y A I g e m e e n s- en Advertentiebla e e u w s c h - No. 5494. Dinsdag IB Augustus 1910. 50p -laargang. Buitenland. Binneniand. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen i 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40- Voor Amerika 1,321/s en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zicb bp alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders Tele f o o n N o. 2 5. ADVERTEN TIEN: tt 1 frif a rptrels f 0.40. Voor elken regel meer J 6,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wor l e prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruunte berekend. jizending van advertentien voor 3 aren op den dag der uitgave Canalejas, de Spaansche premier, is een warm vriend van de kranten. Hp heeft ook geen reden om zijn meening geheim te houden en waar hi] kau verkondigt hi) zijn doen en laten. Nu heeft hp weer eens 'n man van de //Temps te woord gestaan. Canalejas verzekerde hem dat hij beleidvol en krachtig het overwicht van het burgerlijk gezag zal vestigen. Betreffende het conflikt met het "V aticaan deelde Canalejas mee, dat hij al zijn best zal doen om tot een verzoening te geraken, maar hij zal de wet op de beperking der congregaties handhaven. Canalejas kwam op tegen de beweging, dat de politiek van Spanje onder vreemde invloeden staat. De Koning heeft vooral in het tegen- wQordige geval aan een diepe persoonlijke over- tuiging gehoorzaamd. Canalejas zei nog, dat hi] wenschte zijn program te verwezenlijken, zonder voor bedrei- gingen te zwichten. Ook tegenover andere krantenmenschen sprak de Minister in dien geest. De congregatiewet wordt onder geen voor- wendsel ingetrokken. Deze verldaring vestigt de overtuiging dat toegeven in het conflikt thans nog alleen komen kan van de zijde van het Vaticaan. De moeilijkheid zit nu hierin dat het Vati caan als voorwaarde voor de overeenkomst met Spanje juist stelde de opheffing der congre gatiewet. De nuntius te Madrid, mgr. Vico is uit de hoojdstad naar Zumarraga, een plaatsje aan zee, bp San Sebastian, vertrokken. Van de beweging in het noorden zei Canale jas dat te San Sebastian een 70,000 katholieken op de been zouden gebracht worden. De agita- toren beschikken over een fonds van 3 millioen. Met een legertje van 1800 man, waaronder de burgerwacht, had de regeering de betooging voorkomen. Nu hebben de agitatoren plan een juncta (geheime bond) te stichten. Daar er geestelijken aan 't hoofd dier beweging staan, heeft de regeering zoowel den bisschop van Vitoria alsmede het Vaticaan van dit feit in kennis gesteld. Bisschop en Vaticaan antwoord- den dat die zaak hun niets aanging. Het is dus biliijk, betoogde Canalejas, dat de handelin- gen der geestelijken direct beoordeeld worden door de burgerlijke overheid. Canalejas kondigde aan dat hp, in geval de priesters de orde mochten verstoren, de beweging zoo streng zal onderdrukken, dat Spanje het nooit vergeet. Met voldoening zei de Minister vernomen te hebben dat het Vaticaan verzoeningsgezind is. De geest van het leger, zoo zei hij verder, deed de regeering alle dreigementen kalm onder de oogen zien. De Baskische junta heeft een manifest ver- spreld, waarin onder beleedigingen aan 't adres der regeering, in vage termen aangespoord wordt 't verzet vol te houden. Een kabelbericht aan de //Fraukf'. Ztg." uit New-York meldde Vrijdag dat bet met Gaynor minder goed ging. De doktoren zijn 't er niet over eens of een verwijdering van den kogel raadzaam is. De een vindt den patient te zwak om de operatie te doorstaan, de ander vreest voor infectie, wanneer de kogel niet verwijderd wordt. De dochter van Gaynor wordt niet bij hem toegelaten omdat elke opwinding den gewonde verbonden is. De New-Yorksche politie is meer