A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Aan onse Lezers No, 5520. Letterku&dig Gemengde berichten. „Pak me mee." Zaterda<r 15 October 1910. 50 Jaar^anar. Firma P. J. VAN DE 8ANDE. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postYoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32*/, en voor het overige Buitenland f 1,65. ,Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon No. 2 5. ADYERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prjjs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van adver+,entien voor 3 aren op den dag der uitgave. EBBSTB ZBIj-AJD. Wij hebben het genoegen hierbij te bericbten dat wij, voldoende aan een meermalen tot ons gericht verzoek, besloten bebben aan ons blad een te verbinden en dat voor geringen prijs voor onze lezers verkrijgbaar zal zijn. Daartoe hebben wij eene overeen- korast gesloten met de JDirectie van Dit rijk ge'illustreerde tijdschrift, ge- drukt op f'raai papier, bevat nevens boeiende verhalen, geregeld afbeeldingen van de gebeurtenissen uit den jongsten tijd met toelicbtende beschrijvingen. De rubriek prijsraadsels valt zeer in den smaak der lezers en het bevat ook een aantal bladzijden kinderlectuur, onder den titel ff0ns Prinsesje" dat door de jeugd met belangstelling wordt gevolgd. „Pak me mee" kost particulier Si 65 cent per 3 maanden, doch door onze overeenkomst met de directie kunnen wij dit bescbikbaar stellen voor den geringen prijs van 37V8 cent per kwartaa! of noggeen3cent per nummer, waarvoor men een onder- houdend tijdscbrift ontvangt. Yoor onze lezers die de courant per post ontvangen is de prijs 45 cent per 3 maanden. Wij twijfelen dan ook niet of onze lezers zullen, na kennismaking met dit Ge'illustreerde Bijvoegsel, waartoe wij hen door toezending van proef- nummers in staat zullen stellen, te kennen geven dat zij dit in bet vervolg bij hunne courant wenschen te ontvangen. Zij die ons berichten dat zij dit Bijvoegsel vanaf 1 November willen ontvangen, betalen tot 1 Januari 25 cent, daarna 37cent per kwartaal. Wij verzoeken hen daartoe de inteeken- biljetten ingevula bij ons in te zenden of aan onze loopers ter hand te stellen. De Uitgeefster, Ter Neuzen, 14 October 1910. TER NEUZEN, 14 October 1910. Volgens het H. v. Antw. zouden Belgische visschers, die te Ter Neuzen en Sluiskil gingen visschen, geconstateerd hebben dat een ziekte onder de visschen is uitgebroken. De visschen, door hen gevangen, zijn buitengewoon mager en hebben alien glans verloren. Opengesneden en onderzocht, bleek het dat de visschen door een soort lintworm van 13 tot 15 centimeter lengte op 1 breedte zijn aangetast. Zonder middel van bestaan hadden D. L. en zijn vriend P. W. N. te Ter Neuzen rondge- zworven en zouden Dinsdag terecht staan wegens landlooperij. Daar de rechtbank te Middelburg het echter noodig vond in deze zaak nog een nieuwe ge- tuige te hooren werd ze tot den 21sten October verdaagd. Als een bijzonderheid kan worden gemeld, dat door den heer F. Drabbe rustend land- bouwer te Hoek, Donderdagmorgen een groote fasant geschoten is. lets wat hier zeldzaam voorkomt. Bij Kon. besluit is aan K. Blijdestijn, of Blydensteyn, onderwijzer aan een openbare school, en W. Jansen hoofd eener openbare school, beiden te Hontenisse, resp. f 600 en 917 pensioeu toegekend. (Cantongerechl te Ter Neuzen. Eenige jonge dames waren op den Provin- cialen straatweg te Bruinisse aan het fietsrijden leeren. Terwijl een van haar, mej. v. d. Tol, op de fiets zat en zeer onvast reed, passeerde juist de tram, waarmede zij in aanraking kwam. Haar kleeding kaakte, zoodat zij een eindweegs werd meegesleurd, terwijl de fiets, een gehuurde, geheel verbrijzeld werd. Een toevallig pas- eerende wielrijder was zoo heldhaftig het meisje vast te grijpert, de machinist had van het ongeval niets bemerkt, waardoor