Op 5 Jan. 1882 had de firma een bestelling gedaan aan den heer Elsinghorst in het nabij- gelegen Bocholt. Die bestelling werd niefc uit- gevoerd, omdat de kaart haar bestemming niet bereikte. Treinen, booten en trams voerden Maan- dag duizenden en duizenden naar Heerenveen. Hoewel het weer in den ochtend zich slecht liet aanzien, klaarde dit tegen den middag op. Niettegenstaande woei een hevige bries. De tribunes waren goed bezet en het aantal be- zoekers wordt geschat op ongeveer 10,000. Het publiek was in den beginne ongeduldig, doch toen om ongeveer halfzeven de aviateur Van Maasdijk zijn apparaat uit de loods te verschijn haalde, steeg reeds een hoera uit de menigte op. De wind was gaan liggen en Van Maasdijk waagde het thans zich in de lucht te begeven. Nogmaals werd alles nagezien, de motor aan- gezet en weldra rolde de machine over het veld om daarna tusschen het publiek op te stijgen en zich hoog in de lucht te begeven. Men schat de hoogte op ruim 60 Meter en den duur op 4 minuten Hij draaide eenige malen in de lucht en daalde toen omlaag. Het pu bliek was zeer enthousiast en droeg den avia teur op de schouders onder hoera's en bravo's. Broedendehaan Als curiositeit wordt gemeld, dat bij een landbouwer te Winterswijk een 6-tal kuikens door een kalkoenschen haan zijn uitgebroed. De broedhaan zorgt op uitstekende wijze voor zijn kindertjes. Fraude. De N. R. Ct. schrijft Verleden week is de chef der prolongatie- afdeeling van het bankierskantoor firma Oyens en Zonen te Amsterdam plotseling en zonder inachtneming van den opzeg-termijn ontslagen. Weldra was bijna algemeen bekend, dat de man ter dekking van speculatieschulden in den loop van verschillende jaren (hij was 30 jaren aan het kantoor verbonden) effecten ten nadeele der firma had verduisterd tot een bedrag van ongeveer 1 ton. De firma heeft echter alle mogelijke moeite gedaan om de justitie zich niet in de zaak te doen mengen, en ook om er niets over in de kranten te doen komen. Ook ons, zoo schrijft onze correspondent te Amsterdam, werd met aandrang verzocht de zaak onvermeld te laten, aan welk verzoek door ons werd vol- daan. In het Alg. Handelsblad verscheen even- wel op den dag van het ontslag een kort bericht van het voorgevallene de firma sprak echter zeer beslist tegen dat er van verduistering sprake geweest is het betrof slechts een interne aange- legenheid van de bank. AIs gevolg van het bericht in het Handelsblad heeft echter thans de arrestatie van den ontslagen chef der prolongatie-afdeeling plaats gehad en heeft de justitie een voorloopig onderzoek tegen dezen begonnen, dat geleid wordt door den subst.-officier Mr. Besier. Maandag werd een Katwijksche visscher, die onder Oegstgeest op de in beweging zijnde tram wilde springen, de beide beenen afgereden. De man is in het Academisch Ziekenhuis te Leiden aan de gevolgen overleden. Een dame uit Leiden baadde Maandag te Katwijk aan Zee. Zij liet hare ringen en sieraden in de badkoets achter en toen zij terug keerde waren de kostbaarheden verdwenen. De politie deed onderzoek doch tot dus- verre zonder eenig gevolg. Door de Amsterdamsche politie is Maan dag te 's Gravenhage opgespoord een 14jarig meisje, dat sedert 23 Juli j. 1. uit Vaals (Limburg'j werd vermist. Het meisje is naar haar woon- plaats teruggebraeht. Op de schietbanen van een vereeniging te Amiens heeft zich Zondag een hevige ont- ploffing voorgedaan. Een kist met 400 patronen ontplofte. Het gebouw der vereeniging werd geheel vernield. Twee jongelieden zijn ernstig gekwetst. Te Parijs is een 70jarige bedelares, met name Descamp, gestorven tengevolge van slechte voeding. Zij werd sinds geruimen tijd door de publieke liefdadigheid gesteund. Bij een onderzoek in haar woning heeft