bemanning van de Mini, die in zinkenden toestand verkeerde, werd niet gelet. De trawler werd later opgemerkt en op sleep- touw genomen door den stoomtrawler Strath- dee van de Algemeene Visscherij-Maatschappij, h^ft^^ vaar*u'& Umuiden binnengebracht De naam van het aanvarende stoomschip was in' Russisch letterschrift aangebracht dus, voor de visschers niet te lezen. Het eenige wat men op den spiegel meende te kunnen opmer- ken was het woord Odessa. Verder had men gezien dat het schip een zwarten schoorsteen zonder merk droeg, de scheepsbooten alle geheel wit geschilderd waren en de officieren in uniform gekleed waren met een pet, die een kroontje droeg. Met deze weinige gegevens is het der reederij van de Mini toch mogen gelukken den naam van de aanvarende stoomboot uit te vinden en deze bleek te zijn de Diana van de Russian Steam Navigation and Trading Company te Odessa, die een groot aantal schepen exploiteert. Op een dezer, de Odessa, liet de heer Klein voor korten tijd tijdens het oponthoud te Rot terdam beslag leggen om zoodoende zekerheid voor schadevergoeding te verkrijgen. Tegen de Russische Maatschappy is thans een proces begonnen, dat binnenkort zal worden behandeld. (Hbld.) Zooals dat meer voorkomt, had een rijk zoontje van papa (welke laatste een voornaam bankier te Brussel is), bij zijn kleermaker een rekening van 600. Na eindelooze moeiten had deze laatste daar ten slotte f 450 van betaald gekregen, maar toen hij om de over blijveude f 150 terugkwam, werd de eerzame handelaar met klappen en trappen het huis uitgejaagd. Het slachtoffer heeft nu den bewusten jou- gen man aangeklaagd, omdat deze hem, nuar zijn zeggen, het trommelvlies heeft gescheuid, waarvoor hij 7500 schadeloosstelling vraagt benevens een lijfrente van 750 per jaar. De rechtbank laat op het oogenblik onder- zoeken of die breuk van het trommelvlies werkelijk door een slag kan zijn ontstaan. Uit de sectie is gebleken, dat een plot seling te Copenik bij Berlijn gestorven werk- man aan meihyl-alcohol-vergiftiging bezweken is. De politie doet moeite om er achter te komen, waar de man den vergiftigen drank gebruikt had en heeft daarom in verschillende kroegen drank in beslag genomen. In de omgeving van Dote (departement van de Jura) hebben vier korporaals van het 14e jager-bataljon een veehandelaar naar een afgelegen plaats meegelokt en hebben hem daar getracht te berooven, nadat hem met een sabel een verwonding was toegebracht. De veekoopman weerde zich echter zoo manbaftig en schreeuwde daarbij zoo luid om hulp, dat de vier korporaals hun heil in de vlucht zochten. Den volgendeu dag werd de veekooper gecon- fronteerd met alle korporaals van genoemd bataljon, en hij wist zijn aanvallers direct aan te wyzen. Hun onmiddellijke gevangenneming volgde daarop. Een automobiel met drie jonge dames en twee heeren, die van een bal huiswaarts keerden, is te Trenton (New-Jersey N. A.) in een vaart gevallen en onder het ijs gezonken. De eigenaar had zich kunnen redden en liep om hulp naar een naburige hoeve. Toen de bewoners ter plaatse kwamen, waren de onge- lukkige jonge lieden verdronken. Te Swansea zit een man in de gevangenis, tot 18 maanden veroordeeld wegens diefstal. Nu blijkt, dat hij onschuldig veroordeeld is. De schuldige heeft bekend. Te Rixdorf bij Berlijn loopt weeriemand rond, die meisjes de haarvlechten afsnijdt. Een meisje van 14 jaar kwam Dinsdag weer zonder vlecht op school aan. Het kind had niets van de wandaad gemerkt. Het is de oude klacht, dat groote ten- toonstellingen eenige maanden na de opening eerst geheel in orde zijn. De stad Gent wil met deze slechte gewoonte ten aanzien van de daar in 1913 verwachte wereldtentoonstelling jreken. Maandagmiddag hebben enkele Belgische Vlinisters een bezoek aan de werken gebracht en bevonden, dat deze al een heel eind ge- vorderd zjjn. De heer