TOORHEEI THAIS Qpenbare Verkooping. Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. Een Woonhuis en Erf, AANBESTEDING. AANBESTEDING. AANBESTEDING. Puike Nieuwe Haring! van gebruikte Rijwielen, Zeeuwsch Landbouwblad. Bene&en- en Bovenhuis, Fi PUIK DEKRIET, Kabinetten. Een Woonhuis metTuin. een W erkpaard, een nette DIENSTBODE, een nette DIENSTBODE Een DAGMEISJE. HERVEILIHG. Agenten gevr. OPRUIMING T e H u u r i Opnieuw ontvangen: Geschilderde en Mahonie Firnia P. J. VAN DE SANDE, S. I. DE BRAAL, VOLLENHOVEN's BIEREN, Een WOONHUIS Meubilaire en anderegoederen, 10 H.A. HAVER te velde, het UITLOSSEN van een lading steenkolen. aan te besteden: aan te besteden: Steeds voorradig: F. J. KAAN, Dijkstr., Ter Neuzen, Zoutevisch 15,20,25 ct. zonder graten, Cezouten Schelvisch, geheukte Stokvisch A. Leunis, Tholensstraat 26, Ter Neuzen. PH. A. KNIJFF, Rijwielhandel, Zaamslag. H.H. Handelaren in Landbouwwerktuigen, Zaden, KunstmeststofFen, Draineerbuizen, enz., enz. Uit de hand te koop TE BEKOMEN: bij F. DEKKER Az., G. J. BALKENSTEIN. TE HUUR: Tandheelkundige C3-E3 1TT. URINE-ORGANEN. GEHEIME ZIEKTEN - NIEREN. Terstond gevraagd Wordt gevraagd Gevraagd tegen half Augustus kookte ik in den zomer zelden soep daar de tijdroovende toebereiding en dientengevolge het lange verblijf in de warme keuken mij niet bebaagde, ofschoon ik wist, dat een bord soep bij het begin van den maaltijd een gunstigen invloed op het verterings- proces van de daarop volgende spijzen uitoefent. evenwel kook ik dagelijks soep, daar ik in staat ben gesteld in korten tijd en voor weinig geld smakelijke en voedzame soepen te bereiden door het gebruik van MAGGI'S SOEPTABLETTEN. Door deze geven wij heeren Cafehouders en particulieren van TER NEUZEN en omstreken kennis, dat wij vanaf" heden_ het Agentschap en Bier- bottelarij onz6r Brouwerij hebben opge- dragen aan den heer Tholensstraat 17 en Donze-Visserstraat alhier, waar al onze bieren, zoowel op fust als flesch verkrijgbaar zijn. Ons en hem vriendelijk in Uw gunst aan- bevelend en de verzekering gevende, voor eene prompte en nette bediening zal worden zorg gedragen, teekenen onder minzame aanbeveling, Hoogachtend, Bierbrouwerij en Azijnmakerij „DE GEKROONDE TALK", voorheen Tan Tollenhoyen Co. Amsterdam. Dordrecht. Refereerende aan bovenstaande, beveel ik mij beleefd aan voor de levering van de bekende nml.Rock-, MunchenerEilsener- Beijersch-, Lager-, Belegen Gerste-, Laro- en tVyjnbiev, alsmede het beroemde Van Vollenhoven's Stout. L de verzekering gevende, voor een prompte en nette bediening zal worden zorg gedragen, teekent onder minzame aanbeveling, Hoogachtend, S. I. DE BRAAL, lsobarometrische Bierbottelarij. Ter Neuzen. Notaris Van der Moer, zal op Vrijdag 5 Augustus 1910, des namiddags te 3 unr, bij Mej. de wed. Michielsen, herveilen het HUIS c. a. en het recht van erfpacht op den grond te Ter Neuzen, behoorende tot de nalatenschap van de echtelieden LEENDERT TAN DER HOOFT en SUZANNA J0L1JT. Notaris Van der Moer, zal op Vrijdag 5 Augustus 1910, des namiddags te 2 war, bij mej. de Wed. Michielsen, ten verzoeke van Mej. de Wed. DE DECKEREHdfkens te Ter Neuzen, in het openbaar verkoopen met toebeliooren en het recht van erjpaclit op den grond aan de Dijkstraat te Ter Neuzen, kadaster sectie L nommer 868, groot 46 centiaren, onbewoond, naast den siager Usebaert. Betaling der koopsom 2 maanden. Onkosten 8 dagen. Aauvaarden na de betaling. Deurwaarder Huineman zal op Woens- dag 10 Augustus 1910 en volgende dagen, telkens des namiddags ten 1 ure, te Ter Neuzen, in het hotel //'s Lands Welvaren" Noord- straat 18, bij den heer M. J. Adrjaansen, a contant verkoopen als 6 Kasten, 2 Spiegels, Kachels, Stoelen, Kapokbed, Trapnaaimachine, groote Koffie- molen,Snijboonmolen,Papegaaikooi, Dames- en Heeren rijwielen, eene groote partij Galan- teiieen, Geleierd-, Glas-, Aarde-, Tin-, Slik- en Koperwerk, enz. Te beziehtigen daags te voren. De Notaris P. Dregmans te Axel, zal ten verzoeke van W. DIELEMAN Jz., thans te^ Ter Neuzen, vroeger te Boschkapelle, op Dinsdag den 9 Augustus 1910, des namiddags 2 lire, verkoopen wassende op landen in