f T A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad sch-Vlaanderen. Bekendmaking. No. 5507. Donderdag 15 Seplember 1910. 50e Jaargarag. Een partij afbraak, als: Gemengde berichten. BBBSTE BL-AJD, F E UIL L E T 0 U. ABONNEMEN drie maanden binnen Ter Neuzen 1, T Per Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. bet overige Buitenland 1,65. Men abonneert laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon No. 2 5. Franco per postYoor Voor Amerika f l,321/g en voor zich bij alle Boekbande- ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slecbts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. De Burgemeester der gemeente HOEK zal op Zaterdag 97 September 1990, des namiddags drie tire, publiek verkoopen Balken, Latten, Deurkozijnen, Dakpannen enz., liggende op de Markt en op het plein voor de openbare school. Hoek, 14 September 1910. De Burgemeester, A. WOLFERT. TER NEUZEN, 14 September 1910. Ter openbare civiele terechtzitting der Arrondissements-Rechtbank te Middelburg van beden is de heer C. le Nobel, notaris te Ter Neuzen, als zoodanig beSedigd. Nader meldt men ons dat mej. A. van Pienbroek alhier op de Huisvlijttentoonstelling te Scbeveningen is bekroond met eene verguld zilveren medaille. Bij Kon. besluit is benoemdtot leluitenant- kwartiermeester de heer P. C. J. Tissot van Patot, van bet lie regiment infanterie, geboren alhier, weike met 1 October wordt overgeplaatst naar het 3e reg. veldartillerie te Nijmegen. In de Zaterdag gebouden vergadering van het uitkeeringsfonds bij ziekte ,/Hulp in Nood" alhier bleek uit de rekening van den penning- meester dat in de afgeloopen drie maanden is ontvangen contributie der leden 510,89 en buitengewone inkomsten f 4,53, totaal 515,42. Uitgaven uitkeering aan zieken 324,— bodeloon 51,49 en buitengewone uitgaven 56,33V2, totaal 431,82yt. Het goed slot bedraagt alzoo 83,591/2, met het vorig goed slot ad 2441,42 !/2 bedroeg het kapitaal der vereeniging f 2525,02. De aan het fonds verbonden Steunkas ontving 49,91 en keerde aan zieke leden uit 19,50, batig slot f 30,41. Met het vorig goed slot ad 161,78, bedroeg het in de kas van dat fonds aanwezig bedrag f 192,19. 65) //Het zou hem, helaas, niet lang vergund zijn, als gelukkige echtgenoot aan de zijde van dit beminnelijk schepsel te leven Ik zeg, als gelukkige echtgenoot, want mistress Eugene Lenoir was de schoonste vrouw, die men kon ontmoeten en zij aanbad haren man als t ware, die haar, t moet gezegd, uit een zeer neteligen toestand had opgeheven en met alle rijkdommen der aarde omringd, aan wien zij derhalve een leven te danken had, zooals zeker nooit door haar gedroomd was. Doch arme vrouw Haar geluk was van korten duur. Zij had nauwelijks den tijd gehad, om zich aan de schitterende positie te gewennen, toen Eugene op zekeren dag niet te huis kwam. Den volgenden dag bracht men zijn lijk, dat men in het°woud, hetwelk het„Spookhuis" omgeeft, gevonden had. De moordenaar van den ongelukkio'e is nooit ontdekt geworden. Gabriel Lenoir kwam m allerijl uit het garnizoendoch mistress Eugene Lenoir bleet na den dood van haren echtgenoot voor de wereld onzichtbaar. Weldra verspreidde zich het gerucht, dat zij krank- zinnig was geworden, waarover niemand zich verwonderde. Daar Eugene zonder kinderen na te laten gestorven was, trad Gabriel, wegens testamentaire bepaling zijns vaders, onmiddellijk m het bezit van het geheele vermogen." Na gehouden examen is toegelaten tot de 2e klasse van de R. H. B. S. te Bergen op Zoom D. Haak Dz. van Sluiskil. Tot buitengewoon