A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 5503. Dinsdag 6 September 1910. 50- Jaargang. FEUILLETON. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postYoor Nederland f 1,10. Yoor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,321/s en voor het overige Buitenland f 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon No. 25. ADVERTEN TIEN: Yan 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elken regel meer 0,10. Bp directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prjjs slecbts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruixnte berekend. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave.. EEKSTB -RT.AD TER NEUZEN, 5 September 1910. Guur weder en regenvlagen deden gisteren groote vrees koesteren voor het concert dat door het harmoniegezelschap „St. George" van Eecloo, directeur de heer Edmond Yerstraete, in den tuin van „De Buiten-Societeit" alhier zou gegeven worden. In den namiddag blee: de regen achterwege, rnaar het weer guur, wat van zeer grooten invloed was voor de opkomst in den tuin. Het was jammer voor de coneert- gevende maatschappij, die hier vooral sedert haar eerste bezoek in dit jaar een goeden naam had verworven. Verschillende nummers van het programma oogstten een welverdiend succes. Na afloop werd nog een balchampetre ge organiseerd waarvan de tijd zeer beperkt was, maar waarvoor veel animo bestoDd. Heden werd alhier door den bouwkundige J. Scheele, in het hotel //De Arend" namens den heer V. Galle, aanbesteed het verbouwen van genoemd hotel. Voor het metselwerk werd ingeschreven door de heeren D. de Smidt voor f 1397, Gebr. Wisse voor f 1086, Joris Kolijn voor 1044 en W. P. Nieuwelink voor f 945. Voor het timmerwerk door de heeren: H. Kaijser voor 2129, F. 0. Herrebout voor 2100, F. Romeijnsen voor 1974 en P. L. Boogaard voor 1970. Voor het schilderwerk door de heeren A. Geil- liet en O. F. C. de Pauw toor 327 en A. van Duijse voor 239,50. -- By Kon. besluit zijn benoemd in den militieraad in Zeeland tot voorzitter J. H. C. Beijse, lid der Prov. Staten, tot zijn plaats- vervanger Mr. P. Dieleman, lid der Prov. Staten, tot lid Jhr. P. J. Boogaert, lid van den gemeenteraad van Middelburg, tot zijn plaats- vervauger Mr. F. J. Sprenger, lid van den ge meenteraad van Middelburg. De heer A. Yissenberg, pastoor te Hoofd- plaat, is als zoodanig benoemd te Klein-Dongen in Noord-Brabant, en vervangen door den heer A. van Gastel, rector te Hoeven. Het paartje te Biervliet, dat Zondag heime- hjk naar Brussel is getogen, is weer terecht. Donderdag kwam het 17jarige meisje thuis de vrijer is des nachts te voren gearriveerd. //Waarachtig, op mijn woord van eer riep hij onwillekeurig lachend, //zulk een aantrekkings- kracht heb ik nog nooit beleefd. Nu, mij wel, bljjf mijnentwege maar aan mij hangen, schoone miss zulk een zoete last zal mij niet te zwaar worden, om er mee tot aan 'teindje van de wereld te loopen." En Mac Donald sprong nu inderdaad met groote sprongen uit het huis en rende door den tuin, vanwaar uit men in 't vrije veld kwam. Capitola liet nog altijd niet los en schreeuwde,/flier heen I bier heenMac Donald is mijn gevangene Ik laat hem niet los, al zou het mijn dood zijn! Hier heen!" //Wilt gij u dan met alle geweld door mij laten schaken, lief kind antwoordde de ban- •lf u°kder het tooPen- //Voor den drommel, hebtni6tS °P teg8n' alS U 6r Pleizier in En lachend vervolgde hij zijnen weg, zonder floor zyn trouwens niet zeer zwaar aanhangsel, dat hij 0p zijn rug had, in zijn vlucht te worden gehinderd. Hij had de binnenplaats al achter zich en evou zich met Capitola in de laan welke naar het kasteel voerde, en aan beide zijden floor een heg den weg naar de velden seheidde, oen 9 achter zich een groot