de polders Willem III en Stoppeldijk, gemeenten Boschkapelle en Stoppeldijk. Te vergaderen op de hofstede thans bewoond door C. F. de Nijs, Boschkapelle. De Notaris Dregmans te Axel, zal ten verzoeke van den onherroepe- lijk gevolmachtigde hypothekairen schuldeiscber op Oinsdag den 16 Augustus 1910, des morgens 11 are, ten huize van C. P. de Regt te Zaamslag, in het openbaar verkoopen recht van erfpacht) te Zaamslag, buurt de Griete, Kleine Huissenspolder, Kada- straal bekend in sectie B no. 826 ter grootte van 3 aren 75 centiaren, bewoond door A. de Vos. Inlichtingen ten kantore van den Notaris. De Besturen der Gecombe Kolen- vereenigingen van Driewegen en de Knol (Hoek), zullen op Zaterdag 6 Augustus, 's namiddags 6* ure, in het cafe 's Lands Welvaren bij M. .T. Adriaansen te Ter Neuzen trachten aan te besteden Namens de Besturen, J. DE BRU1JNE Mz., Secretaris. Op Zaterdag den 6 Augustus 19iO, des avonds 1/3 are, in het Wapen van Zeeland bij de Wed. Platteeuw van het herbouiven van de landbouw- schuur op de hofstede van den Heer J. SCHEELE, in den Een- dragtpolder gem. Zaamslag. Bestek en teekening ligt ter inzagete Zaamslag bij de Wed. Platteectw voornoemd, en bij den Architect J. Wisse Jz.te Axel bij J. Scheele (Verlorenhoek). Plaatselijke aanwijs op den dag der besteding des nam. ten half twee ure. in alle plaats. v. onopvallend thuiswerk. Br. It. E 99, Advert. Bur. te Velserooi'll. Het Bestuur van den NOORDPOLDER zal op Vrijdag den 5 Augustus a. s., des namiddags om half zes are, in „De Roode Leeuw", bij dhr. J. Blansaart te Axel, trachten a. Het leggen van een Klinkerpad. b. Eenige rioleering en bijbehoo- rende werken, met bijlevering der bouwstojfen, enz. Bestek en voorwaarden liggen ter inzage in genoemde herberg. Plaatselijke aanwijs den dag der besteding, des namiddags ten 2 ure. Het Bestuur, M. WOLFERT, Dijkgraaf. J. A. DREGMANS, Ontv.-Griffier. Axel, 29 Juli 1910. Op Maandag 8 Augustus 1910, des voormiddags 11 uur, is de ondergeteekende vooruemens namens zijn principaal in het Hotel z/Den Appel", te Ter Neuzen Het maken van eenige verande- ringen aan het perceel staande aan de Grenulaan alhier, plaatselijk kenbaar no. 55. Bestek met de teekening ligt ter inzage in genoemd Hotel. Aanwijs op Vrijdag 5 Aug. e. k., voormiddags 11 uur. De Bouwkundige, J. SCHEELE. gekookt en rauw, BLADREUZEL en GESMOLTEN REUZEL, GEROOKT VLEE3CH, MAGER ONTBIJT- SPEK, HOLLANDSCH MAGER en VET GEZOUTEN SPEK, PLAKWORST, ZULT- WORST, enz. jy&dgi A lies prima kwaliteit, voor winkeliers bijzondere conditien. Aanbevelend, handel in fijne Vleeschwaren en Comestibles. Versche Visch Dinsdag, Woensdag en Donderdag. aan spotppijzen. Aanbevelend, Thans is het tijd om Uwe zaken uit te breiden adverteert daarom in het eenigste vakblad in Zeeland dat door alle landbouwers wordt gelezen, het Vraagt abonnementsvoorwaarden. Woensdag" 10 Augustus a. S. verschijnt het derde nummer van den deiden jaargang. Inzending van advertentien vodr 9 Augustus. De Uitgeefster, TEK. NEUZEN. van het kantoor aan de FJieuurstraat. Ls. VAN WAESBERGrHE-JANSSENS, Wissel-, Eifecten en Assurantie Kantoor. Te bevragen bij J. BOEIJKEN8, Mr. Timmerman, Lamswaarde. TEE NEUZEN. Noordstraat. Ter Neuzen* Te bevragen bij J. C. KAIJSER, Tim- merman, Zaamslag. oud 13 jaar, mak in alle tuigen. Te bevragen bij J. VAN EIJKEREN te Nieuwdorp. Gediplomeerde des* Tand- heelkundBge School van Parijs. 49 Josepli Plateaustraat (5 minuten van (le Zuid-Statie), Geneeskundig Cabinet te GENT. 64 Bagattenstraat 64. Raadpleging door Doktor specialist den Zondag, Dinsdag en Vrijdag van 9 tot 12 ure. Genezing van SSies*-en Blaas- ziekten, Ta*oehel waies*, en alle versche en verouderde geheime ziek> ten, verzwakking, vrouwen- ziekten. in een klein gezin, zonder kinderen, te Gent. Loon 120,per jaar. Wasch vrij. Zonder g. g. onnoodig zich aan te melden. Adres: Mejuffr. C. CRVIJT, Manufac ture^ Yolderstraat 27, Gent. De reiskosten om zich aan te bieden zullen worden vergoed. tegen 1 September. Mej. J. JURfSIJ HOEBE. Ter Neuzen. Adres Bureau dezer courant.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1910 | | pagina 4