hoogleeraar in de electriciteit aan de polytechnische school te Mons (Bergen) is benoemd de heer J. van Viiet, geboren te Axel. Ds. A. Scheele, predikant bij Geref. kerk te Veere, heeft voor het beroep naar Willem- stad bedankt. Het Bestuur der Yisseherijen op de Schelde en Zeeuwsche stroomen heeft de openstelling der mosselzaadbanken in de Wester-en Ooster Schelde en de Grevelingen bepaald op Dinsdag 4 October a.s., te beginnen met zonsopgang. Axel, 12 Sept 1910. Heden vierde de WelEerwaarde Heer J. B. T. Hugenholtz Her- vomd predikant alhier, onder zeer vele blijken van belangstelling zijn 25jarig ambtsjubile. De herdenking vond in de pastorie plaats. Pogingen aangewend om dien dag openbaar in het kerkgebouw te vieren en daar den predikant door alle lidmaten te doen huldigen waren misluktevenwel lieten zij die daartoe het initiatief hadden genomen zich daardoor niet ontmoedigen doch hadden alles in het werk gesteld om het doel, hun predikant op waardige wijze hunne wenschen aan te bieden, te bereiken. Men had daartoe een versierde tent gebouwd tegen den voorgevel van de pastorie. Vele personen en verschillende corporaties kwamen hunne gelukwenschen aanbieden. Des voormiddags kwamen de Wethouders de heeren Lamaitre en A. Kruijsse met den secretaris Van Vessem hem gelukwenschen. (De Burge meester kon wegens uitstedigheid daarbij niet tegenwoordig zijn.) Des namiddags kwam het bestuur van de Bijzondere school, dat bij monde van den oud- Voorzitter, den heer P. Dregmans hem hartelijk feliciteerde. Ook waren tegenwoordig de ringpredikanten die hem bij monde van den praetor Ds. Tim- merman als bewijs van waardeering een terra- cottabeeld op zuil (voorstellende de wetenschap) ten geschenke gaven. Des avonds kwamen in de pastorie de Kerke- raad, de Kerkvoogden en Notabelen met hunne vrouwen, die hun predikaDt bij monde van den heer C. Dijkwel een omlijste gravure aanboden. De zangvereeniging //Orelio" en een kinder- Ik herinner mij, dat men mij zoo iets der- gelijks verteld heeft", merkte mr. Codiment op. Waarschijnlijk, want deze gebeurtenissen waren in elks mond. Doch wat men u niet vertelde, wat buiten den schuldige alleen ik weet, is dat mistress Lenoir drie maanden nadat haar echtgenoot verruoord werd, een kind ter wereld bracht, en dat dit kind met zijn min, de eenige getuige der geboorte, geschaakt werd." z/Groote God, is het mogeiijk riep de ka- pitein door deze mededeeling ten zeerste ontsteld. //Wat ik u zeg is waar, gelijk het evangelie", vervolgde majoor Warfield. „Ik heb genoeg bewijzen, om ieder rechtschapen mensch, om de geheele wereld te overtuigen uitgezonderd het gerecht. Oordeel zelf. U heeft ongetwijfeld de stervende vrouw niet vergeten, aan wier ziekbed ik geroepen werd in dien stormachtigen nacht, te midden van een sneeuwjac'nt, alvorens ik op reis ging, en wier ellende ik u bij mijne terugkomst vertelde, zonder namen te noemen." z/Neen, zeker niet." //Die vrouw was de geschaakte min. Men heeft haar met het kind aan een slavenbandelaar verkocht en op een schip gebracht, welker be- stemming zij zelve niet kende. Het schip ver ging en de geheele bemanniug vond een graf in de golven van den oceaan, doch zij en het kind werden op wonderbare wijze gered. Sedert woonde zij veertien jaar in New-York, totdat zij eindelijk besloot de gevaren welke haar hier bedreigden, te trotseeren en naar het tooueel van de misdaad te reizen, om mij van het be- staan van dat kind in kennis te stellen. Granny Crewell heeft haar getuigenis met den eed be- boor betraden de estrade. Na