1 N i e u w s- en Advertentieblad Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 5532 Zaterdag 12 November 1910. 50e Jaargang;. DRANKWET. Gemengde berichten. tijdelijk ONDERWIJZER of ONDERWIJZERES ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post: Yoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Yoor Amerika l,321/s en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bp alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon No. 2 5. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave ADVERTENTIENi Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bp directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prps slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. [ESIHrE&g'X'IH] jBXjJLID. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN noodigen hen, die in aanmerking wenschen te komen voor de be- trekking van aan de openbare lagere school 13) uit hunne solli- citatien, in te zenden voor 21 November 191°. De jaarwedde is gelijk aan die bepaald voor de in vasten dienst zijnde onderwijzers. Ter Neuzen, 8 November 1910. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris. Provinciale Staten van Zeeland, Zitting van Dinsdagavond te 71/,, uur. Yoorzitter de Commissaris der Koningin. Tegenwoordig 40 leden en de griffier. Alwezig de heeren Noordijke en Mulder. De Voorzitter opent de vergadering in naam der Koningin. De Voorzitter deelt mede dat van den beer Noordijke berieht is ontvangen dat hij deze bijeenkomst en de vergadering der afdeelingen niet zal bijwonen en van den heer Mulder dat hij door ongesteldheid verhinderd is in deze vergadering tegenwoordig te zijn. Hierna geschiedt mededeeling van de inge komen stukken. Daaronder behooren dankbetuigingen van het bestuur van de afdeeling van den ,/Neder- landschen Militairenbond" te Middelburg en van het bestuur der yVereeniging tot oprich- ting en instandhouding van de ambachtsschool te Zierikzee" voor de verhooging der subsidies. Deze zijn voor kennisgeving aangenomen. Van de naamlooze vennootschap //Werf Hu- i bertina" te Haarlem is een verzoek ingekomen om mede te mogen dingen naar de levering van twee schroefbooten voor den stcomboot- dienst tusschen Schouwen, Zuid- en Noord- Beveland en Walcheren. Op voorstel van den Voorzitter wordt be- sloten dit te stellen in handen van Gedep Staten om er op te letten bij het houden eener eventueele aanbesteding. Van den heer H. A. van Dalsum, lid der Staten, is een adres ingekomen van den vol- genden inhoud Mijne heeren Medeleden Om reden het mij is gebleken op de eenige vergadering, welke ik de eer had onder u te mogen bijwonen, dat men in de afdeelings vergaderingen te gehaast is om de tram te halen en in de algemeene vergadering geen rondvraag wordt gedaan, zoo wend ik mij door middel van deze tot u, om in de najaarszitting wel te willen overwegen de volgende vraag of het is een goed gemeentebelangdat ge- meentebesturen geldleeningen sluiten a. om daaruit onderhoudskosten te bekostigen aan straatwegenb. om een j aarlijksche s u b s i d i e aan polders voor aanieg of onder- houd van polderwegen te kapitaliseeren dat hij deze vraag stelt, omdat hem is ge- hooggeachte afgevaardigde wegens voortdurende van blefcn, dat heeren Gedeputeerde Staten voor dergelijke geldleeningen hunne goedkeuring verleenen dat hij deze goedkeuring niet acht een daad goed beheer, omdat hij verneemt, dat geldleeningen alleen mogen dienen voor kapi- taaluitgaven en onderhoudskosten, en jaar- lijksche subsidien moeten worden gevonden uit de gewone middelen dat door anders te handelen het beleid is in het eerste geval als bij een maatschappij