Nieuws- en Adverteniieblad Zeeuwscb-Vlaandere Z i„Y0OT rc"ra ITdeTf ,iS' -En b« d'lt gwtend,jkTden Set°eSter'i - Advertentien. Ter Neuzensche EmailleerinricMing. Logement's Lands Welvaren, Ter Neuzen. BjBjRSTB HT.An «onl J,W i"'" g °°g ™"»P 0»de- ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1 Kederland 1,10. Voor Belme f 1 4ft V anc1° Per Post Foor het overige Buitenland f 2 Men' h 00r ^.merika 1,65 en voor iaars, Postdirecteuren en Le'venbushouders01111 Boekbande- Telefoon No. 25. y V uiootere letters worden naar adver-wP^^jijro^r 3_uren op den dag der uitgave. - ADVERTENTIENi Xan tcd regels 0,40. Yoor elken regel meer 0,10. Bp directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prgs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. 30 Dec. Wederom zal het ons morgenavond zijn de uitvaart van het Oude jaar i den tijd afwachtend dat de laatste 12 klokke- tonen van 31 December het jaar uitluiden. V\ eder zal ook wanneer we gezellig samen zijn op den laatsten avond van het jaar, een zekere ernst ons beheerschen, en onze gedachten doen tei ugbhkken naar den weder afgeleo-den gedragslijn in de toekomst afteekenen ten aan- eD' ,ln, wier omgeving wij thans de laatste uren van het vertrekkend jaar doorbrengen. «cun aigeiegden weg en hetgeen ons daarop, voorwaarts naar net einde, wedervoer. We voelen dat ons weder iets verlaat dat nooit wederkeert, dat weder was en verzonken is in het eindeloos niet. We gevoelen beboefte om stil te staan, om rustig na te denken, eer we weer verder gaan op ons pad. Het is thans een tijd van rusten, thans, nu ook de natuur rust. Nog slechts enkele dagen geleden waren er achtereenvolo-ende dagen van rust, toen de Christenheid over de geheele wereld de geboorte herdacht van haren Heiland, toen de kerstklokken de geloovijren opnepen naar de tempels om te hooren ver- kondigen het //Vrede op aarde, in de menschen een welbehagen en het wordt ons wee en be- klemd om het hart wanneer we bedenkeo hoe dat Engelenhed mt de velden van Bethlehem dat na zoovele eeuwen immer zijne bekoring op Tele millioenen uitoefent, dat het alom bekende ied //>-tille nacht, Heilige nacht" als onwille- keung aan onze borst doet ontwellen, nog steeds 0nJWm T d°°r kriJgsrum°er en kanon- gebulder door ruw geweld en rechtsverkrachtina Van hoe verschillenden aard zijn onze her-' innenngen op dien laatsten avond vau het scheidend jaar Gelukkig zij, die niets dan ITlr T-til1C a 11 Sekend' maar helaas, de werkehjkheid van het leven legt dat slechts vooi zeer enkelen weg. Rampen en te<mn- spaarcT' telearsteIlingen blijven ons niet"ge- welkTnff VerW;1R}ltin-en, z«n niek gekoesterd, welke met werden vervuld, luchtkasteelen o-e' bouwd die in rook yervlogen, maar ook, eris te gewagen van gelukte ondernemingen. van goed resultaat of verricht werk. Al die hennneringen, oude en versche, dringen zieh in den Sylvesteravond aan ons op, als wij maar even het oog laten gaan langs het afo-el egde deel van den levensweg. En onze her- °P Cht °°genblik meestal bijzonder i i f1J doemen Ult de nevelige diepte van ons m levende gestalte, de velen, wier pad een- rnaal naast het onze liep, de mannen en vrou- ^en, ouden en jongen, die we hebben liefgehad en aan wie onze liefde was gewijd, de trouw- haitige vnenden en vnendinnen, wier handdruk ns een verkwikkmg, wier goedkeurend woord den" mef T WaS' (?ie ons ^eun- den met hun raad, en die van ons zijn heen- gegaan naar de plaats, van waar geen weer- S oM t„M t,dle Z1J °°a Ie™° g ons tot krachtiger uitmg. Vooral wanneer het scheidend jaar opening S' fnT". -°m °°S hcen' in femilie ferl.' 110,S8ezl"'drini?eD'iielierinneringen "™ti »P <l" piek, die den ,ort Y 1 "."I1 nog bozet menigoor Ztond?