A I g e m e e ieuws- en Advertentieblad eeuwsch-V No. 5493. Zaterda^r 13 Augustus 1910. ID Buiteoiand. Gemengde berichten. 50" 4aargang. n ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postYoor Nederland f 1,10. Yoor Belgie f 1,40. Voor Amerika f l,321/s en voor het overige Buitenland f 1,65. Men abonneert zicb bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADYEE.TEETIEN: Yan 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elken regel meer 0,10. Bg directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telefoon No. 2 5. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. Op den burgemeester van New-York, Gay- nor, is een moordaanslag gepleegd. Gaynor bevond zicb aan boord van de Duitsche mailboot //Keizer Wilhelm", en was op weg naar Europa. Hp stond blootboofds op het dek van het stoomschip zijn vrienden goeden dag te zeggen, toen er drie schoten vielen twee daarvan misten. Volgens de geruchten was hi] doodelijk ge- wond en zou reeds overleden zijn, maar'tblijkt dat hp nog leveud ter verpleging in het zieken- huis is opgenomen. De dader werd gegrepen. Het is zekere Gallagher. Gevraagd naar de reden van zijn misdaad, antwoordde hijdat Gaynor hem van zijn brood winning had beroofd. Gallagher die beambte was aan het stedelijk dok was wegens dronkenschap uit den gemeente- dienst ontslagen. Hij loerde sedert weken op Gaynor, sloop rondom het raadhuis en trachtte tevergeefs den burgemeester te spreken te krijgen. Gaynor kreeg 'n kogel in den linkerslaap. Zijn toestand is veel erger dan eerst werd aan- genomen. De directeur van de gemeente-reiniging, Ed wards, die naast Gaynor op het dek stond, is eveneens gewond. Een Lloyd beambte over- weldigde den aanvaller. De burgemeester van Grooter-New-York had zich wegens ingrijpende hervormingeu vele vijanden gemaakt. Hp wilde juist een vacantie- reis naar Europa ondernemen. Tusschen Boelgarije en Turkije heerscht weer spanning. Koning Ferdinand is Maandag on- verwacht van zijn reis in het buitenland, voor het plaatsen van een leening, te Sofia terug- gekeerd, hetgeen in verband wordt gebracht met de opwiuding in Boelgaarsche kringen over de actie der Turken in Macedonie. De Jong-Turken willen aan den rassenstrijd in Macedonie een eind maken door alle Boel- garen, Grieken en Serviers aldaar te ontwapenen. Tal van Macedoniers vluchten naar Boelgarije en daar wakkert het toenemend aantal vluchte- lingen den haat tegen de Turken aan. Koning Ferdinand komt nn overhaast terug om de ge- moederen te kalmeeren. Tegelijkertijd duiken weer berichten op van Boelgaarsche mobilisatie60,000 reservisten komen van 13 tot 19 Sept. onder de wapenen voor manoeuvres in Zuid-Boelgarije. De Turken moeten met ongekende wreedheid de ontwapening in Macedonie doorzetten. Bij huiszoekingen naar wapens worden de Boel gaarsche vrouwen en kinderen mishandeld. Die weigert de wapens in te leveren wordt over de grenzen gejaagd. Een staaltje van de houding der Boelgaren in Macedonie is 't volgende De aartsbisschop Y lada te Istib pleegde zelfmoord omdat in een onderhoud tusschen de overheid en aanzienlijke Boelgaren besloten was dan vrijwillig de wapens zouden ingeleverd worden, terwijl hij het Boel gaarsche geheim comite gezworen had de wapen- inlevering te zullen beletten. Maai t lrjkt onwaarschijnlyk dat Turkije met Boelgarije slag zal leveren omdat 'tal zijn kraehten tegen Griekenland noodig zal hebben. Opnieuw hebben de mogendheden de Porte steun in de Kreta-kwestie verzekerd. /i.j zullen niet toestaan, dat Kretenzers aan de Gneksche nationale vergadering deelnemen de mogendheden zullen krachtig optreden tegen het zenden van Kretenzer afgevaardigden naar Athene. De Kretenzers' moeten echter van plan zijn toch atgevaardigden te zenden. In Spanje blijft het kalm. De troepen te San Sebastian zullen daar nog eenigen tijd garnizoen houden. 