A I g e m e e n N i e u w s- en Advertentieblad Zeeuwsch-Vlaa No. 5512, Rinsdag 27 September 1910. 50* Jaargang. FEUIILETON. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,—. Franco per postVoor Nederland 1,10. Yoor Belgie f 1,40. Voor Amerika 1,32*/, en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bp alle Boekhande- Iaars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon No. 2 5. ADYERTEN TIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prjjs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. BBBSTB BXjA.ZD, TER NEUZEN, 26 September 1910. In de op a. s. Donderdag, des voormiddags te 10 uren, te houden openbare vergadering van den gemeenteraad albier, komen de volgende punten in behandelingingekomen stukken maken bepalingen tijdelijke verblijven vast- stellen bouwverordening idem eerste suppletoir kohier hoofdelijken omslag. De kermisweek is weer achter den rug. Zooals wij reeds de vorige week meldden, ken- merkte de kermis zich door een slapte, die in de laatste dagen niet meer werd ingehaald, al was op den laatsten dag, Zaterdag, naar gewoonte het bezoek druk. Behoudens enkele uitzoude- ringen zal dan ook de kermis voor verschillende neringdoenden, wier zaken daarop eenigermate gebaseerd zijn, de kermis teleurstelling hebben gebaard. A Is men ervaringen hoort van ver schillende andere plaatsen, is het daar al niet veel anders geweest, zoodat Ter Neuzen althans geen uitzondering maakt. Aan het weer is het niet te wijten geweest, de kermisdagen werden niet door regen verstoord. Zaterdag waren alle kermisgelegeuheden voor bet meerendeel druk bezocht en de straten vol met zich amuseerende en pret makende menscben. Het leek ons dat het er minder rumoerig, minder ruw toeging dan andere jaren en toen des nachts de klok het middernachtelijk uur aankondigde, waren alle inricbtingen van vermaak spoedig ontruimd eu gesloten en zocbten de kermisvierenden velen na eerst nog een vroolijken ommegang door de stad te hebben gemaakt hunne woningen op. Het behoort dus weer tot bet verledene. De tenten en kramen, geplaatst op de open- bare pleinen brachten niets nieuws, 't waren oude bekenden of plaatsvervangers daarvan. 69) Capitola talmde niet lang met baar besluit ten uitvoer te brengen. Toen alien weg waren tr°k zij haar rijkleed aan en zond de kleine negerin naar beneden, om in den stal het bevel te brengen haar ponuj Gyp op te tuigen en voor te brengen. De verlegenheid van het stal- personeel was iiiet gering. De arme drommels waren haast niet minder bang voor hunne heerschzuchtige meesteres, dan tool- hun despoti- sche heer, en wisten nu niet of zij het verbod van laatstgenoemde of het door Pitapat overgebracbte bevel van de_ eerste zouden opvolgen. Deden z\] wat de majoor hun bevolen had, dan stelden zp zich bloot aan den toorn der jonge miss volbrachten zij wat deze verlangde, dan baalden zij zich den ouden driftkop op den hals. Wat dus te doen Zij hielden in dezen neteligen toestand raad met elkander en kwamen na kortstondig overleg tot het besluit dat de oudste hunner door Pitapat aan de jonge miss liet weten, dat bet hem zeer speet, maar zij Gyp met kon berijden, wijl hij kreupel liep. De negerin gir.g, om aan Capitola deze bood- schap over te brengen. Nauwelijks bad zij zich verwijderd, of de oudste staljongen riep zijn kameraden tot zich. '0nz.e Jonge meesteres", begon bij, „laat act met zoo gemakkelijk bij den neus nemen a 3 de oude beer. Over een paar minuten De firma Bakker zag verschillende avonden bare tent gevuld met een belangstellend publiek, vooral op Donderdag- en Vrijdagavond, en oogstte met bet opgevoerde grooten bijval. De heer Antoon Wegkamp met zijne bekende bioscoop zag herhaalde malen zijne vergroote en weer fraaier ingerichte tent door eentalrijk