A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 5522. Donderdaj»; 20 October 1910. Buitenland. Binnenland. 50e Jaargang. EIBH/STE SX.iA.ID. VERKIEZING Kamer van Koophandel en Fabrieken. FEUILLETON. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika l,321/s en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij aile Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bp directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slecbts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telefoon No. 2 5. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. M. G. A. BL ANKERS, R. DROST, H. W. R. KRAMER en A. C. LENS EN, De Fransche spoor wegstaking is geeindigd. Naar uit Parijs gemeld wordt heeft het sta- kingscomite Maandagnacht tot opheffing der staking besloten, in verband met de waarschu- wing der directies, dat alien, die Dinsdag niet aan 't werk gingen, ontslagen zouden zijn. De Parijsche prefectuur van politie maakte bekend, dat Dinsdag de treinendienst op de noorder- en oosterspoor van de P. L. M. en en de Orleans-maatschappij geheel hersteld zou zijn. De werklieden, die niet aan het werk gingen zulien geschorst worden. De politie spreekt dus niet van ontslaan. Sabotage en bom-aanslagen kenmerkten de laatste stakingsdagen. Niet minder dan 13 eskadrons ruiterij bewaakten de stations, om geweldaadigheden te voorkomen. Bij Arras werd een scbot gelost op den trein, te Montlupon telegraafdraden doorgesneden. Tusschen Modena en Maurienne sloeg de sneltrein RomeParijs op hoide rem raakte defekt, vermoedelijk ,/En waarom dan, beste dokter „Wijl nog niemand profeet in zijn eigen land geworden is." //Ik begrijp u", hernam Traverse blozend //de menscben bier kennen mij nog als een kleine jongen en zoodoende zullen ze geen ver- trouwen in mij liebben." //Zoo is het, mijn zoon, en ik blijf u borg, dat ge in btaunton geen geluk zult hebben." z/Maar waar moet ik dan heen //Dat zal ik je zeggen, mijn lieve vriend. Ge moet u naar bet AVesten wenden." z/Naar het Westen Zou ik mijn moeder verlaten en van u sckeiden Hep Traverse verschrikt. .."En Clara voegde dokter Day er lachend bij. ,/Ja, mijn zoon, je moet naar 't Westen, moet van je moeder, van mij en van Clara scheiden, om daar uw geluk te zoeken. We zijn reeds eenmaal gescbeiden geweest, waarom zouden we dat nogmaals niet kunnen't is immers voor uw welzijn z/loen wisten we alien, dat ik na verloop van een bepaaldeu tijd zou terugkeeren, terwijl dit nu niet het geval is." door kwaadwilligheid. Doordien de trein op een vlakken weg reed, kon hij zonder ongelukken tot staan worden gebracht. Elders werden balken op de rails gelegd. Te Versailles werd boven van den tunnel bij het werkplaatsenstation af, op den trein naar Dreux een bom geworpen. Het helscbe werktuig was echter slecht ge- richt en outplofte links van den spoorweg. De uitsluitend materieele schade schijnt niet zeer belangrijk te zijn, de treinendienst zal op nor- malen voet voortgezet worden. Uit het onmiddellijk ingesteld onderzoek blijkt, dat de soldaten drie personen hebben gezien. Behalve deze anarchistische excessen keert de rust gaandeweg terug. Maandagavond werd de post op noorder- en oosterlijnen alweer per spoor vervoerd en de auto-dienst opgeheven. Nabij Tours zijn twee soldaten, die met de bewaking van de lijn belast waren, door een trein aangereden. Een van hen is overleden. De justitie heeft de handen vol met stakings- misdrijven. Verschillende macbinisten te St. Denis kregen hechtenis van 2 dagen tot 2 maanden. Te Rijssel werden 4 stakers veroor- deeld tot gevangenisstraffen van 4 dagen tot een maand. De inhechtenisnemingen van stakingsleiders duren