A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad e s r Zeeuwsch-Vlaanderen. ONDERWIJZER, No. 5530 Dinsdajr 8 November 1910. Buitenland. Landbouwberlshten. 50 Ja&rgan^;. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postYoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika l,321/s en yoor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bp alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brieyenbushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elken regel meer 0,10. By directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prps slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telefoon No. 2 5. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. BBRSTE! ISX^A-IP, Burgemeester en Wethouders van TER NEDZEN, roepen op sollici- tanten naar de betrekking van met verplichte akte voor de Fransche taal, aan school B, op eene jaarwedde bedragende volgens de thans nog geldende verordening 575, en na 3, 6, 9, 12,16, 20 en 24 jarigen diensttijd als onderwpzer respectievelijk 625,675, 725,—, 775,—, 825,875,— en 900,-. Bovendien 100,voor de verplichte akte Fransch. Gehuwden die den leeftijd van 26 jaar bereikt hebben genieten 75,vergoeding in de huis- huur. Stukken in te zenden aan den Burgemeester voor 21 November 1910. Ter Neuzen, 4 Nov. 1910. Burgemeester en Wethouders van Ter Neuzen, J. A. P. GE1LL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris. Het tweede Kabinet-Briand vindt ook in regeeringsgezinde kringen maar matigen bijval. In de bladen der oppositie is de ontvangst zeer koel en spottend. Teekenend voor de verhouding van de nieuwe Ministers tot den premier was de uitlating van een jeugdig Minister, die vol blijdschap verklaarde. //Geen enkel Minister zal noch in het parlement, noch daarbuiten een andere meening hebben dan Briand." De Minister verlaagde zich met die woorden tot 'n werktuig van Briand. Millerand heeft verklaard, dat hp het tot misdrijf maken van een staking van spoormannen ondoelmatig en onnoodig gevaarlijk acht en niet in bet ministerie heeft willen blijven, omdat Briand gezegd had, misschien daartoe te zullen overgaan. De nieuwe Minister van Arbeid, Lafferre, een middelmatig Kamerlid, maar grootmeester van de Fransche vrijmetselarij, is reeds het mikpunt der gansche rechterzijde. De //Figaro", een zeer gematigd blad, zegt dat Lafferre ailerminst de aangewezen man is voor een kabinet van sociale verdediging. De rol, die hp gespeeld heeft in de //fickes"-zaak maakt hem ailerminst geschikt voor een porte- feuille, nu men de hulp van het leger noodig heeft tegen de revolutie, die het land bedreigde." De regeeringsbladen //Action" en //Aurore" hebben vertrouwen in het nieuwe kabinet. z/De crisis is opgelost" zegt de //Echo de Paris" op een wijze echter, die de openbare meening een ernstige teleursteliing zal bereiden." De meeningen loopen dus zeer uiteen. De regeeringsverklaring, waarin het heet dat er volkomen eenstemmigheid tusschen alle Ministers beslaat, komt hierop neer kiesrecht- hervorming, hervorming van de rechtspraak en de oplossing die der Kamer voorgeiegd zal worden om de openbare diensten, die een levensbelang zpn voor de bedrijvigheid der natie tegen stopzetten te behoeden en de wettige belangen der avbeiders en alle beauibten dier takken van dienst te verzekeren. De door de vorige regeering ingediende wets- ontwerpen worden gebandhaafd. De regeering zal wetten indienen over de civiele bevoegdbeid van vakvereenigingen over de instelling van werkliedenkredieten, over collectieve arbeidscontracten en over de wette- lijke bevoegdheid om vennootschappen op te ricbten van arbeid en kapitaal, waarbij den arbeider de gelegeuheid wordt gegeven een recbtmatig aandeel in de winst te verzekeren. De radico-socialistische Kamergroep nam een besluit waarin betreurd