A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 5548. Dinsdag 20 December 1910. 1TATI01TALE MILITIE. fIM ESS TBSA A B 50e Jaargang. ij 11, ABONNEMINT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postYoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika l,321/s en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbusbouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elken regel meer 0,10. Bij -directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prjjs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telefoon No. 2 5. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. EEBSTB ST^A-IO.. inaken bekend De inschrijving geschiedt in bet register betreffende de lichting van het jaar, waartoe de in de eerste zin snede van dit artikel bedoelde persoon volgens zijnen leeftijd behoort. TER NEUZEN, 19 December 1910. In de op a. s. Donderdag des voormiddags te 10 ure te houden openbare vergadering van den gemeenteraad alhier, komen de volgende punten in behandeling lngekomen stukkenaangehouden zaken benoemen gemeentevroedvrouw vaststellen 2e suppletoir kohier Hoofdelijken Omslag. Door Burg, en Weth. dezer gemeente zijn kerbenoemd en benoemd tot opperbrandmeester de heer J. A. Donze tot adjunct-opperbrandmeesterde heer J.J. Verjaal tot brandmeesters de beeren P. M. C. van Sprang, G. J. Balkenstein Jr., P. J. van Strien, G. Timmerman, P. Platteeuw, A. J. van der Sloot, G. .T. Will, J. R. H. de Smidt, F. Ro- m'eijnsen, A. Koornan, Jacob Nijssen tot onder-brandmeester de heerenI. P. Casteleijn, J. A. Feij, L. J. v. d. Velden, J. A. Ueertens, A. J. Faas, Th. L. A. v. d. Bilt. Ueden werd alhier door Burg, en Weth. aanbesteed 1°. de levering van schoolhoeken en andere benoodigdheden ten dienste der openbare lagere scbolen, in 9 perceelen. Hiervoor werd ingeschreven als volgt Voor perceelen 1, 2, 3 en 4 (schoolboeken land- en zeekaarten enz.) voor de scbolen A, B, C en D, door de Firma P. J. van de Sande voor resp. 93,44, 292,03, /37,53en /97,64, of in massa 520,64 door den heer M. de Jonge voor resp. 147,65, f 120,25, f 112,75 en 121,95, of in massa f 502,60. Yoor de perceelen 5, 6, 7 en 8 (schrijf- en teekenbehoeften enz.) voor de scholen A, B, C en D, door de Firma P. J. van de Sande voor resp. 137,24, 144,40, 112,37 en 114,76, of in massa 508,77 en door den heer M. de Jonge voor resp. 94,05, 297,16, f 41,91 en 107,85, of in massa f 540,97. Voor perceel 9 (voorwerpen voor bet onder- wijs in de handwerken) werd ingeschreven door mej. A. E. van der Heijden voor school A voor 66,12, B 31,59, C 39,13 en D 37,19voor het herhalingsonderwijs aan school A 56,16 en voor dat aan school D 48,26 en voor de massa f 275,20. 2°. a. het schoonhouden en verwarmen gedurende 1911 van de openbare school A. Hiervoor werd ingeschreven door F. d'Hondt voor schoonhouden per jaar f 115, verwarmen per 100 uren met schepkolen f 4,75 met schaalkolen 5, en door H. van der Velden voor resp. 90, 4, 4,80 en verwarmen met anthraciet f 6,75. b. Idem van school B. Ingeschreven werd door H. Bannier voor resp. 110, 4,35 en en f 5,90 en door L. B. van Kerkvoorde voor 105 en 4,50. c. Idem voor school C. Hiervoor werd ingeschreven door M. de Jonge voor 105 en f 4,60 en P. de Mul Jr. voor 90 en 3,90. d. Idem benevens het veriichten van school D. Hiervoor werd ingeschreven door M. Scheele voor 98 voor schoonh. 7,40 ver warmen met stuk-, f 6,20 met schepkolen en 9.70 met anthraciet en voor veriichten 2,40 per 100 uren, door M. Adriaansen 90, 5, f 3,75, 5 en 2. 