„ azleu Jke woorden, die plaats nnd u een nu voor eeuwlg zwijo-enden I an dro Jv°01k V Weini«en is dlt -n°avond van sX l trt]I'gGTar dan toch °«k een II het n farh-eid b« de berdenking van goede, dat wp verschuldigd zijn aan hen die ons zijn voorgegaan. 8 J bet v'erbledeenVai'iagK-Treade' dat de beeIdeu ons toeSen nf Jra'en te vriendel«ker naarmate' wit 1 6 erastl?er ons vermanen heerl^l f 7^ PersoonHjke betrekkingen ver- heerlykt of verbitterd hebben, zal dat o°ok onze Maar het is ook een tijd van zelfonderzoek. iten wij daarbij, als we de balans opmaken te werk gaan. Vaak toch zal ons oor- onzuiver zijn. Zijn de vreugden en be- bliiveJn/6n T beennegaan zonder iets ply vends achter te laten V Hebben wij daardoor iets geleerd Hebben wij nadeel en tegenspoed aan ons zelven te wijten Is de voorspoed alhjd "een te danken geweest aan ons eigen werk en inzichtZijn wij welwillender, verdraagzamer, meei geschikt tot waardeering van onzen naaste mush ,]1' I i ft de wriivirjg" der levens- mstandigheden de scherpe kanten van ons aiakter wat verzacht, zonder aan de vastheid schade toe te brengen, en zijn wij alzoo meer ekwaam geworden om de ons opgelegde taak waardig te vervullen? Moge het ons gegeven zijn na een eerlijk opmaken onzer balans een goed slot aan onze zijde te kunnen boeken. Hebben wij in het afgeloopen jaar vele bloe- meu mogen inzamelen, veel weldaden genoten, se mZ7,°"S- Md"°l£b"" bW«>l>W; warea ln aantal, het moge ons tot te meer waardeering stemmen. Onmogelijk is het niet dat van de hoopvolle yeiwachtmgen, waarmede wij het jaar zijn inge- reden' t vervalling het nTn de. °lldernemi"gen, waartoe wij reeds het plan hadden gemaakt, sommige zijn mislukt 7L17 ei T^opnden, waarop wij hadden ge- rekend, enkele op teleurstelling zijn uitgeloopen. mnpL T, °nS 6VenweI niet den hsum ^00.1't te gaan met strijden in den vreed- zamen stryd, om te vol bard en in het goede; e kunnen ook van de met bevredigde wenschen eeren vo d deg leveijg en m de eerste plaats, of er werkelijk kracht van ons is uitgegaan, of de invloed die wij op onze omgeving hebben kunnen uitoefenen haar ten kwam 18 g6WeeSt' °f pns streven baar ten goede Wij moeten bedenken dat we niet alleen Irnt m^l m ,D veelbew°gen tijd, maar dat het meeleven ook zijne eischen aan ons stelt, we a en een taak hebben te vervullen in bet groote raderwerk der maatschappij en dat erf hTfv taak dfr sterkeren is de zwakkeren en behoeftigen, m hun soms hulpeloozen toe- stand, te schragen en te helpen. Dit vercrt veel toaoanennZd 7^ maar --ten toonen, dat we ons weten aan te sluiten aan dn h reni-we-/?n kindereu Yai1 de* dag. och tegelijkertijd bouwers van de oneindio-heid en al ware leders arbeid slechts als een druppel m den oceaan, men weet heter is niet een die met medetelt. Gelukkig zij, die op den Oudejaarsavond na, overpeinzmg van alles wat hun wedervoer unnen verklaren het was mij wel, en die ook bij de zwaarste rampen die hen troften, troost bestiert tot flem die beb alles bestieit, wat hen schraagt in hun lijden. Wanneer we den kring onzer bescbouwinwn iets wpder trekken, valt te boekstaven dat" in deplaats onzer inwoning nog veelte we nschen bleef. V an de verwachtmgen die op verschillend Toch meenen wij dat er not redenen aiin van tevredenheid. Nog in den loop Ta° S te rTen °°r ,elC" te loop der zaken in onze gemeente gade o-eslatren en eTp^terfn v°°rde ^a^™S Velen vonden zelfs inT^nde^"^yS' WddefT^^ T 6ld~ eTn^S weieiddeel te