het meisje uit haar benarde positie werd verlost. Yoorloopig bij aan den weg wonende menschen liefderijk op- genomen, werd zij al spoedig per rijtuig naac haar woning getransporteerd. De onmiddellijk ontboden geneesheer constateerde been- en arm- breuk, scbouderoutwrichting en deerlijke ver- wondingen aan het hoofd. Hoewel de toestand zeer ernstig is, bestaat er geen onmiddellijk levensgevaar. Onvoorzichtigheid van het meisje zelf is hier de oorzaak van het ongeval. Dinsdagnamiddag is te Nieuw- en St. Jooslaud een vijfjarig zoontje van den veld- arbeider M. L. D. overleden, tengevoige van bet bekneld geraken tusschen een wagenwiel en een wagen. Het kind had zieh 's morgens achter een met suiker'oieten beladen wagen laten hangen, en was met een zijner beentjes tusschen de spaken van het achterwiel geraakt en zoo mee- getrokken naar boven. Hij geraakte daardoor zoo bekneld dat het wiel niet meer kon draaien. Toen het ongeluk gebeurde, was de vader op bet veld aan het werk en de moeder was uit school)maken. De wagenbestuurder had niets bemerkt voor- dat het wiel schropte. Te Oudepekela is Dinsdag de 17jarige L. B. in een zandkuil onder zand bedolven en gestikt. De vijf Amersfoortsche apothekers waren overeengekomen, des Zondags te sluiten bij beurtorde zou er een openbiijven. Alles liep wel en ook het publiek sympathiseerde ermee. Niet aldus de inspecteur Coebergh, belast met de handhaving der wettelijke bepalingen op het uitoefenen der artsenijbereidkunde, die op zekeren Zondag de diverse apotheken bezocht en vier van de vijf gesloten vond. Hij maakte proees-verbaal op, en wel op grond van de wet, die den apotheker gebiedt, zijn zaak voor het publiek dagelijks open te hebben. Dinsdag had de sjouwerman C. M. te Scboonhoven de onvoorzichtigheid ora zijn hand te steken door een kooi van een aldaar op de kermis staand klein beestenspel. De beer, in deze kooi opgesloten, beet hem zoodanig in de hand, dat daarvan een groot stuk vleesch werd afgescheurd en onmiddellijk geneeskundige hulp moest worden ingeroepen. Een sedert 10 jaren armlastig, bejaard echtpaar te Amsterdam, ontving een biljet ter invuiling voor de Vermogensbelasting Gebeurd in het hulppostkantoor van een der kleinste dorpen van Groningen. Behalve de brievengaarder, een gemoedelijk en welwillend man, die zich achter het loket bevond, was er slechts een persoon aanwezig. 't Was een der oudste dorpsbewoners, die zijn zaken af kwam doen. Na een vriendelijk wguien dag saom" haalde deze uit een zijner zakken een groezelig, groen- grijs stukje papier voor den dag, dat een brief- kaart bleek te zijn. Deze legde de bezoeker met drie centen op het loket-bordje neer. 'k Mot an mien zuster schriev'n, zei hij. De brievengaarder, die blijkbaar meer zulk een geval bij de hand heeft gehad, vraagt En wat mot 't wezen Wel, dat wie all'n nog vlug binn'n. Dat kan wel, zei onze ambtenaar en meteen ving hij aan met op het groezelige briefkaartje de werkelijk goede tijding neer te schrijven. Toen hij hiermee klaar was, las hij voor wat hij geschreven had Geliefde Zuster Deze is dienende u te melden, alsdat wij alien nog vlug zijn. Wij hopen van u het- zelfde. Hartelijk groetend, Uw geliefde broer en zuster. Onze man knikte goedkeurend en zei 't Is wel goud, maor 'k mot toch zegg'n, dat joe joen drei cent'n toch maor makkelijk verdain'n. Met deze woorden verliet hij 't kantoor. Een oogarts te Rotterdam waarschuwt, tegen een nieuw soort van speeltuig, een soort vliegertje met blikken vleugels. In 10 dagen zijn 5 jongens bij hem gekomen, die door deze instrumentjes waren getroffen. Bij drie was het oog waarschijnlijk verloren, bij een geschaad, bij den laatsten alleen gered door het brilleglas. De landbouwer C. Soetendaal, nabij Barneveld is in het bezit van een eend, die den leeftijd van 22 jaar bereikt heeft. Dinsdagavond