wordt dat de aan- wezigheid van Briand aan't hoofd der regeering samenwerking tusschen alle radicalen onmogelijk maakt. Het bezoek van den Czaar aan Keizer Wilhelm te Potsdam draagt een familiaar karakter, van daar zullen geen officieele speeches worden gehouden. Intusschen blijkt uit de aanwezig- heid van den Russischen Minister van buitenl. zaken, Sasonoff, dat het een politieke vorsten- samenkomst geldt. Reuter seint uitvoerig dat de Czaar en de Keizer aan de wederzijdsche Ministers hooge ridderorden uitdeelden, nadat zij met de Ministers besprekingen hadden gevoerd. Ook aan den feestmaaltijd mochten de Ministers aanzitten, aan wien Keizer en Czaar zelfs een dronk wpdden In Russische hofkringen beweert men, zoo vertelt de Petersburgsche correspondent van het z/Berl. Tbl.", dat Keizer Wilhelm met 't oog op de voorvallen in Portugal en den bedreigden toestand van de monarchie in Spanje en Grieken- land, met den Czaar de mogelijkheid van een monarchistischen driebond heeft besproken. De Duitsche, de Oostenrijksche en de Russische Keizer zouden elkaar wederzijds steunen als hun tronen in gevaar kwamen Het schijnt een al te fantastisch bericht. Yan andere zijde meldt men dat de Perzische en de Kreta-kwesties te Potsdam besproken zij fl- Op 9 November zal Keizer Wilhelm den Czaar te Darmstadt 'n tegenbezoek brengen. Te Kaapstad had Vrijdag de plechtige opening van het Zuid-Afrikaansche parlement plaats. De hertog van Connaught hield een openings- rede en zei dat het den Koning speet nu geen bezoek aan Zuid-Afrika te kunnen brengen. De Koning weet echter, dat Zuid-Afrika smarten en moeilijkheden heeft doorgemaakt en dat strijd en misverstand rampen over het land gebracht hebben. Maar dat alles ligt nu vreedzaam in het verleden begraven en is verjaard. De Afrikaanders zullen met eere arbeiden voor het welzijn van hun groot en mooi land. De hertog hoopte dat de Unie duurzaam moge bijdragen tot den voorspoed van Zuid- Afrika en het Britsche rijk. De Engelschen hebben te Lingah in Zuid- Perzie op verzoek van den Britschen consul, marinetroepen aan wal gezet. De Perzen hebben daartegen krachtig geprotesteerd en hebben het daarbij niet gelaten. De Engelsche troepen werden door de Perzen aangevallen en schijnen in een gevecht de nederlaag te hebben geleden. De officieele Engelsche lezing van het geval is dozeHet Engelsche oorlogsschip //Pros- periue" zette bij Sjabar 60 man aan land, om smokkelhandel in wapenen te beletten. De komm;iiidan,t van de //Prosperine" en een Indisch kapitein zpn lichtgewond in een gevecht. Daarna zijn meer troepen aan land gezet. Dezekwestie is geheel onafhankelijk van bet aan land zeften van Engelsche troepen te Lingah en de onge- regeldheden aldaar. Het valt natuurlijk af te wachten of dit laatste wel juist is. Het vechten van Engelschen op Perzisch gebied is bovendien hi eigenaardige opvatting van neutraliteit die Engeland in Perzie zou eerbiedigen. Het Chineesche parlement zal naar Keizerlijk besluit, te Peking afgekondigd, over driejaren, dus in 1913 in plaats van 1917, geopend worden. TER NEUZEN, 7 November 1910. Wij vestigen hierbij de aandacbt op achter- staande advertentie, omtrent de lezing die op a. s. Donderdag in het //Hotel Centraal" alhier zal worden gehouden door den heer J. Bruin- wold Riedel over het doel, de inrichting en werlikring der maatschappij tot Nut van 't Al- gemeen, met de bedoeling alhier eene afdeeling van deze nuttige vereeniging op te rich ten. Deze vereeniging, die in tal van plaatsen in ons land afdeelingen bezit, is opgericht in het jaar 1784. Blijkens de statuten is haar doel naar de beginselen van den christelijkeu gods- dienst algemeen volksgeluk te bevorderen. Zij streeft naar de bereiking van haar doel onaf hankelijk van eenige kerkelijke of staatkundige partij. Door