eene toespraak van Ds. L. M. de Boer van Hulst, werd den jubilaris een gedicht toegezongen, door voor- noemde zangvereeniging, daartoe gedicht door Ds. L. M. de Boer en getoonzet door dhr. C. W. Bouwmans, directeur van //Orelio". Afwis- selend volgden daarna toespraken en liederen door //Orelio" en het kinderkoor, die goed werden uitgevoerd. Ofschoon een malsche regenbui het zeildoek doorweekte en buiten- staande nieu wsgierigen wel een beetje brutaal optraden, liep alles in de beste orde af. Ds. Hugenholtz toonde zich zeer gevoelig voor de hulde hem toegebracht en in een wel- sprekende rede dankte hij alien, die daartoe hadden meegewerkt. Een milde tractatie liet zich den kleinen zoowel als den grooten zangers goed smaken. Den geheelen dag door ontving de predi kant van verschillende zijden talrijke geluk wenschen. Sas van Gent. Bij de Dinsdag alhier ge houden prijs-veemarkt werden uitgeloofd de volgende premien Voor den meesten aanvoer van vee le prijs 8, H. de Keghel te Ertvelde, met 55 stuks, 2e pr. f 6, Aug. de Meij te Wachtebeke, met 41 stuks, 3e pr. 4, Aug. Geirnaert te Water- vliet, met 26 stuks. Voor het meest gekochte vee le pr. 8, G. Pieters te Antwerpen met 45 stuks, 2e pr. f 6, Arth. van Damme te Gent, met 34 stuks, *3e pr. f 4, D. Martens te Gent, met 22 stuks. Voor den vetsten en schoonsten os le pr. 6, I. v. d. Voorde te Kaprijcke, 2e pr. f 3, L. De Sij te Oost-Eecloo. Voor de vetste en schoonste koe lepr. 6, 1. Wittevrongel te Ertvelde, 2e pr. f 3, H. de Keghel te Ertvelde. Voor de vetste en schoonste vaars le pr. f 6, Aug. Geirnaert te Watervliet, 2e pr. 3, R. Blankert te Axel. Voor den vetsten en schoonsten stierlepr. 6, Th. De Sij te Assenede, 2e pr. f 3, L. De Sij te Oost-Eecloo. Voor het grootste aantal schapen (minstens 6 stuks)le pr. 4, L. van Damme te Gent. Voor het grootste aantal biggen (minstens 6 stuks)le pr. j 4, O. v. d. Bossche te Selzaete. Aangevoerd werden 44 kalfkoeien, 77 melk- vaarzen, 55 ossen, 3 stieren, 14 schapen en 29 biggen, totaal 222 stuks. krachtigd en bovendien voegde zij bij hare mededeeling bijzonderheden, die over Capitola's identiteit geen twijfel toelaten." Majoor Warfield verhaalde nu zijn vriend, waarom hij na Granny CrewelTsdoodonmiddellijk naar New-York was gereisd en op welke manier hij Capitola gevonden had hij zou elk oogen- blik bereid worden gevonden om zijn hoofd voor de echtheid van het kind tot pand te geven. z/Ja", riep hij op den toon van volledige overtuiging, dit kind, wiens geboorte op mis- dadige wijze geheim werd gehouden, dat men verkocht en als het ware ter dood veroordeeld had, hetwelk ik vond prijsgegeven en aan zich- zelf overlaten onder de heffe des volks van New- York dit kind is zeker en wis de dochter van Eugene Lenoir, de eenig rechtmatige erfgenaam van een vermogen, dat ik minstens op een rail- lioen dollars schat eu dat zich heden in het onrechtmatig bezit van dezen ellendeling Gabriel Lenoir bevindt." //U heeft ongetwijfeld ,reeds eenige maat- regelen in het belang van uw pleegdochter ge- troifen vroeg de onderwijzer. z/Toen ik Capitola aantrok", hernam de oude heer, //volgde ik niet slechts den aandrang mij aan een schurk te wreken, die mij zelf bij eene andere gelegenheid een doodelijke beleedi- giug had aangedaan, inaar ik deed het ook uit een gevoel van sympathie voor deze arme kleine, die reeds van het eerste oogenblik af mijn hart gewonnen had. U kunt dus gelooven, sir, dat ik geen oogenblik verzuimde om den slag voor te bereiden, die mijn doodsvijand in het verderf storten en tegelijkertijd