A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. ;db aitzwet. No. 5596 Gemengde berichten. Donderda^ 13 April 1911. 51e *iaar$an£. Wegens hetPaaschfeest zal a. s. Maandag geen nummer van dit blad verschijnen. Predikbeurten. Vrijdag 14 April 1911 (Goede Vrijdag). ABONNEMENT: Irie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post Voor Per Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika l,321/s en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bp aile Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbusbouders. ADVERTENTIEN: regels 0,40. Voor elken regel meer Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor eliren regei meer j 0,10. Bp directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prps slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telefoon No. 25. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. TER NEUZEN, 12 April 1911. Naar men ons als eene bijzonderheid tnede- deelde werd aan de j. 1. Vrijdag gehouden stemming voor een lid van den gemeenteraad alhier iD het district Sluiskil deelgenomen door een 98jarig kiezer, de heer C. Kielman. Deze, de oudste ingezetene onzer gemeente, hield nog zelf het potlood vast voor het zwart maken van het door hem gewenschte vakje. Weer een mooie vangst. Reeds vroeger werd er de aandacht op ge- vestigd dat lieden die feiten bedreven in strpd met de strafwetgeving of wel zij die znlke feiten op hun geweten hadden,- al waren het er ook van ouden datum, hier een eind zagen maken aan hun bedrijf of wel aan hun vrijbeid. Tnans valt weer een goede vangst door onze politie te vermelden. Maandagavond arriveerde alhier per auto-taxi een vreemdeling uit Belgie. Deze bleek goed bij kas te zijn en was zeer nieuwsgierig naar de beste reisgelegenheid naar Engeland. Dit kwam ook den inspecteur van politie ter oore, die een en ander verdacht vond, aanleiding althans om eens naar hem te informeeren. Toen hp bedoelden persoon gevonden had en naar zijn herkomst vroeg, gaf deze voor in Tbienen te wonen, doch zijn tongval deed vermoeden dat dit onjuist was en hij uit Gent moest afkomstig zijn. Hij werd op het politie- bureau gefouilleerd en op hem bevonden 2 revolvers, daarop passende patronen en een dolk. Allereerst werden deze verboden wapenen in beslag genomen. Bij een verder onderzoek bleek de verdachte op zijn rug een bedrag van fr. 6000 te hebben verborgen, terwijl ook aan het licbt kwam dat hjj, even voor de inspecteur hem had aangetroffen per post een aangeteekend pakket had verzonden, volgens zijn zeggen kleine geschenken aan zijne ouders. Toen de inspecteur bjj de politie te Gent eene informatie instelde werd 'vandaar geailtwoord dat een bediende van de firma Christiaansen De Cuyper aldaar, was gevlucht met medeneming van een aauzienlijk bedrag aan zijn patroons toebehoorend. Er werd een signalement van den gevluchte gegeven, dat wonderwel overeen- kwam met den alhier aangehoudene. Deze, genaamd E. N. V., werd in arrest ge houden etf is heden naar het huis van bewaring te Middelfhirg overgebracht, waar hp verblijven zal tot omtrent zijne uitlevering, die door de Belgische justitie zal worden aangevraagd, is beslist. Men had hier dus den misdadiger reeds gevat, voor bekend was dat het misdrijf was gepleegd. Bij kon. besluit is benoemd tot kanton- rechter-plaatsvervanger te Oostburg, de heer J. H. L. Stassen, ontvanger der registratie en domeinen te Oostburg. Door den directeur de Registratie en Domeinen werd Dinsdagmorgen in de societeit »St. Joris," te Middelburg aanbesteed het maken van een Zeedijk op de buitengronden in het Axelsche Gat, ter verbinding van den Zeedijk ▼an den Kanaalpolder met dien van den De Loozepolder, benevens het maken van een los- en laadplaats, het bouwen van een uitwaterings- duiker, het graven van waterleidingen in den nieuwen polder en den Kanaalpolder, het leggen van keibestrating en verdere werken. Ingeschreven werd door de heerenJ. D. Kraayeveld te Haarlem, voor 98000 A. H. Swets te Hardinxveld, 96000 J. B. Koch en A. v. d. Straate, Hansweert. 