A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 5552. Zaterdag 31 December 1910. 50e Jaargang. a 40 cent. Bekendmaking1. Gemengde berichten. 40000 harde WaalkMer (straatklinker), ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postYoor Nederland f 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,321/J en voor het overige Buitenland f 1,65. Men abonneert zich bp alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADVERTEN TIENs Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bp directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prps slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telefoon No. 25. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. EERSTE BliAD. ^Nieuwjaars-iidyei'tentien voor het Nieuwjaarsnummer dat in den morgen van 2 Januari zal verschijnen, en in de kom dezer gemeente huis aan huis wordt be- zorgd, worden weder geplaatst De inzendingen kunnen geschieden tot uiterlijk Zaterdag 31 dezer, des namiddags 3 ure. Ter Neuzen, 28 Dec. 1910. Pirma P. J. VAN DE SANDE. Burgemeester en Wethouders van Westdorpe vragen prijsopgaaf voor de levering van vrij op wal zijkanaal Passluis, uiterlijk 15 Maart 1911. Keur op wal. Gezegelde en gesloten inschrpvingsbiljetten in te leveren ter gemeente-secretarie, tot uiter lijk Dinsdag 10 Januari 1911, des voormiddags 9 uur. Westdorpe, 20 December 1910. Burgemeester en Wethouders voornoemd, (3. VAN WAES, Burgemeester. R. K1EB00M, Secretaris. Men schrijft uit Vlissingen Daar het wrak van de „Baltique" in druk vaarwater ligt, zal 't vanwege den waterstaat zeker zoo spoedig mogelijk worden opgeruimd. Eerst zal door de hulp van duikers getracht worden, de lijken van de slachtoffers, die zicb vermoedelijk wel alien in bet schip zullen be- vinden, op te halen. Een treurige bijzonderheid mag het zeker genoemd worden, dat van de 16 opvarenden van de //Baltique" slechts 2 gehuwd waren, die beiden zijn verdronken. De /Finland", welke de /Baltique" in den grond voer, heeft reeds meermalen ongelukken gehad. Zoo beeft het schip enkeiejaren geleden ook tegen kerstmis een paar dagen in een zeer gevaarlijke positie op het strand onder Nieuwer- sluis gezeten, en is toen, na herhaald vergeefsche pogingen ten laatste met de hulp van zeven sleepbooten vlot gekomen. Laterliep de //Finland" nog bij Borssele aan den grond, en ook in Engeland heelt dit zeekasteel, niet minder dan 12,000 ton metende, ook averij gemaakt. Omtrent de oorzaak van de aanvaring is niets met zekerheid te zeggen, en zal het onderzoek wel het noodige licht doen opgaan. Te Heusden kregen verschillende personen bezoek van een beer, naar hij voorgaf een Duitscher, om besprekingen te houden over het oprichten van een stoomhoutzagerij. Na een paar dagen in een hotel te zijn geweest ontpopte hij zich ook als sigarenhandelaar en wist verschillende inwoners een of meer kistjes sigaren te verkoopen voor 3, per kistje, die later bleken niet met het monster overeen te komen en het rooken niet waard waren. Daar- op is de man plotseling verdwenen. In de maand November j.l. hebben de besturen der verschillende stichtingen te Nijme- gen, Van een poiderdistrict, notarissen en rent- meesters te Nijmegen en omstreken gevestigd, uniforme voorwaarden voor de verpachting van weiland vastgesteld, waarin o. m. de bepaling voorkomtbet vangen, doen vangen ot dooden van vogels en mollen op het verpachte, alsmede het geven van vergunning daartoe, is verboden. De personen, die te Enkhuizen het brood van een der patroons, die op Tweeden Kerstdag dit liet rondbrengen, met petroleum overgoten, zijn opgespoord. Het waren een drietal bak- kersgezellen, die naar een