publiek bezoeken en dat velen er herhaaldelijk een bezoek brachten bewijst wel dat het ver- toonde in den smaak viel. Veel belangstelling was er naar de vertooning van de Julianafeesten te Amsterdam en het vliegen te Heerenveen. \erder werden vele dramatiscbe en comische tafereelen vertoond en een keur van fantastiscbe gekleurde films. De stoomcaroussel van F. Janvier kon, de omstandigbeden in aanmerking nemende, niet over bezoek klagen. Velen amuseerden zich in de net ingerichte tentzoowel om een toertje te doen, gemakkelijk neergevlijd in een der gondels of fier zittend op een bobbelend paard. Een fraai orgel, mooie stukken spelend, ver- aangenaamde daar het bezoek. De menagerie van Bouglione, ofschoon laat gearriveerd werd door velen bezocbf. Wat de directeur met zijne fraaie leeuwen presteerde wekte veler bewonderiDg. Ook gingen velen een kijkje nemen naar het wonderpaard, dat albier werd teutoongesteid. Het tentje ,/De VTrouwenwereld", waarin naar de aankondiging voor de tent heel wat ,/interes- sants" werd te kijk gesteld, zal voor de bezoekers wel teleurstelling hebben gebaard, maaren dat is vooral zoo in de kermisweek de wereld wil bedrogen zijn. Den laatsten dag zagen we als bij tooverslag verrijzen een tentje ,/Barnura Bailay". Die naam beteekent /humbug", nu, bet was dan ook //humbug" om die inrichting zoo'n naam te geven. Tbans zijn reeds vele inrichtingen afgebroken en op reis naar elders. Onze koekkramers zijn niet zoo vlug, die zullen wel, evenals andere jaren, hun tijd van afbreken benutten om van avond aan de liefhebbers, ten afslagprijs uit- muntende kwaliteit kermiskoeken te verkoopen. In bet lokaal //Bethel' werden de vorige week anti-kermisvergaderingen gebouden. Dinsdagavond werd de vergadering geleid door Ds. Homburg, van Goes, met bet onderwerp z/Het leven een lied". Spreker vergeleek het leven. van den mensch bij de zee. De zee is bij tijden zoo lief, somtijds is 't alsof de zee zal zij wel hier zijn en het paard door ons laten voorbrengen, om zich te overtuigen, dat bet werkelijk binkt. Daar voor moeten wij zorgen". //Gauw, Rulph, geef mij een paar lucifers, ik zal hem daarmee een beetje tegen zijn pooten branden Dat bindert hem niemen- dal en voor 't oogenblik helpt het ons uit de verlegenheid". Zoo gezegd, zoo gedaan en de arme Gyp schuimbekte nog van pijn en woede, toen Capi tola met hare rijzweep in de hand verscbeen. z/Waar is by, die durft zeggen, dat mijn pony kreupel is?" riep zij toornig. ,/Breng Gyp voor, opdat ik kau zien of het waar is". De groom geboorzaamde en bet jonge meisje kon zich overtuigen, dat men haar de waarbeid had gezegd. Op dit gezicht barstte Capitola haast in tranen uit. ,/Gisteren hinkte hij nog niet't is de schuld van jelui's onacktzaamheid, jelui's domheid lompe vlegels", riep zij. /Als Gyp morgen niet van zessen klaar is, zoodat ik er mee naar Tip-Top kan rijden, dan Capitola voleinde haar bedreiging niet, maar keerde naar bet kastee] terug en onderdrukte haar toorn met alle kracht, die in haar was Zij was meer gebelgd over de zegepraal, die baar oom nu genoot, dan wel, dat zij vandaa<r van haar ritje naar Tip-Top moest afzien. gedachte, morgen bet heden verzuimde in te moeten halen en alsdan baar eigen zin door te drijven, verdreef weldra de wolkjes van baar voorhoofd. Zij trok weder eeu ander japonnetje aan, nam met kalme berusting een begonnen borduurwerkje en begaf zich naar tot ons spreekt, tot ons zingt, zij verandert, nu eens kalm kabbelend, bruisen de golven op andere tijden, hoog opgejaagd, diep brommend, klinkend scbel en akelig. Daar is bet leven van een mensch aan gelijk. Het lied van ons leven is zoo afwisselend. Voor soromigen is bet een lied van smart, een droevig, somber lied en spreker toonde door aanhaiing