A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad I aaiaeren. No. 5519. Donderdag 13 October 1910. 50' Jaargang. V 0 0 r Yoorzorgen tegen brand of brandgevaar. Buitenland. Gedeputeerde Staten van Zeeland De opstand in Portugal. FEUILLETON. ABONNEMENT: Per (Irie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postYoor NVderland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika f 1,321/2 en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich brj aile Boekkande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoen No. 25. N ADVERTED TIE Van 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie worat de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien voor, 3 aren op den dag der uitgave. maken bekend, dat een afschrift van hun verslag omtrent eene aanvraag om vergunning tot indijking van gronden in de gemeente Hoek gedurende veertien dagen ter inzage van een ieder ligt op de secretarie der gemeente Hoek en op de Provinciale griffie. Middelburg, 7 October 1910. Gedeputeerde Staten voornoemd, DIJCKMEESTER, Voorzitter. KRUSEMAN, Griffier. Tegen de kloosters. De nienwe regeering verstaat de kanst door middel van de censuur naar buiten een indruk te wekken, die met de waarheid niet onbelang- rijk in strijd is. Zij beeft eenige berichtgevers b.v. van de Matin en de Kolnische Zeitung het voorrecht verleend, haar lof te telegrapheeren, en zorgt, dat anderen niets anders kunnen, dan berichten overseinen, die nooit ongunstig voor den nieuwen stand van zaken luiden. Een correspondent van de Lokal Anzeiger is dezen dwang echter ontkomen door zijn telegram eerst naar Vigo, op Spaanscb grondgebied, te laten brengen en het vandaar verder te laten tele grapheeren. Wij geven dit lioogst belangrijke telegram, waaruit blijkt, dat de toestand te Lissabon nog lang niet zoo ideaal is, als men ons wel wil laten gelooven, bier bijna onver- kort weer le Lissabon is een militair bewind ingevoerd, dat uitgeoefend wordt door soldaten met en zonder strepen op de mouw, maar niet door de weinig te voorschijn komende en hoogstzel- den door de soldaten gesalueerde ofScieren, die voor zoover zij ontbreken overigens uit den troep worden aangevuld. Tot dusver heeft het onder zulke omstandigheden machtelooze ministerie met de soldateska kunilen samenwerken en deze 75) - Op zekeren dag liep het gesprek over de drie gevangen roovers, die binnen weinige dagen tot den strop zouden veroordeeld worden en van geene bekeering of berouw iets wilden weten. z/Ach, dat is vreeselijk", zucbtte de vrome man. ,/Ja, vreeselijk, dat is 't woord," hernam de huishoudster. //Toch is er misschien nog hoop, indien gij uw welsprekend woord wildet ge- bruiken om ken tot inkeer te brengen. z/Beste mistress, gaarne wilde ik dat doen, doch ik wilde u eene zwakkeid van mij be- kennen. Ik keb een onoverwinlijken afkeer of, beter gezegd, vrees voor znlke bloedmenschen. Doch indien gij een bezoek van mij heilzaam kcht wil ik toch mijne vrees overwinnen." j/Ik zelf zal met u gaan, indien mijne aan- wezigheid u kan aanmoedigen," hernam de dame. Mistress Oodiment, die het heil der drie mis- dadigers zeer ter harte sckeen te gaan, nam den grijsaard dadelijk bij zijn woord en kwam met hem overeen,'s anderen daags naar Tip-Top te gaan. heeft Yrijdagavond rust en orde met scherpe patronen kunnen handkaveu. Maar al spoedig heeft zick de, door het rondslenteren ontstaue, demoralisatie van den troep doen gevoelen, zoodat bier nog wel rampen te verwackten zijn. Een soldateska maakt zick nooit meester van de mackt, zonder tenslotte belooning te vragen in den vorm vtpi buit en slachtoffers. Hier zijn de priesters tot slachtoffers uitverkoren. Zij kregen Yrijdag bevel hun kloosters op bet signaal van