A I g e m e e n ieuws- on Advertentieblad voor Zesiiwsob-Vlaaidere Paar&en- en Veemarkt. Jaarlijksche Veemarkt No. i ™dt d> G mengde op Maandag 28 November 1910, Nier-onzuiverheden. )gwatergetij te Ter Neuzen Zaterdag 26 November 1910 50e .laargang. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per postVoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32V, en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zicb bp aile Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbusbouders ADVERTENTIEN: ^"oroote^letters worden' naar plaatsruimte beietend. Telefoon No. 2 5. Inzending van advertentien voor 3 aren op den dag jermtgave lEIEIE&S'X'IEl JBJLiJL3D. Burgemeester en Wethouders van AXEL maken bekend, dat de in die gemeente zal worden gebouden zooals breeder bij aanplakbiljetten is omschreven. Axel, den 18 October 1910. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUJZINGA, Burgemeester. J. A. VAN VESSEM, Secretaris. TER NEUZEN, 25 November 1910. Bij kon. besluit is niet ontvankelijk ver- klaard bet beroep van G. D. A. Voerman, tegen de wijziging van den legger van wegen en voetpaden iu Philippine. Zaamslag. Naar wij vernemen zal de in aanbouw zijnde Gereformeerde kerk verwarmd worden door middel van centrale verwarming, en de installatie daarvan is opgedragen aan den beer W. J. Stokvis, fabriek van centrale ver warming te Arnhem. Axel. De verkiezing van 5 leden-patroons en 5 leden-werklieden voor de Kamer van Arbeid voor den Landbouw te Axel zal plaats bebben op Dinsdag 13 Dec. a. s. en de herstem- ming zoo noodig, op 27 Dec. d. a. v. St. Jansteen, 23 Nov. Hedennaeht werden ten nadeele van P. van der Wiele alhier zes stuks hoenders uit den stal ontvreemd. Bij enkele buren waren de dieven ook op bet eifgeweest, daar hekkeii en deuren van hunne gebouwen wagenwijd openstonden. De politie is op on- derzoek. Groote Internationale ilentoonstelling van Yogelteelt te Gent. Zaterdag 26 dezer zal deze prachtige tentoon- stelling door de maatschappij ,/bet Neerhof" van Gent ingericbt, geopend worden. Deruime lokalen van het Casino, wonderlijk versierd, zullen niet minder dan 4000 dieren herbergen. De voornaamste liefbebbers van Frankrijk, Holland, Oostenrijk en Zwitserland hebben toezegging gedaan hunne merkwaardige ver- zamelingen in te zenden. De groote rassen in de groote feestzaal ge- rangschikt zullen er het beste effect maken, terwijl de kleine rassen in de prachtige „rotonde" der balzaal een plaats zullen vinden. De watervogels zijn dit jaar op eene buiten- gewone wijze vertegenwoordigd en maken zeer schoone kl'assen uit, alsook de konijnen, duiven en kanarievogels. Wij zullen in geeue verdere uitleggingen treden enkel raden wij de lezers aan, zelt deze merkwaardige tentoonstelling te gaan bezichtigen welke eenig is in zijn soort. Zij zal open zijn Zaterdag den 26 dezer maand van 2 tot 6 uren, Zondag en Maandag van 9 tot 6 uren. De Minister van Landbouw zal Zondagna- middasc de tentoonstelling met een bezoek vereeren. Hij beloofde vast, dat dit de laatste maal was, dat men hem in bet huis van bewaiing gezien had Per as werd hij door medelijdende menschen naar zijn dorp vervoerd. Een vrouw, die van opruimen houdt Te Nieuwendijk (Noord-Brabant) zou iemand voor ruim f 40 aan coupons elders in gaan wisselen. De coupons werden in een oude enveloppe gedaan en op de tafel gelegd, om deze later te gaan verzilveren. Maar moeder de vrouw zag bet voor een waardeloos