voort, o. a. is Bidamant, een bestuurder van den spoorwegbond, te Parijs gearresteerd. PORTUGAL. Een bewijs van de kalmte, die te Lissabon onder 't nieuwe bewind heerscht, was de in- drukwekkende begrafenis van Bombardas en Candido dos Reis, twee voorname republikeinen. Duizenden volgden de lijkkisten, die op af- fuiten werden gereden. Overal, ook op de consulaten, hingen de vlaggen halfstok. Op de Rotunda was een beeld der republiek opgericht. Aan de graven bielden enkele ministers toe- spraken. Almeida zei, dat deze dag de laatste revolutionnaire dag was. Hij spoorde de burgers aan om alle twisten te vergeten en aanstonds weer aan 't werk te gaan. De reusachtige deeiname van de bevolking was zoo voorbeeldig ordelijk, dat nergens de politie behoefde op te treden. Algemeen oordeelt men dan ook, dat een tegen-omwenteling niet te vreezen is en dat de republikeinen het volk goed gedisciplineerd hebben. Een firma te Frankfort ontving van een Lissabonsck kandelshuis een brief waarin o.m. gezegd wordt dat de repupliek een beschamen- den toestand opruimde, waarin het land door toedoen van eerloozen geraakc was. Het handels- verkeer zal zich verder ontwikkelen, maar met z/Toch niet", hernam Dokter Day. //Indien je u in een diet- welvarende steden een drukke practijk hebt verworven, kun je altijd terug keeren om diegenen te halen, die je dierbaar zijn, om ze mee naar je nieuwe woonplaats te voeren. Ik meen namelijk, dat we elkaar goed begrijpen", voegde hij er lachend bij - ,/je goede moeder Traverse begreep wat dokter Day wilde en dit was genoeg om zijn afkeer van bet Westen te overwinnen. z/Stuur mij aan 't einde der wereld", riep hij met vuur. //Ik zal er heengaan Ge kunt bet niet anders dan goed met mij meenen. Ik ver- trouw u dus en ga naar bet Westen, wijl gij mij voorspelt, dat ik daar geluk zal vinden." z/Flink zoo, beste Traverse. Had ik een zoon, ik zou hem dgnzelfden raad geven. Je gaat 't eerst naar St. Louis, waarvoor ik u brieven van aanbeveling zal geven. Vandaar kunt ge informeeren in welke streek gij de meeste kans van slagen zult hebben." Traverse was het geheel met zijn weldoener eens, dankte hem voor den welgemeenden raad en begaf zich toen naar zijne moeder om haar het plan mee te deelen. Hij vreesde, dat ze erg bedroefd zou wezen, doch tot zijne verrassing boorde ze zijne mededeeling heel kalm aan. Dokter Day had haar reeds lang bierop voor- bereid, zei ze, en in haar de overtuiging gevestigd, dat een jong arts niet vooruit komt op plaatsen gk/oter vertrouwen onder het nieuwe bewind, want onder het vorige werd een toestand be- reikt, zoodat zelfs de persoonlijke eigendom niet meer gerespekteerd werd. De Portugeesche koningsfamilie wordt deze week op Wood Norton, de prachtige buiten- plaats van den hertog van Orleans in Wor cestershire verwacht. Zij zullen er door het Engelsche koningspaar ontvangen worden. Ex-koning Manuel had de vorige week nog hoop, dat er nog een wending in de zaken te Lissabon zou komen P E R Z I E. Is er in Perzie nieuwe Europeesche inmen- ging op komstDeze vraag wordt door een //Times" bericht bevestigend beantwoord. Perzie heeft voor de hervorming van autocratisch tot constitutioneel rijk geld noodig, maar kan tevens de orde hier en daar in het land moeilijk be- waren. De mogendheden, die het meeste belang bij Perzie hebben, Engeland en Rusland, willen wel een leening siuiten, maar eischen dan tevens stevige waarborgen. De //Times" meent nu te weten dat de eenige waarborg voor een leening is verdeeling van Perzie. De noordelijke helft zal door Rusland, de zuidelijke door Engeland worden ingepalmd. Die verdeeling schijnt niet zoo ver af. De Engelsche