drie kanonschoten te verlaten. Toen de monnikeff'en nonnen om 8 uur's avonds nadat dit signaal gegeven was, in bun kloosters bleven, begon eerst in de straten een jacbt op de geestelijken. Met hen is ook een Ameri- kaanscb correspondent, wiens gebrek aan haar voor een tonsuur werd aangezien, in hechtenis genomen. De gegrepen geestelijken zijn onder mishan- delingen en scheldwoorden naar bet arsenaal gesleurd. Tegelijkertijd, is het gepeupel bijeen- gekomen bij een Jezuitenscbool, die op een heuvel voor de stad gelegen is. Niet de Jezuiten, zooals de republikeinsche pers be- weert, maar het gepeupel '-begon den strijd door een hagelregen van steenen naar de ramen te smijten. En eerst toen het gepeupel de poorten begon te rameien. boden de Jezuiten tegenstand. Daarna werd storaigeloopen, een pater werd gedood en twee hunner vielen den aanvallers gewond in banden. Het gepeupel had intusdchen de toegescboteiG soldaten opgehitst en spoedig knetterde het ge- w.eervuur, waarvan de gevolgen nog duidelijk te zien zijn. De Jezuiten nameu bun andere gewouden mee, toen zij in den onderaarschen gang vluchtten, die hun kloosters met twee, buiten de stad ge legen, eveneens belegerde, kloosters verbindt. De monniken bouden zicb in dezen onderaarschen gang verborgen en de soldaten, met bet ge peupel samen, trachtten ze door rook te doen stikken. De monniken, die men te pakken kon krijgen zijn, voor een deel niet dan zeer onvoldoende gekleed, als gevangenen naar bet arsenaal ge- bracht. De weenende nonnen zijn op wagens geladen, bet plunderend gepeupel en de plurt- derende soldaten drongen echter de kloosters binnen. Men ziet er vernielde gebedenboeken, waaraan bet janhagel zijn woede geeft gekoeld. De muren zijn met revolutionaire opscbri-ften bezoedeld en van alle versierselen beroofd. De regeering verzekert aan deze moordpartij geen sckuld te hebben en bekent daardoor, dat zij de macht over de troepen verloren heeft. Sommige ministers beweren zelf's, dat de Jezuiten begonnen zijn met bommen te gooien. Maar ■HIWflHBffll I mill 111! I, JI S 1|| Nra het outbijt wandelden zij, boe moeilijk het den ouden man ook viel, naar de gevangenis in Tip-Top, waar de drie bandieten, Dick, Bill en Steven in hun eellen zaten. De gevangenis lag midden in de plaats en de gevangenbe- waarder met zijn geheele f'amilie woonde er in. Bij hem moest verlof gevraagd worden, om de bandieten te zien en dit werd gewillig toe- gestaan. )/Ik heb reeds van Mr. Gray hooren spreken," zei de cipier met eene buiging. „Het zijn alle drie verstokte booswichten. Men heeft hun zelfs de vrijheid belootd, indien ze de venblijfplaats van hun aanvoerder, den berucbten Mac Donald wilden zeggen, dock ze voibarden in bun hard- nekkig zwijgen." ,/Werkelijk? Dan vrees ik, dat alles ver- geefs zal zijn/ luidde bet bescheiden antwoord van den grijsaard. De opzichter leidde nu den heer Gray en mistress Codiment zelf boven in de gevangenis, waar zich de cellen bevonden. z/lndien ik bet wel keb/' zei de grijsaard onderweg, dan zitten de gevangenen alleen „Nu niet meer," hervatte degevraagde; //sedert eenige dagen hebben we nieuwe kostgangers gekregen, we hadden te weinig plaats en nu liggen ze daaiom bij elkaar." z/flm ik ben bang ik fluisterde Mr. Gray aarzelend, toen bij dit boorde, ffik er zijn nergens bommen gevonden en getuigen van versebillende nationaliteiten beweeren, dat het gepeupel deu strijd begonnen is. Men tracht op het oogenblik de soldaten van verdere nioordpartijen af te houden. Het gepeupel verkoopt in de buurt van de kloosters soutanes en met goud geborduurde priestergewaden"; eeuwenoude boeken van on- schatbare waarde liggen bevuild op den vloer van de bibliotheek. 