A i g 8 m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaaideren. Herhalingsonflerwijs. No. 5516. 50e Jaargang. Vrijwiliigers bij de Brandweer. Binnenland. OYIEWIIIIII IA ST1IIS. Landbouwberichten. Gemeogde berichten. Donderdas: 6 October 1910. BEBSTB ELAD. ONDERWIJZER FEUILLBTON. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen i 1,Franco per postYoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika f l,321/2 en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zieh bp alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADYERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bp directe opgaaf van driemaal plaatsing aerzelfde advertentie wordt prps slecbts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar piaatsruimte berekend. Telefoon No. 25. Inzending van advertentien v6or 3 aren op den dag der uitgave. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN noodigen hen, die in aanmerking wensehen te komen voor eene benoeming tot in de vakken rekenen, Nederlandsche taal en kennis der natuur bij het herhalingsonderwijs voor meisjes aan school A, uit, hunne op zegel geschreven sollicitatien in te zenden aan den Burgemeester voor den 17 October 1910. Ter Neuzen, 5 October 1910. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P, GE1LL, Burgemeester. W. S. J, DIELEMAN, Secretaris. Aan 's Rijks munt is een nieuw model kwartje ontworpen, inplaats van het kwartje, dat reeds thans zoo vaak tot verwisseling en verwarring met de nikkelen stuiver aanleiding heeft gegeven. Zij zijn niet zeer fraai de nieuwe kwartjes zie eens hoe het opschrift om het borst- beeld staat maar dat daargelaten zijn zij goed bruikbaar en zullen zij den gebruikers weinig last geven Wij hebben een oud kwartje, een nieuwmodel kwartje en een nikkelen stuiver naast elkaar Ze zagen in, dat er niets overbleef dan zich te verdedigen. De bandieten moesten 't onder- spit delven, dank het aanhoudend aanvuren van den troep door Capitola. Esy had touwen meegebracht en liet de roovers stevig binden, die trouwens niet veel teekenen van leven meer gaven, zoo hadden de negers hen toegetakeid. Capitola had onder het gevecht de kogels langs haar hoofd hooren fluiten en trad nader tot de bandieten. Het speet haar, dat de be- ruchte Mac Donald niet bij hen was. Het waren Dick, Bill en Steven, die den mislukten aanslag hadden ondernomen en dit nu met hunne viijheid, wellicht met hun leven zouden moeten boeten. Icder van hen werd onder bewaking van vier negers in een ander vertrek gelegd en daama keerde Capitola naar haar kamer terug, om naar de gewonde negers te zien. De kogels der bandieten hadden niet veel sehade aange- richt. Slechts vier negers waren gewond, waarvan een tamelijk gevaarlijk. Capitola bemerkte nu pas, dat zij een schampsebot aan den arm gekregen had. De kogel had alleen den huid geraaktin de hitte van den strijd had ze er niets van gevoeld, zoodat zij nu al hare zorgen aan de gewonden wijden k'on. Mistress Codiment had nog niets van zich laten^ hooren, deze was zoo gelukkig geweest van t heele rumoer niets gehoord te hebben. Capitola deelde haar 't gebeurde mee en nu stond zij ij lings op en hielp de gewonden gelegd. Welnu, het nieuw-model kwartje is zoo iets midden tusschen de beide andere munt- stukken in. De vlakke rand om de inscriptie en het beeld, bij het oude kwartje zeer klein, bij den stuiver zeer breed aan dien breeden rand werd door velen bp eersten oogopslag juist de stuiver herkend is bij het nieuwe kwartje zeer veel breeder, nadert daardoor tot den rand van het stuivertje. Terwijl de 5, het waardecijfer bij de stuiver groot geschreven is bij het oude kwartje kleiu is op het nieuwe kwartje de waarde in veel grootere cijfers aaugegeven. Bij het oude kwartje was in het medaillon met kleinen rand alleen het hoofd van de Ko- ningin geplaatst, daardoor een