95000 J. Stuur- man W. L. Klos te Ammerstol en Scherpenisse voor 89800 en f 87800 A. v. d. Mijde Jr., Hardinxveld, 81900 C. de Jong Jz., Har dinxveld, 80500, I. Douw Zierikzee, 78370 J. v. Drongelen Hoek, en L. v. d. Velde Brui- nisse, 72000 J. M. Penny te Krabbendijke en P. M. Penny te Zierikzee, 67570 E. v. d. Bossche, Philippine, 67450 J. de Bour- graaf, Vlissingen, f 63900. Zondag 1.1. is te Boschkapelle een interes- sante match gespeeld op het biljard van den heer Claeys, tusscheu de bekende amateurs Dumoleyn van Assenede en De Foeljaeger van Nieuw-Namen, waarbij laatstgenoemde als orer- winnaar uit bet strijdperk trad. De partij liep over 500 caramboles, waarin De Foeljaeger een serie heeft gemaakt van 78 punten. In 't begin stond de partij 100 Du moleyn tegen 23 De Foeljaeger. De laatste stond op het einde ruim 100 punten voor, en won tenslotte met 30 punten. Er waren zeer veel liefhebbers aanwezig, die ruimschoots van het mooie spel hebben kunnen genieten. Zondagavond hielden eenige burgers van Hulst eene openbare vergadering in het herberg- lokaal van den heer J. B. de Boy, ten einde te komen tot oprichting eener vereeniging tot bevordering der gemeentebelangen. Vandege- legenheid tot debat werd druk gebruik gemaakt. Een bestuur werd gekozeu en 20 leden traden toe. De eerst volgende vergadering werd be- paald op Zondag aanstaande. Sas van Gent. Door den plaatselijken keur- meester werd Dinsdag bij den slager J. Boucbez alhier een geslachte koe afgekeurd en onder politietoezicht door begraving vernietigd. Clinge, 11 April. Als een zeldzaamheid wordt gemeld, dat gisteren een koe van den landbouwer Th. Pauwels te Nieuw-Namenonder deze gemeente, twee volwassen kalveren heeft geworpen. R E C H T S Z A K E R. Arrondissements-Rechtbank te Middelburg. De rechtbank heeft in bare zitting van 11 April de volgende vonnissen uitgesproken E. J. d. VV., oud 21 j., landbouwersknecht te Groede, gedetineerd te Middelburg, is wegens diefstal veroordeeld tot 1 maand gevangenisstraf met aftrek der preventieve hechtenis. H. W. B., oud 14 j. en A. v. d. W„ oud 14 j., beiden zonder beroep te Breskens, zijn wegens als voren veroord. ieder tot 1 maand tuchtschool E. d. W., oud 21 j., werkman te Meerdonck (B.), is wegens vernieling veroord. tot f 5 boete of 5 dagen hechtenis. A. v. O., oud 34 j., arbeider te Heikant (Koewacht), is wegens mishaudeling van een dier veroord. tot 15 boete of 15 dagen hecht. O. J. D., oud 18 j., arbeider te Sas van Gent) is wegens mishandeling veroord. tot 5 boete of 5 dagen hecht. J. A. d. K., oud 39 j., wed. van C. d. P., zonder beroep te Axel, is wegens eenvoudige beleediging veroord. tot 5 boete of 5 dagen hecht. J. P. V., oud 23 j., werkman te Axel, be- klaagd van mishandeling, is vrijgesproken. Door de Belgische regeering is de uit levering gevraagd van J. E. C. G. J., oud 25 j., geboren te Mechelen (B.), zonder vast beroep of zonder vaste woonplaats, thans wegens oplichting gepleegd te Ter Neuzen, gedetineerd te Middelburg in het huis van bewaring, ter zake van eene nog in Belgie te ondergane ge vangenisstraf wegens diefstal. De raad voor de scheepvaart heeft Maandag uitspraak gedaan in de zaak van het motorschip //Angelina", gezagvoerder Jan Spanjer, toebe- hoorende aan J. van Rompu Jr., op 6 Maart te lJmuiden binnengebracht, nadat op 22 Februari bij slecht weer de verbindingsbuis van de petroleumhouders met den motor was ge- broken. Dit gevoegd bij het