A g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad o r Zeeuwsch-Viaaideres. HERBESTEDIN 6. No. 5490. Zaterdag 6 Augustus 1910. 50 Jaargang. aanbesteed: Buitenland. Gemengde berichteo. Het onderhoud der gemeente- haven gedurende 1910 en 1911. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen i 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Yoor Amerika l,321/2 en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekbande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon No. 2 5. ADYERTENTIEN: Yan 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien voor 3 aren op den dag der uitgaye. Op Qinsdsg 9 Augustus 1910, des voormiddags te 9 uur, zal door Burgemeester en Wethouders der gemeente PHILIPPINE ten gemeentehuize worden Aanwijs een balf uur voor de aanbesteding. Bestek verkrijgbaar ten gemeentehuize a f 0,50 per exemplaar. Philippine, 4 Augustus 1910. Burgemeester en Wethouders van Philippine, E. CUELENAERE, Burgemeester. A. YOETEN, Secretaris. Het internationale vredescongres te Stockholm is Dinsdag met de feitelijke werkzaamheden begonnen Het bespreken van de internationale kwesties, die de Europeesche Staatslieden slape- looze nachten bezorgden. Oostenrijk werd ver- oordeeld wegens zijn actie in den Balkan en de Finsche kwestie werd na een speech van Mechelin naar een commissie gezonden die rapport zal uitbrengen. Het congres betuigde zijn sympathie met de Polen, de Joden en de Armeniers, de onder- drukte volken. Een voorstel van een Franschen professor werd aangenomen dat er op een bepaalden dag in alle landen 'n volksstemming zal worden gehouden over de kwestie oorlog of vrede. Aan wijlen Koning Edward werd hulde ge- bracht voor zijn werk in het belang van den vrede. Op dit vreedzame congres dreigde de vrede verstoord.te worden door een voorstel van den Franschen afgevaardigde Gaston Moc'n, die den oorlog als een wettig verdedigingsmiddel aan- prees. Moch was vroeger kolonel van de artillerie en is nu directeur van het vredes- instituut te Monaco. De rneeste afgevaardigden zijn 't met hem eens, terwijl de Engelschen en de volgelingen van Tolstoi zich heftig tegen hem verzetten. Deze kwestie vormt feitelijk den grondslag van het congres en daarover heerseht zelfs geen overeenstemming. Opmerkelijk is dat de meeste afgevaardigden wel voorstanders zijn van arbitrage maar niet van ontwapening, hetgeen men als een utopie beschouwt. Koning Gustaaf verleende aan de congresleden een ontvangst waaraan een 600 personen deel- namen. Den Koning vertegenwoordigende heeftprins Karel de deelnemers aan het congres ontvangen. Hij liet velen hunner aan zich voorstellen en onderhield zich langen tijd met hen. Een Engelsch oordeel over Nederland leest meo in de //Daily Chron." waarin een Eugelsch- man uit Essex schrijft over vden landbouw onder het vrijhandelstelsel, gelijk men dien in Nederland kan waarnemen en lastige feiten opsomt voor voorstanders van beschermden landbouw". In een inleidingzegtdeschrijver, dat Nederland allerlei punten van overeenkomst heeft met Engeland op geen Europeesch volk lijken, bij alle verschil, Engelschen meer dan op de Hol landers in Nederland als in Engeland vindt men dien vrijdom van spreken en denken, van handel en van toegang voor onderdrukte vreemde- lingeD als waarop Engelschen trotsch gaan in Nederland neemt het koniugschap dezelfde plaats in als in EngelandNederland heeft ook zijn kolonien, zijn Indie; leger, politie en overheid zijn in Nederland ook niet de heerschers, maar de welwillende dienaren der natiehet buiten- leven