te voren beraamd plan er met eenige flesschen petroleum op uit- gingen en dit vocht op een gunstig oogenblik in de rondgaande broodwagens wierpen. Zij hebben reeds bekend. In de gemeente Wisch en omgeving heerschen, onder de kinderen beneden den vijf- jarigen leeftijd de zoogenaamde blauwe mazelen, een kwaadaardige ziekte die meestal met den dood eindigt. Vooral in de buurt van Silvolde, Dlft en Etten eischt ze veel offers. Verschei- dene gezinnen hebben drie en vier kinderen aan de ziekte verloren. Een doodgewaande, die nog leeft. Eene voor de betrokken familieleden zeker gelukkige vergissing blrjkt te hebben plaats gehad bij de vermeende herkenning van het lijk van een naar gissing 60jarigen werkman, dat eenige dagen geleden uit het Smidswater te's Graven- bage is opgehaald. Nadat drie personen, onder wie de eehtge- noote van den vermisten man, hadden verklaard dezen in het lijk te herkennen, werd van diens overlijden aangifte gedaan bij den Burgerlijken Stand en dientengevolge had gisteren voor- middag de begrafenis plaats. Woensdagnamiddag even wel trof een zoon van den dood en begraven gewaande zijn vader aan in een philantropische spijskokerij aldaar. De levend teruggevondene is daarop bij de politie zich komen aanmelden om te verklaren, dat hij niet dood was. Men heeft alzoo een ander begraven dan men dacht en de identiteit van het meerbedoelde lijk staat thans nog niet vast. Mynongeluk te Kerkrade. Zaterdag had een treurig ongeluk plaats in de „Dominiale steenkolenmijn" te Kerkrade (Liniburg) Een nog jeugdig arbeider (lT/2 jaar getrouwd) van een kolenpost, die de dagschoft had van 's morgens 6 uur tot 's middags half drie en wiens naam is Jozef Everts, is op noodlottige wijze om bet leven gekomen. In den tijd dat de hulphouwer, die bij hem werkzaam was, een wagentje kolen wegreed, dat bij geladen had, is een groot stuk steen uit bet hangende wa gentje gevallen, juist op het lichaam van den houwer (koolkapper). Men kan zich de ontsteltenis van den hulp houwer voorstellen, toen hij, terugkomende, zijn kameraad onder een grooten steen zag liggen. Van schrik wist hij niet meer wat hij deed. Hij heeft lang heen en weer geloopen, al maar roepende 0, arme Jozef, was ik maar bij je geweestoch, arme Joep," voor men op de andere werkplaatsen wist wat er gaande was. Het had trouwens niets meer gehoipen, want de man was onmiddellijk dood wat niet te ver- wonderen is, als men weet dat hij zwaar ver- minkt aan arm en been was en zijn hoofd zoo goed als verpletterd. Zijn kameraad stond te huilen als een klein kind en liep als een waanzinnige in het rond. Een broer van den ongelukkige, die middag- schoft had, op dezelfde kolenpost werkt en om 2 uur op de mijn kwam om af te dalen, heeft dat begrijpelijkerwijze niet kunnen doen, toen hi] vernam, dat zijn broer zoo juist levenloos was opgehaald. Kerkrade is diep onder den indruk van het gebeurde, vooral daar het in korten tijd de derde persoon is, die op dezelfde wijze om het leven komt. Een jongen van 18 jaar vestigde zich als tpkooper in de Bloemfonteinstraat te Rotterdam, hijn vader tegen wien het jongmensch een veete heeft, opende daarna een opkooperij naast hem. En toen de zoon Dinsdagavond te weten kwam, dat zijn vader de politie er mede in kennis gesteld had, dat hij voornemeus was kofffe op te koopen van diefstal afkomstig, ging hi] zijn vader te lijf. Bij deze vechtpartij tusschen vader en zoon is laatstgenoemde door messteken in den rug en in het boofd verwond. Dezer dagen in een der Rijnsche steden vertoevend, zag een Hollander met genoegen hoe hoog onze Hollandsche producten in den vreemde staan aangeschreven. Voor de