A I g 6 Nieuws- en Ad J i voor sch-Vlaanderen. Schoolgeld. No. 5543. Donderdag 8 December 1910. AATOBSTEDIITQ. Binnenland. FEU 1 LlTtonT 50e Jaargan^. Tolefoon No. 2 5. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postYoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,321/J en voor het overige Buitenland f 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. By directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prjjs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. S3EBS17EI IBXjAJD. Burgemeester en Wethouders van TER NEE- ZEN zullen op Maandag 19 December a. s.j des namiddags 4 uren, in bet openbaar bij enkele inschrijving in 4 afzonderlijke per- ceelen aanbesteden a. het schoonhoudein en verwar- men gedurende ISfil van de openbare school A b. idem van school B c. idem van school C d. idem benevens het verlichten van school D. De voorwaarden liggen ter inzage op de gemeente-secretarie en in de berberg van BRAK- MAN te S1 u i s k i 1. laschrijvingsbiljetten, op zegel gesteld, kunnen ter gemeente-secretarie in eene verzegelde bus tot het oogenblik der besteding worden ingeleverd. Ter Neuzen, 6 December 1910. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris. T 1 E [I E K A M E R. Vergadering van Dinsdag. Het algemeen debat over de begrooting Buitenlandsche Zaken wordt voortgezet. De Minister van Buitenlandsche Zaken zet zijn Vrijdag onderbroken rede voort. Hij ver- klaart, dat wel is waar onze diplomatieke be- trekkingen met Venezuela nog niet geheel bersteld zijn, maar dat daaraan geen groot gewicht be- hoeft gebecht te worden. De tegenwoordige toestand geeft geen enkele reden tot klagen. Met onze naaste naburen hebben wij geen enkel punt van wrijving. Het optredeu van Nederland ter Brusselscke tentoonstelling heeft Nederland en Belgie nog nader bijeen gebracht, evenals het bezoek van bet Belgiscbe konings- paar. Met Frankrijk en Engeland zijn onze 91) ..Denk eens aan, dokter", zuchtte ze, ,,wat een lijden het voor mij zou wezen, indien ik mijn voogd volgen en dit vriendelijk huis verwisselen moet met die geheimzinnige woning, die niet voor niets het ,,Spookhuis" genoemd wordt. Het sombere gezicbt van den kolonel, zijn trotscben toon, zijn heerscbzucbtig kar'akter mijn God, mijn God, welke eigenschappen voor een voogd! O, mijn lieve 'oeste papa, hoe kon hij, die het tocb zoo goed met mij meende, mij zulk een man tot voogd geven, van wien ik zeker weet, dat hij mij vijandig gezind is „Juist ter wille van uw papa moet ge trachten uw lot te dragen. Indien ik u een goeden raad kan geven, volg dan morgen zonder tegenspreken uw voogd. De weg naar zijne woning leidt door Staunton, daar zal Lenoir zich moeten onder- werpen aan de uitspraak van den recbter, die te beslissen heeft of gij uw voogd moet volgen of weer naar Willow-Heights kunt terugkeeren." verhoudingen van den allerbesten aard, en de Mi nister behoeft niet te verhelen dat er ten aanzien van die beide landen wellicht eerlang een blijk gegeven zal worden in den vorm als door het Belgiscb koninklijk eehtpaar getoond is. Ten aanzien van Duitschland hebben wij een eervol jaar achter ons. De Minister wijst er op, dat de Regeering al het mogelijke doet om den stroom van internationale congressen Haul 's Gravenhage te leiden. Tegenover den beer Hugenboltz verdedigt de Minister het departement van Buitenlandsche Zaken tegen bet verwijt dat wij als onzijdige mogendheid, aanleiding tot aanstoot geven. Dit afwijken van de neutrale lijn ontkent de Minister beslist, en die grief is niet te distil- leeren uit het niet noemen in de Troonrede