A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Gemeente-V roecLvrouw No. 5529. Zaterdag 5 November 1910. 50 Jaargang. Paarden- en Veemarkt BEL AS TING op het houden van honden. Binnenland. Gemengde berichten. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika l,321/2 en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich by alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. priis slecbts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telefoon No. 2 5. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave EBBSTB BIjJLJD. Burgemeester en Wethouders van TER NECZEN, roepen op sollici- tanten naar de betrekking van in de kom, op eene jaarwedde van 225,- De op zegel gestelde verzoeksebriften kunnen bij den Burgemeester worden ingezonden tot en met 27 IKowerrcbet* E910. Ter Neuzen, 3 Nov. 1910. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GE1LL, Burgemeester. W. S. J. D1ELEMAN, Secretaris. kunnen B. en W. niet antwoorden. Maar bet kan wel aanleiding geven totingrijpen wanneer zoo wordt opgetreden tegen het gezag der hoofden. Zelfs de beer Ter Laan erkende dat de toon dezer heeren somwijlen te wenschen overlaat, al waarschuwde bij voor genevaliseeren. Door de Italiaansche Regeering is aan den heer P. K. de Bruin, uit Amsterdam, le stuurman op het Nederlandscbe stoomschip //Minister Tak" de Kroonorde verleend. De beer De Bruin was in April j.l. gezag- voerder van bet Nederlandsche sleepbootje //Paspartout",en ontmoette op reis van Dordrecht naar Venetie in de Adriatische Zee een open boot, waarin zich 7 scbipbreukelingen bevonden van een italiaanschen scboener, die gezonken was. as™ j I Vijf der inzittenden werden aan boord der Ju SH V SSHlSLr^W. //Paspartout" overgenomen, terwijl twee reeds door de doorgestane ontberingen bleken over- leden te zijn, onder wie ook de zoon van den kapitein zich bevond. Even na de redding stak een hevige storm op, docb men kon nog tydig de haven van Venetie bereiken, EE5JSTE K A M E R. Vergadering van Donderdag. Voorlezing wordt gedaan van een missive, waarbij de beer S. van Velzen, Eerste Kamer- lid voor Zuid-Hoiland, wegens zijn boogen leeftijd, ontslag als zoodanig neemt. Behandeld wordt het wetsontwerp betreffende bet octrooirecht voor uitvindingen. Aan de Regeeringstafel neemt, evenals in de Tweede Kamer, Mr. Fruin plaats als Regeerings- commissaris. De heer De Marez Oyens fcetwrjfelt of deze wijze van wetgeving tot veel resultaten zal leiden. En als dit zoo is, dan draagt daarvan de schuld de internationale wetgeving, het trak- taat, dat in hooge mate defect is. De heer Waller juicht het wetsontwerp toe, omdat het eens een anderen toestand zal schep- pen dan van wantrouwen, dat ons volk eigen is. De Minister van Landbouw verdedigt het wets ontwerp. Het wetsontwerp wordt goedgekeurd. Een ernstige klacbt. In den gemeenteraad van Den Haag heeft Mr. M. W. F. Treub zich Dinsdag vrij kras uitgelaten over het optreden van eenige openbare onderwyzers die over alles critiek vellen. In bun orgaan De Schoolbode bad een stuk gestaan dat Mr. Treub karakteri- seerde als zoo schreeuwerig en zoo weinig met besckaving en opvoeding vereenigbaar, dat de groote meerderheid der onderwijzers zich daar- mee zeker niet zal vereenigen. Van ffzakelijke kritiek" is daar zeer zeker geen sprake. Nu hebben de sckoolhoofden een fout begaan door niet openlijk durven te klagen. Maar zij hadden volkomen geiijk niet te gaan debatteeren met het lage gesckrijf dat in //De Schoolbode" is gesignaleerdlager kon 't tocb al niet. Op het geschrijf van een schreeuwerigen kwajongen TER NEUZEN, 4 November 1910. De wijziging der diensturen van het hulp- telegraaf- en hulptelephoonkantoor te St. Jan- steen is tot nader bericht uitgesteld. In Zeeland kwamen in de week van 26 October tot en met 1 November 18 gevallen van besmettelijke ziekten voor, nml. 9 gevallen van roodvonk, 3 te Tholen, 5 te Vlissingen en 1 te Oud-Vosmeer en 9 gevallen van diphthe- ritis nml. 6 te Axel en 1 te St. Jansteen, 1 te Vlissingen 1 te Zierikzee. Boschkapelle. Een oppassend huisvader dezer gemeente, J. de V. genaamd, als ploegbaas te Brussel werkzaam bij den aanleg van een spoorlijn, geraakte daar deze week onder een trein, waardoor bij aan beide beenen, een arm en een schouder zoo zwaar werd gewond, dat bij na eenige uren aan de gevolgen is overleden. De ongelukkige, die bij zijn patroon hoog stond aangescbreven, was pas 33 jaar oud, en laat eene weduwe met 5 kinderen na. Hengstdijk. In den nacht van Woensdag op Donderdag is de pal uit het