A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor sch-Vlaaode m to Sim No. 5545. Dinsdag 13 December 1910. DRANKWET. Binnenland. Gemengde berichten. 50e Jaar^ang. L Buitenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postYoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1.321/, en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bp alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon No. 2 5. ADYERTENTIEN: Yan 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prjjs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. BLAD. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN zullen cp Maandag 19 Decem ber I9IO, aanbesteden het ophalen, verzamelen en opbergen van beer, vuil en haardasch uit de woningen en van straatvuil te Sluiskil, gedurende het tijdvak I Januari 1911 tot en met 31 December 1913. De voorwaarden liggen ter inzage ter ge- meente-secretarie op de gewone kantooruren. Gezegelde inschrijvingsbiljetten kunnen op de secretarie worden ingeleverd voor 4 uur des namiddags van den dag der aanbesteding. Ter Neuzen, 12 December 1910. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris. Het proces over de nalatenschap van wijlen Koning Leopold II zal thans een aanvang nemen. Prinses Louise beeft Donderdag door hare advocaten tegen den staat, baron Goffinet en de bankiers van den overledene een klacht doen indienen en deteruggaveder bezittingen geeischt die op de Nationale Bank te Brussel gedepo- neerd zijn, het betreft kapitalen die volgens de eene lezing 31 en volgens eene andere 50 mil- lioen franken zou bedragen. De Prinses heeft °°k bare zusters als getuigen laten dagvaarden. In Engeland is men reeds meer dan een week aan bet kiezen van Parlementsleden en nog is men niet aan bet eind. Tot Zaterdag- avond waren gekozen 183 liberalen, 255 unio- nisten, 32 ledeD van de arbeiderspartij, 56 Red- mondisten en 6 O'Brienisten. De liberalen hadden toen gewonnen 17 zetels, de unionisten 21 en de arbeiderspartij 4, zoodat de regeeriugspartij en hare tegenstanders op dat tijdstip op dezelfde sterkte stonden als voor de verkiezing. Het stond Zaterdag Regeerings- partij 271 tegen 255 en 6 O'Brienisten. Zaterdag is Portugal door geweldige stormen gepaard met hagelslag geteisterd. Alle rivieren zijn buiten hare oevers getreden. Overstroo- mingen worden gemeld uit Oporto, Santarem en Viilafranca. Uit Madeira wordt gemeld, dat aldaar 442 gevallen van cholera zijn voorgekomen, waarvan 136 met doodelijken afloop. De berichten voegen er bij, dat de cholera alleen te Funcbal onder de Madeireezen heerscht. Dit is echter al beden- kelijk genoeg voor het verkeer, dat langs het eiland gaat. Verschillende stoomvaartlijnen hier doen Madeira niet meer aan. De booten van de Union Castle moeten wel ten behoeve van depost Madeira blijvenaandoen, maar vervoe- ren er geen enkelen reiziger uit Europa heen, omdat deze reizigers er wel kunnen landen, maar de booten ben niet meer aan boord mogen nemen. En in Russisch Oost-Azie verbreidt zich snel de pest. De maatregelen door de overheid genomen om de verbreiding tegen te gaan, blijken onvoldoende. De Chineezen verwaar- loozen de maatregelen van den gezondheidsdienst. In de districten waar de Siberische spoorweg doorheen loopt wordt een echt Russisch middel te baat genomen om de epidemie te stuiten. Daar worden de dorpen eenvoudig platgebrand. Bij Crowsnest in de mijn Alberta van de Westelijk Canadeesche mijnen zijn 40 mijn- werkers bedolven. Met middernacbt van Vrijdag waren er 20 bovengebracbt, waarvan er 7 waren overleden en anderen in treurigen staat ver- keerden, als zijnde op gevaarlijke wijze gebrand. Een later bericht meldt, dat er 20 dooden en 18 geredden waren. Uit Beyroeth wordt bericht dat een gedeelte van de Christenbevolking, de ambtenaren en het garnizoen van Kerac door 5000 plunderende Bedoei'nen en Droezen, die bovendien een trein op den spoorweg naar Medina hebben doen ontsporen, vermoord zijn. van