A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Viaandere No. 5527. Dinsdag 1 November 1910. 50e Jaargang. Buitenland, BYIEWIIIIIi HA STBIJD. Binnenland. FEUILLETON. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per postVoor Nederland f 1,10. Yoor Belgie f 1,40. Voor Amerika 1,321/, en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bp alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon No. 2 5. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prjjs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. Wie zal het in een toekomstigen zee-oorlog winnen Engeland of Duitschland Engeland natuurlijk, omdat het de meeste schepen, maar ook omdat het de zwaarste kanonnen heeft. Aldus weet de marine-specialiteit van de ffDaily Tel", te bewijzen. Het Duitsche vlootprogram is in de war gestuurd door het nieuwe Engelsche kanon van 13.5 Eng. duim (333/4 c.M.J van ongeevenaarde kracht, dat een projectiel van 1250 pond kan afschieten. Met deze zware kanonnen zullen de nieuwste Engelsche dreadnoughts gewapend worden. In- dien alles zijn gewonen gang was gegaan, zou Engeland in April 1913 25, Duitschland 21 dreadnoughts in de vaart gehad hebben. Maar in het Engelsche aantal zijn niet opgenomen de twee dreadnoughts van de kolonien en de schepen, die buiten het vroegere program om, nog in 1911 op stapel gezet zouden kunnen worden. Het staat nu echter vast, dat Duitsch land de 21 dreadnoughts in April 1913 niet meer kan halen. Het is dus bijna onmogelijk om vooruit vloot- programs op te stellen, daar de kanonnen steeds zwaarder" worden en het er op aankomt het geheim van die groote kanonnen te bewaren. Zoo verraste Engeland Duitschland met de 131/,, duims kanonnen, terwijl de nieuwste Duitsche schepen kanonnen van 12 duims zouden krijgen. Hoeveel verschil de wapening met het nieuwe kanon moet maken, blijkt uit het verschil in gewichtterwijl het Duitsche kanon van 12,01 duim 51000 kilos weegt, weegt het nieuwe Engelsche 86,000 kilos. Men begrijpt hoeveel zwaarder daardoor ook de ondersteilen van de stukken en de schietvoorraad komen te wegen en hoe 'n heel ander schip men met zulk een belasting moet bouwen. Duitschland kan zijn teekeningen in een hoek werpen en het materieel, dat al bjj voorbaat in gereedheid was gebracht, om den bouw te verhaasten, op den oudroesthoop brengen. Door de vertraging, die er het gevolg van moet zijn, zal Duischland dit jaar geen nieuw schip kunnen aanbouwen. De vergelijkende tabel tusschen de Engelsche en Duitsche dread noughts in dienst zal nu worden: einde 1911 Engeland 16, Duitschland 11; April 1912 Engeland 20, Duitschland 13; April 1913 Engeland 25, Duitschland 13. 1913 zal voor Engeland geen kritiek jaar meer zijn, voorspelt de //Daily Tel." want met de twee koloniale dreadnoughts zal Engeland dan 27 dreadnoughts in de vaart hebben. De //vlootpaniek", die de unionisten aan- 81) Ira verse opende de deur en Clara naderde schijnbaar bedaard haren vader, die haar met een smartvollen glimlach de hand toestak. z/Goede, lieve papa! moeten we elkaar zoo weerzien, hoe gaat het papa?" Dat was alles, wat Clara met moeite kon uitbrenoen want de stem begaf haar. Haar gelaat verned duidelijk, wat een inspanning het haar kostte, om met in snikken uit te barsten. Haar kinder- lijk en minnend hart bloedde bij het zien der lijdende, bleeke gelaatstrekken van haar dier- baren vader. //Je ziet het, Clara," antwoordde Day, //het gaat niet te bestdoch de pijn is dragelijk". Had hij de waarheid willen zeggen, dan zou zjjn antwoord geheel anders geweest zijn want hy leed vreeselijk en alleen vaderlijke iiefde en bezorgdheid gaf hem kracht, om zijn toestand minder gevaarlijk te doen schijnen, dan hij werkelijk