A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Z e e uwsch-Vlaanderen. Aanbesteding. HERBESTEDING. No. 5645. Donderdag 10 Auguslus 1911. 51e Jaargang. EE1T 00M BUITEH. Buitenland, aan te besteden FETJ1LLET0N. ABONNEMENT: Per Irie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika J l,321/s en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon No. 25. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave ADVERTENTIENi Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bg directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prjjs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsraimte berekend. BEBSTB BXjJLID. Burgemeester en Wethouders van ZAAM8LAG, zullen op 18 Augustus 1911, des voorm. 10 ureten Raadhuize dier gemeente, trachten Met afbreken der bestaande en het ter zelf der plaatse weder opboutven eener openbare lagere school met 3 lokalen, in de lioofd- kom dezer gemeente. Plaatselijke aanwijzing op Dlnsdag 15 Augustus 1911, des voormiddags 9l/2 tire. Bestek met teekening zijn ter Secretarie te ver krijgen d f 1.50 per stel. Inlichtingen zijn verder te bekomen bij de Architecten de heeren M. Riemens Dzn. en J. Wisse Jzn. Burgemeester en Wethouders voornoemd JOH. DE FEIJTER, Burgemeester. J. STOLK Lzn., Secretaris. Burgemeester en Wethouders van STOPPEL- DIJK zullen op 16 Augustus 1911, des nam. 2 ure, ten Raadhuize dier gemeente, onder nadere goedkeuring, trachten aan te be steden Met bouwen eener openbare lagere school met onderwijzerswoning te Pauluspolder onder deze gemeente. Plaatselijke aanwijzing zal geschieden op Woensdag 16 Aug. 191), des voorm. 9 ure. Bestek met twee teekeningen zgn ter Secretarie te verkrijgen a 2 per stel. Inlichtingen zijn verder te bekomen bij den architect, den heer J. J. Coi.sen te Hontenisse (Terhole). Burgemeester en Wethouders voornoemd, P. L. DE WAEL, Burgemeester. H. F. VAN LEEUWE, Secretaris. //Wanneer u me eenige weken geleden deze vraag had voorgelegd, zou ik niet oprecht hebben kunnen antwoorden, oom. Nu kan ik het wel. Mijn hart heeft in den laatsten tijd veel geleden, maar nu heb ik de waarheid gevonden. Ik gevoel nu, oom Eduard, dat ik alleen met Louise gelukkig kan worden en ik bezit de kracht om harentwil alles te ontberen. En beide mannen zagen elkaar ernstig aan Oom Eduard greep Frans bij de hand en die sterk drukkend, zei hij op hartelijken toon Wat een geluk, dat ik zoo te rechter tijd tusschenbeide kon komen. Dank God daarvoor, mijn jongen. Ik wil nu naar Louise van El deren en r/Oom, wilt u dat doen juichte Frans. z/Wacht even, Frans. Verheug je niet te vroeg. Een ontspoorden wagon brengt men niet zoo. gemakkelijk weer in de rails. Maar wanneer alles nog goed gaat, heb je het niet aan mij, maar aan het lieve meisje te danken, dat mij gezonden heeftdank dan miss Green Eduard van Houtheim, die niets op de lange baan kon schuiven, begaf zich onmiddellijk naar mevrouw Van Elderen. Deze was wel eenigs- zins verbaasd, toen hij werd aangediend, maar hij had op zijn kaartje geschreven In opdracht van miss Green. Aldus werd hem dan ook spoedig toegang gegeven en liet mevrouw Van De stakingsbeweging breidt zich in Engeland onrustwekkend uit. De dokwerkersstaking te Londen duurt voort en breidt zich uit langs de Medway. Tevens is een groote spoorstaking uitgebroken. Oudanks de gunstige voorwaarden, die aan de dokwerkers werden aangeboden op de groote meeting in Trafalgar-square te Londen, hebben zjj de staking niet opgegeven. Op de volks- bijeenkomst Zondag is besloten om in de havens aan de Theems het werk niet te