A I g e m e e n X Nieuws- en Advertentieblad Zeeuwsch-Vlaaaderen. No. 5657. Donderdag 7 September 1911. 51e Jaargang. V 8 0 r Benoeming Wethouders. Groote brand te Viissingen. Ciemefigde bericliien. ABONNEMENT: Per Irie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postYoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40, Voor Amerika l,321/s en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bp alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon No. 2 5. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave ADYERTENTIENi Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bp directe opgaaf van driemaal plaatsing derzellde advertentie wordt de prps slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. EEBSTB STjJLJD. TER NEUZEN, 6 September 1911. De scherpschuttersvereeniging //Voor Vader- land en Koning" heeft voor haren jubileum- wedstrijd alsnog ontvangen een zilveren medaille van Z. K. H. den Prins der Nederlanden, een eerekruis van den heer W. Hovv, lid der Eerste Kamer voor Zeeland, te Amsterdam, een verguld zilveren medaille van den heer S. M. Polak te viissingen, oprichter der vereeniging, een ver- zilverde medaille van den heer J. J. van der Pejjl te Ierseke, mede-oprichter, en een zilveren medaille, als rozenprps voor den korpsschutter, van den heer P. M. C. van Sprang alhier. Naar men ons meldt heeft onze stadgenoot de heer J. J. C. van Sprang op het concours gehouden te Brussel, door de horlogemakers- vereeniging van Belgie, de bronzen medaille met diploma behaald. Door het Hoofdbestuur der Vereeniging voor Chr. Nat. Schoolonderwijs is in de vaca- ture, wijlen de heer M. de Jonge, benoemd tot lid van de commissie van inspectie voor hare scholen in de provincie Zeeland, de heer J. Huizinga, burgemeester te Axel. Boschkapelle, 5 Sept. In de gehouden zitting van den gemeenteraad zijn tot wethou- der herkozen de heeren P. B. Mel en G. van Campen. Lamswaarde. Het drinkwater wordt hier zoo schaarsch, dat men niet minder dan 10 cent voor een emmer goed regenwater betaalt. Gisterennamiddag drong ook hier de tpding door van het verbranden van de groote kerk met St. Jacobstoren te Viissingen. Wij ontleenen daaromtrent aan de Midd. Ct. het volgende Gisterenmiddag heeft Viissingen een groote ramp getroffen de oude St. Jacobskerk is door brand vernield. Het oude Gothieke bouwwerk, in 1352 gesticht door graaf Willem van Henegouwen, is in vlammen opgegaan, en op het oogenblik dat wij dit schrijven staat het te vreezen dat ook de mooie toren, historisch geworden door Michiel de Ruyter's roemrijke kwajongensdaad, geheel vernield zal worden. FEBIILETON. IN DEN D00D VEREENIGD. Maar het beste wat zij ons kon geven, was en bleef haar tegenwoordigheid. Voor mij was zij de zon, die alles verhelderde. In haar ge- zelschap scheen mij de heide groener, de lucht geuriger, de gansche schepping schooner toe. Ons leven was niet meer zoo eentonig als vroeger, nu zij zich in ons midden bevondzelfs het oude, sombere huis scheen een geheel ander aanzien te hebben gekregen. En dat kwam niet zoozeer door haar fraai gezichtje en haar mooie gestalte, maar meer door haar vriende- lijkheid en levendigheid van geest, haar aardige grappige manier van zeggen en het bevallige in haar kleeding en manieren. Dat alles te zamen maakte, dat men den grond, waarop zp haar voet zette, te koud voor haar vond en men in alles haar meerderheid erkende. Doch zag men te hoog tegen haar op, dan kwam een vriendelijk woord of een ondeugende blik uit haar donkere oogen de gelijkheid weer herstellen. In de laatste jaren was men bezig met het deskundig restaureeren van het gebouw, dat in kruisvorm was opgetrokken. Van