handel ondervindt schade bij den onrustigen toestand in het Zuiden, aan de Perzische Golf, en dus zond de Regeering te J onden aan die te Teheran bericht dat //ernstige gevolgen waren te wachten, indien aan die wanorde geen eind werd gemaakt." Onlusten, waarbij dooden en gewonden vielen, kwamen voor te Jesd, Kasjan en Ispahan. De Minister van Justitie, tegenstander van noodeloos formalisme, heeft bij aanschrijving verzocht, de installatie van nieuw aangestelde rechters enz. zonder noodeloozen omhaal te doen plaats hebben en te volstaan met de minst mogelijke formaliteiten. TWEEOE KAMER. Yergadering van Dinsdag. In behandeling komt de suppletoire Marinebe- grooting voor 1910, betreffende het verstrekken van voedinggeld voor gehuwde onderofficieren. Er worden bezwaren tegen ontwikkeld door den heer Hugenholtz, die doet uitkomen.dat bet ontwerp niet alleen minder geeft, dan hetgeen de heer Duymaer van Twist indertijd bedoelde met zijn door de Kamer aangenomen motie, maar daarbij geheel iets anders geeft. als Staunton, Richmond of Washington, waar zooveel aan kwakzalverij gedaan wordt. z/Je moet eene standplaats zoeken, waar men kenniS waardeert en oradat onze verstandige en ervaren vriend je aanraadt naar het Westen te gaan, zou 'tondankbaar van ons zijn, dien raad niet op te volgen. Je kunt ons elke maand schrijven en je weet ook, dat ik dadelijk bereid ben te komen, wanneer ge eene vaste plaats bebt." Traverse omarmde zijne moeder, die hem zulk een scboon voovbeeld van vastberadenheid gaf. z/Het ware eene scbande," sprak hij tot zich zelf, //indien ik mij als man zwakker toonde dan zij. Weg dus met de tranen, die mij nu reeds in de oogen willen komen, als ik aan 't afscheid denk. Aan 't afsckeid van wie fluisterde zachtjes eene stem in zijne hart. Hij moest erkennen, dat bet zijne moeder niet was, van wie hem 't scheiden bet hardst zou vallen. z/Haar verlaten", riep hij, toen hij nog laat in zijne kamer heen en weer wandelde, //van haar scheiden, zonder haar te mogen zeggen, dat ik haar bemin hoe vreeselrjk hard zal mij dat vallen Den volgenden dag werden de eerste toebe- reidselen voor het vertrek van den jongen dokter gemaakt, dat binnen veertien dagen zou plaats hebben. Welk een hevigen strijd bad Traverse te voeren. Hoe gaarne had hij zich aan hare voeten geworpen en zijn van liefdeblakend hart De beer Van Twist bedoelde, dat aan gehuwde onderofficieren en, zoo mogelijk, ook aan ge huwde mindere schepelingen, gelegenheid zou worden gegeven het middagmaal thuis te gebruiken. Maar het onderhavige wetsvoorstel geeft slechts aan een zekere categorie van onderofficieren niet alleen scbeepskost, maar ook een vermomden bij slag, in den vorm van voedinggeld. De gehuwden worden hier dus sterk bevoorrecht boven de ongebuwden hetgeen niet kan nalaten een sterke ontevredenheid op te wekken. De eenige rationeele weg ware een salarisverbetering voor alien, zoodat de gehuwde man van zijn salaris behoorlijk zijn gezin kan onderhouden. De Minister van Marine verdedigt het ont werp, verzekerende dat hij meent er in geslaagd te zijn bij dit wetsontwerp het juiste midden te houden, door den manschappen te geven wat de Kamer bij motie verlangd heeft en tegelijkertijd de bezwaren voor den dienst, die het gevolg van den maatregel kunnen zijn, te verwijderen. Het wetsontwerp wordt daarna zonder hoofde- lijke stemming goedgekeurd. Vervolgens komt in behandeling een supple toire Oorlogsbegrooting voor 1910, bevattende verschillende aangelegenheden o. a. reorgani- satie van de marechaussee, reorganisatie van de muziekkorpsen enz. De heer Duymaer van Twist bestrijdt het gebruik dat tegenwoordig van de