A i g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Viaanderen. AANBESTE DIN G. No. 5547. Gemengde berichten. Zaterdag 17 December 1910. 50e Jaarganp;. aanbesteden: Binneoland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post: Yoor Nederland f 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika f 1,321/3 en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADYERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elken regel meer 0,10. Bp directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prjjs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telefoon No. 2 5. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. EEBSTE BLAD. Burgemeester en Wethouders der gemeente Clinge, zullen op Donderdag 22 December 1910, des namiddags te drie tire, ten gemeentebuize bij enkele in- schrijving volgens 447 der A. V. het vervangen der Feluij-keibestrating in gedeelten van deAs Graven- en Nieuw- straat en in den Asseweg, van de Bel- gische grens aan het dorp „la Clinge tot den „Steenweg naar St. JVicolaas" bij Mulst, door bestrating van Quenast- of Lessines keien (recoupins fat^onnees), met eenige bijkomende werken en met het onderhoud tot 1 Mei 1912 over de geheele wegslengte. Aanwijzing wordt gegeven op 19 December 1910, aanvangende bij Station Mulst, des namiddags een ure, Het bestek ligt ter lezing ten gemeentehuize op de gewone kantooruren en is verkrijgbaar ter Secretarie tegen betaling, of toezending van postwissel, van /0,60 per exemplaar. Earning f 30800, Clinge, 25 November 1910. D. VERCAUTEREN, Burgemeester. 0. KIEBOOM, Secretaris. Staatsloterij Een voorstel tot afschafiing der Staatsloterij kan van dezen Minister van Justitie niet worden verwacht, maar evenmin een voorstel tot uit- breiding van het aantal loten. Wei is in de laatste jaren, althans in de groote steden, de vraag voor loten gruoter dan het aantal dat beschikbaar is, maar het tekort aan loten moet niet worden overschat. Zoowel door een beperking van het aantal loten, welke de coilectanten in reserve mogen houden tot 5 pCt., als door andere maatregelen in dit jaar genomen, is het aantal loten, welke bij de opening der collecte voor het spelend publiek hier te lande verkrijgbaar zijn, belang- rijk vermeerderd. Op dien weg zal worden voortgegaan, terwijl tevens zooveel mogelijkzal worden bevorderd, dat het aantal in de ver- schillende gemeenten beschikbare loten, geeven- redigd is aan de vraag daar ter plaatse. Indien dit noodig mocht blijken, zal nader worden overwogen. welke maatregelen behooren te worden genomen om een einde te maken aan handelingen welke van nadeeligen invloed kunnen zijn op het debiet van loten der Staats loterij. j. In een Dinsdagavond te Rotterdam door den „Bond tegen Vaccinedwang" gehouden vergadering is een motie aangenomen, waarin de Tweede Earner wordt verzocht het aanhangige wetsontwerp te willen wijzigen, dat nader bepaald worde, wat in art. 17 onder scholen wordt verstaan en aan alien, die tegen de in- enting om welke reden ook bezwaar bebben, vrijstelling worde verleend. TER NEUZEN, 16 December 1910. Door het bedanken van den heer D. v. d. Lee tot hoofd der school te Aardenburg is tbans een nieuwe voordracht opgemaakt, be- staande uit de heerenR. Rijkse te Zutphen, A. C. van ter Toolen te Vollenhove, en J. E. Rietbergen te Bredevoort (gem. Aalten). Biervliet. Woensdag hield de heer J. Roda een lezing, die tot ouderwerp had „Eer aan de Giijsheid en tot doel bad aan te toonen, dat Staatspensionneering een eisch van barmhartig- heid is. Bijna alle leden van de Biervlietsche afdeeling van den Bond waren