400 nonnen zijn op goed geluk over de grens gezet. De ultramontaansche Parjjsche Univers heeft een booggeplaatst kerkelijk waardigheidsbe- k.eeder, wiens naam het blad weliswaar volgens diens verlangen verzwijgt, maar waarvan het zegt, dat bij //niet een der laagsten" is en //door zijne positie, zoo goed als maar eenigszins mogelijk is, in de gelegenbeid is, om menschen en toestanden in Portugal te kennen en te beoordeelen" naar zijne meening over dejongste gebeurtenissen in Portugal gevraagd en uit diens mond de volgende belangwekkende dingen vernomen z/FIet Portugeesche volk heeft in het alge- meen een uitstekenden aanleg, maar zonder twijfel is zoowel de bevolking op het laud als in de steden te onwetend gebleven. De Por- tugeezen zijn werkzaam, en indien de geeste- hjkbeid altijd haren vollen plicht had gedaan, zouden zij zeker in de macht van de pastoors etj tiouwe zonen van de kerk zijn. Helaas, zicb echter noch in kerkelijk noch in wereidlijk opzicht genoeg om dit begaafde- volk bekommerd. Het is nog niet zoo lang geleden, dat de groote hoop van de geestelijk- heid zicb om geheel andere dingen bekoramerde dan om haar priesterambt. Op het land b.v. beheerden de pastoors hunne goederen en men zag hen daar meer op de markt dan in de kerk. In de steden heersckten dergelijke toestanden. De monarchie had door machtsoverschrijding, evenals de oude monarchie in Frankrijk, de geestelijkheid in werkelijkbeid onder haar juk gebracbt. Men kan zeggen, dat in dit opzicht de toestand van Portugal op dien van Brazilie voor den val van bet Keizerschap geleek. De geestelijken hielden ook nog de registers van den burgerlijken stand bij, die men hun nu stellig zal afnemen. De bisschoppen hadden van ambtswege een zetel en een stem in het parlement. Het was in het leger en in de marine voorschrift, om Paschen te bouden, en elk jaar kon men de officieren naar de sacristijen zien gaau, om een bewijs te halen, dat bun biecbt was afgenoraen. In Portugal was er ook geen gebrek aan priesters, die vrijmetselaars waren. De afhankelijkheid der kerk van den staat was volkomen. Om een preek of om een dit niet zeer aange- moet hekennen, dat mij naam is." z/Mr. Gray," verklaarde mistress Codiment aan den bewaarder, //is ietwat zwak van zenuwen. Ik hoop, dat hij zich aan geen gevaar bloot- stelt wanneer bij evenals Daniel naar den leeuwen- kuil gaat z/Niet't minst," hernam de man met de sleutels. z/Ze liggen alle drie met ketenen aan den muur," voegde hij er bij, terwijl hjj de met ijzer beslagen deur eene eel opende en hij den kluizenaar en zijn begeleidster liet binnengaan. Het was eenigszins donker en in t eerste oogenblik kon men de drie bewoners van dit kok niet duidelijk genoeg onderscheiden. Eerst nadat het oog aan de duisternis gewend was, zag men, dat Steven op den grond lag te slapen, terwijl Dick rechtop stond en Bill op den stroozak zat, die hen tot gemeenschappelijk bed diende. z/Vrede zij met u, arme broeders," sprak de kluizenaar bij 't binnentreden. //Loop uaar de pomp hernam Dick, ter wijl hij een boosaardigen blik op den ouden man wierp. een beul bromde Bill. //Drie regelmatig, dit is dus de vierde. niet oude kaalkop, we zijn al aan Je gelijkt wel een ge- overtrokken, doch als men s-acramenteele plechtigheid te houden, moest men vergunning aan de overheid vragen en daar voor een recht betalen. Zonder toestemining van den staat kon niemaod tot priester gewijd worden. Het ligt voor de band, dat onder deze om standigheden de vorming van een priesterstand met iDvloed niet mogelijk was. Men bad boven- dien geene gescbikte personen. Wanneer men de jongste gebeurtenissen van dit standpunt bekijkt, behoeft men daarin niets te betreuren. Indien de Portugeesche republiek, die de scheiding van