papiertje aan en wierp het in de kachel. Llulpvaardigheid bij vogels. Te Am sterdam zaten een troepje musschen met elkander te tjilpen en te stoeien, toen eensklaps een hunner door een groote rat werd gevangen, die haar buit medevoerde. Snel zetten de andere vogels de rat na en vielen haar tegel jk aan, het dier pikkende waar zij maar kouden. De rat kreeg het dan ook zoo benauwd, dat zij haar buit losliet en zich ijlings uit de voeten maakte. Na bevrijding waren de musschen als t kon nog levendiger en vroolijker dan voor den verraderiijken overval. Een brutale heeft de halve wereld en Op het politiebureau te Eindhoven vervoegde zich een heer, die informaties kwam inwinnen naar een goed kosthuis. Volgens zijn beweren bad hij op een fabriek aldaar werk bekomen door bemiddeling van een zeer hoogstaand waardigkeidsbekleeder in Noord-Brabant. ten overvloede toonde hij een aan beveling op schrift van deze autoriteit. Ze zal wel echt zijn geweest. Een agent van politie besloot den man een gastvrije plaats te verleenen onder zijn dak als kostheer. De man nam aan, soupeerde's avonds in zijn nieuw thuis, keuvelde nog wat met de lui, hracht rustig den nacht door, nam 's mor- gens een stevig ontbijt, wenscbte zijn kostvrouw een joviaal „tot vanmiddag" en laat nu, na I een pauze van enkele dagen nogop zich wacbten. Dat was er een, die zich waagde in het hoi van den leeuw 1 Je moet maar brutaal zijn Men meldt uit Gorinehem Nu er dit jaar door desuikerfabriek Hollandia alhier beetwortelen in Engeland zijn gecon- tracteerd, heelt men dezen winter het zeker zeld- zame gezicht, dat er alhier zeeschepen metsuiker- bieten aankomen. Op 't oogenblik ligt er een driemaster, die eerst 80 c.M. moet gelicht worden, omdat hij anders de fabriek niet kan naderen. Toen een dame uit Barlingen Maandagavond uit een hok achter haar woning iets wilde halen, werd zij plotseling aangevallen door een opge- schoten jongen, die zicb in dat hok verborgen had en tijdens de worsteling, die daarvan het gevolg was, ernstig roishandeld. Haar toestand is zorgwekkend. Dinsdagmiddag kocht een juffrouw aan een uitstalling op de Botermarkt te Haarlem eenig kindergoed. Meenende van een onbewaakt oogenblik te kunnen gebruik maken, nam zij een borstrokje weg en verstopte dit onder het wagenkleed van haar kinderwagen. Doch de koopman had het gezien, liet haar eerst het Kort daarna kwam een der zoons en verboig zich in de kast. Even later kwam de andere zoon en zocht een ledige bedstede als observatiepost op. De verrassing. toen men elkaar den volgenden dag zag, laat zich denken. Ongeveer 2 jaar geleden werd onder Grams- bergen een lijk gevonden, dat door den broeder van den overledene herkend werd. Dezer dagen vervoegde de doodgewaande zich bij de politie te Almelo om onderdak Een slachtoffer van den drank. Een der laatste dagen werd uit de kantonnale ge- vangenis te Eindhoven een man van 87 jaar ontslagen, die daar 3 dagen hechtenis, wegens openbare dronkenschap had ondergaan gekochte betalen, kwam toen van achter zijn stalling vandaan en haalde het borstrokje voor den dag. De vrouw wilde het met beschaamde kaken teruggeven, maar hiermede was de koop man niet tevreden. Hij eischte het dubbele bedrag of... kennismaking met de politie. De vrouw koos het eerste en ging heen, nage- schreeuwd door een paar andere vrouwen en den koopman, die toch zeer ingenomen was, dat de bedriegster er zoo bedrogen was afgekomen. Erfenisjagers Te