aanwezig, deels om van de lezing te genieten en deels om bij een gratis- verloting een bondskalender ot jaarboekje te bezitten. De voorzitter der afd. dankte den heer Roda, hoofd van school A, voor zijn mooie lezing. De heer Roda werd daarna met algemeene stemmen tot voorzitter benoemd inplaats van den heer P. W. Maarleveld, burgemeester, die aan de beurt van aftreding, niet herkiesbaar was. J. de Lijser, die naar Amerika vertrok, werd als bestuurslid vervangen door den heer H. van Hanegem. Een verzoekschrift aan H. M. de Koningin om de Staatspensionneering te bevorderen werd voorgelezen door den secretaris, den heer Verhage, en daarop het bestuur gemachtigd die bede van wege de afdeeling te verzenden. De afdeeling telt meer dan bonderd leden, Borssele, 14 Dec. Ill de vergadering van den gemeenteraad werd benoemd tot geneesheer de heer Dr. W. A. Phijffer van 's Hage. In de vacature van klokluider werd voorzien door de benoeming van mej. de wed. F. van Duyne. RECHTSZAKEN. Arrondissements-Rechtbank te Middelburg. De rechtbauk heeft in hare zitting van 16 December de volgende vounissen uitgesproken W. G., oud 25 j. en J. F. M., oud 21 j., schippersknechts te Breskens, zijn wegens dief- stal veroordeeld tot 7 dagen gevang. M. d. B., huisvrouw van E. v. d. B., arbeidster te Eekeren, vroeger te Axel, is wegens strooperij veroordeeld tot f 3 boete of 3 dagen hechtenis. Bij bevelschrift der bovengenoemde recht- bank is rechtsingang verleend met verwijzing naar de terechtzitting tegen G. B., oud 21 j. en E. R., oud 31 j., fabrieksarbeiders, geboren en wonende te Westdorpe, beklaagd van meineed. Het gerechtshof te 's Gravenhage beves- tigde de veroordeeling tot drie maanden gevan- genisstraf van P. H., bootwerker te Ter Neuzen, wegens diefstal van fuiken en tot vier maauden van A. M., arbeider te Eede, wegens bedreiging van het echtpaar De B. aldaar met moord of zware mishandeling. In hooger beroep bevestigde het gerechts hof te Amsterdam het vonnis der rechtbank waarbij de 21jarige V., tot tien jaar gevange- nisstraf werd veroordeeld wegens het doodschieten zijner 16jarige verlootde Juliana van Driest. Het bof wees de bewering af als zou de beklaagde op verzoek van deoverledenegehandeld hebben. De Papendrechtsche psychiaters Eenige dagen geleden werd tegengesproken dat een prospectus van het Arnhemsche sana torium met medeweten van het bestuur diar inrichting aan den getuige Yan Elk zou zijn toegezonden. Dr. Aan Erp Taalman Kip verhaalt thans in de N. R. Ct. dat op 17 November aan bet sanatorium zich heeft aangemeld een heer, die aan den portier vroeg hem een prospectus der inrichting te geven. De portier heeft daarop den bezoeker in de wachtkamer gelaten, waarna de administrateur dezen, na den door hem opge- geven naarn en woonplaats te hebben genoteerd, een prospectus heeft ter hand gesteld, in een ongebruikte enveloppe, met den naam der inrichting als boven vermeld er op. Aermoedelijk zou het dit exemplaar van het prospectus zijn geweest, dat aan den heer Aan Elk is toegezonden. 't Is weer een geheimzinnig zaakje Gemeene streek Uit Bodegraven schrijft men aan het L. D. De bakker M., alhier, ontving een telegram uit Den Haag, meldende het overlijden van zijn schoonvader, woonachtig te Leidschendam. Toen de vrouw van den heer M. zich, na het ontvangen van dit draadbericht, naar de familie te Leidschen dam begaf, vond zij daar haar doodgewaanden vader in blakenden welstand. Men heeft dus hier te doen gehad met een zeer misplaatste grap. 