3°. Het ophalen, verzameleu en opbergen van beer, vuil en haardasch uit de woningen en van straatvuil te Sluiskil, gedurende het tiidvak 1 Januari 1911 tot en met 31 December 1913. Hiervoor werd ingeschreven door Chr. de Pooter te Axel voor 416 en L. van Doeselaar voor 250. Voor de levering van 60.000 K.G. schaalkolen, 30 HL. geklopte cokes en 7500 K.G. gezeefde anthraciet, ten behoeve van het raadhuis en de politiewacht was ingeschreven doorgebr. Hamer- linck ad f 12 voor schaalkolen en f 20,25 voor anthraciet per 100 K.G. en cokes ad 6772 cen^ per H.L.F. van de Ree voor resp. f 12, 19,98 en 0,68 en door J. A. van Rompu voor resp. 11,50, 19,50 en 0,64. Voor de levering van kantoor- en schrijfbe- hoeften ten behoeve der gemeente-administratie waren pri]3opgaven ingekomen van de Firma P. J. van de Sande ad 94,en van M. de Jonge ad 92,50. Benoemd tot onderwijzeres te Kamperland mejuffr. E. A. Lansen te Ter Neuzen. Aan den gisteren in het ,/Cafe Ostende" van den heer R. M- Vermast gehouden biljart- wedstrijd werd door 44 spelers deelgenomen. De prijzen werden behaald doorP. de Feijter en Ed. van Hecke van Ter Neuzen, H. de Cooker vau Ter Neuzen en J. 't Gilde van Hoek, Johannes Riddering van Sluiskil en Jac. Tholens van Hoek en J. van der Linden en Ch. Lauret van Ter Neuzen, resp. le, 2e, 3e en 4e prijs. De 2 extraprijzen behaaldende le Ed. Lauret en J. van Rossum Jr. de 2e Jac. van Hecke en P. D'Hont van Ter Neuzen. Zatevdagavond ankerde hier op de reede en kwam gisteren voormiddag de haven binnen de motorschoener ,/Oornelis", gebouwd voor rekening van den heer J. A. van Rompu alhier, van Goole met eene lading kolen. De eerste reis van dit schip is niet voor- spoedig geweest. Voor een paar weken uit IJmuiden vertrokken om de eerste reis naar Goole te doen voor het innemen van de lading, was de kapitein ver plicht te Vlissingen binnen te vallen, wegens een defect aan den motor. De reparatie vorderde eenige dagen en daarna werd de reis voortgezet. J.l. Donderdagmorgen vertrok de „Cornelis" ondanks het ruwe weder uit Goole en had, hoewel de zeilen waren stuk geslagen, overigens een voorspoedige reis, tot op een paar uren afstand van Westkapelle, toen de motor weigerde en men verplicht was ten anker te komen. Het was reeds Vrijdagnamiddag. De positie van het schip en zijne equipage was toen allesbehalve gnnstig te noemen en vele hooge golven sloegen er overheen. Er werden vuurpijlen afgestoken, als sein dat men een sleepboot verlangde. Ongeveer kwart over achten werd te Ylissingen van de kustwacht te Westkapelle bericht ont- vangen dat een schip in nood verkeerde. Dadelijk werd de reddingsboot bemand en reeds een half uur later, dus ongeveer kwart voor negen, vertrok de reddingsboot, onder be vel van schipper F. H. Jilleba naar buiten. Er stond buiten een woeste zee en daar het J- SE1IZESS CODBAIT. verxrltijiu Woenmlag. en VrifAaijavond, ailKCxondez ;1 op feesfdaiten. *»IJ de Firma P. J. VAW BK iASHK te fe* Kemen. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN maakt bekend, dat eene Openbare Vergadering van den Gemeenteraad is belegd tegen KlonderdAg den 3<S December IWIO, des voormiddags te 10 ure. Ter Neuzen, den 19 December 1910. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. lo 2o. Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN, gelet op de Militiewet 1901 dat het register van inschrijving voor de lichting van de Nationale Militie van 1912 van de hieronder bedoelde personen, die in 1892 zijn geboren, zal gereed liggen op de gemeente-secretarie alle werk- dagen van den lsten tot en met den 31sten Januari 1911, van des voormiddags 9 tot des namiddags 5 uren vestigen de aandacht van belanghebbenden op de volgende bepalingen van bovengenoemde wet Art. 13. Voor de Militie wordt ingeschreven: lo. ieder minderjarig mannelijk Nederlander, die binnen het Rijk, in bet Duitscbe Rijk of in bet Koningrijk Belgie verblijf boudt: 2o. ieder minderjarig mannelijk Nederlander, wiens vader, moeder of voogd binnen bet Rijk, in het Duitscbe Rijk of in bet Koningrijk Belgie woon- plaats beeft 3o. ieder meerderjarig mannelijk Nederlander, die binnen het Rijk, in het Duitsche Rijk of in het Koningriik Belgie woonplaats beeft; 4o. ieder mannelijk ingezetene niet-Nederlander, zoo hij op den lsten Januari van het jaar het 19e levensjaar was ingetreden em niet verkeert in een der bij art. 15 omschreven gevallen. Ingezetene is, voor de toepassing van het bepaalde hierboven onder 4o. A. b. c. B. de binnen bet Rijk verblijf houdende minderjarige niet-Nederlander a. wiens vader, moeder of voogd binnen het Rijk woonplaats beeft en haar gedurende de vooraf- gaande acbttien maanden in het Rijk of de kolonien of bezittingen des Rijks in andere werelddeelen gehad heeft; van wiens ouders de langstlevende bij zijn of haar overlijden in bet hierboven onder a om schreven geval verkeerde, al verkeert zijn voogd uiet in dat geval of al is deze buiten 's lands gevestigd die-door zijn vader, moeder of voogd verlaten is, of-die ouderlookds^pf in wettelijken zin gee n vader of moeder beeft en van wien niet bekend is dat hij een voogd heeft, indien hij gedurende de voorafgaande acbttien maanden in bet R ij k verblijf gebouden beeft de meerderjarige niet-Nederlander, die binnen bet Kyk woonplaats beeft en haar gedurende de voor- aigaande acbttien maanden in bet Rijk of de kolonien of bezittingen des Rijks in andere wereld deelen gehad beeft, Voor minderjarig wordt voor de toepassing van net bepaalde hierboven onder A gebouden hij die minderjarig is in den zin der Nederlandsche wet. Voor meerderjarig wordt voor de toepassing van bet bepaalde hierboven onder B gebouden bij die meerderjarig is in den zin van voormelde wet'. Art. 14. De inschrijving geschiedt -*o. van hem bedoeld in art. 13, eerste zmsnede lo zoo bij binnen bet Rijk verblijf houdt en zijn vader, moeder of voogd aldaar woonplaats beeft, in de gemeente der woonplaats van vader, moeder Ot voogd zoo bij binnen bet Rijk verblijf boudt en zijn vadei, moeder of voogd elders dan binnen hetRiik houdU ftj in de gemeenle, waar hij verblijf zoo hij door zijn vader, moeder of voogd ver laten is, ouderloos is of in wettelijken zin geen vader of moeder heeft en bet niet bekend is dat J iv00#d heeft, in de gemeente, waar bij verblijf houdt; J zoo bij in het Duitscbe Rijk vferblijf Houdt, in de gemeente Amsterdam z°° hiJ in het Koningrijk Belgie verblijf bondt in de gemeente Rotterdam; van hem, bedoeld in art. 13, eerste zinsnede 2o- zoo zijn vader, moeder of voogd woonplaats heeft binnen het Rijk, in de gemeente der woonplaats van vader, moeder of voogd is de woonplaats van vader, moeder of voogd in het Duitscbe Rijk, in de gemeente Amsterdam Rotterdam1; KoDin^i.'k de gemeente van hern, bedoeld in art. 13, eerste zinsnede 3o: zoo hij woonplaats beeft binnen het Rijk in de gemeente zijner woonplaats; zoo bij