Houtigehage (Friesland) overleed dezer dagen een oud man. Toen de begrafenisplechtigheid wasafgeloopen, gingen de genoodigden naar huis. De drie zoons waren echter niet gerustzij waren bang, dat een hunner 's nachts stilletjes zou inbreken om iets weg te nemen de schoon- zoon sloop daarom in stilte binnen en verborg i zich in deD kelder om op te passen. Maandagavond is de ontvanger van de gemeente Elburg gearresteerd, verdacht van verduistering van gelden. De verdachte is secretaris van Doornsppk, ontvanger van Elburg en penningmeester van het Nut". Hij genoot een verbazend groot vertrouwen; de boeren brachten bij hem de spaargelden voor de Nutsbank, die door hem in hun boekjes en in zijn klad-kasboek werden genoteerd. De verdachte speculeerde en ver- moed wordt, dat bij gemeente- en Nutsgelden over en weer misbruikte. De vorige week kwam boer Spijkerboer bij hem om de f3000, die hij op de Nutsspaarbank had. De boer werd weggezonden met de mede- deeling, dat hij morgen maar moest komen. Toen °dit drie dagen gebeurde vervoegde Spij kerboer zich bij den boekhouder van de spaar- bank en toen kwam uit, dat deze sleehts oO op het grootboek had en Spijkerboer 3000,— op zijn boekje. Dadelijk werd een spoedeischende bestuurs- vergadering van het „Nut" belegd en daar viel de man door de maud. Hij is toen dadelijk naar Den Haag gereisd. De- burgemeester zond hem twee agenten van politie achterna. Dezen zochten hem te Wapen- veld bij zijn zoon en werkelijk kwam hi) daar 's avonds aan en werd gevangen genomen. Hij had vrij veel geld bij zich, dat, naar zpn zeggen, aan de gemeente behoorde. Bij het op maken van de gemeentekas kwam deze uit. Toen het feit van de verduistering niet meer te ontkennen viel, zei de verdachte ,,'t Is maar goed, dat het uitgekomen is, anders had ik mij er nog dieper ingewerkt". De ontvanger speculeerde en de verduiste- ringen dateeren reeds van voor vier laar. Natuurlijk loopt 't storm om de spaarpenningen. Wel is gebleken, dat vele boekjes meer aan- wijzen dan het grootboek, maar het bedrag is nog niet te benadereu; men vermoedt dat het tekort in de duizenden loopt. De Nutsbank heeft een reserve van/32,UUU en zal alles wel uitkeeren. De verdachte heeft aangeboden zpn bezit- tingen te verkoopen, teneinde de gemaakte schuld te dekken. De ontsteltenis is zeer groot in het rustige Elburg. (^e Te Meijel (Limb.) is men bezig een vijver af te visschen. Men heeft reeds meer dan 9000 karpers van gemiddeld 1 Kg. zwaarte gevangen De gevangen visch wordt een tijdlang in een vergaarvijver bewaard, totdat de boot voot het vervoer geschikt is gemaakt. Ruim 19 maanden werden de karpers in dien vijver met gebro.ken ma'is gevoederd eu verder leven zij van waterplanten. De vijvers worden dag en nacht, voora 's nachts bewaakt, want het is een kleinigheid om in enkele minuten een kruiwagen visch op te halen, zoo scbrijft het ,/R. Nbld". Voor de schepenrechtbank te Mattersdorf in Neder-Beieren stond een boer terecht wegens beleediging. Hij verontschuldigde zich en vroeg vrijspraak, omdat hij voor het misdrijt 32 halve liters bier had gedronken. Komt dat veel voor? vroeg de rechter. Dat nu niet, was het antwoord, maar we vierden het einde van een bierstaking. zettende nieuws vernam, barstte zij in tranen uit en Crippen moest haar nog troosten De Evening Times bracht het bencht dat Crippen een schriftelijke bekentenis gegeven zou hebben, dat hij inderdaad zijn vrouw had ver- moord, maar