't Is te hopen, dat de afzender van het telegram, die dit natuurlijk niet met zijn eigen naam had onderteekend opgespoord worde. AVoensdagnamiddag had te Zierikzee de molenaar De Rijke het ongeluk een arm en beide beenen te breken, doordat hij bekneld raakte tusschen de raderdeelen. Hij is naar het ziekenhuis te Noordgouwe vervoerd zijn toestand is ernstig. De justitie houdt een instructie in de strafgevangenis te Haarlem naar aanleiding van daar gepleegde onregelmatigheden. Een cipier moet gevangenen van voeding- en genotmiddelen hebben voorzien tegen vergoeding. De Bred. C. vertelt Op den Haagdijk te Breda woont een paarden- slager. Dat is geen bijzonderbeid, er wonen er meer in onze goede veste. Maar dit is .toch wel een bijzonderheid, de paardenslager aan den Haagdijk is of schijnt socialistisch van aanleg. Zijn ruiten hangen altijd vol, niet met lekker gerookte paardenhammetjes of andere fijne lekkernijen van den edelen rosinant, maar vol flaten, het Zondagsblad van Het ATolk, bro chures over de 46 millioen van Duijs, enz. enz., een heele socialistische uitstalling. ,,Een geloovig Katholiek" heeft zich allang geergerd, ,,ook namens andere geloovige Katho- lieken." En hij heeft de pen opgenomen en aan den ongeloovigen paardenslager geschreven, dat het nu uit moest zijn. Dat hij het Zon dagsblad en de brochures, kortom de heele socialistische snorrepijperij moe3t binnenhouden, in zijn huiskamer. Maar de „roode" paardenslager doet niet alzoo. Hangt den brief van den „geloovigen Katholiek" naast de brochures van Duijs en de Notenkraker. Schrijft bovendien een tegenar- tikel, haugt dat er nog naast. ,,De geloovige Katholiek'-' ergert zich daar- over nog meer, ook namens andere geloovige Katholieken". Schrijft een uitvoerig gedocu- menteerd artikel aan de courantmis, aan den paardenslager, verwijt hem dat hij beter deed Hollandsch te leeren, dat hij pyra- midalen onzin schrijft over het socialisme, enz. enz. De paardenslager leest dezen brief, ontsteekt in woede, smijt hakmes en bakbijl neer, laat heel de paardenslagerij in den steek, grijpt naar de pen en schrijft een reuzenartikel terug. Allebei hangen weer voor de ruiten. De beurt is nu aan den ,,geloovigen Katholiek." Men schrijft aan de N. R. Ct. De stroopersplaag rond Hilversum begint hoe langer hoe onrustbarender verhoudingen aan te nemen. De stroopers geven als verontschul- diging op, dat ze werkloos zijn, maar de meesten maken er een vak van, zoowel van stroopen met het geweer, lichtbak, als met strikken en fretten. Vooral op de groote buitenplaatsen van 's Graveland, die aan het, Spaanderswoud grenzen, en in de Hilversumsche parken, gren- zend aan het Corversbosch, waar de bewoners vaak in het hoist van den nacht opgeschrikt worden door geweerschoten van de wilddieven met de lichtbak. Na bekeuring en eenige maan den gevangenis hervatten de stroopers hun bedrijf op allerbrutaalste wijze. De eigenaar van een der 's Gravelandsche buitenplaatsen, daar met zijn honden rondwandelend, betrapte vier stroo pers bij bet strikken, men bedreigde hem met verdrinken in een vijver, dicht bij die plek. Zondagochtend ontkwam een tuinmansknecht, te 's Graveland, ternauwernood aan zware mis handeling door twee mannen die op stroopen betrapt waren. Een te hulp gekomen veldwach- ter rekende de stroopers in. Een grondbezitter te Hilversum verklaarde, dat hij zijn jacht moest afschaffen. Steeds in strijd met wild dieven, verkeerde zijn jachtopziener aanhoudend in levensgevaar. Impresario-wee'en. „Het Tooneel", orgaan van bet Nederlandsch Tooneelverbond, vertelt: Bij de ,/tourne'e" van Adeline Patti door Spanje in 1885, waren te Barcelona, waar de beroemde cantatrice vier avonden