van het bezoek van het Belgiscb Koningspaar nocb uit de behandeling door de Indische auto- riteiten van bet Portugeescbe schip, dat in een der havens lag, na bet uitroepen van de re- publiek. Ook het ontwerp betreffende de kustverdedi- ging heeft met dit verwijt van den heer Hu- genholtz niets uitstaande. De Minister verzekert dat niet alleen dat ontwerp absoluut niet gericbt is tegen Engeland, maar dat bet tegen geen enkele mogendheid speciaal is gericht, tegen geen enkelen bepaalden vijand, maar tegen een vijand in bet algemeen, die onze neutraliteit of onze onafhankelijkheid zou willeu bedreigen. Van Engelsche zijde heeft den Minister geen enkele opmerkiDg naar aanleiding van dat ont werp bereikt, en het heeft hem niet de minste moeite gekost de Engelscbe gezaghebbende kiingen te overtuigen dat Nederland, door zijn kust te beschermen, niets anders deed dan een algemeenen maatregel nemen als bovenbedoeld. Door de toepassing van bet vestigingsverdrag met Duitschland worden geen belangen van Nederiandsche arbeiders benadeeld zet de Minister verder tegenover den heer Hugenholtz uiteen. Het beleid en bet standpunt van den Minister en van bet geheele Kabinet inzake de Rijntollen. heeft niet de minste kentering ondergaan. Het Kabinet blijft van oordeel, dat de vrije Riju te beschouweu is afs een der levensvoorwaarden voor Nederland, en blijft zich baseeren op bet traktaat. van 1866. Van haar standpunt is zij geen duimbreed geweken. Dit aarzelt de Mi nister niet, voor geheel Nederland te verklaren. De regeering zal handbaven. Op intrekking van het verbod van melkinvoer in Liuitscbland bestaat eenige mindere kans, maar dit behoeft geen aanleiding tot tegenmaat- regelen te geven. De Minister verdedigt daarna de wijze waarop onze diplomatieke vertegenwoordiging in Por tugal onder de gegeven omstandigbedeu tijdelijk geregeld is acht leerstoelen in internationaal recht aan onze universiteiten beter eu prak- .,En dunkt u, dokter dat deze beslissing ten mijnen gunste zal uitvallen vroeg Clara angstig. '•Ik hoop het tenminste", hernam de dokter, „anders zou ik dezen stap niet doen. Dus den moed niet verloren, lieve miss-" voegde hij er bij, „tot weerziens, morgen in Staunton!" Mistress Rocke vergezelde den geueesheer tot in. den tuin, waar deze dokter James vond, wien bij uitnoodigde met hem te rijden. Terwijl de twee geneesbeeren van Traverse afscheid namen en hem dringend vermaanden, zich niet door drift te laten vervoeren, zagen zij den k olonel te paard stijgen en ook de rich ting naar Staunton inslaan. ,,Hm, fluisterde dokter Williams, ,,ik ben blij, dat hij weggaat, dan kan Traverse niet met hem in botsing komen. Tn Staunton gaat hij zeker naar de recbter Milot, die niet geheel onom- koopbaar is. ,,Bah hernam dokter James, indien het moet, bieden wij meer dan de kolonel; dat in ons gezegend Amerika de justitie tocb zoo laag gezonken is." De geneesbeeren wisselden met Traverse een laatsten groet en stapten in den wagen. Kolonel 'tischer, dan hier te lande een umversiteit van volkenrecht op te richten. En in verband hier- mee deelt hij mee dat in de vorige week verscbillende eminente mannen op dat gebied, zijn byeengekomen om een regeling dier kwestie te bespreken. De Minister heeft thans definitief afgezien van oprichting van een Persbureau ter weder- legging van onjuiste berichten over ons land in bet buitenland. Het is gebleken dat onze gezanten daartegen afdoende maatregelen kunnen nemen. Wettelijke regeling van emigratie is niet te verwacbten. De kwestie of de Vreemdelin- genwet wijziging zal behoeven, in verband met