geschreeuw In de maand Augustus zijn van Philippine 19820 balen inosselen a 90 K.G. verzonden. Yanaf JanuariJuni zijn er 4860 balen minder gelost dan het vorige jaar in hetzelfde tijdperk. De laatste drie maanden, doordien ook de vis- scbers van de Boekhoutsche haven hunne mossels aan de kade losten, werden er ruim 9000 balen meer verhandeld dan het vorige jaar in dat tijdperk, zoodat men daaruit kan besluiten dat de handel toeneemt. Niettegenstaande die groote verzending wordt het den mosselhandelaar door de groote con- currentie onder eikander steeds moeilijker zich staande te houden. Als tengevolge daarvan de mossels moeten worden afgeleverd tegen fr. 3,50fr. 4, dan blijven er voor hem geene verdiensten over. Onder Breskens ontstond Vrijdagavond, omstreeks half tien, in de schuur van den landbouwer J. Lako nabij Nummer Een door onbekende oorzaak brand welke zoo snel toe- nam dat er aan redden niet te denken viel. De schuur brandde geheel atdrie werkpaarden de oogst en een gedeelte der landbouwgereed- schappen werden mede een prooi der vlammen. Het woonhuis bleef gespaard doch het huisraad leed veel waterschade. De bewoners waren alien te bed doch werden door het geknetter der vlammen en de hitte wakker. De eigenaar heeft nog een staldeur kunnen opendoen doch er was geen leven in de paarden meer te bespeuren, terwijl kort daarop het dak in stortte. De brandweer van Breskens was spoedig ter plaatse, doch kon alleen het huis nat houden daar er aan de schuur niet meer te redden viel. Te twaalf uur was het grootste gevaar ge- weken. Een gedeelte van de brandweer bleef toen nog om het huis nu en dan nat te houden. Naar men zegt is alles verzekerd. Een van de twee torpedojagers in aan- bouw^ bij de Kon. Mij De Sehelde, voor rekening van het Departement van Marine, zal 17 dezer te water worden gelaten. Op de reede te Ylissingen is de Neder- landsche afhaalkotter no. 7 aangevaren door het Duitsche s. s. Astarte. De kotter bekwam zware averij en was verplicht noodsignalen te geven. De Belgische molorsloep is daarop uitgevaren en heeft de kotter op de haven ge- bracht. vernam. Het kwam van de negers, die van hunnen plotselingen schrik bekomen, met hooi- vorken, spaden en pieken gewapend, den vluchte- ling nazetten. Yan alle kanten hoorde men nu schreeuwen //Mac Donald Mac Donald BandietRoover Houdt hem 1" //Ik heb hem! ik hou hem vast!" schreeuw de Capitola van haren kant. //Help! Gauw, gauw Help Ofschoon Mac Donald zijn toestand nog steeds uiterst belachelijk vond en van de grappigste zjjde opvatte welke er inderdaad bestond, hield hij het nochtans geraden zijn loop te versnellen, om de uitgang der laan te bereiken, waar de twee hagen ophieldeu en hem dus niet hinderden dwars over de velden te loopen en zich in het naburig bosch in veiligheid te brengen. Misschien was hij nog een vijftig passen van dit punt verwijderd en dus er dicbt aan toe om zijn vervolgers te ontsnappen, toen plotseling de majoor den hoek omkwam en regelrecht °hem tegemoet liep. Zonder zich nauwkeurig rekenschap te kunnen geven van het geschreeuw der negers, die hij, zoo snel zij konden, een man zag achterna reunen welke, hoe zonderling, Capitola op zijn rug droeg, raadde de oude heer toch half en half wat er aan t handje was. Van haren kant voelde Capitola den reeds zinkeuden moed bij den aanblik van haren dapperen oom herleven want nu twijfelde zij niet meer of de roover was een verloren man. //Help, oom riep zij den majoor toe. //Help Het is Mac Donald, wien ik hier te pakken Op de Noordzee ter hoogte van den West- binder is in ontredderden toestand aangetroffen het Engelsche zeiljacht Thalassa. De groote mast van het jacht was gebroken en het zeil over- boord geslagen. De Belgische sleepboot Thames