en meer overtuigd dat de aanslag op Gaynor het gevoig is van een komplot. Onlangs werd te Tiflis een geneesheer, Dr. Agamanoff, vermoord. Het blpkt nu dat hij gevallen is als siachtoffer der terroristen. De toedracht der feiten was aldus Onlangs arri- veerden twee vreemdelingen, een heer en dame te Tiflis. Eenige dagen later ontboden zij Dr. Agamanof, die hun, naar zij zeiden, door kennissen aanbevolen was wegens zijn groote bekwaamheden. De dokter kwam en was juist bezig zijn naam te zetteu onder een recept, toen hij van achteren met een uiterst scherp scheermes werd aangevallen. In een oogenblik was hem de hals afgesneden. De bedrijvers van den moord sloten de deur af en vluchtten. Voile 24 uren verliepen voor het lijk van den dokter werd ontdekt en in dien tijd hadden de moordenaars zich al uit de voeten gemaakt. Op tafel werd een stuk papier gevonden, waarop geschreven stond //Agamanoff ter dood ver- oordeeld wegens verraad door het centrale comite der Russische revolutionnaire partij." Een verder onderzoek heeft aan 't licht ge bracht dat Dr. Agamanoff in zijn studententijd te Moskou lid was van de revolutionnaire partij en dat hij, om zichzelf van verbanning naar Siberie te redden, de revolutionnaire zaak had verraden. Hij had een aantal leden der revo lutionnaire partij bij de politie aangegeven. Sommigen werden gehangen, ander kregen dwangarbeid. Agamanoff vestigde zich te Tiflis, in de hoop dat hij in die afgelegen plaats wel aan de aandacht der revolutionnairen zou ont- snappen. Maar die hoop is ijdel gebleken. Zijn gangen werden nagegaan en zijn doodvonnis werd uitgesproken door de wrekers van degenen die het siachtoffer waren geworden van Agarna- noff's verraad. relke rubriek de school behoort en op welke i%ogere bijdrage dientengevolge aanspraak kan worden gemaakt. De Minister heeft daarbp medegedeeld, dat de daarvoor noodige aanvulling van het Ron. besluit tot uitvoering van art. 48 der lager onderwijswet zal worden bevordeid. Het Hbl. van Antwerpen schrijft Men verwachtte te Brussel het bezoek van president Fallieres en van Koningin Wilhelmina en ter gelegenheid van dit hoogstvereerend feit zouden groote feestelijkheden worden ingericht. Nu verneemt men, dat de zoogenaamde z/internationale protocol" of hofetiket al die verwachtingen is komen in de war gooien. Inderdaad, de Belgische Yorsten hun eerste bezoek aan buitenlandsche hoven gebracht hebbend te Berlijn, zoo betaamt het zegt men, dat het de Duitsche Keizer zij die het eerste tegenbezoek te Brussel aan onze vorsten brengt. En daar Wilhelm II zpn aankomst te Brussel heeft aangemeld in de maand October, zal er o-een tijd meer overschieten om president Fallieres of Koningin Wilhelmina te ontvangen en rond te leiden op de Wereldtentoonstelling. Zoo deze protocol naar de letter moet worden gevolgd en president Faillieres zijn bezoek uit- stelt tot de aanstaande lent.e, moeten wij hier Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik niet verwachten voor den zomer van 1911. De heer H. Moolenbeek heeft een adres gericht tot den Minister van Financien, met verzoek een wijziging van art. 24 der Drank- wet te willen bevorderen, in dezen zin, dat een vergunning vocr den verkoop van sterken drank in 't klein behoort aan dengene wien ze ver- leend is (behoudens art. 8 der wet) en dat zoodanige vergunninghouder bevoegd zal zijn, die te kunnen overdragen naar verkiezing aan een ander (mede behoudens art. 8). Dit verzoek is gegrond op de wetenscbap van adressant, dat zoowel te 's Gravenhage als elders in den lande, de houder van een ver- gunningsrecht dat te zpnen name laat uitoefenen door dengeen die zijn bedrijf heeft overgenomen door koop en dat ook de inkoop der drinkwaren ten name