laat is onder Amerongen de stoelenmatfer 0. door de tram overreden en onmiddellijk gedood. Misbruik van sterkedrank schijnt de oorzaak te zijn. Door een of meer personen zijn Maandag- nacht de draden, waarmede de afsluitboomen van den spoorweg Neede-Bellendoorn, op den straatweg van Enter naar Rijssen, van het station Enter af worden geopend of gesloten, doorgehakt. Teneinde de passage op dien weg geregeld te doen plaats hebben, werden de af sluitboomen Maandagnacht vastgezet. De tim merman Brok, die met paard en wagen, beladen met hout, Maandagmorgen den overweg wilde passeeren, hoorde, door het geraas van den wagen, niet den aankomenden trein van Rijssen, en bemerkte die eerst toen het paard reeds op de rails was. Met groote moeite gelukte het hem het paard terug te trekken. Op 't zelfde oogenblik vloog de trein, op nog geen metej afstaud. voorbij. Een paar seconden later zou er een groot ongeluk gebeurd zijn. Maandagmiddag bevond zich de onge- huwde J. W., wonende te Ubbergen, met nog drie personen op het voorbalkon van het eerste rijtuig der Beeksche stoomtram, achter de locomotief. Hij had de onvoorzichtigheid om te gaan zitten op het spatbord van het rijtuig, verloor zijn evenwicht en viel op de koppeling en de ketting, tusschen locomotief en rijtuig en verder naar beneden. Het eerste rijtuig ging uit de rails. De verschrikte omstanders waarscbuwden dadelijk den machinist, die uit alle macht stopte, doch niet verhiuderen kon, dat de tram nog een eindje voortreed. Toen deze tot staan gekomen was, vond men den ongelukkige buiten de treeplank op den weg liggend, met den hak van een zijner voeten op de rails. Hij was bij voile bewustzijn, hoewel zijn beenen en een afgereden vinger hem hevige pijnen veroorzaakten. Hij werd per brancard naar het Wilhelmina- ziekenhuis overgebracht, waar hij 's avonds om 9 uur reeds overleed. SEEZESSCHE Pit Mad vei-HChijnt Vlnamlng., Woenadajr- en VrijilBBavonil, aitKezonderd op Peestdaveo. <iij tie H'irma I". Jl. US ItK HASDE te *ei Keaieo. Zitting van 13 October 1910. *'**roortleel«l zijn: E. W., schipper te Philippine, ter zake van als schipper niet in acht nemen de wette- lijke voorschriften ter voorkoming van aanvaring of aandrijving, tot eene boete van 3, subsidiair 2 dagen hechtenis. F. C., schipper te Clinge, ter zake als voren, tot eene boete van 3, subs. 3 dagen hecht. C. G., werkman te Westdorpe, ter zake van straat- schenderij, tot eene boete van f 10, subs. 3 dagen hecht. S. R., smidA. F. A., zonder beroep, beiden te Philippine, ter zake van straatschenderij in vereeniging gepleegd, ieder tot eene boete van f 1, subs. 1 dag hecht. en voor schadevergoeaing aan de beleedigde partij ieder een bedrag van f 1. J. G., werkman te Selzaete, ter zake van het laten loopen van kippen op eens anders grond, tot eene boete van f 2, subs. 2 dagen hecht. R. d. C.- A. A. A., landbouwersknechten, beiden te Westdorpe, ter zake van het stellen van wildstrikken, ieder tot eene boete van f 2, subs. 2 dagen hecht. en voor laatstgenoemde subs. 1 week tuchtschool, met verbeurdverklaring en vernieling der strikken. A. d. P., landbouwer te Axel, ter zake van het open- baar verkeer belemmeren, tot eene boete van f 2, subs. 2 dagen hecht, met vrijspraak van het meerdere. J. K. R., winkelier te Ter Neuzen, ter zake van als opkooper geen register houden, tot eene boete van /l, subs, i dag hecht. R- G. P. d. R., advocaten; M. D., zonder beroep, alien te Gent, ter zake van het jagen na 7.0ns- ondergang, laatstgenoemde tevens zonder akte, ieder tot eene boete van f 5, subs. 2 dagen hecht., met verbeurd verklaring van het in beslag genomen geweer van M. L)., met bevel tot uitlevering of betaling der waarde ad vijftig gulden, subs. 10 dagen hechtenis. I. H., landbouwer te Selzaete, ter zake van hetrijden met een hond zonder muilkorf, tot een boete van f 1, subs. 1 dag hecht. E. Wschipper te Gent, ter zake van als schipper in een Rijkskanaal een anker buiten boord laten hangen. tot eene boete van 1, subs. 1 dag hecht. R- bootwerker te Ter Neuzen, ter zake van strooperij, tot eene boete van 5, subs. 3 dagen hecht. A. J. B., winkelier te Ter Neuzen, ter zake van over trading der Brandweerverordening, tot eene boete van f 2, subs. 2 dagen hecht. P. F., timmerman te Ter Neuzen, ter zake van over trading der Bouwverordening, tot eene boete van 3, subs. 2 dagen hecht. P.