het initiatief der vereeniging zijn reeds vele nuttige instellingen totstand gekomen. Wie omtrent het uitgebreide arbeidsveld dezer ver eeniging meer wil weten, verzuime niet de lezing op a. s. Donderdag bij te wonen. Met 4 Nov. j.l. is overgeplaatst de mare chaussee J. Warrens van de brigade Heijthuizen naar Ter Neuzen. De marechaussee Baan, van de brigade Ter Neuzen, is met ingang van 15 November a. s. benoemd tot opzichter over de arbeiderswoningen van de steenkolenmijn //Oranje-Nassau" te Heerlen, en zal alvorens uit den dienst van het wapen der Kon. marechaussee eervol worden ontslagen. Aan den gisteren in het cafe //Juliana" bp den heer C. Bal alhier gehouden biljart- wedstrijd, namen 32 spelers deel. De prijzen werden behaald als volgtle prijs C. 't Gilde en A. Scheele van Ter Neuzen 2e pr. F. van Troost van Sluiskil en C. van IJk van Ter Neuzen en 3e pr. P. de Feijter en J. van Hecke, van Ter Neuzen. Te Breda slaagde voor het examen vrije- en ordeoefeningen in de gymnastiek de heer P. C. van Maelsaeke van Zaamslag. Met 1 Nov. j.l. zijn verplaatst de klerken der posterijen en telegratie I. K. van der Weele van Sas van Gent naar Bergen op Zoom en P, de Geus van Rotterdam (telegraafkantoor) naar Sas van Gent. Bp Kon. besluit is aan P. H. G. Mon- tenberg, burgemeester der gemeente Breskens, toestemming verleend om tot 1 November 1911 te Vlissingen te wonen. Bij Kon. Besluit van 4 dezer is aan Philippe Yarennes, geboren te Semur en Brion- nais (Frankrijk); Goutran Raoul Henri Lourent Sire, geboren te Dunkerque (Frankrijk)en Jean Marie le Gal, geboren te Serent (Frankrijk) vergunning verleend tot het geven van hooger onderwijs aan de te Sluis gevestigde inrichting voor hooger onderwijs, uitgaande van de stichting z/lnstitut Saint Francois d'Assise". Te Oostburg vond Donderdag een gehuwde vrouw, uit het veld in haar woning terugge- keerd, haar dochtertje van zeven maanden dood op den vloer liggen. Man en vrouw waren samen naar het land gegaan en hadden het kind alleen in de wieg achtergelaten. Waar- schijnlijk is het kind uit de wieg gevallen. Koewaclit. Door het bestuur der fanfare- maatschappij is besloten dankbaar te aanvaarden de goederen door de rederijkerskamer //Tot Nut en Genoegen" aan haar afgestaan en op te richten een tooneelclub aangesloten bij de fanfare. De heer A. Geerards, die 21 jaar voorzitter der rederijkerskamer geweest is, werd verzocht als tooneelbestuurder op te treden, wat door hem op eenige voorwaarden aanvaard werd. Dezen winter zullen nog een paar voor- stellingen gegeven worden. In de Zaterdag te Axel gehouden vergadering van de afdeeling Axel der Maatschappij tot bevordering van iatidbouw en veeteelt in Zeeland, die door ongeveer 40 leden werd bijgewoond, werd aangenomen het voorstel van het bestuur om in het waarborgfonds voor de in het jaar 1911 te Middelburg te houden Provinciale ten- toonstelling ten hoogste 300 bij te dragen. Blijkens de door het bestuur gedane mede- deeling is door de afdeeling Oostburg een ge- lijkluidend besluit genomen, docb werd door de afdeeling Kruiningen hetdenkbeeld geopperd om het geheele bedrag van het waarborgfonds, dat door het hoofdbestuur op 5000 was bepaald, voor rekening der afdeelingen te nemen, voor elke afdeeling te bepalen in verband met het aantal leden dat zij telt. Genoemde afdee ling was bereid naar dien maatstaf een bedrag van f 480 voor hare rekening te nemen. Volgens de gevolgde berekening zou dat voor de afdeeling Axel een bedrag beteekenen van f 800. De Voorzitter merkte echter op, dat de afdeeliug Kruiningen met haar besluit wel eenigszins buiten de bedoeling van het hoofd bestuur gegaan is. Immers, wanneer het in de bedoeling lag om het geheele waarborgfonds door de afdeelingen te doen dekken, zou het onnoodig geweest zijn om aan andere