A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor sch-Vlaanderen Faardea- en Veemarkt. Jaarlijksche Veemarkt No. 5535. Zaterdaa: 19 November 1910. 50° Jaargang. Z 6 6 U op Maandag 28 November 1910, Binneoland. Gemengde berichlen. M-Hf fSi? ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postYoor Nederland f 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika f l,321/s en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADVERTENTIENi Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bp directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prjjs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telefoon No. 2 5. InzencLmg van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. EBBSTE BLAD. Burgemeester en Wethouders van AXEL maken bekend, dat de in die gemeente zal worden gehouden zooals breeder bij aanplakbiljetten is omschreven. Axel, den 18 October 1910. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUJZINGA, Burgemeester. J. A. VAN VESSEM, Secretaris. TWEEDE K A Iff E R. In de gisteren gehouden zitting werd de be- handeling der Indische begrooting voortgezet. De Minister betoogde tegenover den heer Van Vlijmen, dat niet valt te denken aan staatsexploitatie van bosschen op de buitenbe- zittingen, wel aan exploitatie gevolgd door het sluiten van exploitatie-contracten met kapitaal- krachtige maatschappijen. De Minister betwijfelde of het denkbeeld van den heer De Meester om een proef te nemen met verplaatsing der tinmarkt van hier naar Indie in ons belang zou zijn. Na huldebetuigingen aan den Minister en de ontwerpers van het plan, de heeren Kraus en De Jongh, werden goedgekeurd de be- grootingsposten voor havenverbetering en het maken van een droogdok te Soerabaja. Belasting op haardsteden. Met be- trekking tot de personeele belasting werd door enkele leden der Tweede Earner in de afdeelingen gevraagd of van den Minister voorstellen zijn te verwachten tot afschaffing van de belasting op de haardsteden, die zij zeer onbillijk achten. Staatsloterij uitbreiden Door verscheidene leden der Tweede Earner werd bij het afdeelingsonderzoek der begrooting van financien aangedrongen op uitbreiding der Staatsloterij, een instelling waarvan de Minister zoo werd opgemerkt blijkens zijn uil- latingen in den loop der laatste jaren geen tegen- stander is. Het aantal loten was volgens deze leden veel te gering om alien, die wenschen deel te nemen aan de loterij daartoe in staat te stellen. Gevolg daarvan is, dat velen loten van particuliere loterijen koopen, vooral van het genre der Lotisico- en Tijdgeestloten, wier uitgevers geen eigen trekking hebben, maar profiteeren van het vertrouwen dat de trekking der Staatsloterij terecht bij het publiek heeft. Zij maken echter op die wijze de winsten, die bij een voldoend aantal Staatsloten, in de schat- kist zouden vloeien. Met klem verzocht men den Minister aan dien toestand een eind te maken. Uitbreiding der Staatsloterij en ver- andering der nummers bij elke trekking waardoor maatschappijen als bovenbedoeld zelf een trekking zullen moeteu houden en dienten- gevolge het vertrouwen van het publiek zullen verliezen achtte men hier het aangewezen middel. Sommige leden meenden voorts dat, indien de Staatsloterij werd uitgebreid, de overheid des te krachtiger zou kunnen optreden tegen particuliere loterijen, speelhuizen en wedden- schappen bij wedrennen. lntusschen werd van andere zijde tegen het aanbevolen denkbeeld met kracht opgekomen. Men betoogde, dat een Regeering welke zich als een Ohristelijke Regeering heeft aangediend, zich niet op het standpunt mocht stellen, dat om kwaad te bestrijden de overheid goed doet door dat kwaad te reglementeereu. Het werd van deze zijde