het inwendige der kerk verdienen ver- melding het in 1755 door Albert van Os ge- bouwde orgel, en verschillende gedenkteekens. Zooals men weet was een gedeelte van de kerk aan de zijde van de Oude Markt in ge-' bruik als Engelsche kerk. Daar is de brand tegen een uur begonnen, naar we vernamen door het omvallen van den vuurpot van een loodgieter. Van de Engelsche kerk breidden de vlammen zich weldra uit naar de Groote Kerk, zoodat, tegen twee uur, het geheele gebouw in vlam men stond. Het was, naar men ons seint, een prachtig gezicht de vlammen zoo hoog te zien opslaan. A1 het brandweer-materiaal met inbegrip van de stoomspuit was spoedig ter plaatse, maar er was zeer weinig water. Het kon dan ook niet verhinderd worden dat ook de toren, die nog een tijdlang ongedeerd boven het vlammend kerkdak uitstak, ten slotte in brand geraakte. Te kwart over twee kon men zien dat de toren vlam vatteen tien minuten na twee was reeds het uurwerk blijven stilstaan. Voor den gevel der Engelsche kerk zijn tien woningen ontruimd. Van de Groote Kerk was toen het dak reeds geheel vernield, en stonden nog slechts de muren overeind. Men vreesde veel gevaar van het omvallen daarvan. De omliggende straten zpn alien afgezet. Er zijn veel militairen aanwezig om een be- hulpzame hand te bieden. Nader seint men ons 3 uurHet hoekhuis van de Lepelstraat is te half drie in brand geraakt. Er is gevaar voor het omvallen van den toren. Klokken van het carrillon vallen reeds. Het archief is gered. Er zijn veel autoriteiten op het terrein. De zon is verduisterd door de zware rook- wolken. 3,10. De toren is ingestort. De toren viel in de verbrande kerk, dus niet op de omliggende huizen. Het steenen onder- stuk alleen bleef staan. Het geheele bovenstuk met uurwerk, klokken enz. viel neer. Een groote vlam sloeg op toen met donderend ge- kraak het gevaarte instortte. De waterleiding geeft bijna geen water meer. Verschillende omliggende huizen beginnen ook te branden te 3 uur is het boven in het huis van Jamin gaan branden daarna werden vlammen ontdekt in de drogisterij naast de kerk. De politie stoot in de bedreigde huizen de ruiten in, en dringt ze binnen om den brand zooveel mogelijk te beperken. De kerk met de consistorie is verzekerd bp de Maar geheel haars gelijke gevoelde ik mij toch nooit. Steeds beschouwde ik haar als een wezen, dat ver boven mij stond. Hoezeer ik ook mijn best deed om er anders over te denken, het hielp mij nietik kon haar maar niet als een lid onzer familie en als onze gelijke in stand beschouwen. Hoe meer ik haar lief kreeg, hoe verlegener en gedwongener ik werd, en daar zij alles scheen op te merken, wat er in mp omging, vreesde ik, dat mijn zonderlinge houding haar zou beleedigen of vervelen. Had ik den aard van die vrouw beter gekend, ik had mij heel wat moeite en harlzeer kunnen besparen. „Je bent lang niet meer zooals vroeger, Johan", zei Eduarda op zekeren keer tegen mij, terwpl ze mij met haar donkere oogen van terzijde aankeek. //En eerst heb je gezegd, dat ik bijna niets veranderd was", antwoordde ik. O, toen sprak ik van je uiterlijk. Nu bedoel ik meer je manier van doen. Vroeger was je zoo ruw en speelde je altjjd den baas over mij. Altijd moest je haan koning kraaien. Ik zieje nog voor me, met je verwarde, bruine haren en je ondeugende oogen. En nu ben je zoo zacht als een lam." Arnhemsche Brandverzekering (directie Andrae de la Porte) tegen een bedrag van 130,000 De toren behoort aan de gemeente Viissingen en is verzekerd bij de 's-Hertogenbossche Maat- schappij voor 65,000. De brandweer van Middelburg is ter assis- tentie geroepen. Te drie uur werd op de werf der maatschappij „De Schelde" afgeblazen. In de stad heerscht groote agitatie. 