muziekkorpsen bij het leger wordt gemaakt. De korpsen zijn geheel van aard veranderd. Zij dienen tbans voornamelijk ten gerieve der burgerij. Spreker zou eenvoudig fanfarekorpsen wenschen gevormd uit de tamboers en de hoornblazers bij de regimenten infanterie, met uitschakeling van de harmoniekorpsen van tegenwoordig. De heer Ter Laan geeft toe, dat de muziek korpsen bij het leger tegenwoordig meer als weelde-artikelen zijn te beschouwen, maar meent dat, zoolang zij bestaan, de leden van het muziekkorps goed bezoldigd moeten zijn, want het is volkomen waar dat er ellende heerscht in den militairen muzikantenstand. De heer Marchant sluit zich aan bij de meening dat volstaan kan worden met eenvou- dige en goede fanfarekorpsen, die ook het karakter van militaire muziek beter tot zijn recht doen komen. De Minister van Oorlog verdedigt het behoud van de muziekkorpsen, om verschillende redenen buiten hun optreden op het oorlogsveld liggende. Hij bestrijdt de vervanging van de harmonie- door fan'farenkorpsen, hetgeen een dure en praktisch onuitvoerbare maatregel zou zijn. De Minister acht de bij deze suppletoire be- grooting uitgetrokken som van 39,000 vol- voor haar uitgestort. Hoe snel vlogen die dagen voort, die hem nog van het afscheid scheidden. Maar ook Clara leed. In weerwil van de moeite, die zij zich gaf, om minstens haar uiterlpken scbijn van opgeruimdheid te bewaren, werd haar harteleed voortdurend duidelijker, zoodat papa haar plaagde met die droefgeestig- heid. Den derden dag voor het vertrek verzocht dokter Day den jongen arts op zijne kamer hij had nog iets met hem te bespreken. vGa zitten, beste Traverse", zei hij, ,/neem vooreerst deze portefeuille, want denk niet, dat ik je in de wereld zend, zonder je de noodige middelen te geven". Dit zeggende, reikte hij hem eene portefeuille met banknoten. Traverse wist niet of hij zoo'n geschenk aan- nemen mocht, doch zijn weldoener liet hem niet spreken. ,/Dit geld zet ik bij jou op interest!" zei hij. ,/Welken interest?daarover later. Laten we nu alleen over de toekomst spreken, van plannen, die ik voor jou ontworpen heb en die je zeker wel zult goedkeuren." Traverse bloosde. In zijne verlegenheid wist hij niet wat te antwoorden, want hij raadde hetgeen zyn vaderlijke vriend bedoelde. (Wordt vervolgd.) I- TER 5EEZESSCHE (Of RUT. Dit blad verwcli 1Jrit VIn»mlWoeD.dag- en Vrijdni;nti)i)<1ait)(ezoud«rd op Feeatda^en. K»iJ tie Firma 1*. J. FAR 55IE SAHiPEI te Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEGZEN brengen hiermede ter openbare kennis dat op Vrijdag, den 25 November 1910, van des voormiddags elf tot des namiddags edn ure, ten Raadhuize dezer gemeente, zai plaats hebben eene ver- kiezing van vier leden van de Kamer van Koop- handel en Fabrieken te Ter Neuzen, en zulks ter vervuiling der plaatsen van de heeren die met 1 Januari 1911 aan de beurt van aftreding zijn. De stemming gesckiedt bij ongeteekende briefjes, waartoe met het zegel der gemeente gewaarmerkte stem- brief jes ten minste acht dagen voor den dag der verkiezing door den Burgemeester aan de kiesgerechtigden worden toegezonden. Den kiezer, die zijn stembriefje verloren of er geen ontvangen heeft, wordt gelegenkeid verschaft, om er aan het stem bureau een te bekomen. Het openen der stembriefjes geschiedt dadelijk na afloop der verkiezing. Van onwaarde zijn briefjes, welke niet zijn gewaar- merkt met het zegel der gemeente, welke onderteekend zijn, welke niet duidelijk een persoon aanwijzen, of waarbij of waaraan andere stembriefjes zijn ingesloten of vastgehecht. Ter Neuzen, den 19 October 1910. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1910 | | pagina 1