integendeel zeer betreurd dat dit Eabinet nog geen maatregeien heeft voor- gesteld om tot geleidelijke afschaffing van de Staatsloterij te geraken. Vaccinatie. Ingediend is een wetsontwerp tot nadere wijziging en aanvulling der wet van 4 Dec. 1872, houdende voorzieningen tegen besmettelijke ziekten, waarvan de strekking is vrijstelling van vaccinatie te geven, indien blijkens een door twee geneeskundigen onderteekende ver- klaring van de inenting bijzonder gevaar voor de gezondheid van den betrokkene is te duchteu. In de toelichting tot het wetsontwerp wordt o. a. gezegd, dat tegen de huidige bepaling betreffende de vaccinatie niet alleen bezwaar van principieelen, maar ook van zuiver feite- lijken aavd bestaat. Zij dwingt toch als regel, wil men althans de opvoeding zijner kinderen niet verwaarloozen, aan de inenting te onder- werpen ook die kinderen, die deze kunstbe- werking niet zonder schade voor hun gezondheid kunnen ondergaan. Ten aanzien van het beginsel-bezwaar bestaat nog niet die overeenstemming, die noodig zou zijn, om een poging tot tegemoetkoming daaraan met goede kans op practisch resultaat te kunnen onderuemen. Uit dien hoofde acht de Minister zich van een voorstel van die strekking te moeten onthouden. De ernst van het feitelijk bezwaar wettigt naar 's Ministers meeuing, een wijzigiugs- voorstel. Ook de Centrale Gezondheidsraad erkende in zijn ter zake ingewonnen advies dat sommige ziekelijke aandoeningen en stoornissen het uitstellen der vaccinatie beslist noodzakelijk kunnen maken. De bovenbedoelde geneeskundige verklaringen zullen slechts gedurende 3 jaren van kracht blijven, opdat voorkomen worde, dat niet- gevaccineerde personen de school blijven be- zoeken, ook nadat hun g.ezondheidstoestand zoo is verbeterd, dat inenting geen ernstig bezwaar meer oplevert. Teneinde alle gevaar te voorkomen, dat de aanwezigheid in de school van niet-gevaccineerde personen mogeiijkerwijze zou kunnen opleveren voor de gezondheid van anderen, die in de school worden toegelaten, wordt voorgesteld, dat niet-gevaccineerde personen niet in de scholen worden toegelaten, zoodra en zoolang de pokken epidemisch heerschen. Daar de Centrale Gezondheidsraad het mogelijk acht, dat in de toekomst voor de vaccinatie van den mensch niet uitsluitend gebruik zal worden gemaakt van koepokstof in engeren zin maar dat voor deze kunstbewerking ook stof van konijnen of van andere dieren zal worden gebezigd, is overeenkomstig 's raads advies de tot dusver gebruikte uitdrukking „koepokinen- ting" vervangen door //inenting tegen depokken." Mede in overeenstemming met dat advies zullen personen die zonder goed gevolg eenmaal zijn ingeent gedurende een jaar tot de school worden toegelaten. Binnen dien termijn zal de inenting herhaald moeten worden. Onder veel belangstelling heeft gisteren de landbouwer Pierre van Heel, te Ool, gemeente Herten, zijn honderdsten geboortedag gevierd. Door de politie te Middelburg is een valsche gulden in beslag genomen. Het geldstuk draagt den beeldenaar van Willem 111 met hetjaartal 1864 en is vervaardigd van koper, overtrokken met een laagje zilver. Enkele letters van het randschrift staan op den kop. Daar het geld stuk op het oog heel moeilijk van het echte te ouderscheiden is wordt het publiek voorzichtig- heid aanbevolen. Hij wilde niet weg. Maandag vroeg de directeur der strafgevangenis te Haarlem adsis- tent.ie der politie, omdat een gevangene, wonende te Steenwijk, die vijf jaren gevangenisstraf hac ondergaan, niet uit het gebouw wilde. De kleeding, waarin hij gekomen was, werd als altijd door het college van regenten verkocbt Toen men nu bij zijn vertrek afrekende, meende de man veel minder te ontvangen dan de waarde