van den houder van het vergunnings- recht, maar de risico van den in- en verkoop blijft ten laste van hem, die't. bedrijf uitoefent. Een dusdanige, in dit geval verkeerende, is reeds door den kantonrechter te 's Gravenhage ver- oordeeld wegens overtreding van art. 51 der Drank wet. De Minister van Binnenlandsehe Zaken heeft de aandacht van Gedeputeerde Staten der onderscheidene provincien er op gevestigd, dat volgens de wet van 14 Juli 1910 (Stbl. no. 202), de betrokken gemeenten aanspraak hebben op de hoogere bijdragen voor scholen voor het u. 1. o. en m. u. 1. o., in die wet bedoeld, te rekenen reeds van 1 Jan. 1910 af. Teneinde voor die gemeenten het voorschot der bijdragen nader te kunnen bepalen, heeft de Minister van Gedeputeerde Staten nadere gegevens verzocht, waaruit kan blijken, tot TER NEUZEN, 15 Augustus 1910. Begunstigd door zeer fraai zomerweer gaf het muziekgezelschap //De Vereemgde Werk- lieden" gisteravond in den tuin van den heer Joz. de Feijter een concert voor leden en dona- teurs, dat druk bezocht was. Het pogramma werd zeer ten genoege der hoorders uitgevoerd. Het bestuur der spoorwegmaatschappp van Gent-Ter Neuzen heeft den schepen Cambier van Gent laten weten dat men kosteloos de kinderen der gemeentescholen zal vervoeren, welke onder de geleide van hun onderwpzers, een schoolreis zullen doen naar eene ofandeie gemeente, gelegen aan het spoorwegnet der maatschappij. Zondagmiddag werd op een weide bij Middelburg eene provinciale betooging voor algemeen kiesrecht gehouden, belegd door het partijgewest Zeeland der S. D. A. P. Op deze meeting, die door een paar honderd roenschen werd bijgewoond, werd het woord cevoerd door de heeren W. H. Vliegen, lid der Tweede Kamer en G. F. Lindeyer, propagandist der S. D. A. P. te Vlissingen. Het voornemen bestond muziek te maken, maar dit was door den burgemeester van Koudekerke, onder welke gemeente de weide ligt, verboden. Na afloop der meeting werd een optocht met muziek door een gedeelte van Middelburg ge maakt, welke in het volksgebouw ,/De Yooruit ontbonden werd. Te Aardenburg ontstond Donderdag in de woning van P. M. brand door een petroleum- komfoor. De bewoners, man en vrouw, waren naar het veld maar buren, die den brand zagen, wisten het huis binnen te gaan en de vlammen te blusschen. Zaamslag, 15 Aug. Zaterdag 1.1. hield de vereeniging tot verhooging van s lands weer- baarheid haar gewone jaarlijksche pnjsschieting. De drie beschikbare prijzen vielen ten deel als volgtle prijs met 57 Vm-\en aan Meijer, 2® prijs met 54 punten aan P. de Pooter en de 3e prijs met 53 punten aan J. van Cadzand. Borssele, 12 Aug. Het zal ongeveer acht uur ill den avond geweest zijn. Nadat zijn lading basalt gelost was, begaven schipper Pikkaart van Papendrecht, zpn 20]ange knecht en de 24 jarige M. J. Wabeke van hier zich in de roeiboot om een anker op te halen. Hunne pogingenjdaartoe bleken vruchteloos, waar- om de schipper daar ter plaatse een boei uitwierp. Bij deze handeling sloeg de boot om en ae drie inzittenden raakten te water. Den schipper gelukte het een paar riemen te grijpen en be- dreven in de zwemkunst zijnde gelukte bet hem in de nabijheid van het schip van Klop te komen, vanwaar een boot werd uitgezet, waarin Pikkaart werd opgenomen. De twee i anderen vonden hun graf in de bchelde. een weinig meer doorzetten en het edtal zal daardoor een meer geheel vormen. Om half twaalf ving onder groote sympathieke belancfstelling de internationale voetbalwedstrpd aan tusschen de vereenigingen Excelsior van Gent en Hercules van Ter Neuzen. Hercules wint de opgooi en verkiest met wind mee te 1 Direct valt Excelsior krachtig aan doch steeds stuitten zij op de achterhoede onzer stad- genooten. TT Thans