was. z/Goede, beste papa," fluisterde Clara, die" zich door den schijn liet misleiden en haar vader niet in levensgevaar waande, //waarom moest u dat ongeluk overkomeu Maar kan stoken, heeft niet veel vat op de kiezers Bij een aanvullingsverkiezing te South Shields is de liberaal Russell Rea met ruim 3000 stem- men meerderheid gekozen. Het aantal stemmen, op den conservatief uitgebracht bij de vorige ver- kiezing, nam slechts met eene kleine honderd toe. Van de interpellaties over de spoorstaking in de Fransche Kamer meldt Reuter nog een en ander van een nieuwe rede van Briand. De Minister-president verklaartIk heb ge- zegd, dat de staking door het drijven van zekere leiders een revolutionnair en anarchistisch karakter moest aannemen, maar ik heb van den eersten dag at de overgroote meerderheid der spoorwegarbeiders vrijgesteld van dit verwijt en zij zullen er de regeering dankbaar voor zijn. Verder geeft Briand een uiteenzetting van de onderhandelingen, die gevoerd zijn. Tot het laatste oogenblik toe is de regeering in contact gebleven met de afgevaardigden van de vak- vereenigingen. De staking is te kwadertrouw afgekondigd, zegt de Minister. Men zal wel doen zich aan te wennen den arbeiders te ver- tellen dat zij ongelijk hebben, wanneer zij hun woord breken. Een van de eerste vraagstukken, die de Por- tugeesche regeering bezighouden is het stakings- recht. 8000 a 9000 karrevoeders te Lissabon staken. De federatie van transportarbeiders heeft de stakers tot kalmte aangemaand. De regeering heeft een besluit afgekondigd, waarbij het stakingsrecht erkend, maar de vrijheid van arbeid gewaarborgd wordt. De onderhandelingen over het bijleggen der staking, om loongeschil, duren voort. De Portugeesche regeering zal eenige maat- regelen afkondigen, die geen geringe wijziging zullen brengen in het openbare leven, nl. scheiding van kerk en staat, recht van echt- scheiding op den grondslag van wederzijdsche toestemming, en een recht van vereeniging en vergadering, om belangstelling voor het politieke leven te wekken. in den Spaanschen Senaat heeft Minister- president Canalejas de kwestie van vertrouwen gesteld naar aanleiding van deCongregratiewet, die inperking van de congregaties voorschrijft. Canalejas heeft gedreigd te zullen heeugaan, wanneer zijn wet niet wordt aangenomen. De vonnissen, tegen de Fransche spoorstakers uitgesproken, zijn niet malsch. Te Rijssel zijn twintig spoorwegarbeiders veroordeeld wegens beleedigingen en schending van de vrijheid van arbeid tot straffen van twintig dagen tot drie maanden gevangenis. Het hof van appel te Parijs heeft het vonnis bevestigd, dat den bond van post- en telegraaf- beambten ontbonden heeft verklaard. ik niets voor u doen Ik zal ten minste den treuiigen troost hebben u te kunnen ver- plegen." Om aan den wensch van Clara tegemoet te komen, liet zich dokter Day het voorhoofd en de slapen met eau de cologne bevochtigen. Eenige oogenblikken later trad mistress Rocke binnen, die de aankomst der beide geneesheeren uit Staunton meldde. z/Ze kunnen binnenkomen", zei de lijder, //en je moet mij nu met hen alleen laten, lieve Claravoegde hij er bij, terwijl hij de hand van het meisje, dat hij in de zijne hield, even drukte. loen Clara vertrokken was, begon de grijs- aard weer te kreunen van de hevige pijn. Zijn beide vrienden uit Staunton, de doktoren Williams en James, traden nu binnen. Ze be- tuigden den patient hun leedwezen en trachtten hem met de hoop te troosten, dat zijn toestand wel niet zoo bedenkelijk zou zijn als hij zich in 't eerste oogenblik liet aanzien. z/Maar", hernam dokter Day, ,/hebt ge ver- geten, dat ik zelf geneesheer ben Ik wil u niet beletten, mij te onderzoeken, omdat ge nu