men onder haar bed een som van veertien duizend francs gevonden. Tqdens het jaarlijks feestmaal der brand- weer in het dorp Lixing (Lotharingen) ontstond een woordenwisseling over den oorlog van 1870, die zoo hoog opliep, dat weldra ook slagen gewisseld werden en men in allerijl de gen darmerie moest ontbieden, om de'woede der brandblusschers wat te dempen. Van de 28 aanwezige brandweermannen waren er 25 ge kwetst. De brandweer is dan ook dadelijk door den prefect ontbonden. Ook Portugal houdt er zijn eigenaardige gevangenistoestanden op na. In de gevangenis van Fuenta Santa hadden de gevangenen eenige cipiers omgekocht en van hen revolvers, dyna- mietpatronen enz. verkregen, waarna meer dan honderd van hen beproefden te ontsnappen. De deur bij den hoofduitgang wilden zij door dynamiet doen springen, nadat zij door het ge- bruik van hun wapenen alle anderen tegen- stand hadden overwonnen. Door de ontploffing werd de politie opmerkzaam en een gevecht begon. Twee compagnieen infanterie moesten aanrukken eer het oproer was bedwongen. Negen gevangenen zijn ontsnapt en 20 werden gewond. Te Metz liggen vijftig soldaten van het garnizoen aan buikloop ziek. Men schrijft de aandoening toe aan overmatig gebruik van het sterk kalkhoudende water te Metz. De mili- taire overheid heeft de patienten afgezonderd en strenge ontsmettingsmaatregelen voorge- schreven. Er mogen geen burgers in de kazerne komen, niemand mag ze buiten den diensttijd verlaten en de soldaten, die buiten de kazerne dienst doen, mogen niet in herbergen enz. komen. De corpsmanoeuvres, die den 18den dezer zouden beginnen, gaan niet door. Ook te Straatsburg liggen eenige soldaten ziek aan een aandoening, die op tyfus gelijkt. Dinsdagmorgen is een bewoner van de Kinsbergenstraat in den Haag, R., die te Sche- veningen een eindweegs voorbij de strandbatterij een bad in zee was gaan nemen, maar zich te ver had gewaagd, verdronken. Maandagnacht om half drie, na afloop van de kermis, heeft een tot nog toe onbekend gebleven persoon, op de Groote Markt te Haar lem, den zoon van den onderwijzer H. aldaar een levensgevaarlijke snijwond in den rug toe- gebracbt. De getroffene is naar het gasthnis vervoerd. Toen de dienstbode van Dr. Bakker, wonende Emmastraat te Enschede twee vech- tende honden wilde scheiden, werd haar door een dezer dieren een groot stuk van de rechter- oorschelp gebeten. Een direct per telefoon gewaarschuwde geneesheer heeft het afgebeten stuk weer aaugenaaid. Of het oor weer tot een geheel zal vergroeien is echter (ook volgens den dokter) een groote vraag. Een gift van een halve cent. Het volgende aardige geval kwam aan ,/L. en V." dezer dagen ter oore. Een jongeman uit Holland, die een studiereis maakte door Amerika, bezocht o. a. het museum te Philadelphia. Daar trof zijn oog een uit- gebreide verzameling munten van alle landen der wereld. Nederland bleek volledig vertegen- woordigd met zijn muntstukken, behalve het halve centstuk. Onze jongeman, thuisgekomen, zond aan den directeur van het museum het ontbrekende geld- stuk met begeleidend schrijven, waarin hij wees op de bestaande leemte in de munten-verzameling en verzocht het halve-centstuk aan het museum ten geSchenke te mogen aanbieden. Omgaande ontving hij van den directeur een groot en keurig certifiaat van ontvangst waarop aan den //tnilden gever" de dank der regeering werd betuigd voor zijn gift onder mededeeling dat het muntstuk onverwijld aan de verzameling was toegevoegd. De oude true. Een juffrouw, kreeg Zaterdagavond in haar winkel aan de Schiet- baanlaan te Rotterdam bezoek van een man, die naar een adres in genoemde straat vroeg, waar hij een gedeelte eener erfenis moest halen. Zeer toevallig natuurlijk kwam een man binnen, die