hervatten voor ten aanzien van het geheele verkeer in de Theemshavens een algemeene regeling is verkregen. Het aantal stakers steeg, volgens de //Daily Cbron." op 74000 man. De leiders van de staking zeggen, dat zij maatregelen hebben genomen, om het ladeD en lossen van schepen uit Londen in andere Engelsche havens te beletten. Het is de vraag hoe zij dat kunnnen. Toch schijnt het waar te zijn, dat de Londensche leiders baa3 zgn ook van den toestand te Southampton. Drie scheepsladingen vleesch daar aangekomen, werden niet gelostevenmin een paar stoomschepen die met Chineezen bemand zgn. De bootwerkers te Southampton verlangen, dat Engelsche schepe- lingen de plaats van de Chineezen zullen innemen. Op de bijeenkomst op het Trafalgar-plein werd een telegram voorgelezen van het inter- nationale verbond van transportarbeiders. Het bevatte de toezegging, dat de bootwerkers te Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen en Havre geen schepen, uit Engelsche havens alkomstig, zouden lossen. De eischen der werklieden zijn o. m. niet langer dan 10 uren per dag werken. Op de groote bijeenkomst rondom deNelson- zuil waren 50000 man. 't Was natuurlijk onmo- gelijk deze menigte te overschreeuwen, daarom stonden aan drie zijden de sprekers te oreeren, zoodat althans de grootste helfc der zeer orde- lijke vergadering kon hooren wat er gesproken werd- Het behoeft geen betoog dat Londen erg te lijden heeft onder die staking van tienduizenden in het havendedrijf. Het gaat naar een totale stopzetting van het goederenvervoer in de metro polis. Er kan geen schip gelost worden en de Elderen die, evenals Frans grooten angst had uitgestaan, hem nauwelijks aan het woord komen. z/Waar is Hetty? Om Godswil, mijnheer Van Houtheim, wac weet u van haar". Hij glimlachte onwillekeurig. z/Miss Hetty is gezond en wel bij mij op Dennenrode", antwoordde hij met lichlen spot en legde de oude dame bedaard alles uit alleen de goede bedoelingen van Hetty omtrent Louise verzweeg hij. Zij hoorde hem kalm aan, schudde nu en dan eens met 't hoofd en knikte dan weer toestem- mend. Toen hij op het eind dringend den wensch te kennen gaf Louise zelf te spreken, bewilligde zij daarin. Louise was wel zeer ongesteld en zenuwaehtig, maar zij zou hem toch zeker wel willen ontvangen. Mevrouw Van Elderen gevoelde dat de berichten omtrent Hetty haar geen kwaad zouden doen. Oom Eduard was zonderling te moede toen hij tegenover Louise van Elderen stond. Hij bemerkte, dat alle ophelderingen hem hier veel zwaarder vielen dan tegenover Frans en mevrouw Van Elderen. Louise had zoo'n bijzondere manier om met hare donkere opene oogen iemaud vragend aan te zien het kwam hem reeds bij de eerste woorden voor, alsof zij hem op den bodem zjjner ziel kon lezen, al begreep zij dat hij meer in de zaak deelnam dan hij wilde laten blijken. Zij had reeds lang zijne belangstelling wakker gemaakt door al hetgeen hij reeds van haar had gehoord thans nu hij hare kalme bedaardheid opmerkte, die haar ook nu nog niet verliet, beviel ze hem eerst goed. Hij begreep spoedig, dat hij openhartig tegen- pakhuizen blijven gesloten. De staking der voerlieden beteekent ook dat de per trein aan- gevoerde goederen niet vervoerd kunnen worden. Wanneer die toestand een week zou duren, voorspelt een Engelsch blad dan zal te Londen zoo iets als een hongersnood ontstaan. De levensmiddelen zijn reeds duurder ge- worden. Er komt gebrek aan vleesch, vooral rund- vleesch. Buitenlandsch vleesch wordt niet meer aangevoerd. De vleeschprgs steeg met 5 en 10 ct. per pond. Ook boter en