was en weigerde daarom het hem verstrekte i'auwe kostuum aan te trekken. Het werd hem daarop met geweld aangetrokken, doch hij dreigde let op straat te zullen uittrekken en bovendien de ruiten der woning van den directeur te zullen vernielen. De politie bracht den man naar het station van waar hij naar Amsterdam vertrok. Een gruwelijke kindermoord is te Haarlem gepleegd. In de Eorte Bogaardstraat woont de osse arbeider Mooy, een man van 54 jaar, die voor de derde maal is getrouwd. Uit ieder luwelijk zijn kinderen, o. w. een kindje van 4 maanden. De vrouw gaat uit werken en had laar 17jarige zoon uit het eerste huwelijk, Anton genaamd, een nietsdoener, een driftkop, volgens sommigen een ontoerekenbare, gelast op zijn broertje te passen. Toen het kind begon te schreeuwen heeft hij het in bed verstikt. Het lijkje van het vermoorde jongetje is naar het ziekenhuis gebracht. De moordenaar is er van door gegaan. Welk soort huishouden het is, blijkt wel hieruit dat een 9jarige jongen uit het gezin verleden week is betrapt op diefstal met braak in een perceel in het Eenaupark. De dader wilde in dienst, maar mocht niet, omdat de moeder zijn verdiensten noodig had. M. zelf verdiende wel eens 18 per week, al3 grondwerker, maar volgens de buren bad zijn vrouw veel meer, ja, zelfs liet zij zich nog bedeelen door eenige instellingen. Men gelooft dat de moordenaar, die niet goed snik is, zich van kant zal maken. Op de heide bij Surhuisterveen heeft zich de laatste weken in een arbeidersgezin een een drama afgespeeld, dat de gemoederen diep heeft geschokt. De echtgenoote van den arbeider E. W. kreeg bezoek van een buurvrouw. Deze be- merkte toen een ijzeren potje, dat, volgens haar zeggen, haar toebehoorde. De eigenares be- weerde, dat zij het van een nu overleden vrouw had gekregen. De buurvrouw dreigde de politie er bij te zullen halen, die ook werkelijk een onderzoek instelde. De vrouw trok zich dat zoo aan, dat ze met een revolver zich wilde dooden. De ongeluk- kige, die meende, dat haar eerlijke naam ge- schandvlekt was, werd ernstig gewond. Hoe gekwetst ze cok was, veertien dagen bield ze 't voor de buren verborgen. Als er bloed bemerkt werd, wist ze daarvoor een andere oorzaak op te geven. De ongelukkige vrouw tobde nog steeds over de haar aangedane beleediging. Weer beproefde ze een eind aan haar leven te maken, maar nu door vergift. De vrouw kreeg hevige pijnen. Het geschrei van haar zes kindertjes waar- schuwde de buren. Geneeskundige hulp werd gehaald, haar man teruggeroepen, die in Duitsch- land werkte. Nauwelijks was deze thuis ol de vrouw bezweek onder hevige pijnen. JDe dubbele moovd te Spaarnwoude. Naar het H. D. verneemt, zal door dejustitie een belangrijke belooning worden uitgeioofd aan dengene, die zoodanige aauwijzingen kan doen, dat de aanhouding en vervolging van den dader of de daders kan geschieden. De heer P. E. C. Melchior, uit Oudesluis, schrijft in het N. v. d. D. een ingezonden stuk, waarin hij opkomt tegen de praatjes die rond- gaan, omdat bij de begrafenis een familielid afwezig was. Het maakt den indruk schrijft hij alsof een der naaste familieleden van het on- menschelijk misdrijf verdacht zou kunnen worden en dit moet ik ten stelligste tegenspreken. 