4.40. De brand is zoo goed als gebluscht, onder leiding van den opperbrandmeester We- melsfelder. Nader vernemen we dat de brand is begonnen omstreeks kwart over een toen een loodgieter op het dak kwam met een soldeerlamp. De gevel van het huis van Jamin is van boven geheel uitgebrand. Beneden is het huis bebouden. Daarnaast is het hoekhuis, bewoond door de wed. A. E. Limonard, eveneens van boven ge heel uitgebrand. De drogisterij staat nog in brand. Een infanterist en een matroos zpn bij het blusschingswerk licht gewond. De sluisdeuren van de Voorhaven had men willen sluiten om het water in de haven te houden. Zp wilden echter niet dicht, omdat er een steen tusschen lag. De heer van Niftrik Jr., een bekend zwemmer, heeft toen eenige malen gedoken, en slaagde er in den steen te verwijderen waarna de deuren gesloten werden. RECHTSZAKEN. De 61jarige mosselhandelaar E. A. de M. uit Philippine had zich gisteren wegensmishandeling van een varken te verantwoorden. Zpn buurman, getuige Pieters, deelde mee dat hij een varken bezat dat wel eens een uitstapje maakte op het erf van De M., tot groot ongenoegen van den bewoner, die tevergeefs geprobeerd heeft dien ongewenschten gast weer van zijn erf te krijgen. Toen het varken hem nu onlangs weer een bezoek bracht, ontving hij de visite met een hooivork en was twintig minuten op hand- tastelijke wijze met hem bezig voor het dier weer naar het erf van zijn wettigen eigenaar terugkeerde. Toen het varken daar kwam, ver- toonde hij verschillende bloedende wonden. Getuige juffrouw Voerman was tegenwoordig bij de pogingen die aangewend werden om het beestje van het erf te krijgen. De bewoner sloeg het daarbp met een tuinhark en bracht het verschillende bloedende wonden toe. Beklaagde ontkende alle schuld. Het eenige doel dat hij had was het beest weg te krijgen, en daar -dit niet met zoete woordjes ging, moest hij wel de hulp van een hooivork inroepen. De officier van justitie was van meening dat de aanval op het varken indirect op den buur- /i/Och, men leert langzamerhand wel betere manieren", zeide ik. i/O, maar ik vond je toen veel aardiger dan nu." Ik zag haar met groote oogen aan want ik had later wel eens berouw gevoeld over de ruwe wijze waarop ik mij jegens haar had gedragen. Hoe was het mogelijk, dat ze mij toen aardig had gevonden Ik herinnerde mij nog levendig, hoe ik, als zij voor de deur zat te lezen, naar boven klom en haar net zoo lang met zand en steentjes gooide, dat zij schreiende wegliep. Eenmaal ving ik een aal in de Corrie-rivier, waarmede ik haar naliep en vervolgde, totdat zij, half verstijfd van schrik, onder mijn moeders boezelaar wegkroop; waarop mpn vader mp een oorveeg gaf, dat ik met mijn aal en al onder de tafel terecbt kwam. En dat waren nu de dingen, die zij miste Welnu ze moest ze dan maar blijven missen, want eerder zou mpn hand verlammen, voor ik zoo iets weder zou doen. Maar voor het eerst in mijn leven begon ik iets te begrijpen van de wonderlijke dingen, die in een vrouwen- hoofd kunnen omgaan. Een man moet maar niet over haar redeneeren, maar liever nagaan op welke wijze hp het best aan hare grillen kan voldoen. man bedoeld was, eischte wegens mishandeling 10 boete, subs. 10 dagen hechtenis. De verdediger Mr. P. Dieleman wees er op hoe het vet worden van een varken een vreug- de voor den boer is, niet zoozeer om het varken zelf dan wel om den kostbaren inhoud daarvan. Van sentimentaliteit voor een varken als huis- dier kan dus geen sprake zpn. Wie met de eigenschappen van een varken bekend is, kan begrppen hoeveel moeite het kost zoo n dier den goeden weg naar huis te