G. Cooreman, voorzitter van het Uitvoerend Comite, heeft de gasten toegesproken en daarbij o. a. het volgende gezegd ffDe spoed, die wij bij de werken maken, vindt zijn reden in het feit, dat wij de wereld tentoonstelling willen openen met de groote vijfjaarlijksche tuinbouwtentoonstelling en dat bloemen niet kunnen wachten, zoodat wij moeten gereed zijn. In Olmiitz (Oostenrijk) heeft de 22jarige dienstbode Francisca Benirschke terechtgestaan wegens gift-moord. Zij had haar 20jarige zuster, die bij een leeraar diende, willen dooden, om haar erfenis eenige houderden kronen te bemachtigen, en dan te kunnen trouwen. Tot dat doel zond zij aan haar zuster suikerwerk, dat zij met arsenicum bestrooide. Haar zuster gaf het suikergoed ongelukkigerwijze aan de beide zoontjes van den leeraar, die na eenige uren hevig lijden overleden. Francisca werd ter dood veroordeeld en hoorde haar vonnis met gelatenheid aan. Te Scottsville had een neger, die in een oogenblik van waanzin zijn vader vermoordde, zich in zijn woning verschanst. Hij loste talrijke revolverschoten op de politiebeambten, die hem kwamen aanhouden en heeft er een gedood, een tweede doodelijk gewond en twee anderen min erg gekwetst. Terwijl men alles gereed maakte om het huis te bombardeeren, gaf de vadermoorder zich over. Te Louden is Maandag het huwelijkvol- trokken tusschen den heer Duval en mejuf- frouw Una Stratford Dugdali, een nicht van graaf Peel. De bruid, een ijverig suffragette had bedongen, dat zij uiet het bekende „ge- hoorzaam zijn" aan den toekomstigen gemaal behoefde te betoonen. De predikant zeide echter bij de huwelijksvoltrekking, dat hij bang was, indien de bruid aan haar voorwaarde bleef vasthouden, het huwelijk wel eens ongeldig kon worden verklaard. De bruid wilde die risico niet loopen en legde de belofte af. Een groote menigte stond buiten de kerk om de vrouw te aanschouwen, die geen heer en meester wilde erkennen. Levend gezouten vee uitvoeren is de nieuwste true van heeren bedriegers. Tengevolge eener enquete, op bevel van den Italiaanschen minister, van Oorlog te Napels ingesteld, zyn aldaar oplichterijen ten bedrage van ongeveer 200.000 francs aan het licht gekomen, ten nadeele van den Staat, gepleegd door veehan- delaars, die ossen naar het leger in Tripolis zonden. Hun true is niet ontbioot van een zekere vindingrijkheid. Na bij de ongelukkige dieren een hevige dorst te hebben verwekt, door hen sterk gezouten haver te laten eten, voerden zij hen naar de driuktroggen en dadelijk daarop naar het abattoir, waar de dieren gewogen werden, zoodat het werkelijke gewicht der ossen vermeerderd werd met dat van de verbazende hoeveelheid water, die zij hadden ingezwolgen. De koude in New-York houdt aan. Zater- dag is het 's nachts in de wereldstad aan de Hudson kouder geweest dan in de Taatste 10 jaar nog het geval was geweest. Kr wordt veel ellende geleden in de stad den dakloozen wordt eeu onderkomen in de kerken verschaft. -r— De malle namaak-millionair John J. McDevitt van Wilkesbarre heeft zijn program afgewerkt. In een dag en een nacht waren de 1500 dollars, die hij had meegenomen, opge- maakt. 's Morgens ontwakende, had hij nog 1,75 dollars over. Toch heeft hij moeite gehad om //zijn millioenen" kwijt te raken. Het was o. m. noodig 's nachts een paar maul aehtereen een duur souper te bestellen. Het grootst was McDevitt toen hij bij een operette-vertooning in zyn loge verscheen en daar plechtig plaats nam met zijn dokter, zijn secretaris en zijn oppasser. Nu is zijn geld op, maar de gouden tijd duurt nog wat voort. Want ziju hotel, het Waldolf Astoria, heeft zooveel toeloop van TEB VEI7.EVSCIIE (OIKAVT. roa« hltMi tefgchljnt Woen«rt»s- en ■Ugeiomlenl op Feestdagen »iij tie Kirmm 1". J. VAH NK RAIOK, te We* Neuzen. Ron a *1

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1912 | | pagina 1