vruchten wor den duurder. Maandag is de staking van spoorwegbeambten in Lancashire en Yorkshire uitgebroken. Het begon met de kruiers en de beambten van het goederenvervoer. Aanvankelijk staakten 12000 man. Het treinpersoneel gaat nu meestaken, het geen den toestand natuurlijk heel wat ernstiger maakt. Te Liverpool hebben 2000 a 3000 man treinpersoneel van de Londen- en Noordwest- spoorweg zich bij de staking aangesloten. Het spoorpersoneel hield een triomftocbt van het eene station naar het andere. Het personeel van alle stations, hehalve een, hebben 't werk neergelegd. Zij eischen 54 uren werk per week, en 1,20 gld. verhooging. Een telegram uit Liverpool van gisteren meldt, dat er geen vooruitzichten zgn op een schikking van de spoorwegstaking te Liverpool. De toestand neemt een ernstiger karakter aau. Veel personeel van den goederendienst, die vrijaf hadden, hebben zich vandaag bij de stakers aangesloten. Men schat nu, dat er 4000 man werkeloos zijn. Aan de meeste goederenstations is de dienst geheel opgeheven. De vrachtrijders steunen de staking en weigeren spoorweg- goederen aan te nemen. Vischhandelaren kunntn hun voorraad niet verzenden aan de verbruikers. Voor duizenden aan fruit ligt te verrotten. De voormannen der Londensche kolensjouwers te Londen zgn gisteren met hun patroons bij- eengekomen, onder voorzitterschap, van den vertegenwoordiger van den Minister van handel, Askwith, teneinde te geraken tot een afbakening van den weg om tot opheffing van de staking te komen. De conferentie duurde een uur, waarna zij tot heden werd verdaagd. Het heet dat de kansen voor een regeling goed zijn, daar de patroons hebben verklaard, dat zij de eischen der werklieden zullen inwilligen. over haar kon zijn en hij sprak dan ook zonder terughouding. Toen hij haar meedeelde, hoe gemakkelijk Hetty zich scheen te troosten, hoe een innige genegenheid, een werkelijke liefde zeker nooit in het hart van Hetty voor Frans had bestaan, kwam even een bijna onmerkbaar vroolgk trekje om haar fijne lippen, om hem daarna weer ernstig en treurig aan te zien. Zoodra hij echter van Frans begon te spreken viel zg hem plotseling in de rede. //Over hem behoeven we niet te spreken", zei ze haastig. //Wat met Hetty gebeurd is, is gebeurd het ligt niet in mijn aard iets te verontschuldigen, mijnheer Van Houtheim, even min ook om berouw te gevoelen. Wij moeten berusten in hetgeen gebeurd is, en dat kunnen wij het beste met ons zelf in orde brengen Goed te begrijpen, ieder voor zichzelf." z/Ik ben geen geboren diplomaat, mejuffrouw, en deug dus niet voor spiegelgevechten. Maar zoo ontglipt u me niet. Laat me ronduit met u spreken, zooals ik' gewoon ben. D moogt u keeren en wen den zoo u wilt, maar hieraan kunt u niets veranderen u hebt Frans nog even lief als vroeger 1" //Mijnheer Van Houtheim" Louise sprong op, een donkere bios kwam op hare wangen. z/Op deze manier is het mij ondoenlijk, u kalm aan te hooren, zooals ik me had voor- genomen. Laat ons een einde maken aan dit pijnlijk en doelloos onderhoud." De heer Van Houtheim was nu ook opge- staan, maar met het doel om haar den weg naar de deur te versperren. Om de tafel heen- loopend stond hg nu oog in oog voor haar. De voormannen moeten echter eerst de mach- tiging der werklieden bekomen, die eerstgenoem- den dachten 's avonds te verkrijgen. Een tweede conferentie tusschen diezelfde patroons en vertegenwoordigers der werklieden in zake de lichtervaartuigen op de Theems volgde. Daarna zullen de karrevoerders aan de beurt komen. Middelerwijl staat het geheele Londensche