een stuk goed bij zich droeg. De eerst gekomene vond dien lap zoo mooi, dat hij onmiddellijk neiging gevoelde het goed te koopen, waarnaar de drager van den lap wel ooren had. De koop werd voor 18 gesloten. De erfgenaam echter had geen geld genoeg, waarom hij de juffrouw verzocht het goed in bewaring te nemen en het noodige geld te leenen. Bereidwiilig als zij was, gaf de juffrouw de 18 guldens, waarop beide mannen zich verwijderden. De bewuste erfgenaam echter moet nog de 18 komen terugbetalen en de juffrouw, in quaestie, zit met het goed, dat bij onderzoek van veel minder waarde bleek. Volgens de Amst. bladen is eergisteren aan den door de rechtbank in 1908 benoemden voogd, het St. Aloysius-gesticht te Amsterdam, beteekend het afschrift der beschikking van de rechtbank, waarbij de wed. R. te Hilversum is hersteld in de voogdij. Tevens werd bevel gedaan tot afgifte der kinderen. Het antwoord wasde kinderen zijn hier niet, zijn hier nooit geweest en kunnen bier niet zijn want dit is een gestioht voor verwaarloosde kinderen uit Amsterdam. Thans zal de zaak worden gesteld in handen der justitie. Het l^jarig dochtertje van den landbou wer P. J., te Weert, kreeg Zaterdag spelende een ketel kokende soep over haar lichaam. Het bekwam daarbij zulke hevige brandwonden, dat het eergisterenmorgen aan de gevolgen is overleden. Patatrak Marie heeft de soepterrine laten vallen en de gasten zitten reeds aan den disch Maar Maggi's bouillon-blokjes helpen snel en zeker uit de verlegendheid. Zonder dat ook iemand iets van het ongeval vermoedt, komt na 2 minnten een nieuwe, geurige soep op tafel, en van alle kanten vraagt men om het recept van deze heerlijke, krachtige vleeschsoep. Maggi's bouillon-blokjes dienen evenwel ook voor de bereiding van sausen, groenten, ragouts, peulvruchten enz., kunnen dus overal en ten alien tijde het zelfgetrokken vleeschnat vervangen. Bij het inkoopen lette men op den naam z/Maggi" en het fabrieksmerk //Kruisster". Van den bedrieger, die bedriegen werd. 't Regende al dagen steeds maar door, alsof er geen eind aan komen zou. De wegen om de stad werden als in een modderpoel ber- schapen. Toch waagt een enkele fietsrijder zich nog op den weg naar Leiden. Doch hij blijft enkeling. Echter bij de krommiag van den weg gekomen zag hij voor zich uit nog enkele fietsrijders, oogenschijnlijk niet bij elkaar behoorende, daar zij ook op tamelijken afstand van elkaar reden. Even aan-trappen en trachten kennis te maken, dan viel de weg niet zoo lang. Toen hij de achterste had ingehaald, trachtte hij door middel van ,/het slechte weer en de aanhoudende regens der laatste dagen", een gesprek aan te knoopen, wat hem dan ook werkelijk gelukte. Intusschen trapten beiden verder. De voorsten stapten af bij eenkleine, gewone uitziende boeren- woning en gingen naar binnen, na hun fietsen tegen den muur te hebben gezet. Ook onze man en zijn nieuwe //vriend" kwamen aan het buis, waar zij ontdekten, dat wel een hartver- sterking was te krijgen. De //vriend" stelde dan ook voor even aan te leggen, 't geen onze man zonder weifelen aannam. Zoo zaten beide tweetallen eenigen tijd te praten, toen een van de mannen van het eerste tweetal een //spelletje" ging doen met de kaarten. Eerst rustig, dan werden ze wat luidruchtiger, tot eindelijk de nieuwe //vriend" van onzen man opmerkzaam werd, en eens ging kijken. N a eenige//spelle- tjes" te hebben toegekeken, werd hij uitgenoo- digd ook eens mee te doen. 