uit den Bijbel aan, dat voor velen van ben het leven een lied was. Door hem werd ook aangetoond dat we bet leven van anderen tot een lied kunnen maken, tot een lied van vreugde, maar ook tot een lied van smart. Wil ons leven waarlijk een lied zijn, dan moeten we Jezus volgen, dat maakt gelukkig. De wereld zingt //wat is bet leven schoon". Maar dat weet, dat gevoelt alleen de Christen. In dagen van smart gevoelt de Christen zijne teederheid, zijne nabijheid, naderende tot het beilige leven. Ten slotte werden de aanwezigen aangespoord om de wereld los te laten en Jezus lief te hebben met hun gansche hart, opdat bun leven zou zijn een lied van vreugd. Woensdag en Donderdag werden met de scherp werkende sciopticon van de Jongelings- vereeniging fraaie licbtbeelden vertoond, afge- wisseid door boeieude verhalen. Ook deed een gramofoon voor af'wisseling fraaie liederen booren. De opgekomenen waren vol aandacht, wat den voorzitter de verklaring van het vertoonde vergemakkelij kte. Vrijdag trad op Ds. Raams van Hoek welke sprak naar aanleiding van Psalm 23. Deze deed uitkomen dat ons lichaam verkwikking noodig had. Evenals dit op tijd verkwikking noodig heeft, als eten, drinken slapen, heeft ook onze ziel verkwikking noodig. Spreker stelde de vraag of het niet dwaas was, dat men de ziel laat hongeren. Te weinig wordt daaraan gedacht omdat men die van God geschonken verkwikking niet wil, wat te bejammeren is omdat bij hem zoo'n heerlijke verkwikking is te vinden, wat ook door David ondervonden is in zijn worstelen na zijn strijd. Spreker stelde in het licbt hoe laf bet is, de wereld te kiezen met zijn schijnschoon, bo veil God. Het bezoek was elken avond bevredigend en de J ongeliugsvereeniging mag met dankbaarbeid op baar pogingen terug zien. misstres Codiment, om haar gezelschap te houden, daar deze baar kamer wegens ongesteldheid niet mocht verlaten. Zoo verliep de dag zonder bijzondere gebeurtenissen in de vervelende een- tonigheid, waarover Capitola zich zoo dikwijls beklaagde. Toen het avond geworden was, nam bet meisje de taak over van de huishoudster, door in hare plaats alle deuren en vensters, zoowel gelijkvloers als boven te sluiten om een mogelijk binnendringen van ongenoode gasten te voorkomen. Toen dit was afgedaan, waarbij Pitapat haar had geholpen, keerde Capitola naar de oude huishoudster terug, die inmiddels alles tot een gezellig tbee-uurtje had gereed gezet. Het spreekt van zelf, dat onder drie vrouwen, welke zoo gebeel alleen in dit oud kasteel bij elkaar zaten, het gesprek over niets anders loopen kon, dau over geestverschijningen, spoken en bloedige voorvallen uit vroegeren tijd. Mistress Codiment vooral bezat een onuit- puttelijken voorraad vau //gewaarborgde, echt gebeurde geschiedenissen", wier waarheid zij plechtig verzekerde met een gerust geweten te kunnen bezweren. //Zoo bestaat er in onze buurt," verhaalde zij o. a., //een huis, waarin bet spookt, het zooge- naamde //Spookhuis", dat aan den overste Gabriel Lenoir behoort. Het is een feit, dat sedert den geheimzinnigen moord, gepleegd op Eugene Lenoir, zelfs door lieden, die allesbehalve licht- geloovig zijn, zeer vreemde verschijningen zijn gezien en evenzoo zonderlinge klaagtonen ver- nomen werden. Een krijgsmakker van den overste, die op zijn reis door deze streek daar logeerde, werd midden in den nacht wakker Zondag speelde alhier de voetbalvereeniging z/D. O. S." van Hontenisse een wedstrijd tegen //Sparta" van Ter Neuzen. Bij de rust was de stand 1—0. Na her- vatting van het spel weet //Sparta" nog 4maal te doelpunten, zoodat zij wint met 50. Zaterdag werd albier door den bouwkun- dige L. de Bruijne, in het cafe van deD beer Van Wiemeersch, namens zijn principaal in 3 per- ceelen aanbesteed het bouwen van een