vertrekken, om daar een bestaan e \mden, waarop ze hier geen kans zao-en imretfede6 S Z1J" 6r ^unsti^er omstandigheden On d Z']n W6er teekenen van opkomst Op de grens onzer gemeente, te Sluiskil, is men in het laatst van het jaar aangevang™ met werkzaamheden voor het bouwen van cokes- ovens eene grootsche onderneming, die reeds aan vele arbeidzame handen werk en brood gaf. En al is het ook dat men, met het oog op vroegere tdeurstellmgen, de verwachtingen niet te lioog spannen, er is nu voortgang in de zaak en men hoopt nog in den loop van het volgend jaar de mnchting in werking te brengen, waardoor daar een centrum van werkzaamheid zal zijn ontstaan, dat dan niet nalaten zal in verschillenden zin zijn invloed te doen gevoelen, ten voordeele van werklieden en neringdoenden. Ook m het naburige Sas van Gent breiden be industrieele ondernemingen zich uit en be- staa.t de kans dat dit nog zal toenemen. De havenkwestie, eene zaak van grooto be- teekems voor onze plaats, werd nog steeds niet opge ost. M el is er volgens de verklaringen van de Regeenngstafel, onlangs gegeven, vooruit- gang maar het vorderfc langzaam. Geruststellend was het voor de belanghebbenden, toen te ver- nemen dat bij het maken der nieuwe havens zal gezorgd worden dat de exnloitatie zoodanig plaats heeft dat de algemecne belangen daar- mede worden gediend. Er is dus hoop dat deze zaak eindelijk ook tot uitvoering zal komen. Een andere zaak, die reeds langdurig vele monden en pennen in beweging bracht is het oprichten eener inrichting voor middelbaar onderwps te dezer stede. Gedurende een groot aantal jaren is reeds over deze zaak gesproken, gbGchreven, gereqnestre3rd en geconfereerd, zon der dat men het doel eenigermate nabij kwam. toen het dit jaar leek dat er kans was bet leoogdedoel te bereiken een dusdanige inrichtino- te verkrijgen, bleek ook verschil van meeninS en wenschen in deze een struikelblok te wordeS en het vermoeden ligt voor de hand dat, waar ook in deze ,/eendracht" //macht" had kunnen maken, juist het meeningsverschil niet bevdrder- pk is geweest voor eene spoedige totstandkomino' eener zoodanige inrichting. lhans heett, nog voor het jaar ten einde was, onze gemeenteraad het van durf getuigende beHuit genoraen om tot de oprichting over te gaan, onafhankelijk van de vraag welke hulp de gemeente daarvoor zal verkrijgen, en heeft daarmede den knoop doorgehakt. Hopen wij dat in het belang onzer gemeente en van die der geheele omgeving, die van het gemeten van middelbaar onderwijs geheel ver- stoken is, van Regeeringswege den noodigen steun zal worden verleend, opdat de uitvoering van het plan niet te zwaar zal drukken op onze gemeentenaren. Mogen onze vertegen- woordigers de noodige wijsheid bezitten om de belangen onzer in dezen misdeelde streek met goed geyolg te bepleiten, en het hen overigens met aan het noodige beleid zal ontbreken om onze genen die op de wateren een schamel stuk brood verdienen, leden groot nadeel tengevolge van het beschadigen hunner scheepjes, terwijl weer anderen leven, have en goed bedreigd zagen bij het doorbreken van zeedijken en het overstroomen hunner vroeger aan de zee ont- woekerde gronden. Maar bij die rampen bleek ook weer van de gekende hulpvaardigheid van het Nederlandsche volk, dat, voorgegaan door zijne beminde Vorstin, zijne gaven zond, tot leniging van den ont- stanen nood en de geleden schade. Hopen we dat het in ons vaderland in de toekomst niet meer noodig zal zijn, wegens zulke voor- vallen een beroep te doen op de liefdadigheid, en in het algemeen welvaart zal heerschen. Ook