't Was met zijn drieen of vieren veel gezelliger. Even weifelde de nieuwe //vriend", dan vraagt hij iets en zet een gering bedrag, en op de vraag//Een, twee, drie, waar ligt Ruitenboer denkt de man even, wijst een kaart aan en heeft gewonnen. Zoo werden nog eenige //spelletjes" gedaan, dan werd ook //onze man" uitgenoodigd, een spelletje mee te doen. Kom, zegt z'n //nieuwe vriend", beproef het ook maar eens, ik heb al driemaal gewonnen jij kan toch ook geluk hebben. Onze man laat zich niet lang nooden, en doet een //spelletje" mee. Maar reeds bij zijn derde //spelletje" heeft hij al wat hij aan geld bij zich had, verloren. Even laat hij vertwijfeld het hoofd hangen, dan vraagt hij of de //heeren" soms een bankbiljet kunnen wisselen. Deze vraag wordt door het eerste tweetal bevestigend beantwoord. Onze man zal even naar buiten gaan, om het geld, dat in zijn //zadeltasch" zit, te halen en als hij weg is, lucht een van het drietal zijn genoegen, door een hartgrondigr/'t Gaat goed Hein." Maar de vriend, voor wien het minder goed ging, blijft wel wat heel lang weg. Als einde lijk het drietal gaat kijken waar hij toch blijven mag, blijkt dat er in den geheelen omtrek geen levend wezen te bespeuren valt, en van de vier fietsen zijn er nog maar twee over. Wat was er intusschen gebeurd z/Onze man" die ongeveer vijf gulden verloren had aan dit drietal, vond het waarschijnlijk billijk dat hij voor die vijf gulden althans wat kreeg hij had uit de fietsen van de //heeren" de beste gekozen, en was er daarmee //stil van door gegaan." (Vad.) In een lakenwinkel te Accrington in Lan cashire heeft Zaterdagavond een hevige brand gewoed, die vijf slachtoffers heeft geeischt. Te tien uur, de geheele winkel stond vol klanten, weerklonk plotseling de kreet //brand". Er ontstond een hevig paniek en koopers en bedienden vlogen naar de deuren. Men dacht aanvankelijk, dat alien veilig naar buiten waren gekomen, maar zag toen plotseling voor een der vensters eenige personen, die wanhopige gebaren maakten. Een oogenblik later werden zij aan een ander venster opgemerkt, dat zij vergeefs trachtten te openen. Ladders waren niet ter plaatse, van buitenaf kon men de on- gelukkigen dus niet te hulp komen, en intus schen grepen de vlammen hoe langer hoe meer om zich heen. Toen men eindelijk het bran- dende gebouw kon binnendringen, vond men de lijken van drie winkeljuffrouwen en twee andere dames, die op de bovenverdieping inkoopen hadden gedaan. Zij hadden zich blijkbaar den weg naar de hoofdtrap door de vlammen af- gesneden gezien en waren toen in haar angst naar den achterkant van het gebouw gevlucht, waar zij in den bedwelmden rook waren ge- stikt. In het dorp Veller, in Belgisch Limburg> bood een meisje haar verloofde een kop melk aan, welken hij uitdronk. De jongeling kreeg hevige pijnen n de ingewanden en stierf den- zelfden avond, na verklaard te hebben dat hij het meisje een wit poeder in zijn kop melk zag mengen. Het parket werd verwittigd. Het meisje en haar ouders werden ondervraagd. Allen loochenen krachtig den jongeling te heb ben vergiftigd. Het schijnt dat de overledene sedert eenigen tijd in het huis veel koeler ontvangen werd. Het onderzoek wordt voort- gezet en de lijkschouwing werd bevolen. Het Handelsblad van Antwerpen meldt Een nooit geziene stortbui, een ware water- hoos, heeft Dinant en omtrek verwoest. De straten waren geblokkeerd en de bewoners zijn in hunne huizen opgesloten. Het is een ware ramp voor heel de streek. Het was drie ure in den namiddag toen de regen begon en die hield twee voile uren aan.5 In de stallen stonden de paarden tot aan de borst in het water. In de Leffevalei is een molen vernield. Al de hoven zijn totaal ver woest. Hout, kruiwagens, zelfs keukengerief en land- bouwgereedschap drijft weg. Ook uit Hoei wordt gemeld dat een vrees- verwekkend onweer een groote verwoesting heeft aangericht. Sommige straten zijn in woedende snelstroomen veranderdhet water richtte de riooldeksels op en het water springt omhoog. De