die dividenden uitkeert van het maatschappelijk kapitaal, en in strijd met den geest o. a. van art. 230, 231 Gemeentewet, welke geest medebrengt, dat de verplichting tot onderhoud van gemeente-eigendommen het karakter draagt van een plaatselijke belasting (arr. H. R. 15 Oct. 1906) dus als alle belastingen jaarlijks door de belastingschuldigen op te brengen en in het tweede geval in strijd met den geest der Gemeentewet, o. a. van art. 229, dat de verplichting oplegt aan de gemeente- besturen om zorg te dragen dat een nauw- keurige staat worde opgemaakt en bijgehouden van hetgeen naar het burgerlijk recht eigen- dom der gemeente is en een kapitali- seering van jaarlijksche subsidie voor aanieg en onderhoud van polderwegen toch moeilijk als een eigendom kan worden beschouwd, en ook moeilijk kan worden beschouwd als een geldbelegging verondersteld door art. 194c der Gemeentewet omdat het is een daad van algemeen belang dat de gemeentebesturen een goed en wettig financieel beleid toonen en de Provinciale Staten door middel van de Gedeputeerde Staten daarop toezicht houden, achtte ik de zaak van dergelijk gewicht, dat ik de vraag onder uwe aandacht durf te brengen. De Voorzitter zegt dat hij geen vrijheid kan vinden aan de vergadering voor te stellen dit adres te doen drukken en rond deelen en het op een nader te bepalen dag in de afdeelingen te behanaelen. Het wil hem voorkomen dat het niet ligt op den weg der Provinciale Staten om te behandelen algemeene vragen omtrent gemeente- beheer. Evenmin kan de Voorzitter voorstellen om het adres te stellen in handen van Gedep. Staten. Bij het reglement van orde wordt den leden geh genheid gegeven verlof te verzoeken tot het doen van vragen, maar krachtens dat regle ment kan een dergelijk verzoek alleen geschieden in een vergadering mondeling. De Voorzitter stelt op grond van een en ander voor het adres ter zrjde te leggen. De heer Van Dalsum vraagt of dan niet overeenkomstig art. 45 van het reglement van orde het adres kan behandeld worden door een commissie van 3 leden. De Voorzitter zegt dat hij ook aan dit ver- langen van het geachte lid geen gevolg geven kan. In bedoeld artikel wordt het wonrd ,/kunnen" gebruikt en dat is facultatief. De werkzaam- heden der leden van de Staten bepaalt zich tot de zitting. Zij vangen aan bij het begin en eindigen bij de sluiting. Tijdens de zitting hebben zij het recht moties voor te stellen en voorstellen te doen, maar de Voorzitter kan niet erkennen dat zij de bevoegdheid hebben om zich per adres, buiten de zitting om, te wenden tot de Staten. Hij acht dat niet toe- laatbaar. De heer Van Dalsum zegt dat hij dan voor- loopig zijn adres intrekt, doch zich voorbehoudt later er op terug te komen. De Voorzitter deelt mede dat van den Minister van Binnenlandsche Zaken berieht is ingekomen dat de heer Godin de Beaufort, die zitting heeft voor Zeeland, zijn ontslag heeft genomen als lid der Eerste Kamer. De Voorzitter zegt te vertrouwen dat de leden met leedwezen zullen vernemen dat de ongesteldheid verplicht is zijn mandaat neer te leggen. Hij stelt voor de benoeming van een lid der Eerste Kamer aan de orde te stellen in de eerstvolgende bijeenkomst. Dit wordt goedgevonden. Namens Gedep. Staten deelt de Voorzitter mede dat over den post, voorkomende onder Hfdst. IX der uitgaven in de provinciale be- grooting voor 1910 ter bestrijding van behoeften, welke haar omschrijving niet vinden in de artikelen der begrooting, niet is beschikt. Verder dat onder de hand is aanbesteed de herstelling der Schore-brug voor 1430 aan A. v. d. Straaten te Hansweert. Deze mededeelingen worden voor