55 personen, die Zaterdag werden gearresteerd zijn weer vrijgelaten, 77 anderen bleven acbter slot, maar zullen ook spoedig vrij komen. De clericale vereenigingen van Navarra, Bis- caye, Alava en Guipuzcoa hebben besloten, in heel Spanje vereenigingen te stichten //ter verdediging van het katholicisme." Het pauperisme in Engeland is dalende, d. w. z. dat de allerarmste klasse der bevolking vermindert in aantal, hetgeen een Londensch blad toeschrijft aan de goede uitwtyking der werkliedenpensioen en en aan het toenemend han- delsverkeer. In Engeland en Wales waren 25 Juni jl. 762,111 paupers, terwijl er 784,434 in Juni verleden jaar geteld werden, dus dit jaar 22,000 minder. De daling vvas' niet aan een seizoen gebonden, maar heeft zich van Februari af geregeld voort- gezet. Volgens een officieele statistiek van het Mi- nisterie van arbeid is de verhouding vaji het pauperisme tot de bevolking in Juni 1909 22,2 per 1000 en einde Juni 1910 21,3 per 1000. Ook in Londen nam het aantal bedeelden af: op 25 Juni bedroeg dit 116,016 personen of 24 per 1000 van de bevolking. TER NEUZEN, 12 Augustus 1910. In de week van 3 tot en met 9 Aug. zijn in Zeeland voorgekomen de volgende gevallen van besmettelyke ziektentyphus en febris typhoidea 1 te Westkapelle, roodvonk 3 te St. Maartensdijk en diphtheritis 1 te Goes. Zaamslug, 11 Aug. Toen 4 metselaars zich op de stelling bevonden, staande by de in aan- bouw zijnde Gereformeerde kerk, brak, zeer waarschijnlijk door overlading, een meshout, waardoor alien met al de materialennaar beneden vielen. Ofschoon de metselaar H. Moens zich zoo erg bez'eerde dat men hem naar huis moest dragen, liep dit ongeval buiten verwachting goed af. De overigen kwamen met eenige schrammen en den schrik vrij. Bij de aanbesteding voor het bouwen van een landbouwsch'uur op de hofstede bewoond door den landbouwer D. Scheele Jz. in den Eendragtpolder, werd het laagst ingesehreven voor timmerwerk door J. Wisse voor 1518 en voor het metselwerk door J. H. Houg voor 1652. Het werk werd aan deze inschry vers gegund. Koewacht. Verschillende landbouwers, voor- naraelgk in den Oost- en Bewestenblijpoider kwamen in de laatste dagen tot de minder aan- gename ontdekking, dat de aren in hunne schooven afgesneden waren. Bij een landbouwer waren by 6 naast elkaar staande stuiken gerst al de aren afgesneden, zoodat er niets dan het stroo overbleef. Ook werden hier en daar aardappelen ont- vreemd. Evenals het vorige jaar is ook Dinsdag door eene op oorlogssterkte gebrachte corm pagnie soldaten, tellende ongeveer 250 man, behoorende tot het 3e regiment infanterie, een tocht gemaakt van uit Bergen op Zoom over de slikken, gelegen in de Ooster-Schelde. Evenals toen werd ook nu weder aan den zeedyk nabij Bath een wijle vertoefd om den inwendigen mensch te versterken en werd circa 1 uur des namiddags de terugtocht aanvaard. Licht te begrijpen is het dat bij Bath, alwaar juist de militairen op den middag aankwamen, een groote toeloop van volk was ora dgze ongewone, voor een groot gedeelte met slijk bedekte bezoekers wat nauwkeuriger op tenemen. Naar men ons van betrouwbare zijde mede- e'eelde, is de tocht door de Ooster-Schelde mtnemend geslaagd en zijn aldaar geen stoor- nissen voorgevallen. (M. Ct.) Te Hijken (Dr.) is Dinsdagavond de byna 80jarige landbouwer J. Oosterloo, die by het binnenhalen van het koren hielp, van een voer koren van den wagen gevallen. Byna onmid- dellijk was hij dood. Te Yriesebeloo is Dinsdag de ruim veertig- jarige .J. T. van een wagen met koren, dien hij mende, gevallen. Hij was terstond