komt ook de voorhoede van Hercules in actie en geven de verdediging van Excelsior volop werk. Eindelijk uit een schermutseling voor het duel trapt, nadat de doelverdediger driemaal de bal bad weggewerkt, hijzelf de bal in eigen doel, waaraan hij weinig schuld had. Tien minuten voor de pauze zet de rechtsvoor van Excelsior prachtig voor en de middenvoor doet zijn plicht door de bal onhoudbaar in het doel te zetten. Rust treedt in met 2—0 voor Excelsior. In de rust worden de elftallen gefotografeerd door den heer A. C. Struijk. Na de rust valt Hercules aan en is over- wegend sterker, hoewel zij dit helaas niet in doelpunten kan bevestigen. Door het aanraken der bal met de hand door den achterspeler van Excelsior binnen het straf- schopgebied wordt Hercules een strafschop toe- Een speler van Hercules die anders zeiden mist trapt en schopt de bal juist in de handen van den doelverdediger die haar echter slechts kan redden door de bal aehter te werken doch de prachtkans voor Hercules is verkeken. Noc tweemaal wordt de bal tegen een dei doelpaleu geschoten doch telkens springt e bal in het voordeel van Excelsior weg. Dan uit een plotselinge ren weet Excelsior nocmaals te doelpunten en de stand is 3—0. De gasten hebben zoodoende de uitgelootde medaille eerlijk verdiend maar, het moet gezegd, de stand geeft niet de ware verhoudmg der sterkte van beide clubs. Des uamiddags is de medaille aan den aan- voerder vau Excelsior op de markt door den burgemeester, den heer Geill, onder bravo s uitgereikt. O E T B A L. De jeugdige vereeniging Sparta bad uitge- noodigd de nog jongere club T.H.O.R. van teas van Gent. Sparta speelt eerst met wind mee en weet successievelijk de stand op 5 0 te biengen. Na de rust doelpunt T.H.O.R., doch zi] moet het tegen de meer geoefende spelers van Sparta afleggen die nog 5 keer weten te doelpunten, zoodat bij het einde de stand is 10—1 in het voordeel van Sparta. Het bang zijn speelde T.H.O.R nog parten j)e moordaanslag op den Burgemeester van Tliolen. In het bevelschrift van de rechtbank te Zienkzee waarbij tegen den vroegeren gemeenteyeld- wachter van Tholen rechtsingang met last tot instructie en bevel tot gevangenhouding wordt verleend, wordt beklaagde ten laste gelegd, dat hij den 3 Augustus 1910 te Tholen na met het oogmerk den burgemeester dier gemeente M. G. van Stapele van het leven te beroven, hem althans zwaar te mishandelen en dat voor nemen vooraf te hebben kenbaar gemaakt en daartoe een scheermes, althans een zeer scherp snijdend mes mede te hebben genomen heeft gepoogd dien burgemeesier in diens woning te dooden hem althans zwaar heeft mishandeld door alstoen, kort tegenover den burgemeester staande dezen opzettelijk gewelddadig met dat mes in den hals een diepe hevig bloedende snijwonde, gaande van de eene zijde der kin tot achter het tegenovergestelde oor toe te brencen, tengevolge waarvan de burgemeestei ernstig is gekwetst geworden, gedurende ge- ruimen tijd het bed heeft moeten houden, het onbelemmerd gebruik aller zijner lichaamsdeeien heeft moeten derven en daarvan nog steeds is verstoken, zijnde de uitvoering van zijn voor nemen, tot het opzettelijk dooden van genoemden burgemeester Vau Stapele alleen met voltooid tengevolge van de van zijn wil onafhanaeliike omstandigheid dat de lichamelijke gesteldheid van dien burgemeester toeliet hem daai ;.er plaatse in den hals hevig en diep en toch met levensgevaarlijk te verwonden, hem alzoo eene door beklaagde zooals zij werd toegebracht met gewenschte en in hare gevolgen niet bedoelde wonde toe te brengen. 1 w u u p V gu v orVAJS OE SAXRK te Ter Senzen. Pit Mad veraclti|nt M»»nd»y., Wwensdag- en

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1910 | | pagina 1