slechte weer was, naar het oordeel van den raad, de oorzaak, dat het schip althans voor dezen gezagvoerder on- houdbaar werd. Naar in het vonnis werd opgemerkt, verdient het aanbeveling, dat de petroleumhouders zee- vast worden gemaakt, zoodat het niet mogelijk is, dat de verbindingsbuis breekt en dientenge- volge alle brandstof wegloopt. Maandagnacht is te Amsterdam ingebroken ten huize van de familie B., Marnixstraat 3. Toen het echtpaar B., reeds bejaarde lieden, tebuis kwam, moeten de inbrekers nog in de woonkamer bezig zjjn geweest met het leeghalen der zilverkast. Ze hebben nog den tijd gehad om den inhoud, die zij hadden klaar gezet om te worden medegenomen, zoo te plaatsen, dat hij niet de aandacht trok. De heer en mevr. B. die nog eenigen tijd in dezelfde kamer hebben vertoefd, terwijl de in brekers zich schuil hielden in een zijkamertje, hebben niets bemerkt. Toen het echtpaar naar bed was gegaan, hebben de dieven met een sleutel, welken zij in een overjas vonden, de brandkast geopend, en daaruit een bedrag van ongeveer f 4500 weggenomen. Voorts wordt een belangrijke waarde aan goud- en zilverwerk en aan fiju tafellinnen vermist. De heer B. is tegen inbraak verzekerd. Toen men Zaterdag bezig was met het opruimen van oude exemplaren van de Revue der Sporten, het bekende sportblad, vond men in de kast in den kelder van het perceel, waar het bureau van dit blad gevestigd is, in de Nic. Maesstraat te Amsterdam, een klein pakje met j 1200 aan bankpapier, dat aanstonds den directeur, den heer L. Lauer, ter hand werd gBstelij. Rgim 7 jnaanden geleden werd uit de kas van genoemd sportblad ongeveer 1335 ontvreemd en men meent nu het grootste ge- deelte daarvan teruggevonden te hebben, dat daar verstopt zal zijn om het vandaar later weer weg te nemen. Het gezin van den landbouwer W. Groten te Tongeren, in de gemeente Wijhe, werd Zondag in korten tijd in rouw gedompeld. Twee kinderen, een jongen van 9 en een meisje van 3 jaar, werden plotseling ziek en stierven kort daarna. Een derde kind van ongeveer 12 jaar werd eveneens, in de R.-K. kerk aan de Boerhaar, door dezelfde verschynselen aangetast. Dr. Kutschrutter uit Raalte vond goed, dat het kind naar huis vervoerd werd, waarna het per rijtuig van den pastoor derwaarts gebracbt is. Gelukkig is het thans aan de beterende hand. Men vermoedt, dat de kinderen vergiftige spijzen gegeten hebben. Daarnaar wordt door de po litie een onderzoek ingesteld. Van de gelegenheid, aan het garnizoen te Delft gegeven, om de plechtige bijzetting van Prinses Pauline by te wonen, hebben eenige milicieus gebruik gemaakt om een stevig glaasje te gaan drinken, waarvan weer het gevolg is geweest, dat zij hier en daar opstootjes hebben veroorzaakt. Zoo hadden zij eerst in de Molenstraat hun kepie's gebrnikt om een kleine voetbalmatch aan het publiek te toonen, waaraan echter spoedig een einde kwam door een daarlangs komende patrouille en het passeeren van eenige officieren. Een van het drietal, zekere milicien De J., die wegens het niet nakomen zijner verplichtingen gedurende den tijd dat hij met groot verlof was, voor straf onder de wapenen moest komen, werd medegenomen naar de kazerne alwaar hij op zijn krib werd neergelegd, terwijl de anderen op den loop gingen. Nadat De J., een poosje geslapen had, werd hij wakker en vverd hem door eenigen zijner kameraden gekscherend de mededeeling gedaan, dat hij »de nor" in moest. Hierin nu heelemaal geen zin hebbende, stond hij op en snelde in witte kiel de kazerne uit. De wacht dit zyn Van bemerkende, ging hem achterna. In de der Mastenstraat werd hij echter weer gegrepen door een korporaal en manschap, die van de andere richting kwamen en wien gewenkt werd den weggeloopene tegen te houden. Weer in