is er niet minder geliefd dan in Enge land evenals in Engeland is er een groot aantal dagbladen van den eersten rang, eerlijk, be- kwaam en met groote oplaag. Na deze zoowel voor ons als zijn eigen land vleiende vergelijking, gaat de schrijver ons handelstelsel na, dat hij inderdaad een fiskaal stelsel achtde inkomende rechten worden niet ter bescherming van den eigen handel en nijverheid geheven, maar ten bate van de schatkist, en niet meer dan in Engeland. Neder land is dus terdege een vrijhandelsland. TER NEUZEN, 5 Augustus 1910. Te 's Gravenhage slaagden voor de akte Fransche taal, lager onderwijs, de heeren M. 0. Casteleijn en J. Kosten, van Zaamslag. Sluiskil. Gisteren maakten ongeveer een twintig leerlingen der o. 1. school alhier onder leiding van den heer J. Risseeuw, hoofd dier school, een schoolreis naar Antwerpen. Woensdagavond kwam in voile vaart aan- zetten een automobiel, waarin zaten de chauf feur, twee heeren en eene dame. Te midden van Sluiskil vloog eensklaps een der wielen er af, door het breken der as. Door de tegen- woordigbeid van geest van den chauffeur, die uit alle macht reuide, werd een groot ongeluk voorkomen. Het voertuig sleepte zich nog eenige meters over den weg en stond st.il, zoo- dat de inzittenden met den schrik en eenige onkosten er van afkwamen. Eerst den volgen- den morgen konden de reizigers hun tocht naar Gent voortzetten. Axel. De gehouden collecte ten behoeve van het fonds ter aanmoediging en ondersteu- ning van den gewapenden dienst in de Neder- landen, heeft in Zeeuwsch-Vlaanderen (O.-D.) het volgende opgebracht Axel f 14,045, Boschkapelle 4,49, Clinge 1,95, Graauw f 4,95, Hengstdijk f 2,20, Hoek 15,83, Hontenisse 12,41, Hulst 11,25, Koewacht f 1,525, Ossenisse f 4,825, Overslag f 2,875, Philippine 3,10, Sas van Gent 5,95, St. Jansteen 2,15, Stoppeldijk f 8,56, Ter Neuzen f 9,485, YVestdorpe 8,11, Zaamslag 13,44, Zuiddorpe f 1,55. Totaal 128,69s. Boschkapelle. Tot onderwijzeres in de nuttige handwerken aan de o. 1. school is benoemd mej. M. den Tenter alhier. Op den koopdag bjj den landbouwer J. Scheele werden hooge prijzen besteed voor het vee. Zoo besomde een 8jnrig paard 500, een 6jarige merrie met veulen j 585 en f 190, een vierjarige merrie met veulen f 610 en f 188. Een jaarling bracht 290 op. Melkkoeien liepen tot 285 loopvarkens kostten 40, een en anderongerekend de onkosten. Stoppeldijk. Toen Dr. Fruijtier van Hulst Woensdagavond over ons dorp reed, vatte de benzine van zijn machine vuur. Hij bemerkte dit gelukhig dadelijk en kon nog juist van zijne machine springen en haar wegduwen. De motor ontplofte met een vreeselijken slag en de vlam sloeg hoog de lucht in. Blusschen was onmogelijk. Begrijpelijkerwijze is de machine geheel ontredderd. Koewacht. De varkens zijn tegenwoordig op de Belgische. markteu hoog in prijs. Te Anderlecht (bij Brussel), de grootste varkens- markt van Belgie, werd de vorige week bij een aanvoer van 2264 varkens tot 60 cent per kilo levend betaald, een prijs, die nog nooit zoo hoog geweest is en voor eenige jaren 38 tot 40 cent bedroeg. Daardoor worden in deze streken veel vette varkens opgekocht, die 's avonds of 'S nachts verzonden worden. Ook de biggen zijn langen tijd buitengewoon hoog in prijs geweest. Men heeft hier nog van 16 tot 18 gulden per big van 6 a 7 weken betaald. Bij zulk een prijs is er voor onze landbouwers en arbeiders met de varkensfokkerij heel wat te verdienen. Iq Belgie klaagt men er over, dat de Belgische kooplieden dit jaar zoo weinig vlas in Zeeuwsch-Vlaanderen hebben