groote rad van den rnolen geraakt, waardoor bij, wegens het keeren van den wind, terugdraaide. De as kwaui daardoor gedeeltelijk los te liggen, met het gevolg, dat aan het binnenwerk veel nadeel werd berokkend een paar wieken werden bijna geheel vernield. De schade wordt op circa 700 geschat. Naar men zegt, zal de molen nu geheel worden afgebroken, en door een inotor-maal- machine worden vervangen. Omtrent de misdaad in het hofje te 's Gra- venhage wordt nader gemeld dat er Woens dag door eenige personen bezwarende verkla- ringen tegenover de drie zich in arrest bevindende personen bij de politie zijn afgelegd. Ook is in de woning van het echtpaar G. een hamer in beslag genomen. Tevens wordt vernomen dat bet de aandacht van verschillende buren van de weduwe Genegten getrokken heeft dat de aangehouden kellner in den avond van het misdryf de lantaarn in het hofje heeft uitgedraaid. Te lJselmonde is een man gearresteerd zich noemende O. Walter, die ter genoemder plaatse een postbox had gehuurd, waar hij zijn correspondentie in ontvangst kwam nemen. Het bleek dat hij circulaires verzond naar Duitschland, waarin hij onder allerlei mooie beloften jonge kinderen ter verpleging aan- biedt. Voor zijn bemiddeling verlangt hij slecbts toezending van een bedrag van 7,50 mark, tot dekking van noodzakelijke kosten. Na de arrestatie bleek dat liij was de 38- j. rige Alberti, wonende te Rotterdam en koop- lAan van beroep. Hij was ook bookmaker, maar zocht naar andere werkzaamheden, welke hij meende ge- vonden te hebben door menschen, die geen kinderen hebben, doch deze gaarne willen adop- teeren, in aanraking te brengen met lieden, die zich van kinderen willen ontdoen. Dit bedrijf oefende hij sedert enkele dagen te lJsel monde uit onder de firma O. Walter. Dat hij zulks niet te Rotterdam deed was uit vrees dat zijn klanten, die hij daar als bookmakei heeft, zouden vermoeden dat hij geen geld meer bad. Heel ver zouden zij bet daarin ook niet mis hebben, want zijn gansche bezit be- droeg op het oogenblik ongeveer 100. Hij bad reeds verschillende postwissels ont- vangen. De justitie meent met een oplichter te doen te hebben en heeft den man voorloopig in be waring gehouden. Iederen avond komen in en om de eendenkooi te Lekkerkerk naar gissing meer dan een half millioen spreeuwen hun nachtrust zoeken, welke spreeuwen zich gewoonlijk in twee afdeelingen splitsen. Onder elke afdee- lino1 bevindt zich een sneeuwwitte makker, die oogenschijnlijk voor den aanvoerder doorgaat, want altijd is die spreeuw bet middelpunt van een grooten zwerm. Onlangs is medegedeeld, dat door J. Wieman te Zaandam bij den gemeenteraad het verzoek was ingediend hem f 3000 sckadever- goeding te geven, omdat zijn zoontje op een der speelplaatsen, behooreDde bij de openbare scholen, in het rustuur een armbreuk had op- geloopen. Met 16 tegen 2 stemmen besloot de gemeenteraad op dit verzoek afwijzend te beschikken. Zekere E., wonende aan den IJweg, nabij Halfweg, had bij zijn woning een gasketel doen plaatsen, om het aldaar in den grond gevonden brongas voor verlichting, enz., te exploiteeren. Daar de werkzaamheden nog niet geheel vol- tooid waren, en de gasketel niet geheel goed naar den zin van E. stond, beging hij de on- voorzichtigbeid, met een brandende kaais ei bij te komen, waardoor het reeds geproduceerde gas, dat zich in den ketel bevond, ontplofte. Een zestienjarige jongen, v. O. genaamd, die er zich ook bij bevond, werd in zijn gelaat getroffen, waardoor dat ernstig verbrandde. Zijn oogen zijn gelukkig daarbij gespaard ge- bleven. Ook aan zijn kanden kreeg hij aan- merkelijke brandwonden. Geneeskundige hulp moest dadelijk worden ingeroepen. Als door een wonder, heeft E., die zich er ook bij bevond, geen letsel bekomen. Vrouw B. te Strijp is Dinsdagavond, toen zij met bare vier kinderen aan tafel zat, bij een plotseling opgekomen onweder door den bliksem ^getroffen en onmiddellijk gedood. Het zal ongeveer 4 maanden geleden zyn dat de 17jarige scbolier Ernst Jozepbson zijn woonplaats Barmen verliet. Alle nasporingen bleven tot op heden vruchteloos, zoodat aan- genomen werd dat het jongmensch een ongeluk was overkomen. Eenige dagen geleden werd er echter zooals men zich herinnert melding van gemaakt, dat een jongmensch, met verwilderd uiterlyk, van ongeveer denzelf- den leeftijd bij een boer te Dinxperloo om eten had gevraagd en direct daarop met achterlating van schoenen en kousen weder de nabijgelegen bosschen was ingevlucbt. Een oom van den vermiste, door den com- missaris van