dood. Te Rotterdam is een bootwerker van een op stroom liggend stoomschip te water ge vallen en verdronken. In dezelfde stad had zich een bootwerker te slapen gelegd in het ruim van een op stroom liggende stoomboot. In de meening dat zich niemaud in dat ruim ophield wierpen twee bootwerkers op een ge- geven oogenblik daarin een 180 tot 200 kilo gram wegende balk, die toevallig op de borst van den slapenden man terecht kwam. Dadelijk naar het ziekenhuis gebracht, bleek hij by aankomst aldaar reeds overleden. Men meldt uit Breda, dd. 9 Aug. De vlieger Archer heeft heden op het vlieg- terrein te Rijen vliegproeveu gehouden. De eerste vlucht met een Bleriot-toestel slaagde uitstekend. By een tweede proef werd het toestel, toen Archer 7 M. boven den grond wb.s, door een rukwind omgeworpen en fotaal verbrijzeld. Archer bleef ongedeerd. Yoor hun pleizier uit. Een echtpaar te Winterswyk was Maandag voor hun pleizier uit naar het naburige Duitsche Bocholt. Hoe de echtelieden zich daar geamuseerd hadden, kon men den volgenden dag bemerken, toen de man terugkeerde, met het gelaat geheel met doeken omwonden, een gevolg van een gevecht dat hij daar gevoerd had en waarbij hij zijne porte- monnaie met 25 en zijne vrouw haar horloge als oorlogsbuit moest achterlaten. Hij was er, maar hy wilde er niet zijn. Yoor het kantongerecht te Haarlem speelde zich eergisteren het volgende geval af. Een bekend strooper was in verzet gekomen van twee vonnissen, hem voor zijn strooperij opge- legd, en had natuurlyk niets tot zijn verdediging te zeggen het doel was rekken en daarmee uit. En dit bleek wel het allerbeste, toen zijn naam voor de derde maal werd uitgeroepen, omdat hy ook op de rol stond voor een nieuwe overtreding. Hoewel in het bankje der be- klaagden staande, weigerde de man te bekennen, dat hij aanwezig washij wenschte verstek te laten gaan, en waar de wet zelfs in een geval als dit geen macht geeft zulks te beletten, was de kantonrechter verplicht dit toe te staan. De man ging heen alsof er niets gebeurd was en de zaak werd verder als een vgrstek- zaak behandeld. Aan het paters-klooster op Eulingsheide te Tegelen meldde zich Woensdag een persoon aan en vroeg om iets te mogen gebruiken, wat hem werd toegestaan en waarop hij werd toege- laten. Inmiddels kwam van de paters op het missiehuis te Steil bericht, om dien man, als hij daar mocht komen, vast te houden, aange- zien hy aldaar kleeren en andere voorwerpen had gestolen. De pater, dit hoorende, sloot de deur dicht, zoodat de dief niet meer kon ontvluchten en telefoneerde de politie en mare- chaussee te Venlo, die terstond kwamen. Toen ze in de kamer by hem kwamen, had hy een ware verwoesting aangericht, alles stuk geslagen, schilderijen, beelden en alles wat maar stuk te krygen was, de ramen waren gelukkig met stevige ijzeren staven voorzien, zoodat ontvluchten hem onmogelyk geweest was. Het bleek te zyn zekere J. H., een Duitscher, die door de Yenlosche politie in 1904 ook reeds was aangehouden. Hij was toen gekleed iii paterskleeren en bedelde de kloosters af. Toen is bij over de grens gezet, nu is hij door de marecbaussee naar Yenlo overgebracht en zal naar Roermond, naar de gevangenis worden getransporteerd. Eduard Meijer is de Zuiderzee overge- zwommen. Dinsdagmorgen 8 uur 25 van Stavoren vertrokken, arriveerde hij in den besten welstand om 3 uur 30 te Eukhuizen. Het enthousiasme by het publiek was enorm. Hij verklaarde niet byzonder vermoeid te zijn. Hij was echter 6 kilogram in gewicht afge- nomen. Het Hbl. bevat een onderhoud, dat een mede- werker van dat blad met den heer Meyer heeft gehad, na zyn thuiskomst te Amsterdam. Wij ontleenen er de volgende aardige bizonder- heden van den tocht aan