woon- en winkelhuis aan de Nieuwstraat te Ter Neuzen. Hiervoor werd ingeschreven Voor bet le perceel (metselwerk) werd inge schreven door de heeren P. J. Rijnberg voor 1440, D. de Smidt voor 1349. H. van der Velden Hz. voor 1253, W. P. Nieuwelink voor 1195, J. Kolijn voor 930 en H. van der Velden Jz. voor 930. Bij loting gegund aan laatstgenoemde. Voor het 2e perceel (timmerwerk) werd in geschreven door de heeren J. A. Rijnberg voor 1688, I. P. Casteleijn voor f 1524, F. Romeijnsen voor 1419, P. L. Boogaard voor 1417 en F. C. Herrebout voor 1300. Ge gund aan laatstgenoemde. Yoor bet 3e perceel (scbilder- en glaswerk) werd ingeschreven door de heeren A. van Duijse voor 272, I. P. Casteleijn voor 260 en J. R. Platteeuw voor 200. Gegund aan laatst genoemde. - Te Utrecht behaalde het politie-diploma met aanteekening, P. de Poorter te Breskens. Men schrijft ons uit Goes De St. Magdalena kerk, bet fraaie kerkge- bouw der Ned. flerv. Gemeente albier, wordt gebeel gerestaureerd. Langen tijd werd gevreesd dat deze restauratie zich niet zou uitstrekken tot bet carrillon in den bij de kerk staanden toren. Dank zij echter de ijverige bemoeiingen van onzen burgemeester en de offervaardigheid van enkele gegoede burgers, is thans ook bet aau de gemeente toebehoorende klokkenspel ge restaureerd. De klokken, waaronder een die gebarsten was, zijn door de firma F. v. d. Kerkhof Zonen te Aarle-Rixtei vergoten en zoo noodig op toon gebracht. Hierdoor zal bet klokkenspel zuiverder de melodien doen booren en door bet vernieuwen van het hand- klavier is het thans, na een kwarteeuw van gedwongen rust, ook weer mogelijk het carrillon op feestdagen te doen bespelen. Een en ander zeer tot vreugde van de inwoners. en zag door zijn kamer een witte vrouwengedaante wandeleD, die naar zijn bed toekwam, de gordijnen er van wegtrok en vervolgens, toen de officier haar aansprak, als een nevelbeeld verdween. Nu moet men weten, dat er in bet//Spookhuis" geen dame is. z/Op een andere keer", vervolgde mistress Codiment, die zich in baar element gevoelde, als zij voor haar spookgeschiedenissen opmerk- zame toehoorders vond, //was onze slavenop- zichter Esy in de nabijheid van het //Spookhuis" op jacbtdaar bespeurde hij aan een venster der bovenverdieping eeu vrouwenhoofd, met bleeke, pijnlijke gelaatstrekken. Ook dit hoofd verdween, toen Esy oplettend toekeek. Weder een anderen maal zag onze heer zelf, wien even- eens de jacbt voorbij het //Spookhuis" leidde, voor het venster der bovenste verdieping een blauwachtige vlam op en neer zweven. De vlam verlichtte een witte gedaante, die door de kamer liep en ook op onzen majoor geheel den iudruk van een geestverschijning scbeen te hebben gemaaktwant hij keerde peinzend van de jacht terug en men zag hem langen tijd zijn hoofd schudden, als iemand, die een zaak, waar over hij nadenkt, niet begrijpen kan." z/Maar moet het nu juist een spook zijn ge weest vroeg Capitola. „Laat de verschijning van die vrouw niet veel gereeder zich langs natuurlijken weg verklaren zrNeen, lieve mis", verzekerde de huishoudster //want het is bewezen, dat sedert den moord op Eugene Lenoir en het verdwijnen zijner jonge, schoone weduwe, geen vrouwelijk wezen ooit den drempel van het huis heeft overschreden." 8,35 8,43 8,46 8,50 8,59 8,44 8,58 9,30' 9,42 7.56 8,08 8,40 8.57 ERAST. Woensdag- en VrijdagavOBil, nitgezurderd op Feeaidugea. bij de rirmu I*. J, VAX bE lAftUE te *er Semen. De Bargemeester der gemeente TER NEUZEN maakt bekend, dat eene Openbare Vergadering van den Gemeenteraad is belegd tegen Uanderdag den 89 September 1919, des voormiddags te 10 nre. Ter Neuzen, den 26 September 1910. De Burgemeeater voornoemd, J. A. P. GEILL.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1910 | | pagina 1