vreemdelingen die hierheen komen, om onze verhoudingen met bet buitenland te vertroebelen, zal de Minister met zijn ambtgenoot van Justitie overleggeu. Op een uuiform postverdrag met Belgie bestaat geen uitzicht. Ten slotte wijst de Minister er op, dat er naar aanleiding van de zaak Van Heeckeren gesproken is van desorganisatie van ons buiten- landsch beleid in 1901 -—1905. Spreker meent dat men te ver is gegaau om aan die zaak Van Heeckeren een dergelijke algemeene con- clusie te verbinden. Spreker geeft de verzeke- ring, dat, al moge er wellicht tusscben die jaren iets abnormaals aan het departement van Buitenlandsche Zaken zijn voorgevallen, de toen- malige Minister Van Tets van Goudriaan er in goSlaagd is de machine weer geheel te herstellen, die thans weer loopt als gesmeerd. Voorts verzekert de Minister, dat in de erfe- nissen, door vorige Ministers en verder door hem zelf overgenomen bij bet aanvaarden van het bewind, geen enkel stuk voorkomt, dat bet bewijs zou leveren dat het Ministerie van Buiten landsche Zaken in zijn vrijheid gebonden zou zijn tegenover wie ook of waarop een klad door vreemde hand is geworpen. Voorts berust er geen enkel stuk of geen enkel wetsontwerp, dat niet voortspruit uit motieven van zuiver nationaal en volksbelang. Bij de replieken stelt de beer Hugenboltz een motie voor waarbij de Kamer, van oordeel dat de Nederiandsche belangen bij bet vestigings verdrag met Duitschland betrokken, niet mogen worden opgeofferd, den Minister van Buiten landsche Zaken uitnoodigt stappen te doen om te komen tot een scheidsrechterlijke beslissing in zake de toepassing van art. 1 van bet ver- drag. De heer Patijn bandbaaft zijn grieven in de Van-BLeeckeren-zaaktegen den oud-voorzitter van den Ministerraad van 1901, door aldus te ver klaren ,,Ik beschuldig den driestarschrijver in de //Standaard" van 6 Juli in strijd met's lands belang in een hoogst ernstige aangelegenheid opzettelijk onwaarheid te hebben geschreven ten aanzien van de verklaringen, door den Minister van Buitenlandsche Zaken in de Eerste Kamer Lenoir reed nog geen duizend passen voor hen. Hij kwam eerst laat in den nacht terug, waardoor bij onze vrienden bet genoegen bereidde, hen bij de thee niet te storen door zijne tegenwoordig- heid. Het was voor langen tijd de laatste keer, dat ze ongestoord kondeu spreken over bun lief en leed. „In elk geval," zei Traverse tot Clara, wier band hij in de zijne hield, „zal ik u morgen naar Staunton vergezellen en naast uw rijtuig rijden al is uw voogd nog zoo woedend. In Staunton ga ik met u naar den recbter, ik boop, dat 't mij vergund zal wezen, u weer in triornf bier terug te brengen." itOok ik hoop het, beste Traverse" hernam Clara, in wier oogen de tranen parelden, als ze in stilte nadacht, hoe weinig boop haar hier- voor gegeven was. Den volgenden morgen om acbt uur liet kolonel Lenoir aan zijne pupil zeggen, dat het rijtuig gereed was. Ook zy was klaar, luidde Clara's antwoord. Na een pijnlijk afscheid van mistress Rocke uit wier armen zij zich ternauweruood kon losrukken, nam Clara naast haren voogd in diens rijtuig plaats. Eenige minuten later was afgelegd, en zulks met het oogmerk den indruk, die 's Ministers woorden vestigden, en ook be- oogden te vestigen, te vervalscben." Een oogenblik later verklaart de heer Patijn, in verband met den indruk, dat het Kabinet van 1901 plichtverzuim heeft gepleegd„Ik beschuldig, of wel den driestarschrijver ook ten deze onwaarheid te hebben geschreven of wel het Kabinet van 1904 en 1905 van het ernstigste plichtverzuim." (Een ongekend tumult ontstaat naar