kunnen koopen. De kleine landbouwers zeggen zij be- werken het vlas zelf en de groote landbouwers verbouwen weinig vlas meer, zij leggen zich meer toe op het winnen van suikerbieten. Er is thans veel vraag naar vlas. Engelschen, Ieren, Amerikanen en Duitschers bezoeken de markten van Gent, Eecloo, Lokeren, doch vooral die van Kortrijk en besteden hooge prijzen. De Schelde- en Leiestreken brengen jaarlijks 180 tot 200 duizend balen vlas op, die eene waarde hebben van 35 tot 40 mill, francs. Door het bestuur van de alhier bestaande geitenvereeniging is besloten in deze maand in Hessen aan te koopen drie flinke fokgeiten en een bok van het ecbte Zwitsersche Saanenras. De fokgeiten zullen onder de leden worden verloot, terwijl de bok bij een der leden zal worden geplaatst. Het daarvoor benoodigde bedrag zal worden gevonden uit de contributie der donateurs, terwijl eenige gegoeden een ren- teloos voorschot hebben toegezegd. De lamme- ren der gekochte geiten zullen ten voordeele der vereeniging op zekeren leeftijd onder de leden verkocht worden. Omtrent den vriendschappelijken wedstrijd tusschen een Middelburgsch en een Dordtsch vijftal, waarmede het nationaal biljardconcours voor amateurs te Dordrecht Maandagavond werd geopend, meldt de Dordr. Crt. Er was vrij veel belangstelling voor de vaak spanneude partijen. Vooral het zuivere spel van mej. Schrier trok aller aandacht, omdat het voor Dordrecht iets ongewoons is, een dame aan het biljard te zien staan en dan nog wel eene, die op het concours te Middelburg dezer dagen een eersten prijs verwierf! Elke partij bestond uit 100 caramboles. die alle over baud of van lossen band moesten worden gespeeld, terwijl bovendien de hooge series werden genoteerd. Want als prijzen waren uitgeloofd een verguld-zilveren medaille voor dengene van het winnende vrijftal, die de hoogste serie had gemaakteen dito medaille voor den besten seriespeler van het verliezende vijftal benevens 4 zilveren medailles voor de overige 4 leden van het winnende vijftal. Het Zeeuwsche vijftal maakte, zooals gemeld, in het geheel 914 punten en het Dordtsche 790 punten. Gemaakt werden door de Middelburgers mej. Schrier 200 car., Van Baarle 180, Hering 197, Bosman 200 en J. Schippers 137, in 2 par tijen. De beide hoogste series waren gemaakt door mej. Schrier van het winnende en den heer De Bondt van het verliezende vijftal. -t- Dinsdagavond omstreeks negen uur, is op den Velperweg, ter hoogte van Molenbeeke een automobiel, die geen signalen gaf, gereden op een handwagen, welke door twee mannen geduvvd werd. De een kwam er met een kleine wonde aan het gelaat af, maar de ander werd aan het hoofd gewoud, terwijl zijn linkerarm op verschillende plaatsen gebroken werd. Tegen den chauffeur is proces-verbaal opge- maakt. Te Terapel had een ernstig ongeluk plaats. Toen het vijfjarig dochtertje van den heer J. H. Jansen aldaar met eenige andere kinderen speeide, raakte het in een nauwen put. De redding was hoogst moeilijk, aangezien de put te nauw was om een ladder er in te plaatsen. Een zoontje van den heer De J. door omstanders bij de voeten vastgehouden, kon het kind niet bereiken, waarna de heer B. op dezelfde gevaar- lijke manier naar beneden gelaten werd en het genoegen mocht smaken de kleine boven te brengen. Hoewel de levensgeesten niet geweken waren, vonden de ter hulp geroepen geneesheeren, Dr. Brunner en Dr. Pesman, de toestand hoogst ernstig. Te Amsterdam zonk Maandagavond in de N. Heerengracht plotseling een schuit met pl.m. 400 kisten citroenen. De vier opvarenden