wijzen. Een hark is daarvoor bij Da een onontbeerlijk artikel. Toch bestond hier niet het opzet dat dier pijn te doen. Een varken kan meer verdragen dan een kind en moet dan ook harder aangepakt worden. Het opzet is hier niet op het noodeloos kwellen of wreed behandelen gerieht. In de dagvaarding is gemeld dat het dier beschadigd is. Maar de schade moet dan toch aan den eigenaar zelf zijn toegebracht, en al is nu hier het varken de dupe van de historic dan nog is het opzet gerieht op het verwijderen van een erf en niet op het mishandelen van het beest zelf. Pleiter drong ten slotte op vrijspraak aan. (Midd. Ct.) Te Gronau bij Enschede, waar eenige kin- deren in een zandkuil speelden, is de over- hangende rand van den kuil ingestort, waardoor 2 kinderen bedolven werden. Een ervan kon bijtijds worden uitgegraven, het andere, een 4jarig zoontje van W. H., is eerst na lang zoeken levenloos gevonden. Maandagavond is in het Binnen-Gasthuis te Amsterdam overleden de 30jarige bootwerker Vonk, die tijdens de zeeliedenstaking bij een twist in de Binnen-Bantammerstraat met een mes levensgevaarlijk werd gestoken. Omstreeks half elf Maandagavond wandel- de een jongen van 18 jaar, woonachtig in de Lindenlaau op den Coolsingel, met een 15jarig meisje uit de Tweede Lombardstraat, op den Goudschen Singel te Rotterdam. Het meisje scbeeu blijkbaar niet van zijn gezelschap te zijn gediend, waardoor een woordenwisseling ont- stond en waarop hp, waarschijnlijk door jaloezie gedreven, plotseling een geladen revolver te voor- schijn haalde en een schot op haar loste, dat haar ter hoogte van den rechterslaap trof. Het meisje zakte op den Singel ineende jongen nam de vlucht. Na een vervolging door eenige straten kreeg een agent van politie hem in den Oppert te pakken, maar op het oogenblik dat hij hem grijpen zou, viel de jongen en tegelij- kertijd ging weer eeD schot af. Vermoedelijk is door den val de revolver afgegaan, althans een kogel drong den vluchteling in het recb- Na eenigen tijd konden wij het evenwel best samen vinden. Ze mocht doen wat ze wilde, en gaan waar ze wilde, steeds was ik in haar nabijheid en trachtte haar al die kleine diensten te bewijzen. welke de genegenheid ingeeft. Gij vindt het misschien erg dwaas, dat ik mij zoo het hoofd op hoi liet brengen maar bedenk, lezer, dat ik nog weinig met meisjes had omge- gaan. En zij was er een uit duizend. Het moest gewis een sterk hoofd zijn, dat niet door haar in de war kon worden gebracht. Daar had je majoor Elliot, een man die drie maal was getrouwd geweest en twaalf groote veld- slagen had meegemaakt, Eduarda kon hem om haar pink winden, zij, een kind, dat pas de kostschool had verlaten. Ik ontmoette hem, toen hp Eduarda voor het eerst had gezien.- Zpn wangen waren hoog gekleurd en zijn oogen schitterden, zoodat hp er wel tien jaar jonger uitzag. Hp streek zpn grijze knevels op, totdat zij bpna aan zijn oogen reikten, en stapte voort met zijn kreupelen voet, zoo trotsch als een pauw. De hemel weet, wat zp hem in het hoofd had gepraat, maar het was alsof hij ouden wijn inplaats van oud bloed in zpn aderen had. (Wordt vervolgd). TER SECZEUfSCHE COIIRAUT. Dlt bind verachljnt nasndiig., Huenadnf- en Vriidnnitvond, nderd op VeeatdaReu blj de VlrmH J. dilBK. «e Ter Meateu. Burgemeester en Wethouders ran TER NEUZEN maken bekend dat in de vergadering van den Gemeente- raad van 5 September 1911 tot Wethouders zijn benoemd de heeren A. VISSER en D. J. DEES. Ter Neuzen, 5 September 1911. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. VISSER, L°. Burgemeester. A. P. DE VOS, L". Secretaris.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1911 | | pagina 1