zou optreden, alleen reeds voor honderd twintig duizend francs plaatsen besproken. Den eersten avond zou zij in „La Traviata" optreden met den beroemden tenor Stagno als Alfredo. Toevallig had de Spaansche tenor Gayerre eenige weken tevoren met groot succes dezelfde parti) van Alfredo gezongen. Stagno, wien dit ter oore was gekomen, gaf nu plot- seling voor niet bij stem te zijn. AVat moest hun impresario Schiirmann nu beginnen Het was te laat geworden, om Verdi's opera door een andere te vervangen. Na tevergeefs bij Stagno aangedrongen te hebben, de clementie van het publiek voor zijn voorgewende ver- Koudheid in te roepen, besloot Schiirmann den echtgenoot van de „diva", den tenor Nicolini, de partij te laten overnemen. Hij liet de rol- verandering aan het geeerde auditorium mee- deelen, en zou aan hen, die daarmee niet gediend waren. het entree-geld terug laten betalen. Eenige duizenden francs werden gei-estitueerd, maar onze impresario bleef met de terugont- vangen biljetten niet lang zitten, want na verloop van korten tijd werden deze opnieuw ver- kocht. De zaal was dus zoo goed als uitverkocht. Toen La Patti ten tooneele verscheeu, werd zij door een oorverdooveud gefluit en gesis ontvangen. Ten zeerste verwonderd en gebelgd door een ontvangst, waaraan zij niet gewoon was. liet zij zich echter niet uit het veld slaan, maar nadat ook Nicolini opgetreden was, ver- dubbelde het lawaai dermate, dat zij midden in hun aria moesten ophouden, en het tooneel verlieten. Tenslotte werden de rustverstoorders verwijderd en kon de voorstelling vervolgd worden. AVat was nu de reden van ditkabaal? Het bleek later, dat Stagno voor eenige duizenden francs zich de luxe had veroorloofd, zijn confrater te laten uitfluiten. Aldus gedragen zich soms over het paard getilde tenors. La Patti, woedend over de houding van het publiek wilde subito de stad verlaten. Hier- door geraakte Schiirmann in een nog lastiger parket, want dit besluit hield voor hem een verlies in van een kleine negentig duizend francs aan besproken plaatsen. Het toeval deed hem echter een vriend, den zoon van een rijk bankier, ontmoeten, en hij kwam op het vol gende, vernuftige denkbeeld: ,Zeg amice, jij hebt hier in Barcelona nog al veel invloedrijke kennissen, niet?" „Dat spreekt, ik ken zoo wat alle eerste families." PrachtigEn heb jjj thuis nog al veel naamkaartjes van hen?' „Zooveel als je maar wenscht. Maar waartoe die vraag Een kwartier later zaten beide vrienden druk de naamkaartjes met telkens andere hand te beschrijven. Goddelijke vogel, vlieg niet wegDe ellendelingen, zyn ze doofLa Patti uitfluiten, is God beleedigenHemelsche harp weer- klink nog eenmaal!..Met de diepste veront- schuldiging over de stomheid mijner stadge- nooten enz. enz. Elke vijf minuten werd zoo'n kaartje van de eerste ingezetenen der stad met bovenstaande dithyrambische uitroepen door den piccolo van het hotel aan La Patti afgegeven. 1 oen Schiir mann in den namiddag bij de ^diva zijn op- wachting kwam maken, vloog zij hem om den hals en riep vol trots: #AVij blijven!" Tegen zulke bewijzen van waardeering bleek zij niet bestand. De impresario lachte fijntjes. Onlangs kwam een zaak voor bij een der rechtbanken in New- York, die tot de ontdekking leidde van een nieuw soort betrekking. De beklaagde was een vrouw, die reeds 16 malen gehuwd was en merkwaardig genoeg altijd met SEIJMSCHE C0URA5T. Bit blad verNChijnt flHamlag-, Woeasdag- en ViijdaKavond, nll|(ezonderd op Feeatdagen. t»ij de Flrma 1*. J. I AM Pi. SAXB1. te Ter

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1910 | | pagina 1