kennisgeving aangenomen. Het nader voorstel van Gedep. Staten tot aanhouding van het verzoek van den gemeente- raad van Middelburg, om den aanieg te willen bevorderen van een verbindingsweg tusschen Noord-Brabant en Zeeland wordt aangenomen. De overige voorstellen van Gedep. Staten worden verzonden naar de afdeelingen. Bij dat tot oprichting van een waterschap tot instandhouding van den oever voor de polders Noord, Ser Lippens en Nieuw Othene en van de daarachter gelegen zeedijken leggen Gedep. Staten over een schrijven van de commissie van advies in zake het waterschap en hun antwoord daarop. Daarna wordt de vergadering ge&plitst in afdeelingen en bij loting uitgemaakt dat zullen behooren tot de eerste afdeeling de heeren D. van der Vliet, Van Maarleveld, Vogelaar, Erasmus, Van Voort- huijsen, Vorsterman van Oyen, Hombach, Merckens, Bolle, Fokker, Dumoleyn en Moerdijk, benevens de heeren Siegers en Blum als leden van Gedeputeerde Staten tweede afdeeling de heeren Van Dam, Tichel- man, Mulder, Van de Putte, Hammacher, Heijse, De Veer, Dieleman, Giljam, Houterman, Neeteson en Van Dalsum, met de heeren De Casembroot en Fruijtier als leden van Gedep. Staten derde afdeeling de heeren Gerlach van St. Joosland, Hocke Hoogenboom, Wondergem, Louwerse, Lucasse, Ysebaert, Van Teijlingen, Van Oeveren, Dekker, Sprenger en Hollestelle en de heeren De Jonge en Van Rompu als leden van Gedep. Staten. Door de heeren Dieleman, Van Maarleveld, Van Voorthuijsen, Van Dam, Ysebaert, Erasmus, Neeteson, Van de Putte, Gerlach van St. Joosland en Van der Vliet wordt voorgesteld het volgende besluit te nemen De op 1 Januari 1911 in vasten dienst zijnde arbeiders op de provinciale wegen in Zeeland, verkrijgen met ingang van dien dag, de jaar- wedden, waarop zi] recht zouden hebben, indien de thans geldende verordening, vastgesteld en gewijzigd onderscheidenlijk bij besluiten der 'Provinciale Staten van 12 Juli 1895 no. 15, 9 November 1900 no. 6 en 13 Juli 1906 no. 173, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 26 Au gustus 1895 no. 28, van 19 December 1900 no. 20 en van 28 Augustus 1906 no. 53, van kracht ware geweest op den dag bunner indienst- treding. Dit voorstel wordt, op voorstel van den Voorzitter, verzonden naar de afdeelingen. De Voorzitter stelt voor de eerstvolgende openbare vergadering te houden op Yrijdag 18 November, des voormiddags te 10 uren. Dit wordt goedgevonden, waarnade vergadering wordt gesloten. (Het verslag dezer zitting bereikte ons, ver- moedelijk door een abuis van de post, te laat voor opname in ons vorig nummer). Toch schijnt de justitie hi^r machteloos te staan. Met voldoening zal men dan ook ver nemen dat de waarnemende burgemeester, de heer Frans Netscher, thans de volgende publi- catie heeft uitgevaardigd ,/Naar aanleiding van ingekomen ambtsbe- richten, meent de waarnemend burgemeester der gemeente Velzen goed te doen er aan te herinneren dat 't voor fabrikanten, handelaren en neringdoenden wenschelijk is inlichtingen alvorens in relatie te treden met N. Zoontjes, C. Plas, A. J. winnen van Sinds eenigen tijd houdt zich in de ge meente Velzen een combinatie van personen op, wier haudelingen veler ergernis wekken, meermalen de vraag deden rijzen of nu inder- daad het ingrijpen der justitie onmogelijk was. in te de personen Pleging en J. A. Driessen, wonende te Holland op z'u Smalst en te Velseroord (gemeente Velzen), die ook wel bestellingen doen op den naam Glas Co. en de goederen somwijlen aan het station te Beverwijk of aan een adres aldaar doen toezenden. (O. fl. Ct.) Een boerenjongen uit De Wijk (Overijsel) reed op een paard