vitrine van een koekbakkerswinkel echte Hollandsche amandelspeculaas en dito peperkoeken. In een andere zaak werden Hollandsche haring, bokking en dito kaas aan- geprezen. Een fruitwinkel deed intusschen de deur dicht en overtrof zelfs de Amerikaansche reclame, onze Hollander stond er paf vanHp las de ontvangst van een fijne bezending Hollandsche citroenen en sinaasappelen (Geld.) In de laatste jaren heeft het aantal ont- voeringen van kinderen in Amerika schrikbarende afmetingen aangenomen. Dezer dagen is nu een Italiaansch echtpaar, dat aangesloten was bij de bende van de Zwarte Hand, op heeterdaad betrapt. Beiden zijn veroordeeld tot de maximum- iiraf, die op dit misdrijf is gesteld, te weten 49 jaar gevangenisstraf. De rechter, die het vonnis velde, gaf zijn spijt te kennen, dat de wet hem niet toestond, de doodstraf uit te spreken. Een reiziger in den Missouri-Pacifictrein beroofde dicht bij Kansas- City met een geladen revolver in de hand, achtereenvolgens al zijn medereizigers in den Pullmanwagen. Eenofficier, de eenige die tegenstand bood, bracht hij eenige wonden toe. Vooraf had hij het alarm- signaal onbruikbaar gemaakt, zoodat de reizigers zich niet met het treinpersoneel in verbinding konden stellen. Nadat hij alien uitgeplunderd had, verliet hij kalm den trein. Er zijn nu politie-agenten met bloedkonden uitgezonden, maar voorloopig is de man nog zoek. Een vrouw te Brussel kreeg bezoek van een kaartlegster, die beweerde, het middel te kennen om de aandeelen en loten, die zij bezat, in waarde te doen stijgen. De vrouw moest daarvoor de tienduizend franks, die zij in papieren bezat, in een zijde- papier wikkelen en het rolletje neerleggen voor het Lieve-Vrouweualtaar in de Kapellekerk. De onnoozele hals deed wat haar gezegd werd en de kaartlegster gaf haar, na eenige teekens er over te hebben gemaakt, het pak terug, met de tijding dat den 23 December de waarde der aandeelen tot het dubbele zouden gestegen zijn, mits zij het pak voor dien tijd niet opende. En toen de langgewenschte dag gekomen was, vond de vrouw in het pak een vuile servet en eenige oude couranten. De aandeelen en loten waren weg. De kaart legster ook. Gelukkig bezit de bedrogen vrouw de nummers, zoodat alle kans nog niet verdwenen is, om iets van haar stukken terug te krijgen. Moord en reclame. Of Mielke, de ver- dachte inzake den moord op mevrouw Hoffmann te Berlijn, schuldig wordt bevonden of niet zijn vrouw spint er zijde bij, dat op den ge- arresteerden zadelmaker een zoo zware verden- king rust. Vrouw Mielke had en heeft in de kelderwo- ning van het inoordhuis een groentenzaakje, dat steeds een armzalig inkomentje had opge- leverd en bitter slecht mareheerde. Van tijd tot tijd kwam er eens een klant om voor een paar pfenninge groenten te koopen, zoodat de dagelijksche ontvangst nooit hooger was dan 4 tot 6 mark, hetgeen bij lange niet voldoende was om het gezin te onderhouden, waar dit be- dragje natuurlijk geen zuivere winst was. De man moest dus bijspringen. Hij deed gelegenheidskarreweitjes en zocht zijn geluk op de renbanen en met wedden. Maar dat leverde ook al weinig op, en zoo geraakte bet gezin hoe langer hoe dieper in de schulden. En thans is het tooneel als bij tooverslag veranderd. Nu Mielke als verdacht van moord in voorarrest zit, staat de schel van't groente- winkeltje niet stil en verdringen de klanten elkaar voor de toonbank. Buiten maken zij zoo waar queue. Men was tot dusverre niet erg tevreden over de waren, maar dat is ook veranderd. Want men krijgt voor een onnoozele 5 pfenning soepgroenten of een kop aardappelen een sensatie op den koop toe. En vrouw Mielke beeft