toch eenmaal hier zijt, doch ik zeg u vooruit ik ben reddeloos verloren. Eene ontsteking, die misschien een paar dagen, misschien eenige uren aanhoudt, zal mij onverbiddelijk wegrukken." vFoei, ge moet u zulk een treurigen afloop Het hof was nl. van oordeel, dat postbe- ambten als arobtenaren van den staat, tot dezen niet in dezelfde verhouding staan, als arbeiders van particuliere ondernemingen tot hun patroons Te Parijs is Vrijdag door de anarchisten een vergadering gehouden ter herdenking van Ferrer's terechtstelling. Er zijn hevige incidenten voor gekomen. Anarchisten wilden Parlementsleden met aan het woord laten komen en joegen de bestuursleden, onder wie de radicaal-socialisten Pelletan en generaal Peigne en verscbillende afgevaardigden en gemeenteraadsleden met ge- weld weg. In de R. K. Kiesvereeniging //Recht voor Allen", te Nijmegen, is Zaterdagavond na een lezing over het kustverdedigingsontwerp, door den heer M. J. H. van Poll, met zeer groote meerderheid van stemmen en na lang debat, een motie van Dr. fanning aangenomen, waarin er in hoofdzaak bij de regeering op aange- drongen wordt de f 46,000,000 niet uit te geven, tenzij hooge noodzakelijkheid daartoe dringt. Besloten werd deze motie aan alle R. K. Kiesvereenigingen te doen geworden. De voorzitter van Recht voor Allen", Jhr. Mr. O. van Nispen tot Sevenaer, Nijmeegsch afgevaar- digde der Tweede Kamer, die zich tegen de motie verklaard had, nam daarop zijn ontslag als voorzitter der kiesvereeniging. (Tijd.) TER NEUZEN, 31 October 1910. Wij maken onze lezers attent op de ver- andering in den dienst van de vertrekuren op de lijn GentTer Neuzen met ingang van 1 Nov. Met uitzondering van op Maandag en Zaterdag vervalt de trein van 5,56 ure 's morgens van hier, en met uitzondering van op Zon- of Vrijdagavonden en feestdagen de laatste trein van 7,56 ure uit Gent, terwijl op die dagen de trein van 5,04 ure vervalt. Aan den gisteravond in het vHotel de Commerce" gehouden biljartwedstrijd namen 24 spelers deel. De le prijs werd gewonnen door A. Mechielle van Sluiskil en A. Elzinga van Ter Neuzen, de 2e pr. door C. Vermast van Axel en P. Kroon van Ter Neuzen, de 3e pr. door G. Pluijm van Westdorpe en Ch. de Cooker van Ter Neuzen en de extraprijs door A. den Hulster en A. Scheele van Ter Neuzen. In den afgeloopen nacht is eenig touw- werk en een kurkzak ontvreemd van het nabij de spoorbrug gemeerd liggend waterschip der niet denken hernam dokter Williams min- zaam. //Maar vertel ons eens, hoe het ongeluk gebeurde I we weten alleen, dat gij van't paard gevallen zijt." z/Het paard ging op hoi en viel uitgeput neer. Toen het wilde opstaan, viel het nog- maals en mij op de borst. Een inwendige kneuzing, die niet te genezen is, was het gevolg. Het ademhalen valt mij lastig, het spreken doet mij pijn, en bij de geriogste beweging voel ik pijn, als stak mij iemand met een gloeiend ijzer. Nu kunt gij u zelf er van over- tuigen, en evenals vroeger zult ge mij nu ook gelijk moeten geven," voegde de grijsaard er bij. Na de borst van den lijder nauwkeurig on- derzocht te hebben, waaraan ook Traverse deelnam, bleef den drie mannen der wetenschap niets anders over, dan te bekennen, dat hun collega zich, helaas, niet vergist had. z/Gij zijt een man, beste Day", zei dokter James, //die den dood niet vreest, welke ons aller lot zal wezen. Gij zoudt ons voor on- wetende mannen aanzien, indien wij uw toestand minder bedenkelijk achten dan gij zelf." z/Ja, beste James," hernam dokter Day met de overgeving van een waar christen, //het heeft den Almachtigen behaagd, dus laten wij onze doodsbrieven drukken, en dit is geen holle zin, maar werkelijkheid. Laten we ons dus in Zijn heiligen wil