kerk en staat volvoeren wil evenals de Braziliaausche republiek, de scheiding even eerlijk uitvoert als deze laarste, door aan de kerk de voile vrijheid van handelen te laten en haar niet te berooven, zooals men in Frankrijk gedaan beeft, dan zou men in een opzicht altbans kunnen zeggen, dat de omkeer, er een ten goede is". spoorwegsiakmg in Frankrijk. De motie, aangenomen door de Yereeniging van spoorwegambtenaren van den Noorder spoor- weg te Parijs, proclameert een onmiddellijke staking voor Parijs, totdat volledige voldoening der eisphen verkregen is. De ambtenaren ver- klaren niet te zullen voldoen aan een mogelijke, naar bun idee onwettige, mobilisatie-order. Dinsdagochtend te 4 uur werd de dienst ge- opend, maar geen trein vertrek. Bekend werd gemaakt dat de staking effectief is en dat geen enkele locomotief bet depot zal verlaten. Maat- regelen zijn genomen om geregelden dienst te verzekeren en de groentetreinen voor de halles te doen aankomen. De hoofdebef liet te 5 uur de deuren van het (Noorder?) station sluiten. Twee bleven open. Zakken brieven, telegrammen, pakketten en kranten werden in het station opgestapeld, doch niet verzonden. De treinen uit Boulogne, Rijssel, Loissons en Calais kwamen binnen. De- trein uit Brussel van 4,05 wrns te 6,20 nog niet binnen. Te 5,30 werd de uitgifte van spoorweg- kaartjes gestaakt. Een groote verwarring beerscbt op den Noorderspoorweg. De sneltrein naar Brussel vertrok 40 minuten te laat en zal een omweg van 11/2 uur moeten maken. De Calais-expres vertrok. Maatregelen worden genomen ter verzending van brieven per automobiel. Te Rijssel worden de troepen gemobiliseerd een politiemacht bezet het station. De Temps spreekt van een misdadige staking en spoort de regeering tot zeer streng ingrijpen Het Journal des Debats eveneens. Door Alweer kornen er Geneer je die praatjes raarnte met aan. Dus, wat leer niet anders beeft om er zicb mee te amuseeren, moet men 't wel voor lief nemen zegt de wijze Salomo z/Mijn zoon, indien ge mij wilt bespotten, kan ik hier niet blijven, ik kom bier voor uw heil Een onbescboft lachen was 't antwoord, dat hij van de twee bandieten kreeg, waardoor de derde, die tot nu toe geslapen had ook wakker werd. Geeuwend ricbtte Steven zich op, wreef zicb de oogen en betracbtte mr. Gray. //Wat is dat voor een Laplander riep hij. Ik droomde juist dat de kapitein hier was om ons te be- vrijden en nu staat die vogelverschrikker daar 1 Dat is ook de moeite waard om mij wakker te maken voegde hij er brommend bij, terwijl bij weer giug liggen en de oogen sloot. z/Cipier," fluisterde mistress Codiment die beel'de onder den blik van Dick, „zijt ge er waar- lijk zeker van dat die gevaarlijke menschen niet kunnen los komen Indien er geen gevaar is, laten we liever mr. Gray met de gevangen alleen." //O, neen, neen riep de grijsaard vol angst terwijl hij zicb aan den gevangenbewaarder vastklemde. z/lk verzeker u, vrome man, hernam de op zichter, „dat ge in 't geheel niet te vreezen hebt, de ijzers zijn stevig genoeg. Blijf zonder vrees bij hen. De kerels zijn alleen maar zoo brutaal, omdat ik hier ben." (Wordt vervolgd.) ?S#t liSnA vergelkijnt T: 'itensdaKr- en Vr:'d»e»TOi!<lt, op !T(»e84iiaKen» ^ij tfe t'trmB I «S. A% Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter kermis van de ingezetenen, dat door bet Bestuur der Brandweer het jaarlijksch onderzoek zat plaats hebben naar het schoonhouden der schoorsteenen en andere rookgeleidingen en stoobplaatsen in de week aanvangende met Maandag 24 October 1910. Ter Neuzen, 12 October 1910. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEiVlAN, Secretaris. SAKBE He Ter Seuiien.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1910 | | pagina 1