Maandag half twaalf, ^ei de heer Meyer, ging ik te water. Op den yval zag het zwart van de menschen. Drie uur zwom ik met den Spaanschen slag, daarna op de zijde. Men vond. dat alles zoo mooi ging, dat ik tot het besluit kwam nu maar iueens door te zetten. Maar bij de zandbank Kreupel bleef ik zoo wat l1^ uur tegen de eb worstelen zonder vooruit te komen. Toen besloot ik het maar op te geven, om Dinsdag opnieuw een poging te wagen. Veel hoop had ik niet na mijn tocht van Maandag en mijn te korte nachtrust. Nazoon zwempartij mag je wel een wijzertje rond slapen Toen ik opstond was ik zoo styf, dat ik mijn armen haast niet kon optillen. Ik was echter nu eenmaal te Stavoren, begreep er niet spoedig terug te zullen komen en wilde de kans wagen. Ik had nu den vloed scheef op zij en vorderde veel sneller dan den vorigen dag. Ik legde nu in 3*/s uur den zelfden afstand af, waarover ik den vorigen dag vier uur had gezwommen. Den eersten dag verkwikte ik me af en toe met een glaasje champagne, dat mij merkbaar goed deed. Daar de champagne op was, had ik nu cognac medegenomen. Toch had ik den eersten dag bonger geleden. Bij een wedstrijd op de Theems voor eenige jaren had ik een razenden honger. Ik zag een schipper aller-smakelijkst aan zijn broodje knab- belen en vroeg hem een klein stukje. Maar toen ik het in den mond nam leek het mij precies zand. Ik dook onder en werkte het met een slok Theemswater naar binnen. Nu had ik Dinsdag rauwe eieren medege nomen, chocolade en cognac. Na twee uur ge- noot ik mijn eerste voedsel en drinken. Ik bleef vlak bij de boot, klemde mij met een hand vast en kreeg dan mijn eitje en mijn chocolade. Anders drink ik uooit sterken drank, alleen een glaasje bier. Maar ik kreeg, vooral op de twe.ede helft van den tocht, veel zeewater naar binnen, en dan deed een cognacje, dat gloeide als vuur van binnen, mij goed. Toen ik over de helft- was begon de zee tamelijk raar te doen. De golven vertoonden witte kopjes. Hijlkema ging in de boot op zijn rug liggen, uit vrees voor zeeziekte, dien zag ik dus ook niet meer. De masten van de visschersschepen gingen op en Deer dat was ook al een raar gehobbel. Ik kreeg reusachtige hoeveelheden zeewater naar binnen. Yan elke golf misschien maar een eierlepel, maar dat was by elkaar zoo veel, dat ik bang werd het niet meer te kunnen bergen. Zeeziek ben ik nooit van mijn ley en geweest. Later ging het beter, de vloed stond schuin en ik kreeg de golven niet zoo vlak voor den mond. Ik had nog een uur en drie kwartier te zwemmen. Toen werd het werken De laatste loodjes wegen het zwaarst 1 VVe zetten koers naar de wijde haven van Enkhuizen. Eensklaps hoor ik geen 10 M. van mij schreeuwen en zie ik een ding opduiken vol jongens. Dat was de pier van de buitenhaven. Men wilde mij de haven laten binnen zwemmen, maar dat vond ik nu niet noodig en ik zwom naar de pier tot ik staan kon. Even was ik nog wat duizelig, door al dat liggen hobbelen, doch dat ging dadelyk over, en toen gevoelde ik een reusachtigen honger. Men gaf my drie broodjes, die ik smakelijk op at. Om het uur had ik een glas cognac genoraen en in mijn maag wat grog gemaakt met zout Bit liiad verschijnt ?Haandn^., Woens<ta.|?- en Vr!(dai;avond, aitfeezonderd op Feedduceu. *»ij de fr'irsna 8*. J. i A Hi WA?i.ll>5. te Ter ft'enzen. ass/a us Men weet dat de Macedo-Boelgaren noode van hun wapens scheiden omdat zij die alleen bp zich dragen om de Turken te beveehten. Dat de ontwapening kwaad bloed zet is te be- grijpen. Geruchten van grensconflicten doen ook weer de rondte. Een bloedig gevecht zou op de Boelgaarsche grens geleverd zijn, maar bevestiging ontbreekt. o o

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1910 | | pagina 1