wij, Redactie en Uitgeefster der Ter Neuzensche Courant, werpen als voorheen een teiugblik op het afgeloopen jaar. Dankbaar zijn we voor den weer in toenemende mate ondervonden steun en welwillendheid, voor de toename van het aantal onzer lezers en voor de uitbreiding van het getal dergenen die ons met hunne advertentien begunstigden en dit steeds blijven doen, wat bewijst dat de publiciteit die ons blad biedt ook ten goede komt aan hunne zaken. Bij vernieuwing bevelen wij ons weder aan in de welwillendheid en de gunst van alien. Het gunstig resultaat onzer onderneming schenkt ons vollen moed om voort te gaan op den weg zooais wij ons dien hebben afgebakend en die zoo proefondervindelijk bewezen heeft de goede te zijn, al is het dat wel eens een enkele zich daaraan meent te moeten storen. Wij bedenken dan even wel dat hij die in een glazen huisje woont, veel bekijks heeft. I en slotte wenschen wij U, lezeressen en lezers, in het Nieuwe Jaar, dat ge bij ontvangst van dit nummer zijt ingetreden, alle goeds, zoo voor u zelt als voor uw gezin, uwe familie en in uw bedrijf, en wij hopen dat 1912 voor alien zal zijn een gezegend jaar gemeente m de goede richting te besturen, tot bevordenng van de algemeene welvaart. Een algemeene klacht werd dit jaar vernomen die over de groote droogte, gebrek aan drink- water en dure tijden. Nu het jaar afgeloopen is, blijkt die droge zomer, echter op een enkele uitzondering na, geen nadeel te hebben toegebracht aan den landbouw. Integendeel, deze zoo belangrijke tak van oils volksbestaan had een goed jaar groote opbrengst van de verschillende produc- ten, geen verlies door bederf bij het oogsten en goede prijzen. In het gebrek aan drink- water werd op verschillende wijzen voorzien en die tpden zijn ook voorbijgegaan, zij het ook dat men zich bij het gebruik van water moest beperken en behelpen. In de ,/dure tijden" werden verschillende minder bedeelden tegemoet gekomen door een bij slag op hun loon en het is voor hen die met beperkte verdiensten moe ten rondkomen te hopen, dat weer wat mildere tyden zullen aanbreken. Voor schokkende rampen bleef ons vaderland met bewaard. Het is nog maar enkele maan- c en geleden dat na den hevigen storm, waar- van wij ook de kracht konden gevoelen, wij hoorden van treurige scheepsrampen, zoo op onze rivieren als op zee, waarbij velen, die et jaar met ons intraden het leven verloren verzonken in de diepten der zee. Velen der- Aan vrienden, bekenden en begunstigers zij een gezegend Nieuwjaar toegewenscht. Ter Neuzen, 1 Jan. 1912. N. J. ACKE, Bondsrijtfdelhersteller. Een voorspoedig jaar zij toegewenscht aan al mijn vrienden en begunstigers. 1 Januan 1912. M. J. ADRIAANSEN. rienden, Bekenden en Begunstigers binnen en buiten de stad, wenscht de ondergeteekende een gelukkig Nieuwjaar. Hij dankt voor het vertrouwen, dat hij in vorige jaren ondervinden mocht en beveelt zich weder in ieders gunst aan. VT J- TH. VAN AERDE, ler Neuzen.Bakker. Heil en Zegen toegewenscht aan vrienden en begunstigers, zoo buiten als binnen deze plaats. I. VAN AREN I HALSVan Oveebeexe. Ter Neuzen, Grenulaan. Familie VAN ARENTHALS. V- fKortgene, 1 Jan. 1912. P. AUGUSTEIJN, Firma VAN HEEL Co. wenscht vrienden en bekenden een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar. Axel, 1 Jan. 1912. Hotel HOEKSCH KOFFIEHUIS. oorspoedig Jaar zij alien toegewenscht. CORN. BAKKER en Vrouw. Hoek, 1 Jan. 1912. I 3 I P J firedrao-slnn in rlr\ t*, I -H ream Artnl.a J - 1 1 O-Viunui UlilUICRCil Dili ULIZe

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1912 | | pagina 1