havenbedrijf nog steeds stil. Tillet raamt het geheele getal stakers op ten minste 40,000. Het stakingscomite heeft uit Berlijn een telegram ontvangen, meldende dat de Interna tionale Transportarbeidersbond heeft bevolen alle schepen uit Londen in Hamburg vast te leggen. Eenige tooneelen van geweld hebben plaats gevonden in Oost Londen, waar de stakers de paarden der werkwillige karrevoerders uitspan- den en de teugels doorsneden. De politie heeft de stakers hierna verhinderd zich aan verdere geweldpleging schuldig te maken. Omtrent de peersbenoeming in Engeland, noodig voor het doen aannemen van de Veto- wet in het Engelsche Hoogerhuis, is Maandag in het Lagerhuis gedebatteerd. Eerste-minister Asquith gaf verslag van zijn besprekingen met den koning, die zijn toestem- ming gaf tot benoeming van 500 liberale peers, wanneer het Hoogerhuis het ontwerp niet ver- koos aan te nemen. Tegenover de verwijten van Balfour betoogde Asquith dat hg er steeds naar streetde de waardigheid en de privilegien der kroon te handhaven. //Ik bekleed mijn ambt evenwel niet bij de gratie der krooD, besloot Asquith, maar bg den wil en het vertrouwen des volks. Ik zou derhalve schuldig staan aan verraad, in- dien ik op het laatste oogenblikvan een grooten strijd het vertrouwen van het volk te schande maakte." Deze woorden werden door de meerderheid met luide toejuiching begroet. Balfour's motie van afkeuring werd met 365 tegen 246 stemmen verworpen. Te Bremen is een 25jarige Engelschman ge- arresteerd als spion. Hij zou zich kaarten van de Noordzee-vestingen hebben verschaft en be- proefd hebben personen tot het verklappen van militaire geheimen om te koopen. Hij is van zijn vak jurist en officier bij de landweer. Lust tot gevaarlijke avonturen zou de drgfveer tot zgn onderneming geweest zgn. ,zMejuffrouw Van Elderen, u zult me nu wel een stijfkop noemen, zooals men het mg overal doet. Ik voor mij ben echter overtuigd dat ik het goed meen met u en Frans, en dat is voor mijzelf eene verontschuldiging. U moet nu naar me luisteren wie weet of zich ooit weer de gelegenheid zal voordoen. Ik wil het u niet verbergen, aanvankelijk was ik zeer boos op u, maar moet hieraan toevoegen, dat ik het verkeerde ervau heb ingezien. Elk mensch kan wel eens dwalen, dat hebt u ook gedaan, maar niet opzettelijk. Uw goed hart heeft u parten gespeeld, deed u, vergeef mij de uitdrukking, een dommen streek uithalen, omdat ge dit hart voor sterker hield dan het inderdaad was. En nu dat alles weer terecht kan komen, wilt ge u zelf buiten rekening laten. Dat is niet goed vanu, mejuffrouw Van Elderen, daarin bevalt me Frans beter, ronduit gezegcL Toen ik hem van morgen de les las, was hij openhartig en eerlijk. U echter z/Mgnheer van Houtheim 1" riep Louise. z/Neen, neen, zoo ontkomt u me niet", ging hij hardnekkig voort. //Kort en bondig gesproken ik kom hier om uw hand te vragen voor f rans. Ik zie, dat die hand er eene is, die hem kan leiden maar ik heb ook hoop, dat Frans nu verstandiger geworden is. En wat het voornaamste is, mejuffrouw Louise, hg bemint u en gij bemint hem waarom wilt ge,dusuwbeidergelukallerlei denkbeeldige hinderpalen in den weg leggen Wat er verder nog noodig mocht zgn, daarvoor kan en wil ik zorgen. En geef mij nu uw hand en laat me aan Frans een goede tgding brengen Hg had snel gesproken. Onmerkbaar wa^ TER SEIIZESSCHE COl'RAST. Dit bind versehljnt fflaandni;-, Woeasdag. en VrlJ«l»if»vonil, iltgeionderd op Feeitdagen bij de I". J. HlfBIB. teTTerWeesen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1911 | | pagina 1