^ M. O., aannemer te Driewegen, ter zake van over trading der Woningwet, tot eene boete van 5, subs. 5 dagen hechl. met vrijspraak van het meerdere. C. D., bierbrouwer te Westdorpe, ter zake als voren, tot eene boete van f 10, subs. 5 dagen hecht. A. A., bierhuishouder te Westdorpe, ter zake van een openbare danspartij geven zonder vergunning, tot eene boete van 5, subs. 2 dagen hecht. L. v. G., werkman te Assenede; E. d. M., zonder beroep te Sluiskil; L. K., werkman te Assenede; G. R., zonder beroep te Ter Neuzen; M. D., land bouwer aldaar; M. d. K., zonder beroep te Biervliet, alien ter zake van het bevisschen der Scbelde, ieder tot eene boete van 3, subs. 3 dagen hecht. E. I!., arbeider te Westdorpe, ter zake van het muziek- maken zonder vergunning, tot eene boete van /"3,subs. 2 dagen hecbt. C. v. D., bierhuishouder, ter zake als voren, tot eene boete van 5, subs. 2 dagen hecht. A. J. v. M., besteller te Ter Neuzen, ter zake van oveitrading der verordeniog tot handhaving der orde en veiligheid op de openbare wegen, tot eene boete van f 0,50, subs. 1 dag hecht. J. E. v. D., landbouwersknecht te Axel; M. d.F., voermansknecht en C. B., landbouwersknecht, beiden te Zaamslag.- A. N. N., landbouwersknecht en J. F. S., vrachtrijdersknecbt, beiden te Ter Neuzen, ter zake van het berijden van een zijberm, ieder tot eene boete van J 1, subs. 1 dag hecht. J. D., bootwerker te Ter Neuzen, ter zake van in dronkenschap de orde verstoren, tot eene boete van f 3, subs. 3 dagen hecht. A. v. H., knecht te Westdorpe, ter zake van nacht- rumoer, tot eene boete van 5, subs. 3 dagen hecht. K. F., schippersknecht te Philippine, ter zake van een vaartuig niet verlichten, tot eene boete van 1, subs. 1 week tuchtschool. P. J. d. P. en A. L., werklieden te Axel, ter zake van het loopen over bezaaiden grond, ieder tot eene boete van f 1, subs. 1 dag hecht. R- R- V., koetsier te Ter Neuzen, ter zake van het njden met een voertuig zonder iicht, tot eene boete var. 1, subs. 1 dag hecht. C. M. 't G., bootwerker; J. d. K., knecht; J. H. S., zonder beroep; C. J. S., secretarie-ambtenaar; H. A. M., slager, alien te Ter Neuzen C. P. D., zonder beroep te Hoek F. D., zonder beroep A. D., zonder beroep J. S., werkman C. L. M., commissionnair P. J. S., poelier P. A. J., landbouwersknecht, alien te Axel; A. G. v. B., schilder; F. H., werkman, alien te ZaamslagJ. P., poelier te Hontenisse, ter zake van het fietsen zonder licht, ieder tot eene boete van 1, subs. 1 dag hecht. K. J., veedrijver; P. C. JMschilder, beiden teTer Neuzen, ter zake van openbare dronkenschap, ieder tot eene boete van 1, subs. 1 dag hecht. W. P. v. d. V arbeider te Zaamslag, ter zake als voren, tot eene boete van 2, subs. 2 dagen hecht. I. K., bootwerker te Ter Neuzen, ter zake als voren, tot hechtenis van drie dagen. Vrijgenpr "ken i G. E., leurder te Clinge, ter zake van overtrading van art. 455 W. v. Strafrecht. Ontglagen van reclilsvervolsiiiis A. B., koopman te Evergbem, ter zake van het rijden met ongemuilkorfde honden. In de zaken tegen P. P., arbeider; P. V., zonder beroep, beiden te Axel en C. R. F., zonder beroep te Biervliet, is bevolen de ternggave van beklaagden aan hunne ouders, zonder toepassing van straf.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1910 | | pagina 1