wisten zich door zwemmen te redden. In verband met den bouw van het nieuwe raadhuis en postkantoor kocht de gemeente Rotterdam een aantal huisjes, sommige met daar langs loopende gangen, in Raamstraat, Peperstraat, Zwaanstraat en Hofstraat. De be- woners kregen aanzegging, de huisjes te ont- ruimen, en de waterleiding werd de vorige week afgesneden. Eenigen hebben aan deze aanzegging gevolg gegevenmaar waarin de nachtkroegen gevestigd zijn, storen de bewoners zich aan geen bevel, zegt de //N. R. Ct." zij blijven rustig wonen, betalen geen huur en doen of niemand hen deren kan. Intusschen zijn het juist deze krotten, van waar uit de omgeving onveilig gemaakt wordt en waar tal van zeelieden heengelokt en beroofd worden. Te Veeningen bij de Wijk (Dr.) is na afloop van een aldaar gehouden volksfeest een muzikant uit Kampen des nachts door vijf boerenjongens op den weg zeer ernstig mishan- deld met verwondingen over het hoofd, den rug, enz. Toen andere feestgangers kwamen opdagen, namen de aanranders de vlucht. De gewonde lag machteloos en hevig bloedende op den weg. Goedkoope raadsleden gezocht De aanslagbiljetten voor den Hoofdelijken Omslag, die thans te Meppel aan de belasting- schuldigen zijn uitgereikt, geven aanleiding tot groote ontevredenheid, doordat ieder thans zeer veel meer dan vorige jaren moet opbrengen. De ,/Stal van Augias", alias ,/gemeentelijke gas- fabriek", wordt nu algemeen met de meeste verachting besproken, evenals het voormalige bestuur, dat niet op de hoogte was van wat aan die inrichting voorviel. Een vergadering van belastingschuldigen zal binnenkort gehouden worden,om tot de opricbting van een nieuwe kiesvereeniging te geraken, welke leden naar den Raad wil afvaardigen, die wat minder diep in den zak der ingezetenen grijpen. Tijdens bet onweer van Dinsdagmiddag ging de maaier P. J., met zijn vrouw, in een hutje op een roggeveld aan den Apeldoornschen weg schuilen. De bliksem sloeg er in en de mau kreeg ernstige brandwonden aan het boven- lichaam. In zorgwekkenden toestand is hij naar zijn woning gebracht. De vrouw bleef onge- deerd. Bij den landbouwer G. v. d. Burg te Bleiswijk vervoegden zich een paar vermoeide kerels, die om nachtverblijf in de schuur ver- zochten. Dit werd toegestaan. Dienzelfden avond vroeg ook een oude man met een kistje met koopwaren nachtverblijf. Ook hem liet v. d. Burg binnen. 's Morgens kwam de oude man tot de ont- dekking, dat zijn kistje met koopwaren ge- stolen was, terwijl ook nog werden vermist een paar schoenen en zakken met boter- hammen van het werkvolk. Yan de twee kerels was geen spoor meer te vinden. Verleden week Woensdagmiddag vervoegde zich de vrouw van den fietsenhandelaar M., te Ginneken, in erg opgewonden toestand aan de woning van burgemeester Passtoors om dezen te spreken, doch de burgemeester was afwezig. Daags te voren had deze vrouw aan het Raad huis, alwaar de lietsenhandelaar den nacht in het cachot had doorgebracht, ten gevolge van zijn dronkenschap, zich tegenover de politie uitgelacen, dat de burgemeester niet. lang meer zou leven en dat vandaag of morgen eeD zeker plan zou worden uitgevoerd. Donderdagmorgen ontving de burgemeester een brief kaart uit Rotterdam, waarin hem kenms werd gegeven, dat zijn leven werd bedreigd en hem werd verzocht aan een opgegeven adres telegraphisch de reiskosten Rotterdam Breda nit bind verschljnt tDnaiidn^., Wuenadng- en l'*ijdBi;avmid, nttgezonderd op fH' e e 8 i f 1 5ij >ie Jhirina R tAJt s o o

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1910 | | pagina 1