bracht het jacht op de haven te Ylissingen. Over de droeve ssaak van het doodsteken van den boerenarbeider te Middelburg in den nacht van 31 Augustus kunnen nog weinig ver- dere bijzonderheden worden medegedeeld. De resultaten van het onderzoek door de daartoe aangewezen officieren-commissie, moeten volgens de wet stipt geheim blijven, totdat de zaak komt voor den krijgsraad (in Den Haag) die haar in openbare zitting zal behandelen. Zondagmiddag werd te Vlissingen eene openbare propaganda-vergadering gehouden, die belegd was door de afdeelingen Walcheren, Zuid- en Noord-Beveland, Ter Neuzen, Hulst en Zeeland 4de district, van den Ned. Bond van post- en telegraafbeambten //De Post", waar als spreker optrad de heer K. W. Geul, brieven- gaarder te Pijuacker en voorzitter van den ring 's Gravenhage van genoemden bond. Tot het bijwonen van deze vergadering waren de leden der 2de Kamer van Zeeland uitgenoodigd, doch geen van hen was aanwezig. Alleen de heer Vorsterman van Oyen had bericht van verhindering gezonden. De heer Geul zette op duidelijke wijze uiteen, waarom volgens zijn meening de lagere post- ambtenaren hooger loon dienen te vragen. Aan het eind der vergadering, die bezocht was door ongeveer 100 postambtenaren en enkele belangstellenden, onder wie meerdere vrouwen, werd de volgende motie met algemeene stemmen aangenomen De leden der afdeelingen Walcheren, Zuid- en Noord-Beveland, Ter Neuzen, Hulst en Zeeland 4de district van den Ned. bond van Post- en Telegraafbeambten //De Post" bijeen in openbare vergadering d.d. 4 Sept. 1910 te Vlissingen met belangstellenden gehoord de rede van den spreker over den toestand van het personeel in de lagere raugen bij het dienstvak der posterijen en telegraphie, voor wat betreft de loonen ofschoon dankbaar voor de ontvangen salaris- verbetering in 1905 gevoelende echter den druk der tijdsomstandig- heden door het bij voortduring stijgen in prijs na 1905 der dagelijks terugkeerende levensbe- heb Ik laat hem niet los, maar help mij De majoor stieteen zijner gewoneuitdrukkingen uit en stelde zich, zoover zijn leeftijd en cor- pulentie hem dit mogelijk maakten, met uitge- strekte armen en wijdbeens in den loop op, om den bandiet den pas af te snijden. Deze zag in, dat er niet langer te gekscheren viel. Achter hem de negers, voor hem de majoor en op zijn rug Capitola, wier gewicht hij toch langzamer- haud begon te gevoelen, dit was inderdaad een toestand, waarin het niet aan gevaar ontbrak. Maar juist op dat oogenblik gaf zijn tegenwoor- digheid van geest hem een middel in, om zich te redden, een zoo eenvoudig middel, dat hij er zich over moest verwonderen, niet terstond er op te zijn gekomen. Hij knoopte zijn buis los en ontdeed er zich van met de daaraan hangende Capitola, al voren s deze er op verdacht was. Buis en Capitola vielen alle twee achter hem op den grond, hij rende nu met het hoofd vooruit, als een wilde stier tegen den majoor aan, zoodat deze den geweldigen stoot dien hij gelijk een storm ram tegen zijn borst kreeg niet kon wederstaan hij rolde aehterover in een tamelijk diepen greppel, met regenwater tot boventoe gevuld. Eenige oogenblikken later en veel sneller dan Capitola en de majoor opstonden, bevond Mac Donald zich in veiligheid, daar hij thans het bosch had bereikt, hetwelk slechts op een paar honderd passen afstand lag, in welks doolhofachtige zich kruisende paden, kronkelwegen en dicht struik- gewas er niet aan te denken viel hem te vangen. Er heerschte terzelfder tijd rondom den ouden hoeften en van grondstotfen voor kleeding, dekking enz., waardoor het thans genoten salaris onvoldoende is gebleken om in het levensonder- houd te voorzien dringt bij de regeering op aan, ten spoedigste de traktementen der