woonplaats heeft in het Duitscbe Rijk in de gemeente Amsterdam; z°° hi.i woonplaats heeft in het Koningrijk Belgie in de gemeente Rotterdam; g 2o 3o. lo. A. van hem, bedoeld in art. 13, eerste ziD8nede4o indien hij minderjarig is zoo hij verkeert in het geval, in de tweede zinsnede van dat artikel onder A a omschreven in de gemeente, waar zijn vader, moeder of voogd woonplaats beeft; zoo hij verkeert in het geval, in die zinsnede onder A 6 omschreven, in de gemeente, waar zijn voogd woonplaats heeft; is de woonplaats van dezen buiten 's lands, dan geschiedt de inschrijving in de gemeente waar de minder jarige verblijf boudt; zoo bij verkeert in een der gevallen in even- bedoelde zinsnede onder A c omschreven in de gemeente waar bij verblijf houdt B, van hem, bedoeld in art. 13, eerste zinsnede 4o.indien bij meerderjarig is: in de gemeente waar bij woonplaats beeft. De in de vorige zinsnede als plaats van inschrijving aangewezen gemeente is die, waar bet verblijf of de woonplaats gevestigd is of was op den lsten Januari van het jaar, volgende op dat, waarin de in te schrijven persoon bet 18e levensjaar volbracht, tenzij bet iemand geldt, wiens inschrijving te Amsterdam of te Rotterdam moet gescbieden wegens verblijf of woonplaats onder- scheidenlijk in bet Duitsche Rijk of in het Koningrijk Belgie. Art. 15. Voor de militie wordt niet ingeschreven lo. de ingezetene niet-Nederlander, die bewijst te be- booren tot den Staat, waar de Nederlanders niet aan de verplichte krijgadienst zijji onderworpen, of waar ten aanzien van den dienstplicbt het beginsel van wederkeerigheid is ajtiigenomen. 2o. hij, die bewijst in de kolonien og bezittingen des Rijks iD andere werelddeelen ierblijf te bouden of woonplaats te hebben, al heeft Zijn vader, moeder, voogd of curator woonplaats "binne^ het Rijk. Art. 16. Hij, die volgens art 13 behoort te worden inge schreven, is verplicht zich da««oe bij fyirgemeester en Wethouders der gemeente, waar volgens art. 14 de inschrijving moet geschiede'n, aan te geven tusschen den lsten en den 31sten Januari van jjtet jaarvolgende op dat, waarin hij het 18e leveipjaar vglfrracht. By ongesteldheid of afwezighelii vau^iem, die zich ter inschrijving moet aangeven, alsroede in een der gevallen, hierna in de vierde zinsnede omschreven, rust de verplichting tot'het doen "tt&r aangifte indien bet een minderjarige betreft, op zijn vader, moeder of voogd>o; indien het een meerderjarige betreft, die onder curateele gesteld is, oj> zijn curatory De verplichting van vader, moeder of voogd geldt evenwel slechts zoo bij of zij binnen het 'Rijk, in hf^Duitsche Rijk of in het Koningrijk Belgie w.gonplaatk'Theeft. Behoudens de uitzonduring bij de volgende zinsnede gemaakt rust de zorg voor bet doen der aangifte uit- sluitend op den in te SQhrijv^n'1'minderjarige indien zijn vader, moeder of voogd niet binnen het Rijk, in bet Duitsche Rijk of'in bet Koningrijk Belgie woonplaats beeft; indien zijn vader of'moeder of beiden de ouderlijke macht missen indien bij door zijn vader, moeder of voogd ver- laten jsof indien bij ouderloos is of in wettelijken zin geen vader of moeder beeft^n bet niet bekend is dat bij een voogd beeft. Hij die door de kest.uurders, in aft. 22 verraeld, ter inschrijving moet worden opgegeven of'die in dietist is bij de zeemacht, de marine reserve en he^ KorpS mariniers hieronder begrepen, bij bet leger bier te lande of bij de koloniale troepen, is tot het doen van de