vereeni- gingen op landbouwgebied en bovendien aan particulieren een verzoek om steun te doen, zooals thans is geschied. Hij acht het voorstel van het bestuur dezer afdeeling aanbevelens- waard. Al is het ook, dat de kas der afdeeling door de in dit jaar gehouden tentoonstelling er niet rooskleurig uitziet, acht hp het geen bezwaar om zoo noodig een bedrag van f 300 bij te dragen en meent dat het onnoodig is verder te gaan. Wanneer alle afdeelingen aldus handelen en andere landbouwvereenigingen en particulieren die in de tentoonstelling be- langstellen laten zich ook niet onbetuigd, dan zal het noodig geachte bedrag van 5000 als waarborgfonds, zonder hetwelk het hoofdbestuur de organisatie der tentoonstelling niet aandurft, zeker bijeen komen. In gelijken zin als de Voorzitter sprak ook de secretaris de heer Dieleman. De heer J. de Putter opperde bezwaar tegen den voor de tentoonstelling voorgenomen tijd, nl. in September. Hp acht dat voor de ten toonstelling een ongeschikten tijd, met het oog op den toestand waarin de paarden alsdan zullen verkeeren. Hij achtte Juni, het tijdstip waarop de afdeelingstentoonstellingen gewoonlijk worden gehouden, beter, De Voorzitter stemde toe, dat die tijd voor de fokkers zeker meer aanbevelenswaard is, maar wees er op, dan anders alleen een tentoon stelling van vee gehouden wordt, maar dat het nu in de bedoeling ligt om ook zaaigranen enz. tentoon te stellen. En wil eene tentoonstelling daarvan mogelijk zijn, dan dient mendemaand September te nemen. Hp is van gevoelen dat de fokkers in dit geval ook eens moeten toe- geven aan den wensch van diegenen, die ook den akkerbouw eens op een tentoonstelling willen vertegenwoordigd zien. De akkerbouw is voor de landbouwers in Zeeland toch nog wel altijd van de grootste beteekenis, al is het ook dat de veefokkerij meer en meer in beteekenis voor hen toeneemt. Tegen eene tentoonstelling in September is ook het bezwaar geopperd, dat het dan alleen mogelijk zou zijn voor de bezitters van groote stallen daaraan deel te nemen, maar dat bezwaar acht hij wel wat gezocht. Niemand toch houdt paarden op overschot er. wanneer men wil, kan men het er wel eenigszins op regelen om de paarden die men naar de tentoonstelling wenscht te zenden, door verwisseling als anderszins eenigszins te sparen. Hij geeft toe, dat zulks op een grooten stal wel wat gemakkelpker kan geschieden dan op een waar men maar over een beperkt aantal dieren beschikK De heer P. de Klerk achtte de tentoonstel ling in September nog niet zoo kwaad, omdat men dan de paarden voor lean brengen zooals ze er uit zien tpdens het werken. De heer De Putter opperde nog de vraag ol het niet gewenscht kon zijn aan het deelnemen in het garantiefonds de voorwaarde te verbinden dat de tentoonstelling in Juni moet worden gehouden, doch de Voorzitter voorzag hiervan weinig resultaat, aangezien de meerderbeid der afdeelingen zich reeds voor het houden der tentoonstelling in September heeft uitgesproken en het niet te denken is, dat de meeningen zich zullen wijzigen. Na deze besprekingen werd het bovenver- melde besluit genomen. Dat de afdeeling reeds voor een tekort in de kas staat is volgens den Voorzitter geen bezwaar. Het groot, nog steeds toenemend leden- tal, waarborgt dat dit tekort binnen een paar jaren uit de gewone middelen zal kunnen ge- dekt worden. Als tweede punt werd door het bestuur voor- gesteld de paarden- en veemarkten te Axel op Maandag en Donderdag gehouden, voortaan te houden op Zaterdag. Ter voorkoming van misverstand, dat op de besprekiug van invloed zou kunnen zijn, deelt VKI7J!VS(HK ('01 RUT. Bit Mad veFschlJnt TIkhikIbsi-, Wuensdag. en Itijdagavond, aitgezunderd op FeestdttKeD. '»ij de Finnn J. PI1, BAlt'MMS te Ter Xeozen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1910 | | pagina 1