't Is mij zelfs een raadsel hoe zulk een bericht aan uw blad kon worden toegezonden. Wanneer men een uitgebreide familie heeft, is het zeker geen wonder, dat bij een dergelijke begrafenis een enkel persoon gemist wordt, dien men, afgaande op vroegere bewijzen van belangstelling bij familiegebeurtenissen, had verwacht, evenmin als dat men vele anderen ziet, die men niet verwacht had. Maar bij niemand der aanwezige bloedverwanten is het ook maar in de verste verte opgekomen in deze afwezigheid een reden tot verdenking te zien omtrent een enkel lid der familie. Te Etten, gem. Gendringen, is de open- bare school voorloopig gesloten, daar zoowel het hoofd als de onderwijzer wegens het plegen van onzedelijkheid met vrouwelijke leerlingen te Arnhem in arrest zijn. Men schrijft uit Barneveld Maandagmiddag passeerde een wielrijder den Rijksstraatweg te Voorthuizen juist op het oogenblik dat de afsluitboomen van den locaal- spoorweg aldaar werden neergelaten. Daar deze boom en van uit het station worden be- diend, werd hij als 't ware tusschen de afsluit boomen opgesloten. Toch wist hij nog, door vlug van zijn fiets te springen, een botsing met den tweeden boom te voorkomen. Hier- over maakte hij zich evenwel zoo kwaad, dat hij zich vloekend en razend naar het station aldaar begaf, waar hij den chef, den heer Zomer, aanstonds met een hand vol grmtkeien in het gelaat gooide. Niettegenstaande de stationschef hem trachtte te kalmeeren, gaf de vreemdeling den beambte een hevigen slag in het gelaat. De assistent Van 't Land en een conducteur, die den chef ter hulp snelden, werden beiden tegen den grond gestagen. Ver- volgens bewerkte hy nog maar steeds den chei met zijn vuisten en trachtte dezen beambte zelfs op de spoorlijn te duwen, op het moment dat een trein juist binnenkwam. Was hem dit gelukt, dan was een noodlottig ongeluk niet te voorkomen geweest. Met heel veel moeite werd de vloekende en tierende woesteling eindelijk door zes personen overmand en met touwen en ijzerdraad gebonden, waarna ook de hulp van den rijks-veldwachter Groenewoud aldaar werd ingeroepen, die zich verplicht zag hem nog de handboeien aan te doen. De man is een Amsterdamsche steen- houwer. (Hbl.) Gesprek des tijds. De vader en de schoolgaande zoon hebben het volgende onderhoud Vader, in mijn vaderlandsche geschiedems staat: 1831 Van Speyk vliegt met zijn schip in de lucht." //Ja, Jantje, dat is zoo." z/Maar vader, was dat schip van \an bpeyk dan een luchtscbip ,/Neen, Jantje, dat was een gewoon schip. ,/Maar vader, met een gewoon schip kan toch niet in de lucht gevlogen worden^" z/Neen, Jantje, natuurlijk niet ,/Dan moet dat toch een luchtschip geweest zijn „Ja, Jantje, dat moet dan wel. ,/En vader, in 1606 vloog Reimer Claeszen ook al met een schip in de lucht." ,/Ja, dat moet dan ook wel een luchtschip geweest zijn." ,/Maar vader, ik dacht, dat luchtschepen pas in den allerlaatsten tijd waren uitgevonden ,/Ja, Jantje, ik ook; maar dat schijnt dus niet zoo te zijn." (Handelsblad). Dezer dagen is uit de Vereenigde Staten bericht gekomen, dat prof. Graham Bell er in geslaagd is, zijn terrier spreken te leeren. De Frankf. Ztg. deelt nu, op gezag van een ernstig journalist te Posen, mede, dat er in Duitscnlaud al vijf jaar geleden een sprekende hond was. Die hond is heteigendom van den boschwachfer Ebers in de boschwachterswoniug Theerhiitte op de Eolbik-Letzlinger heide. Don, zoo heet de hond, is een donkerbruine Duitsche jacht- hond, die zonder mensehelijke hulp zijn eerste woord heeft gezegd, toen hij een half jaar oud was. Zooals de meeste honden, had hij de ge- woonte, wanneer het gezin aan tafel zat, op een hapje te azen. Toen zijn baas hem opi een goeden dag vroeg: ,/Je wilt zeker wat heb ben stiet Don met een duidelijke, maar diepe borststem een geluid uit, dat als: ,/Haben klonk. ledereen was verbaasd, maar p°u nei- haalde de woorden ,,Haben, haben Toen de aandacht eenmaal op zijne bijzondere begaafdheid was gevestigd, deed men moeite, om u Oit blad veischijnt ilaandni;., li o.*n sil hfi- en Vrijdasfavoncl, aHgeionderd op feestdatten. *»ij tie firma I*. J.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1910 | | pagina 1