groot opvallend beeld. Bij het nieuwe kwartje is in de kleinere ruimte binnen den breederen rand het hoofd met een deel van de schouders afgebeeld, een kleiner minder in het oogvallend beeld, dat minder gemakkelijk te onderscheiden is van het kroontje op de stuiverstukken. Men zal in de eerste plaats thans op het gevoel de muntstukken moeten onderscheiden en vooral op de mindere dikte en den nog steeds gekar- telden rand van het kwartje moeten letten. (Hbl.) TER NEUZEN, 5 October 1910. Heden namiddag kwam in de Noordstraat een wielrijdster in botsing met een met aard- appelen geladen kar. De wielrijdster kwam met den sehrik vrij, doch haar wiel geraakte onder de kar en werd eenigszins gebavend. Naar wij van bevoegde zijde vernemen is bij den bouw der Ger. Kerk te Zaamslag de door zetting van den grondslag (geen verzakking) ontstane geringe afwijking tusschen een deur- en raamopening ter lengte van hoogstens 1 Meter, van zoo weinig beteekenis dat de daarop betrekking hebbende zinsnede van het door onzen correspondent gezonden bericht gevoeg- lijk had achterwege kunnen blijven. Hoek. Bij de Dinsdag gehouden stemming voor een lid van den gemeenteraad (vacature Jac. de Feijter) werden 276 stemmen uitgebracht. Yan onwaarde waren 12 briefjes. verzorgen. De opzichter Esy had van onze jeugdige heldin 't bevel ontvangen, persoonlijk naar Tip-Top te rijden om de politie en haar oom van het voorgevallene te verwittigen. In Warfieldshouse dacht natuurlijk dezen nacht niemand meer aan nachtrust. Capitola zorgde ook voor de gewonde roovers ze liet door de negers hunne wonden uitwasschen en verbinden, ofschoon de ondankbaren door grove smaad- en schimpwoorden aan hun toorn lucht gaven. Den volgenden dag bij zonsopgang kwam de sheriff met een dozijn politieagenten op het z/Onweersnest" aan. De majoor had den weg van Tip-Top naar Warfieldshouse te paard af- gelegd. Thuisgekomen bevond hij zich in een toestand, dien Wool als razend betitelde. Iiij wilde de gevangenen niet zien, want hij vreesde, dat hij dan tot een onedele mishandeling zou overgaan. De sheriff deed hen op een wagen laden en naar de gevangenis van Tip-Top brengeu. De majoor maakte zich er een bitter verwijt van, dat hij de vrouwen alleen gelaten en aan zulk een gevaar had blootgesteld. Zonder den heldenmoed zijner nicht waren ze alien verloren geweest. Hp overstelpte haar met geestdriftige lofbetuigen en drukte haar met vaderlijke teederheid aan zijn borst. nO, mijne lieve Capitola, mijne heldin. Wat ben ik toch een oude zot. Je hebt mijn huis voor plundering bewaard en mijne onderhoorigen van den dood gered. O, Capitola, je bent een parel, een juweel van een meisje. Hoe kan ik nu dankbaar zijn //Door mij met rust te laten, oom," riep Capitola, zich nit zijne arrnen losrukkende. j,Ge verveelt mij met uwe -onverdiende lofspraak." Den volgenden dag begaf zich majoor Warfield naar de stad, om in zijne hoedanigheid van Gekozen werd de heer Joh. Dekker met 156 stemmende heer A. de Keuning verkreeg 108 stemmen. Hansweert. Gisterenmiddag is van de werf Zeeland alhier met goed gevolg te water ge laten een voor rekening van den heer J. van Rompu Jr. te Vucht gebouwde 2mast gaffel- scboener van 450 ton. Het schip is lang 134 voet 91/3 dm, breed 25 voet 6 dm en hoi 11 voet 61/2 dm en wordt voorzien van een Kromhoutmotor van 76 P. K. voor voortstuwingskraeht en een Bolindermotor voor de hpschinrichting. Rekenen. rechter de drie bandieten in verhoor te nemen. Ze werden voorloopig in hechtenis gehouden, daar de zaak pas in Augustus zou behandeld worden. Dan hebben die vervloekte schavuiten ten minste tijd, zich met de gedachte vertrouwd te maken, op de markt te Tip-Top opgehangen te worden," brorude de driftige oude, die het slechts betreurde, dat Mac Donald niet bij de gevangenen was. EEN EN TWINT1GSTE H00FDSTUK. In denzelfden