aan- gifte niet verplicht. Voor hem of haar, die tot het doen der aangifte ver plicht is, kan de aangifte gescbieden door een ander, daartoe schriftelijk gemachtigd. De volmacht blijft onder Burgemeester en Wethouders berusten. De wijze, waarop van de gedane aangifte moet blijken, wordt door Ons bepaald. Art. 18. Voor de militie wordt ook ingeschreven of wordt opnieuw ingeschreven lo. ieder minderjarig mannelijk Nederlander, die na den lsten Januari van het jaar, volgende op dat waarin hij het l8de levensjaar volbracht en voor het intreden van bet 21ste levensjaar zijn verblijf binnen het Rijk, in het Duitsche Rijk of in bet Koningrijk Belgie gevestigd heeft; 2o. ieder minderjarig mannelijk Nederlander, wiens vader, moeder of voogd na den lsten Januari van bet jaar, volgende op dat waarin de minderjarige het 18de levensjaar volbracht, en voor bet intreden van diens 21ste levensjaar zijne of hare woonplaats binnen het Rijk, in het Duitsche RijJs of in bet Koningrijk Belgie gevestigd beeft; 3o. ieder mannelijk minderjarige, die na den lsten Januari van bet jaar, volgende op dat, waarin bij bet 18de levensjaar volbracht, en voor het intreden van bet 21ste levensjaar Nederlander of opnieuw Nederlander is geworden zoo hij in een der hier boven onder lo. omschreven gevallen verkeert, of wiens vader, moeder of voogd verkeert in een der gevallen, hierboven onder 2o. omschreven; 4o. ieder meerderjarig mannelijk Nederlander, die na den lsten Januari van het jaar, volgende op dat waarin hij bet 18de levensjaar volbracht, en voor bet intreden van het 21ste levensjaar zijne woon plaats binnen bet Rijk, in bet Duitsche Rijk of in bet Koningrijk Belgie gevestigd of er woonplaats verkregen beeft; 6(.. ieder mannelijk meerderjarige die na den lsten Januari van bet jaar, volgende op dat, waarin hij het 18de levensjaar volbracht, en voor bet intreden van het 2iste levensjaar Nederlander of opnieuw Nederlander is geworden, zoo hij in een der hiervoren onder 4o. omschreven gevallen ver keert 6o. ieder mannelijk niet-Nederlander, die na den lsten Januari van het jaar, volgende op dat waarin hij bet 18de levensjaar volbracht, en voor het intreden 4 van bet 21ste levensjaar ingezetene of opnieuw ingezetene is geworden in den zin der tweede zinsnede van art. 13. Hierbij gelden de laatste zinsnede van dat artikel en art. 15. Ten aanzien van de gemeente, waar de inschrijving of de inschrijving op nieuw moet geschieden en van de verplichting tot het doen van aangifte ter inschrij ving of ter inschrijving op nieuw gelden de eerste zinsnede van art. 14 en de laatste vijf zinsneden van art. 16. De aangifte ter inschrijving of ter inschrijving op nieuw van hem, die volgens de eerste zinsnede van dit artikel moet worden ingeschreven, geschiedt binnen dertig dagen na bet verkrijgen of werd bij reeds vroeger ingeschreven docb van het register afgevoerd na het terug erlangen van het Nederlanderschap of van bet ingezetenschap, of na de vestiging van verblijf of de vestiging of het verkrijgen van woonplaats bin nen het Rijk in het Duitsche Rijk of in het Koningrijk Belgie. Art. 166. Met boete van ten minste vijftig cents en ten hoogste J 100 wordt gestraft de overtreding van de artt. 16, 18 en 22. Ter Neuzen, den 20 December 1910. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. A. P. GEILr., Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris. -tir

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1910 | | pagina 1