In zake bet verzoek aan den heer Minister Oorlog om aan miliciens-verlofgangers die het bedrijf van schipper of varensgezel uitoefenen toe te staan om in de wintermaanden voor her- halingsoefeningen onder de wapens te komen, is door het hoofdbestuur der scbippers-vereeni- ging Schuttevaer een afwijzende beschikkingont- vangen. Gelijk men weet heeft de Minister van Buitenlandsche Zaken in de vergadering van de Tweede Kamer j,l. Dinsdag een toespeling ge- maakt op een aanstaand bezoek van het Engel- sche Koninklijke paar en van den president der b ransche republiek aan onze Koningin. In bet stenografisch verslag der vergadering luidt de passage minder beslist, dan zij in de dagblad- verslagen is overgebracbt, en ook door anderen dan de verslaggevers der bladen schijnt te zijn verstaan. In de Handelingen lezen wij (spatieering van ons): „Wel licht is de'kans dan ook niet uitgesloten dat ook daarvan (n.l. van het feit dat onze verhouding met Frankrijk en Engeland van den allerbesten aard is) eerlang een zicbtbaar bewijs zou kunnen ge- leverd worden in den vorm die door het Belgiscbe Koningspaar is uitgekozen." De Daily Telegr." verneemt uit bevoegde bron, dat het bericht, op deze passage gebaseerd dat de Koning en de Koningin van Engeland voornemens zouden zijn Nederland te bezoeken zonder grond is. N. R. Crt. Zaterdag zijn voor de tiende maal de Nobel-prijzen uitgereikt. Onder de prijswinners die den hun toegekenden prijs uit handen van den Koning van Noorwegen ontvingen, behoorde ook de Prof. Van der Waals van Amsterdam, die dezen verworven had voor hetgeen hij op natuurkundig gebied heeft gepresteerd. TER NEUZEN, 12 December 1910. In de^ Zaterdag gehouden vergadering van het uitkeeringsfonds bij ziekte „Hulp in Nood" alliier, bleek uit de rekening van den penning- meester dat in de algeloopen drie maanden is ontvangencontributie der leden 501,64 en buitengewone inkomsten 113,12, totaal 614,76. Uitgaven uitkeering aan zieken 405,50, bodeloon f 50,32 en buitengewone uitgaven 8,73, totaal f 464,55. Het goed slot bedraagt alzoo 150,21, met het vorig goed slot ad f 2525,02 bedroeg bet kapitaal der vereeniging 2675,23. De aan bet fonds verbonden Steunkas ontving 49,04 en buitengewone inkomsten 1, totaal f 50,03 en keerde aan zieke leden uit f batig slot y 32,03. Met het vorig goed slot ad 192,19, bedroeg het in de kas van dat fonds aanwezig bedrag 224,22. Aan den gisteren alhier gehouden wedstrijd op 2 biljarts, bij de heeren B. P. de Boy en H. van der Velden werd door 40 spelers deel- genomen. De prijzen werden gewonnen als volgtle prijs CI. de Bakker van Ter Neuzen en B. Waelput, van Zuiddorpe 2e pr. Ed. Lauret en F. Dbaeze, van Ter Neuzen; 3e pr. J. Oostdijk en P.Koch, van Ter Neuzen4e pr. A. de Hulster, van Driewegen en H. de Cooker, van Ter Neuzen. De extra-prijzen werden gewonnen de le door J. van der Linde en A. van Hauwen en de 2e door C. 't Gilde en A. Acke, alien van Ter Neuzen. Ossenisse. Donderdagavond is hier door onbekende oorzaak brand ontstaan in de land- bouwschuur, op de hoeve bewoond door den heer De Kok. Het vuur breidde zoo snel uit dat bet niet mogelijk was nog iets van den rijken inboud der scbuur te redden. De oogst die er in geborgen was is gebeel verteerd, maar bovendien zi]n ook 8 paarden, 25 stuks hoornvee en ruim 200 kippen in de vlammen omgekomen. Met moeite heeft men nog den koewachter, die in de kluis sliep, door verbrijzeling van een raam van een wissen dood kunnen redden. Alles is laag tegen brandscbade verzekerd. Kantongerecht te Tei* Neuzen. Dinsdag 20 December a. s., heeft de trekking plaats der Belgisehe Congo-loten, waarin 575 prijzen ten bedrage van frs. 150,000 worden uitgeloot. Deze premie-obligatien zijn als soliede en voordeelige geldbelegging aan te bevelen, daar zij 6 maal 'sjaars trekken waarbij zeer hooge prijzen uitgeloot worden en er indirect eene rente van 5 aan verbonden is. Nadere omscbrijving vindt men in de hierin