de kazerne teruggekomen, werd hij maar dadelijk in arrest gesteld. Maar het ergste geschiedde eerst Zaterdag- middag Toen kwart over twaalf door den comman dant der wacht, in tegenwoordigheid van den luitenant van den dag, Jhr. S., de deur der provoost geopend werd, om den gestrafte het eten te doen brengen, zagen zij hem hangen aan den band van zijn onderbroek. Onmiddel- lijk werd natuurlijk de band doorgesneden. De pogingen tot opwekking der levensgeesten werden dadelijk toegepast en de doktoren terstond gewaarschuwd, die beiden zeer vlug in de kazerne aanwezig waren. Juist voor dezen arriveerden, was het echter gelukt, den man weer bij te brengen, waarmede hij echter niet erg tevreden was, want hij maakte zoodra hem dit weer mogelijk was, heel wat lawaai en stribbelde erg tegen. Na een half uur gelukte het echter den woesteling naar het hospitaal te vervoeren, waar hij zich op het oogenblik nog bevindt. Naar sommiger meening zou hij de ophangerij gedaan hebben even voor het oogenblik, waarop hij wist, dat de deur zou geopend worden 1 Omtrent de vondst vaD bankpapier in een der privaten van het Paleis van Justitie lezen we nog in het »N. v. d. Dag" De man, die het bekende pakje bankpapier in het Paleis van Justitie verstopt had, is zekere T., die in Hilversum was aangehouden wegens verduistering van een rijwiel, maar dat bleek ziin grootste zonde niet. Hij moet in den laatsten tijd ook verschillende banken hebben opgelicht en dat deed bij met bebulp van een paar bandlangers. Hjj nam geld op en maakte daarbij gebruik van de namen van als solide bekend staande personen, die borg voor het geleende zouden zijn. Dan verscheen bij aan de bank met de twee handlangers en dezen gingen voor de borgen door, plaatsten op de beleeningsakten valsche handteekeningen en zoo moet het nobele drietal al herhaaldelijk zich in het bezit van zeer belangrijke bedragen ge steld hebben. Het laatste slachtoffer was een bankinstelling te Utrecht, welke er voor J 2000 is ingeloopen. De vrees dat dit geld, in het. Huis van Bewaring, in zijn bezit zou gevonden worden en dat bij dan de herkomst zou moeten opgeven, zoodat deze veel grootere zaak dan het rijwiel-misdrijf ook aan den dag zou komen, heeft T. er toe gebracht het, naar hij boopte, tijdelijk in het Paleis van Justitie te verbergen. De justitie is thans ijverig in de weer met het zoeken naar de medeplichtige valsche borgen, wier namen T. beweert niet te kennen. Naar wij vernemen, moet mevr. v. H. geb. De B. te Rijswjjk, sinds eenige dagen in TER SEIIZESSCHE COIRAST. Dit blml venchljnt JlaantlKg., Wueatdag. en Vrijilaxatoixl, Mitjfeaeomterd «»p I'eeitdmeB. '•U Oe i1 irint* I Jt A.b* B~ l1. -m—i Burgemeester en W'etkouders van TER NEUZEN brengen, ingevolge artikel 12, It lid der Drankwet, ter openbare kennis dat bij ben is ingekomen een verzoekschrift van AUGUST JOSEPH DAELMAN om vergunning voor den verkoop van sterken drank in het klein voor gebruik ter plaatse van verkoop in de benedenkamer van het perceel, kadastraal bekend tectie L no. 350, plaatselijk gemerkt 4 en gelegen aan de Westkolkstraat. Binnen twee weken nadat deze bekendmaking is ge- schied kan ieder tegen het verleenen der vergunning schriftelijk bij Burgemeester en Wethouders bezwaren inbrengen. Ter Neuzen, 11 April 1911. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris. Hervorm.de Kerlc. Ter Neuzen. 9 u., Ds. A. Timruei man, viering van het H. Avondm. en 2 u., Ds. A. Timmerman. 's Avonds 5 u., Da. Hugenholtx, voorb. H. Avondm. en Bevestiging nienwe Lid- maten. Zaamslag. 9 u., Us. ti/ van Dia en 2 U„ Ds. G. 4an Dia, Bevestiging van Lidmaten. 5i u., Ds. E. Raams Jr., voorb. H. Avondm. Axel. Hoek.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1911 | | pagina 1