maar een paar woorden noodig, om in breed- voerige uitweidingen over haar lijdensgeschie- denis te vervallen en de onschuld van haar man te bepleiten, waarvan zerotsvastovertuigdis. En de klanten huichelen medeljjden. Eigen- lijk zouden ze het wel zoo aardig en interes- sant vinden, als Mielke inderdaad schuldig was. Voor hen is de soepgroente bijzaak, en een onderhond met de vrouw van een vermoede- lijken echten moordenaar hoofdzaak. Vrouw Mielke maakt prachtige zaken. De concurrentie echter knarsetandt. Parijs—Brussel en terug. Twee dooden! De wedstrijd om den Grooten Prijs van de Automobile Club de France, 100,000 frcs. uit- geloofd voor den vlieger, die de raid Parijs Brussel en terug binnen de 36 uur voor 31 December zal volbrengen, heeft op het aller- laatste moment nog twee slachtoffers geeischt. De eerste vlieger, die de raid met een mono plane zou ondernemen, is op het veld van eer gevallen en met hem z'n passagier. Het ver- loop van dezen wedstrijd zal dus toch ook weer een treurige herinnering nalaten. Reuter seinde Woensdagochtend uit Parijs Een verschrikkelijk ongeluk had hedenoch- tend te Issy-les-Moulineaux plaats. De vlieger Laffont en zijn passagier Pola waren gereed om naar Brussel (voor den wedstrijd Parijs Brussel en terug) te vertrekken. Na eenige ronden gevlogen te hebben viel de machine neer. Laffont en Pola werden beiden gedood. Op het terrein, waar het ongeval plaats had, waren alleen tegenwoordig Richard, de tjjd- waarnemer van de Aeroclub, en eenige nieuws- gierigen. Nadat de mecaniciens, de laatste hand hadden gelegd aan de monoplane, liet Laffont de vliegmachine uit de loods halen. Nadat de formaliteiten van het wegen waren vervuld, namen de aviateurs om 8 uur 30 min. plaats op de vliegmachine. Na een tot weerziens te hebben toegeroepen aan de aan- wezigen, waaronder mevr. Pola, de echtgenoote van den passagier, werd de schroef in bewe- ging gezet en steeg de machine snel tot 30 meter hoogte, maar men zag haar weldra in vol plane weer neerkomen. De carburator was bevroren. Nadat deze outdo ud was, vertrok- ken de aviateurs weer en stegen zeer snel. Toen de monoplane zich boven de loodsen be- vond, op 60 meter hoogte, zageu de verschrikte toeschouwers de vliegmachine een korten draai maken. De linkervleugel van de monoplane raakte los en werd door den wind medege- voerd naar het andere eind van het veld. De machine sloeg om, viel en plofte op den grond. Men coDstateerde, dat de motor in een der vleugels was gedrongen, het chassis was ge- heel vernield, de voorpunt was in drie stukken gebroken, alleen de slaart was nog heel, maar tegen de monoplane aangedrongen. Laffont kwam op drie meter afstand van zijn machine terecht, Pola was onder het toestel geraakt. Laffont werd opgeuomen met een schedel- breuk, de linkerarm was geheel in het lichaam gedrongen. Hij was terstond dood. Pola was geheel onherkenbaar. Het bloed stroomde hem uit den ruond, en een groote splinter zat dwars door zijn keel, maar hij haalde nog zwak adem. Hij stierl gedurende zijn overbrenging naar het hospitaal. TER \EIZEIS! HE COIRAST. .Bit blncl vemhijof IfaandnK., UiiciimiIhi;- en Vrijda^avoiid. nKgezonderd op ITeestdaifen. bij de frir inh 1*J. A3K IHC 81XBI. te Tee Hienzen. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN bren- een ter kennis van belanghebbenden dat de levering der geneesmiddelen enz„ ten behoeve der armen, gedu- rende het eerste halfjaar 1911 is opgedragen aan den apotheker A. J. KLAASSEN alhier. Ter Neuzen, 29 December 1910. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GE1LL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1910 | | pagina 1