voorkomende advertentie der Hollandsche credietbank. De politie en justitie te Middelburg bebben steeds bare handen vol met het zoeken naar de daders van herhaaldelijk voorkomende verduisteringen van postalorders. Hoe moeilijk het is die daders te vinden, altbans voldoende bewijzen tegen hen bij elkaar te brengen, om hen voor de rechtbank te doen verschijnen, blijkt wederom hieruit, dat de, een paar weken geleden gearresteerde metselaar G. weder op vrije voeten is gesteld. De annexatie van Hoek v. Holland bij Rotterdam gaat in 1 Januari 1912 en zal al dadelijk aan de Maasstad circa 250,000 kosten voor rioleering, bestrating, politie, onderwijs enz. Het door Ged. St. van Z. H. ingezonden ontwerp van wet is door den Raad aangeno- men. Den Hoek zendt 2 nienwe Raadsleden zoodat de Rotterd. Raad er 47 zal tellen. Sedert Woensdagmorgen worden te Haar lem twee broertjes, jongetjes van 10 en 11 jaar vermist. Geen spoor is sedert van hen gevonden. Inbrekers betrapt. Een Rotterdammer wonende Lange Warande bemerkte Yrijdagnacbt, dat 2 personen de ruit van een winkelhuis aldaar hadden ingedrukt en de uitgestalde mode-ar- tikelen naar zich toehaalden, waarna zij ver- dwenen. De politie werd gewaarschuwd, die al spoedig de twee gauwdieven te pakken kreeg. Yrijdag is op de heide bij Well (L.) door jagers het lijk gevonden van zekeren Hendriks, 'n ouden man, die ongeveer drie weken geleden op een middag uitging om strooisel te halen en niet terugkeerde. Vermoedelijk is de man toen verdwaald, door den nacht overvallen en van de koude gestorven. Te Yenlo is in een herberg overleden een 36jarige Transvaler, 0. Silvos genaamd, die aldaar ziek was aangekomen, op zijn reis naar Groningen. Deze man bad als kommandant eener Boeren- atdeeling den oorlog tegen Engeland meege- maakt. In Engelsche krijgsgevangenschap ge- raakt, pleegde hij een misdrijf, waarvoor hij ter dood veroordeeld werd. Hem werd gratie ver- leend, met oplegging van 15 jaren vestingstraf op St.-Helena. Onlangs was hij van daar ontvlucht, en had hij zwemmende een Fransch schip bereikt, dat hem in een Fransche bavenstad aan wal zette. De man heeft door ziekte zjju reis moeten onderbreken, en stierf aan uitputting. OIRAIT. »Jt Itlad verschljnt Woensda#. en Vrijdafavond, nligexonderd op Feextdaven. bij de I'lrmn P. jr. VAK »K KAHDE te Ver Kenzen. i Burgemeester en Wethouders van TER NECJZEN brengen ingevolge artikel 37, in verband met artikel 12, le lid der Drankwet, ter openbare kennis dat bij hen is ingekomen een verzoekschrift om verlof tot den ▼erkoop van alcoholhondenden drank anderen dan sterken drank van ADRIAAN FREDERIK. DE LIJSER, van beroep werkman, wonende te Ter Neuzen, voor het voorlokaal van het perceel plaatselijk gemerkt 23 en gelegen aan den Baandijk. Binnen twee weken nadat deze bekendmaking is ge- schied kan ieder tegen het verleenen van het verlof schriftelijk bij Burgemeester en Wethouders bezwaren inbrengen. Ter Neuzen, 10 December 1910. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretarie. Zitting van 8 December 1910. Vereordeeld zijn: J. R., boerenknecht te Sluiskil, ter zake van spoorwegovertreding, tot eene boete van f 1, subs. 1 week tuchtschool. A. D. L., schippersknechts te Philippine, ter zake van het fietsen zonder licht, tot eene boete van 1, subs. 1 week tuchtschool. E. B., leurder te Bouchaute, ter zake van lo. fietsen zonder licht en 2o. een valschen naam opgeven, tot eene boete van 1 en eene boete van 2, subs. 1 dag hecht. voor elke boete. P. C. F., voerman te Sluiskjl, ter zake van rijden met een voertuig zonder licht, tot eene boete van f 1, subs. 1 dag hecht. A. S., visscher te Bouchaute, ter zake van het steken naar bot, tot eene boete van f 3, subs. 3 dagen hecht., met vernieling der riek. O. v. S., metselaar te Philippine, ter zake als voren, tot eene boe.te van 3, subs. 3 dagen hecht. A. V., zonder beroep te Hoek, ter zake van het bevisschen der Schelde, tot eene boete van 0,50, subs. 