trein van Chiven naar Landen reed tot aan de assen der wielen door het water en met heel den omtrek was de ge- meenschap gebroken. Het is hier eveneens een ware ramp. Men vreest nog slechte tij- dingen van elders. Op het Traunmeer, in Salzkammergut, Beieren, werd een vaartuig, waarmee 19 menschen uit de nabijgelegen dorpen Traun- kirchen, Alt-Munster en Raindl een pleziervaart maakten, door storm overvallen, zoodat het omsloeg en alien te water geraakten. De visschers, die met booten te hulp kwamen, konden er slechts 4 redden. Dr. Crippen. Dr. Crippen, die met zijn gezellin mis Le Neve gearresteerd is als verdacht van moord op zijn vrouw, de zangeres Belle Elmore, kwam Zondag omstreeks midderuacht met het ss. //Mont rose" te Quebec dhn. Gedurende den overtocht van Fatherpoint, waar de arrestatie zooals men weet plaats had, was Crippen volmaakt kalm geweest, terwijl mis Le Neve in een toe- stand van zenuwachtige overspanning verkeerde. Zij was half bewusteloos, toen zij uit haar hut, waarin zij na de arrestatie was opgesloteu, werd gehaald en te Quebec moest men haar van boord dragen. Toen inspecteur Dew, met de hulp van de Canadeesche politie, die met hem te Fatherpoint aan boord van de //Montrose" was gekomen, het paar gearresteerd had, fouil- leerde hij hen en doorzocht ook hun bagage. Daarin werden diamanten gevonden, die naar men vermoedt, het eigendom waren van mevr. Crippen. Er is namelijk gebleken, dat deze voor een waarde van 60,000 aan diamanten bezat, die zij op een bankinstelling te Londen in bewaring had gegeven en voorts dat Crippen, kort voor: zijn vertrek de diamanten van de bank heeft gehaald. Verder vond men bij Crippen slechts 10 dollars, een fleschje met vloeistof en eenige pakjes gele poeder waar schijnlijk vergif. Inspecteur Dew heeft gedu rende de reis alle moeite gedaan om Crippen een bekentenis te ontwringen, maar vergeefs. Toen Crippen vroeg, of men het in den kelder van zijn huis op Hilldrop Crescent gevonden lijk had herkend als dat van zijn vrouw, ant- woordde Dew #ja", in de hoop dat Crippen hierdoor tot een bekentenis zou overgaan, maar hij glimlachte slechts en haalde zijn schouders op. Zoowel Dr. Crippen als mis Le Neve waren op hun arrestatie voorbereid. Het had hun aandacht getrokken, dat de draadlooze telegrafie voortdurend werkte, wat onder normale om- standigheden niet noodig zou zijn geweest en ook hadden zij zeer goed bemerkt, dat zij be- waakt werden. Bij aankomst van het schip te Quebec stond een groote menigte menschen op de kade. De gearresteerden werden van boord naar het po- litiebureau in het parlementsgebouw gebracht en daar in afzonderljjke cellen opgesloten. Maandagmorgen werden zij door een ambte- naar der justitie in verhoor genomen. Beiden verklaarden, dat zij zich niet tegen hun uit- levering verzetten. Aan den kapitein van de //Montrose" wordt door alle persorganen in Engeland en Canada lof toegezwaaid, ten eerste omdat hij zoo scherp- zinnig was om in de Robinsons de gezochte vluchtelingen te herkennen en ten tweede om dat hij alles gedaan heeft om te verhinderen, dat Crippen door zelfmoord te plegen en zich- zelf te executeeren, zich zou onttrekken aan den wrekenden arm der gerechtigheid. Dit laatste vooral wordt kapitein Kendall tot roem- rijke verdienste aangerekend"; immers met een zelfmoord van den delinquent ware de zaak Crippen en daarmede een prachtsensatie voor den komkommertijd uit de wereld geweest. Kendall krijgt voor zijn scherpzinnigheid den prijs van 250 pond, welke Scotland Yard voor de vangst van Crippen uitloofde. Behalve Ken dall wordt ook de uitvinding van Marconi uit- bundig geloofd. De //J imes zegt, dat de draad-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1910 | | pagina 2