mijn kleine St. Jansteen. De voerman A. v. D. reed Maandagavond in zeer kennelijken staat van dronkenschap met een kar, geladen met planken, door het dorp. De man, weike boven op de kar zat, had het ongeluk naar beneden te tuimelen waarbij hij met het hoofd op de straat- steenen terecht kwam, en hierdoor 3 zware hoofdwonden bekwam. Gelukkig bleef het paard direct staan anders zouden de wielen nog over het gelaat van den man zijn gereden. Hevig bloedende werd de man naar zijne woning ver- voerd, alwaar een dokter de wonden heeft dicht- genaaid. De lijder klaagt over pijnen in den hals en in het hoofd. Vlissingen. Door de justitie is beslag ge- legd op het Deensche stoomschip /Minerva", een zusterschip van het stoomschip //Astart.e", dat op 4 September in aanvaring is geweest met den Nederlandschen loodskotter no. 7, welke daardoor ernstige averij opliep. De //Minerva" is op de haven alhier gebracht. RECHTSZA&EN. Door P. T., 28 jaar, landbouwer, geb. en wonende te Zuiddorpe, is hooger beroep aan- geteekend tegen het 31 Aug. jl. tegen hem gewezen vonnis, waarbij hij wegens het door schuld veroorzaken van lichamelijk letsel va* een ander, waaruit tijdelijke ziekte is ontstaan, veroordeeld werd tot 7 dagen hechtenis. De schepeling van het stoomschip Ajax, die als lijdende aan pokken naar de barak aan de Maashaven te Rotterdam was overgebracht, is daar aan die ziekte overleden. De derde zoon uit een gezin te Zoelen trok bij de loting te Tiel voor de nationale militie, even als zijn twee oudere broers in 1907 en 1909, nommer een. Een lOjarige zoon van R. ten Kate, gasfitter te Zoeterwoude kwam Zondag thuis klagende over pijn in 't hoofd het bleek, dat hij met jongens van zijn leeftijd gevochten had en daarna ook onpasselijk was geworden. Of het ten gevolge van een val of een klap is, weet men nog niet, doch hij overleden. Maandagmorgen is beschermelinge in hare rechten berstellen zou. Zoodra ik in Warfieldhouse teruggekeerd was, zond ik een boodschap naar Beefe, mijn advo- caat, en legde hem de zaak bloot." //En hij z/Gaf mij tot mijoe groote verbazing de ver- zekering, dat bij alle duidelijkheid, deze aange- legenheid nochtans, uit rechtskundig oogpunt beschouwd, geen punten genoeg aanbood om gerechtelijk te kunnen worden vervolgd, daar het getuigenis der rain geen rechtsgeldigheid bezat, omdat Granny Crewell eene mulatin was." z/Dat moest gij toch weten." z/Zeker; maar ik dacht, dat het deta&keens advocaats was, om dergelijke moeilijrheden uit den weg te ruimen en ik moet eerlijk bekennen dat ik met al mijn hart het gerecht, de wsttsn en de advocaten verwensch. Zonder zich t an mijn woede te storen, ried Beefe my dooubedaard, aan, de heele zaak geheim te honden en in stilte de noodige wettige bewijzen bij een te brengen, die zich zouden opdcsn, terv^l tij inmiddels middelen zou beramen, hoe zeiege- bruiken om Lenoir te vervolgen." z/lk geloof, majoor Warfio.fv dzt z.j:a raad even verstandig als onbaafcuchlig was, de heer Codiment a^.'.;. or. '.li/. moeder van het jonge neiqjs heiweet u niet sir, wat er uit haar gew. 'eo is ,/Neen, helaas niet!" verzelmrds 77' Teld. ,/Terstond nadat zijn broeder was begra/en verspreidde Gabriel Lenoir het gerucht, dat mistress Eugene het verstand verbren had. Een paar maanden daarna bracht hij haar naar het Noorden, van waar hij alleen terugkeerde, re-'cte oj de WaandHg., Wwensdag- en yrijdagavimd, aHgezonrterd op JFeestdagen. bij de Firma I". J. VAN IDK SANBE te Ter Nenzen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1910 | | pagina 1