nacht, dat de drie bandieten door de kloeke daad van Capitola in de uitvoering van hun boosaardig plan belemmerd en gerangeu genomen werden, hield zich Mac Donald als neger verkleed in 't naburig houtgewas sekuil, om de terugkomst zijner vrienden met de voor hem geroofde jonge miss at te wachten. De rooverhoofdman begon ongeduldig te wor den en op de traagheid zijner mannen te vloeken. Aan 't mislukken van den aanslag dacht hij niet eens, te meer, daar hij wist, dat buiten Capitola niemand dan mistress Codiment en Pitapat op het kasteel waren. Als eindelijk de opgaande zou de kim vergulde en hare eerste stralen over de velden wierp, veranderde zijn ongeduld iu bezorgdheid het raadselachtig uitblijven zijner kameraden kon hij niet verklaren. Terwijl hij aan zijne woede door eenige vloek en scheldwoorden lucht gaf en't betreurde, dat hij zelf niet den aanslag op zich genomen had, maakte hij reeds twee keer de roude om 't kasteel. Plotseling verschrikte hij door 't boefgetrappel van verschillende paarden, die naderden. Hij verborg zich achter een struik, liep den ruiter voorbij en luisterde scherp. Het waren majoor Warfield, Esy, de sheriff en de agenten. Te Heerlen (Limburg) is iemand in ver- zekerde bewaring gesteld, verdacht van verre- gaande kindermishandeling. Als hij met zyn vrouw uitging, moet hy de kinderen op den zolder opgesloten hebben, vaak 36 uur lang Bij onderzoek moet de politie aanleiding gevonden hebben, de zaak verder te onderzoeken en zou overgegaan zijn tot opgraving van een onlangs begraven kindje, dat geen natuurlijken dood zou gestorven zijn. Te Amsterdam is een jongmensch aange- houden, verdacht van diefstal van een bankbiljet van 60 ten nadeele van zijn patroon. Het bankbiljet werd te zijnen huize gevonden in een etui van een zaklantaarn Ook een bruiloft Bij den heer H., te Moercapelle, werd Vrijdagavond bruiloft gevierd. Onder de ge- noodigden ontstond een hevige ruzie, waaiby er een paar met de blanke messen het veld werden ingejaagd. Middellerwijl werd de hulp ingeroepen van den daar gestationneeiden rijks veld wachter Struik, die, toen hij ter plaatse kwam, door zekeren H. met een mes werd aangevallen, waarbij hij een diepe snede over de rechterhand opliep, tengevolge waarvan hij zich onder geneeskundige behandeling heett moeten stellen. Mac Donald begreep uit de woorden, die hij in 't voorbij rijden opving, genoeg om te weten, dat zijne lieden door de vastberadenheid van Capitola gevangen werden. /,Hel en duivelWeer dit jonge meisje, bromde de bandietenchef in zich zelf, ,/zy zal nog mijn ongeluk zijn, of ik het hare. Dick, arme Bill en Steven Wie zou gedacht hebben dat de zaak zoo zou afloopen en dat uwe toewijding aan den kapitein u het leven kosten kan? Bah, weenen en jammeren is goed voor vrouwen en kinderen. Nu moet gehandeld worden." Voorzichtig volgde hij de ruiters van verre tot hij aan den zoom van 't bosch kwam, van waar niets meer 't vrije uitzicht tot aan he kasteel belemmerde. Ook hier verschool hij zich weer in 't struikhout, om de dingen at te wachten, die komen zouden. Na een halt uui zag hij een wagen wegrijden, waarop zijne drie kameraden zoo vast gekneveld waren, dat zij geen vin verroeren konden. Een sterke bedekking politie en negers, die de scheriff in persoon aanvoerde, marcheerde er naast. u Ha, ha 1" lachte Mac Donald spottend ,/blijkbaar zijn ze bang, dat ik met de rest miiner bende een poging tot bevryding ge van gen en wil doen. Ten minste zij schijnen eerbied voor mij te hebben, daar ze met een heel leger uitrukken. Moed, kameraden, uw kapitein zal u bevryden ot de geyangenschap met u deelenHoe gaarne zoude ik u dit luide toeroepen, doch dit zou op dit oogen- blik roekeloos zpn." Mac Donald liet dus den stoet voorbijtrekken zonder zijne aanwezigheid te verraden daarna begaf hij zich weer naar de heksenkeuken, de gewone verzamelplaats zijner bende. TER AEIZEASCHE COIRAST. DU IiIbA verschijnt Ti rtunil W oenNil»K- en Vrif d»|ff»vond, «Hgeiondewl op VeeiitdBKen. Wj de fr'irui a 1*. J. t A% H fr- w Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN roepen bij deze, ter voldoening aan art. 14 der ver- ordening op de brandweer, alien op, die genegen zijn als vrijwilliger bij de brandweer te dienen. Zij bunnen zicii daartoe tot en met den 31 dezer maaml ter gemeente-secretarie aanmelden. Ter Nenzen, 5 October 1910. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GE1LL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris. Nauwelijks is de oogst van het land, of de landbouwer neemt de rekenstift ter hand, om te berekenen, wat hij aan zijn land moet toevoeren, om het in voldoenden staat van vruchtbaarheid te honden, of het, zoo dit wenschelijk is, nog tot hooger graad van vruchtbaar heid op te voeren. In geen geval mag de mestkracht van zijn bouw- en weiland achteruit gaan, want dat zou de dood in den pot zijn. In ieder geval moet er aan het land terugge- geven worden, wat de oogst er aan onttrekt. En dat is dikwijls heel wat meer, dan sommigen wel meenen. Zoo wordt door eeu goed middelmatigen oogst tarwe aasj. den bodem onttrokken 110 K.G. stikstof, 45 E.G. fosfftrzuur, 85 K.G. kali en 18 K.G. kalk per H.A. Om niv dit verlies te dekken moet aan den bodem toege- voerd worden, ingeval men geen stalmest gebruikt: 700 K.G. chilisalpeter, 325 K.G. superfosfaat (14 pCt.), qn 700 K.G. ka'iniet, de kalk nu maar buiten rekening geiaten. Zoo zouden wij kunnen voortgaan met elk ge- was op te sommen, wat bet aan den bodem onttrekt. Om nu niet ai te vervelend te worden, zullen wij dit niet doen, maar willen wij ons bepalen tot nog een drietal producten n.l. aardappels, mangelwortels en weide- hooi. Een goed middelmatige oogst van genoemde gewassen onttrekt per H.A. aan den bodem achtereen- volgens 70 K.G. stikstof, 20 K.G. fosforzuur, 115 K.G. kali140 K.G. stikstof, 60 K.G. fosforzuur, 300 K.G. kali90 K.G. stikstof, 26 K.G. fosfoszuur en 140 K G. kali. Wil men dit verlies dekken door kunstmest, dan moet men aankoopen 450900600 K.G. chilisalpeter 200 - 450—200 K.G. superfosfaat, 900-2400—1000 K.G. ka'iniet. Hit zijn nog al aardige boeveelheden en bet zal wel hoogst zelden voorkomen, dat men dergelijke hoeveelheder. aanwendt. Toch geven zij ons een duidelijk beeld van hetgeen er uit den bodem gebaald wordt, en welke reusacbtige boeveelheden kunstmest men zou moeten aanwenden, als men het zonder stalmest, compost of bagger moet stellen. Dit is nu wel niet bet geval en vooral in bet gemengde bedrijf heeft men dikwijls te beschikken over aardige boeveeibedeu stalmest, zoodat de kunstmest m'gm.nre-.WAy.ws.i--- aa v iaaHnnaFarriwvvwaBganTnbbm—i bier moet dienen, om te voorzien in het tekort, dat de stalmest niet dekken kan. Nu dient degebruiker met kalm overleg, na te gaan, op welke wyze by het beste en het goedkoopste in de beboefte van zijn bodem kan voorzien en daarbij heeft bij met verschillende factoren te rekenen bijv. met de eenbeidsprijzen der verschillende meststoffen, met den aard van zijn bodem met ae ge wassen, welke bij verbouwen wil enz. Is bet voor zyn bodem en de te verbouwen vrucht onverschilhg, welke meststof hij koopt, dan zal hij die nemen, welke hem het goedkoopst uitkomt. Stel bijv. dat by slakkenmeel als superfosfaat kan nemen, dan bangt geheel af van de prijzen dier stoffen, welke by kiezen zal. Doorgaans echter zal de toestand van den hodem en de te verbouwen vrucht den doorslag geven by he kiezen der meststoffen. Daarbij dient de landbouwer te rade te gaan met eigeu ondervinding en die van anderen en daarom raden wij iederen landbo.uw®^a°' om toch nauwkeurig de verslagen der proefvelden te lezen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1910 | | pagina 1