aanleiding van beide bescbuldigingen en naar aanleiding van de vraag of de beer Patijn, die de 10 minuten spreektijd overschreden heeft, voort mag gaan. Ten slotte werd den beer Patijn verlof verleend verder te repliceeren.) De beer van Idsinga verkrijgt voor zijn repliek niet eer bet woord dan nadat, op verzoek van den heer Lobman, er over gestemd is. Met 39 tegen 17 stemmen wordt hem verlof tot repliek verleend. Spreker betoogt de booge noodzakelykheid dat nog eens pertinent verklaard worde dat het verbaal van Van Heeckeren op misverstand be rust. Als dat niet gebeurt, zal aitijd kunnen beweerd worden dat de beer Van Heeckeren, hoe verkeerd hij misscbien gehandeld heeft, en hoe onbeleidvol wellicht, hij tocb grond had te be- weren dat er een zekere uitlating van den Duitschen Keizer bestond. Aan den beer Van Karnebeek, (tegen wiens repliek de heer Lobman eveneens opponeert) wordt met 38 tegen 15 stemmen verlof verleend te spreken. Deze spreker zegt, bet Gemeentebestuur van 's Gravenhage niet verweten te hebben weinige medewerking met de Carnegie-stichting, doch dit bestuur te hebben willen doordringen van bet beset van de noodzakelijkbeid van mede werking. Het algemeen debat is daarmee gesloten. Bij de artikelsgewijze behandeling der be grooting verdedigt de heer Hugenholtz een amendement, om de aanstelling van een kanselier aan het gezantscbap te Petersburg niet te be- willigen, in atwachting van een meer bevredigende regeling der werkzaamheden, aan dezen post bij bet gezantschap verbonden. Na verdedigiug door den Minister, wordt bet amendement verworpen met 61 tegen 6 stemmen. Daarna licht de beer Hugenboltz een amende ment toe strekkende om geen verhoogde ver- blijfsvergoeding toe te kennen aan onzen consul te Buenos-Ayres. De heer De Kanter bepleit uitbreiding van het aantal der beroepsconsuls. De beer Hubrecbt verklaart zich tegen de aanstelling van een beroepsconsul te New-\ork. Besloten wordt op de Zaterdagen 10 en 17 dezer te vergaderen. De beer J. van Elk, candidaat-notaris en rechtskundig adviseur te Dordrecht, heeft een ze uit de oogen van mistress Rocke en de be- dienden verdweuen. ,,Zal zij terugkeeren vroegen zich alien af, en de meesten dacbten, zooals mistress Rocke Neen Traverse sprong te paard en volgde het rijtuig. Nog eer ze Staunton bereikten, werd bet rijtuig aangehouden door een gerechtsdienaar. ,/lk beb bevel," sprak de agent, „u geen anderen weg te laten nemen dan dien naar de Rechtbank. Gij zult mij dus wel veroorlooven naast den koetsier op den bok plaats te nemen. ,,Wat beteekeut zulke plagerij riep kolo nel Lenoir misnoegd, ,,een oponthoud van een half uur, verder niets," voegde hij er met een veracbterlijk schouderopbalen bij. „Lwe vrien den zijn onvermoeid, lieve Clara, om my mijne rechten te betwistenze zullen echter zien, dat bet hun niets zal baten en ze mij een triomf zullen bezorgen." Eenige minuten later kwamen zy bij de rechtbank aan. Helaas 1 de woordeu van Lenoir werden be- waarheid en tegen aller verwachting besliste de recbter Milot ten gunste van den kolonel. rout 185t b'ttd vemchijnt Waami»n., Vtiienmlftg. en VrijdagHvoiid, ■iigezoDderd op FeeitdaRen. bij de Firms I". J. VAW MS IAMB® te le* Menaen. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter kennis dat het kohier van het schoolgeld voor het openbaar lager onderwijs in deze gemeente over het 4e kwartaal 1910 in afschiift, gedurende vijf maanden op de Secretarie der gemeente, voor een ieder ter lezing is neergelegd. Ter Neuzen, 6 December 1910. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1910 | | pagina 1