politie te Enschede biervan in kennis gesteld, reisde onmiddellijk naar Dinx perloo en constateerde, dat schoenen en kousen z'n vermisten neeftoebehoorden. DeEnschedesche politie werd hierop telegrafisch verzocht politie- honden te willen zenden. Twee manschappen van dit corps vertrokken hierop met hunne honden onmiddellijk naar Dinxperloo. Op bet aankouden van den vermiste is door de familie eeD premie van 1000 Mark gesteld. Te Kruisland, nabij Rozendaal, is Woens- dao-avond de stoomtram naar Steenbergen ont- spoord. De machine viel in een sloot. Machi nist en stoker konden nog tijdig van de machine afspringentocb kreeg de laatste nog enkele brandwonden. Het tramverkeer was geheel ge- stremd. Woensdagavond zijn 7 koeien van den landbouwer Van der Tas, onder Pijnacker, door den bliksem gedood. Door den bevigen wind is eergisteren de kap met as en wieken van een molen te Wijchen (N.-Br.) afgewaaid. De zoon en de knecbt van den molenaar werden er onder gedood. Door den hevigen storm van Dinsdag 1.1. werd de ongeveer 10 meter hooge schoorsteen van de zoutziederij te Zierikzee omvergeworpen. Hij kwam door het dak terecht in een pan, waarin bet ongeraffineerde zout stond te koken. Behalve dat schade aan het gebouw en de pan werd toegebracht, valt te melden, dat een daar aanwezig werkman ernstig aan de beenen werd gewond. Door dit ongeval zal het bedrijf eenige be- lemmering ondervinden. Limburg op zijn malst. De heer W. Tummers, candidaat voor den Sittardschen gemeenteraad, heeft tot de kiezeis het volgende //manifest" gericht, dat wij geheel ongewijzigd weergeven Die voor is, die voor maalt! Onder dit motto wil ik als eerste candidaat voor den Gemeenteraad met de H. H. Kiezers kennis maken, en mijn program ontwikkelen. Dat ik als Katholiek optreedt, heeft men genoeg gedurende de huidige Missie gezien. Verder zal ik den geld-buidel met alle kracht helpen toebouden, opdat hij niet zoo dikwijls leeggesckudt wordt. Ook moet het ophouden met dit werpen met die honderd duizend leeningen. De spaarzaambeid is immers een Uud-Hoi- landsche deugd. Het stedeken kraakt nu al van alle kanten onder de schulden. Tot nu toe kan hier geen raadsvergadering plaats hebben, of de een of ander ambtenaar vraagt verhooging, ook hier- aan moet een einde komen. H. Kiezers ik beb geen vijftig gulden noodig om mijn uniform te onderhouden. Als oud- veldartillerist wijs ik met trots naar vroegere uniform, waarmede ik voor het front van Willem III, bet Wilhelmus van Nassouwe oude en nieuwe toonzetting gezongen heb. Desnoods trek ik ze nog aan. Ook de gerechtigkeid draag ik een warm hart toe. Ik boud niet er van, dat de geblmddoekte Themis, even het doekje opligt, om Qndersckeid te maken tusschen vriend en vyand. Tien gulden wegen immer zwaarder dan een, dit is een physieke waarbeid, en een buldog weegt tocb zwaarder dan een school hondje. Dan staan de schalen der gerechtigbeid niet geiijk, en zulke geblinddoekte maagd deed beter heide- plaggen te gaan steken, als recht te spreken. Dit0rheeft mij nog onze kolonel geleerd, deze zeide steeds Gelijke monniken, gelijke kappen. Als oud-bewoner van den Steenweg, kan ook ik niet nalaten in de bres te springen voor de inwoners der voorstad, het trottoirgeld moet terugbetaald worden waar iedereen van pron- teert, moet ook door iedereen betaald worden. Welaan Kiezers, ik roep U met Julius CcBScir to© ,/Alea jacta est." De teerling is geworpen, en ik trek over de Sittardschen Rubican, de Keutelbeek op bet stadkuis los, de wind komt immers van Lissabon H. Kiezers denkt, dat Helmus aan uwe spits staat, hij is de Vir fortis van het Evangelie, en weet dat ik bij het zien van het plegen van onrecht, ik steeds met Z. Heiligkeid zal uit- roepen //Non possumus" W. TUMMERS. JSSCHE Wit Mad verscliijnt Maanilai;-, Wuenadajt- en J. VAN JPK BAXBUS te Ter Mewaen. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend dat in die gemeente zal worden gekouden op Woensdag 10 November 1010, zooals breeder bij aanplakbiljetten is omschreven. Ter Neuzen, 3 November 1910. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, brengen ter kennis, dat het suppletoir kohier van de belasting op het bouden van honden No. '2 in deze Gemeente, voor 1910 in afschrift gedurende vijf maanden, op de Secretarie der gemeente voor een ieder ter lezing is nedergelegd. Ter Neuzen, den 3 November 1910. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL. Burgemeester. W. S. J. D1ELEMAN, Secretaris.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1910 | | pagina 1