1 dag hecht. E. v. d. H., arbeider te Biervliet, ter zake van het steken naar bot, tot eene boete van 3, subs. 1 week tuchtschool, met vernieling der botschaar. T. E., visscher te Philippine, ter zake als voren, tot eene boete van 3, subs. 1 week tuchtschool met ver nieling der riek. J. H. H, metselaar en J. W., timmerman, beiden te Zaamslag, ter zake van overtreding der Woningwet, ieder tot eene boete van 1, subs. 1 dag hecht. P. d. R., zonder beroep te Westdorpe, ter zake van Jachtwetovertreding, tot 2 boeten, elk van f 2, subs. 2 dagen hecht. met bevel tot vernieling van het in beslag genomen geweer en patronen. J. K., landbouwer en M. S., rustend landbouwer, beiden te Axel, ter zake als voren, ieder tot eene boete van 5, subs. 4 dagen hecht., met verbeurdverklaring van den baas en met bevel tot uitlevering of betaling der waarde ad 2, subs. 2 dagen hecht. voor elk. S. B., bierhuishoudster te Westdorpe, ter zake van Drankwetovertreding, tot eene boete van 10, subs. 5 dagen hecht., met verbeurdverklaring en vernieliug der flesch en glaasjes. A. V., visscher te Philippine, ter zake van een visschers- vaartuig niet voorzien van letterteekens of nommer, tot eene boete van 1, subs. 1 dag hecht. J. v. d. B., werkman te Axel, ter zake van ordever- storing en dronkenschap, tot eene boete van 3, subs. 3 dagen hecht. M. Z., schippersknecht te Werkendam, ter zake van wateren buiten de bakken, tot eene boete van 1, subs. 1 dag hecht, P. B. v. H., visscher te Bouchaute, ter zake van zijn vaartuig niet van een helder wit licht voorzien, tot eene boete van 1, subs. 1 dag hecht. F. V., zonder beroep te Axel, ter zake van Wapenwet- overtreding, tot eene boete van 1, subs. 1 dag hecht. met verbeurdverklaring van de in beslag genomen revolver en patronen. J. P. v. H., bakker te Slniskil, ter zake van overtreding Brandweerverordening, tot eeDe boete van 2, subs. 2 dagen hecht. J. S., arbeiderF. v. d. V., arbeiderS. K., zonder beroep alien te Axel; F. G., metselaar te Bouchaute; W. D., arbeider te Philippine, ter zake van het fietsen zonder licht, ieder tot eene boete van 1, subs. 1 dag hecht. M. v. D., arbeider; A. v. A., knechti E. B., knecht, alien te''Zaamslag, ter zake van het berijden van een zijberm, ieder tot eene boete van 1, subs. 1 week tuchtschool. P. F. P., koopman te Stoppelijk, ter zake als voren, tot eene boete van 0,50, subs. 1 dag hecht. D. C. W., koopman te Axel, ter zake als voren, tot eene boete van 1, subs. 1 dag hecht. A. J. S., kleermaker te Zaamslag, ter zake als voren, tot eene boete van 1, subs. 1 dag hecht. L. W., koopman te Zaamslag, ter zake als voren, tot eene boete van 1, subs. 1 dag hecht. J. S., arbeider te Boschkapelle, ter zake als voren, tot eene boete van 1, subs. 1 dag hecht. J. S.J. C. F.A. H.- W. R.F. D., alien arbeiders te Axel, ter zake van Leerplichtwetovertreding, ieder tot eene boete van 3, subs. 3 dagen hecht. F. H., arbeider te Zaamslag, ter zake als voren, tot eene boete van 3, subs. 3 dagen hecht. J. C. D., grondwerker te Hoek, ter zake als voren, tot eene boete van f 3, subs. 3 dagen hecht. A. W., kantonnier te Hoek, ter zake als voren, tot eene boete van f 2, subs. 2 dagen hecht. M. M. R., arbeider te Ter Neuzen, ter zake als voren, tot eene boete van 1, subs. 1 dag hecht. J. L. D., visscher te Ter Neuzen; A. C. d. C., ketellapper te Eecloo; J. L. H., werkman te Ertvelde; J. H. K., bootsman te Vlissingen F. S„ leurder te Axel, ieder tot eene boete van 1, subs. 1 dag hecht. VrijgesproUeii i C. V., werkman te Philippine, ter zake van het rijden met een rijwiel zonder licht. I. K., zonder beroep te Axel, ter zake van straat- schenderij. Teruggave bevolen aan de ouders zonder toepassing van straf, in de z^ken van V. W. en E. W., beiden zonder beroep te AxelE. 3. R., zonder beroep te Ter NeuzenC. d. K., landbouwersknecht te Zaamslag; -P. J. R., zonder beroep te Axel.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1910 | | pagina 1