lagere ambtenaren bij de posterijen en telegraphie te verhoogen en indien zulks niet binnen korten tijd mogelijk zij het genoemde personeel eene toelage te ver- strekken boven de jaarwedde waardoor het de duurte der tijden het hoofd kan bieden besluit deze motie ter kennis te brengen van de lste en 2de Kamer der Staten-Generaal, Z.Ex. den Minister van Waterstaat en de heer Directeur-Generaal der posterijen en telegraphie. Het bestuur van de afdeeling Zeeland van den bond van Gemeenteambtenaren heeft gemeend te moeten zorg dragen, dat de afgevaar- digden en leden, die de Algemeene Vergadering te Middelburg bezoeken, het aangename met het nuttige kunnen verbinden. Op Woensdag 14 September des avonds te 8 uur zal de officieele ontvangst door Burg, en Weth. van Middelburg ten raadhuize plaats hebben en daarna in den Buitentuin een concert van een strijkorkest. Donderdag 's morgens te half tien heeft de jaarvergadering plaats, die gehouden zal worden in de societeit St. Joris. Na afloop der verga dering heeft in dezelfde societeit een diner plaats waaraan o. m. genoodigd zijn de Commissaris der Koningin, leden van Ged. Staten en Burg, en Weth. van Middelburg. Dienzelfden avond wordt wederom een concert in den Buitentuin gegeven, ditmaal door het Middelburgsch muziekkorps. Vrijdags wordt per extratram een bezoek gebracht aan Domburg, waardoor de deelnemers een mooi gedeelte van Zeeland's tuin zullen doortrammen en de typische bevolking in haar dagelijksche bezigheden zullen kunnen waar- nemen. Te Domburg wordt geluncht en eene wandeling door de bosschen gemaakt. Per tram wordt dan naar Vlissingen gereden, waar des avonds een diner en een concert in het Strand- Hotel zal plaats hebben. Voor hen, die Zaterdags nog op Walcheren willen vertoeven, zal alsdan gelegenheid zijn de bezienswaardigheden van Middelburg te be- kijken, onder leiding van de leden der regelings- commissie. Axel, 5 Sept. Tengevolge zijner benoeming als geneesheer aan het Ziekenfonds //de Vol- heer en zijne nicht een schromelijke verwarring, want de negers waren nu aangekomen en putten zich uit in klachten, verwenschingen van den vermetelen bandiet en in wederzijdsche verwijten over het bij deze gelegenheid van hunnen kant bewezen gebrek aan moed, zoodat men in dit chaotisch door elkaar schreeuwen van stemmen haast zijn eigen woorden niet kon verstaan. Hier Capitola, die buiten zichzelve over het vergeefsche van hare moedige handelwijze den negers toeriep //Eilendelingen als jelui het zout wat je eet beter waard was, dan had jelui hem moeten pakken, terwijl ik hem in zijn kraag bad"; ginds de oude drittkop die in den greppel lag te spartelen en onder een ongehoorden stroom van scheld- en schimpwoorden zich alle moeite gaf om er zich uit te werken. Rondom de negers, die de handen boven hunne hoofden samensloegen en door huilen, kermen en larnen- teeren de verontwaardiging en ontsteltenis, hun nen heer en meester aangedaan, trachtten uit te drukken, eindelijk Wool, de arme Wool, die langs den greppel als een bezetene op en neer holde en van alien wel het meest het hoofd verloren had. zoodat hij zijn patroon in 'tdreigend gevaar liet om in bet modderslootje ellendig te stikken, dat alles gaf een tooneel te aan- schouwen, dat zich beter laat denken dan be- scbrijven. z/Brrr.Poeah Brrr hoestte en proestte de majoor in zijn onvrijwillig bad. z/Brrr! Help mij er toch uit, lammelingof ik sla je brrr alle knokken poeah stuk Hoor je wel, schaapskop!Brrr brrr poeah TER SECZESSCHE ('III RUT, ni< to8««l ver»chijn< Vgaanrtag-, Wuensdag. en Vrijdagnvond, nif«ezondprd op ree8tda«en. Iiij de Firms P. S. MATH l»K IAIDE te fe» Sfeuzen. KSgsTTi-ziGHaasHBZns

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1910 | | pagina 1