dit bericht is nog door memand Tegen den avond kwam Ellis, de beul van Londen, in de gevangenis te Pentonville, om de toebereidselen tot de terechtstelling te maken Crippen mocht hem niet zien, maar men stelde hem in staat, Crippen te zien, teneinde te kunnen berekenen, hoe lang het touw zou moeten zijn. Het is van veel belang, dat dit touw voldoende lengte heeft, om den veroor- deelde terstond te dooden. Is het met lang ge- noeg, dan kan de doodstrijd nog eemge minuten Woensdagmorgen werd niet, zooals anders bij terechtstellingen gebruikelijk is, de doods- klok in de gevangenis geluid, omdat daar nog meer ter dood veroordeelden zijn en men hen niet noodeloos wilde verontrusten. Even over negen uur werd boven den ge- vangenismuur de zwarte vlag geheschen, ten teeken dat het vonnis voltrokken was. De liroceskosten worden, zoowel vandezijcle van Crippen als van die van het Openbaar Ministerie, op elk 120,000 geschat die uit de nalatenschap van Crippen betaald moeten worden. De nieren zijn zoo teer, dat de minste koude, inspanning of buitensporigheid hen kan aantasten. Zij zijn dan niet meer in staat om de onzuiver- heden uit het bloed te filtreeren, en deze onzuiverheden vergiltigeu als het ware uw gestel, doordat zij met het bloed door het lichaam gevoerd worden en overal ziekte en verderf verspreiden. Gii gaat u dof, gedrabt en pnkbelbaar ge- voelen,°des morgens staat gij reeds met pijn in den rug op en hebt gij blazeu onder de gen. ledere koude doet de nieren aan en brengt de urine-afscheiding in de warbrandende pipi bij de loozing, bezinksel of graveel in de urine, oncewone kleur en bewolktheid van het -va er, rheumatische pijnen, enz. kunnen optreden. Foster's Rugpijn Nieren Pillen werken afdoend in zulke gevallen, doordat zjj uitsluitend voor nier- en blaaskwalen dienen. Zij helpen de nieren op een zachte wijze, zij versterken de blaas en verwijderen al de opgehoopte onzuiver heden uit de urinewegen. Zij roeien de genngste sporen van nier- en blaasaandoenmgen uit; doch zoo lang gij nog de geringste verschpselen kunt opmerken, dient gij uw nieren te hulp te komen, daar gij anders nooit veilig zpt voor een plotselingen ondergang der nieren. Overtuigt u, dat ons handelsmerk de man met zijn handen in de lendenen op de doos voorkomt. Gij kunt er dan zeker van zijn de echte Foster's Rugpijn Nieren PiUen te hebben gekregen en geen waardelooze namaak. Z-ij zijn te Ter Neuzen verkrijgbaar bij den heer A. van OverbeekeLeunis, Westkolkstraat. Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel a f 1,75 voor een, of 10, voor zes doozen. De terechtstelling van Crippen. Dinsdag werd aan Crippen meegedeeld, dat zijn verzoek om gratie was afgewezen en dat hij zich dus op den dood had voor te bereiden. Hij scheen eerst terneergedrukt, maar weldra herwon hij zijn zelfbeheersching en bij sprak weer over Ethel le Neve. Met zijn verdediger had hij daarop een onderhoud, waarin hij zijn laatste beschikkingen maakte. In den namiddag kwam miss Le Neve hem bezoeken. De ont- zeer tragisch. Toen zij het ont- K O E R S TAN HET GELD. Belgisch per 100 fr. f 47,57^ k f 47,60 Engelsch per 12,- 12,- moeting was Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrij dag Voorm. DAGEN. 12.36 1.10 1.43 2.13 I9it biart verschijnt Mwwinlai;- WueBsdas- en VrS?rt«ue»v»n<t»i«gez»».:.ertl op blj tie *"ir«n» j. »K SAMBK te Teg X O

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1910 | | pagina 1