langs de tramlijn naar Meppel. Bij de Balkbrug schrikte het paard voor de tram en wierp het zijn berijder af. De jongen werd door de tram overreden en gedood. Wie herinnert zich Sequah nog Een der grootste reclamemakers van onzen tijd, die zijn olie tegen rheumatiek aan den man bracht in druk bezochte meetings met muziek en demonstraties op het levend object. In tijden hebben we niet van hem gehoord. En nu op eens duikt zijn naam op in een advertentie in een Hollandscb blad, waarin hij een compagnon vraagt yinzake een wonderdadig nieuw middel tegen rheumatiek, samenstelling van Sequah-olie met radium." De steller der advertentie zegt, dat groote zaken gedaan kunnen worden. Natuurlijk, wat Sequah doet, gebeurt in 't groot. Prov. Gron. Ct. Op het oogenblik dat een dienstmeisje een aan de Geldersche kade te Rotterdam on- beheerd staanden hondenwagen passeerde, trok de bond aan en liep met den wagen te water, waarbij het dienstmeisje werd meegesleept. Een voorbijganger sprong te watermaar hij kon het meisje niet op het droge brengen, wegens de langs de kade liggende beurtschepen, waar- tusschen hij zich met haar bevond. Drie mannen hebben met behulp van een roeiboot hem en het meisje gered. De hond verdronk. In den nacht van 14 op 15 October werd een landbouwer komende van de jaarmarkt te Ruinen, een paar malen aangevallen en beroofd van zijn portefeuille met ongeveer 300, hij kreeg bij die gelegenheid een hoofdwonde, die niet wiide genezen. De politie deed sedert jjverig onderzoek, maar kon de daders niet opsporen. De aangevallene verklaarde, dat hij de aanranders niet kende. Anderen verklaarden dat hij het wel wist, maar het niet wilde zeggen omdat de schuldigen nauw aan hem verwant waren. Toen de landbouwer Donderdag op jacht was, voelde hij zich niet wel, en hi] werd met moeite naarhuis vervoerd. Blijkens genees- kundig onderzoek was het een gevolg van de hoofdwonde, die ontstoken was. Hij is thans daaraan overleden. Naar de daders wordt op- nieuw een onderzoek iugesteld. Rare verduistering. Te Heesch (N.-Br.) werd de vorige 'week een spoedeischende raads- vergadering gehouden, waarin de gemeente- ontvanger voor zes weken in zijn functie werd geschorst. De burgemeester teekende bij Gedep. Staten verzet aan tegen dit besluit. Wij vernemen daarover het volgende In 1888 verkocht de gemeente een stukje land aan een inwoner van Heesch. Toen de koop beklonken was, zeide de kooper geen geld te hebben om de heele koopsom te betalen, die 120 gulden beliep. De man kwam met 20 gulden op afbetaling. De ontvanger, de heer Van Oord, vroeg het advies van B. en W.indezen, en t Dagelijksch Bestuur vond de afbetaling goed. B. en W. zeiden den ontvanger aan, dat hij de 20,.die hij had ontvangen, alsmede de verdere afbetalingen, l#5t bind versdiSJnt TShhiiiIkk-, Wuentidag. en l'rijdBeavond, nitgetwnderd op B« eeatdagen. *>ij de a Burgemeester en Wethouders van TEH NEUZEN brengen ingevolge artikel 37, in verband met artikel 12, le lid der Urankwet, ter openbare kennis dat bij ben is ingekomen een verzoeksciirift om verlof tot den verkoop van alcoholhoudenden drank anderen dansterken drank van ABRAHAM CASTELE1JN, van beroep schilder, wonende te Ter Neuzen, voor het beneden voorlokaal van het perceel plaatselijk gemerkt 57 en gelegen aan de Dijkstraat. Binnen twee weken nadat deze bekendmaking isge- schied kan ieder tegen het verleenen van het verlof schriftelijk bij Burgemeester en Wethouders bezwaren inbrengen. Ter Neuzen, 8 November 1910. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris. *6

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1910 | | pagina 1