schikken." wasscherij //De Vlijt" alhier. De politie doet onderzoek. Voor eenigen tijd werd reeds een haak ver- mist en nog vroeger een koperen sluitstuk van de waterleiding. De vorige week waren twee aangevoerde nieuwe deuren voor de Oostsluis voor het in- hangen gereed gelegd op den oostelijken kanaal- dijk nabij de spoorbrug. Gisterenmorgen werden aldaar kolenwagens gerangeerd onder die wagons was er een wat breeder dan de anderen en deze raakte de op blokken liggende sluisdeur, waardoor de deur van haar steunpunten werd geduwd en in het kanaal gleed. Door den schok werd de wagon eenigs- zins beschadigd. Gisterenmorgen is de Engelsche stoomboot z/Warkworth", in het dok te Gent zwaaiende om te vertrekken, tegen de Engelsche stoomboot z/Heriot" gedreven, waardoor van dit laatste stoomschip de reeling aan stuurboordzijde over een aanmerkelijke lengte werd ingedrukt en het dek open barstte. Deze schade was evenwel niet van dien aard dat het voor de //Heriot" een beletsel was om, na aflading, eveneens uit Gent af te varen. Het stoomschip is gisterennamiddag alhier af- geschut en naar Leith vertrokken. Door den Minister van Waterstaat is be- paald dat de onafgebroken rusttijd, bedoeld in het eerste lid van art. 126 van het algemeen reglement voor den dienst op de spoorwegen voor het locomotiefpersoneel, dat te Selzaete ge- stationeerd is en te Ter Neuzen rangeerdienst verricht, gedurende den winterdienst 1910/11 der spoorwegonderneming GentTer Neuzen tot aeht uren en drie en vijftig minuten zal kunnen worden beperkt. Door den gemeenteraad van Graauw zijn benoemd tot onderwijzer aan de openbare lagere school aldaar de heeren J. D. Oambeen, te Gorinchem, en C. J. Bakker, thans te Ovezande, van Ter Neuzen. Te Axel bracht de collecte voor de Scholen met den Bijbel f 195,92 en te Vlis- singen 147,51 op. In de Vrijdag te Zaamslag gehouden ver gadering van den gemeenteraad, waarvan wij door omstandigheden het uitvoerig verslag tot het volgend numrner moeten uitstellen, werden medegedeeld verscbillende brieven van de ge- zondheidscommissie te Ter Neuzen, waarin wenken werden gegeven. Voor een deel is aan die wenken reeds een uitvoerend gevolg gegeven, terwijl van andere in de toekomst nota zal worden genomen. In verband met een schrpven van den inspec- Nadat de beide geneesheeren het met dokter Day en Traverse eens waren over de middelen ter verzachting der smarten, ging de laatste naar de apotheek, om ze te bereiden. Gedurende de lange afwezigbeid vandenjongen man deelde de dokter den beide artsen eenige mondelinge beschikkingen van zijn uitersten wil mee, die betfekking hadden op Traverse en niet vervat waren in zijn vroeger gemaakt testament. Met de belofte voor het naleven dezer beschikkingen te waken en ook den voogd van Clara er mee in kennis te stellen, ver trokken de twee collega's. z/Vooral moet ellce aandoening vermedeu wor den", zei dokter Williams tot Traverse die beide geneesheeren uitgeleide deed. //Tracht zijne dochter zooveel mogelijk van hem verwijderd te houden. Hij tracht zijne smarten voor haar te verbergen en dit vergroot ze nog en verhaast zijn einde." Clara was na het vertrek der twee doctoren weer gekomen om aan't ziekbed van haar vader plaats te nemen en slechts met moeite kon Traverse haar be wegen heen te gaan. z,Ja, mijn kind," voegde dokter Daj^ er zelf bij, want hij kon zich niet langer meer jnhouden, z/laat mij met Traverse alleen. Gij kunt niets voor mij doen en ik heb niets noodig." (Wordt vervolgd). TER SEIIZESSCHE ('01 RAIT. ^|^^J[^hy^]^»nrtag^lV»engdag- en V>ijdagavonilt uHgeionderd op JFeestdagen. l»ij de Kirmw P. J. VAH DE 8AKHE 4e T«i Xenzen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1910 | | pagina 1