A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad e e u w voor sch-Vlaaadere No. 5489. Donderda^ 4 Augustus 1910. 50e Jaargang. Buitenland. "TeuilTeTon. Gemengde berichten. 4 ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen i 1,Franco per postVoor Nederland f 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika l,321/s en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADVERTEN TIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prjjs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telefoon No. 2 5. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. De Spaansche gezant bij het Vaticaan, Ojeda, is Maandag uit Rome vevtrokken, nadat hij de laatste nota van zijn regeering had ingediend. Ojeda vertrok zonder den Paus een afscbeids- bezoek te brengen. Het woord is nu aan den H. Vader. Roept deze formeel den nnntius te Madrid terug dan kan men spreken van een breuk tusscheD Spanje en het Vaticaan, daar de ouderhandelingen over het concordaat voor onbepaalden tijd geschorst zijn- De clericale bladen in Spanje zijD woedend en schrijven heftige artikelen tegen de regeering en ter verdediging van den H. Stoel. De katholieken van Bilbao hebben een telegram aan Canalejas gezonden, waarin zij protesteeren tegen zijn politiek. Honderdduizend BaskiSrs, aldus luidt het telegram, vereenigd om met kracht de rechten van de Kerk te verdedigen en rekenende op de instemming van 10 van de 120 gemeenteD van Biskaye, op den steun van alle godsdienstige vereenigingen en congre- gaties en op den zegen van 52 prelaten, protesteeren tegen het gedrag van de regeering, die een aanslag pleegt tegen de demokratische beginselen, welke, volgens haar beweren den grondslag van haar politiek vormen. Wij waarschuwen uwe exellentie, dat wij deze manifestatie als de minstkrachtige handeling beschouwen om het anti-katholieke sectarisme te bestrijden en dat wij vast besloten zijn andere middelen aan te weuden ofschoon wij ons reken- schap geven van de gevolgen welke hun aan- wending kan hebben. Het dreigement teekent wel de opgewonden stemming die er in Spanje heerscht nu de gods dienstige strijd zijn toppunt bereikte. Te Stockholm is het 18e wereldvredescongres geopend. Aanwezig waren 600 afgevaardigden van 24 landen en het diplomatieke korps. Namens de Zweedsche regeering heette de Minister van Buitenlandsche Zaken in een lange rede het congres welkom. Telegrammen van hulde werdeu gezonden aan den Koning van Zweden, barones Von Suttner, Tolstoj e. a. Juist tijdens het bijeenkomen van dit congres overleed te Kopenhagen de bekende Deensche pacifist R. P. Rasmussen. Delbeke, de Belgische Minister van openbare werken is afgetreden som gezondheidsredenen" zegt zijn ontslagbrief. Als zijn opvolger wordt genoemd het Kamerlid Carton de Wiart, die tot de jong-katholieken behoort. Terwijl zij deze alleenspraak hield, keerde Capitola haar pony om en zette hem weder in galopmaar weldra vertraagde het arme dier zijn loop van zelf. Inmiddels nam de duisternis toe. Op dit oogenblik meende Capitola den hoef- slag van een paard achter zich te vernemen. Ofschoon van nature moedig kon Capitola niet nalaten met schrik aan de eenzaamheid van het woud, aan het vergevorderd uur en aan hare eigen zwakheid te denken. Ook hield zij het, in de overtuiging, dat voorzichtigheid het beste deel was van dapperheid, voor raad- zaam, haren pony zoo snel mogelijk te doen draven maar Gyp hield het niet lang uit en reeds na een paar honderd ellen werd zijn draf langzamer, toen begon hij te stappen en dreigde eindelijk geheel en al te blijven staan. Inmiddels won de zichtbare vervolger terrein en weinige minuten waren voldoende, om hem vlak achter Capitola te brengen. nO, Gyp", zeide het meisje, meer op den ^00t? ,T.an SraPpige gezwollenheid, dan wel uit werkelijke vrees, /,wilje mij dan zoo jammerlijk in hauden van Mac Donald laten vallen, mij, die straks er van sprak om den gevaarlijken In de Armenische (christelijke) kerk te Smyrna werd Zondag een bloedig gevecht geleverd tusschen voor- en tegenstanders van het Armenische comite. Twee personen werden gedood en drie gewond. In katholieke kringen te Keulen beoogt men een tegendemonstratie tegen de protesten tegen de encycliek en wel in den vorm van een alge- meene bedevaart naar het graf van den heiligen Borromeus en naar Rome. De vereeniging van het Heiiige Land zal de bedevaart inrichten. Men verzekert, dat de kardinaal-aartsbissehop Fischer uit Keulen er deel aan zal nemen. TER NEUZEN, 3 Augustus 1910. Ter gelegenheid van den jaardag van H. M. de Koningin-Moeder woei gisteren van de openbare erf vele particuliere gebouwen de driekleur. Volgens gebruik trachtte het muziekgezel- schap //De Vereenigde Werklieden" door hare opwekkende muziek luister aan dezen dag bij te zetten, wat haar, door het nog steeds ont- breken van de gelegenheid tot het geven van een concert op eene openbare plaats niet anders mogelijk is dan door het maken van een om- megang door de stad onder het uitvoeren van pas-redouble's. Het was een heerlijke zomeravond en talloozen volgden het muziekkorps, dat zich bijzonder van zijne taak kweet. Ds. A. Janse, predikant bij de Geref. gemeente Vlooswijkstraat) alhier heeft een be- roep ontvangen naar Barneveld en een naar Grand Rapids. Na herhaalde pogingen is het thaus gelukt om een extratrein te doen loopen van hier naar Brussel. Deze trein zal Donderdag 18 Augustus om zeven uur vertrekken en te half tien arriveeren aan het station te Etterbeek, nabij de tentoon- stelling. Om 10.15 zal de trein van het station du Nord vertrekken en om half een te Ter Neuzen aankomen. Aan het gebouw van het provinciaal bestuur te Middelburg werd heden aanbesteed het leveren, storten en effenen van steen tot voorziening en uitbreiding van de stortebedden van de Oostsluiste Ter Neuzen. Raming /2500. Minste inschrijver was de heer J. de Bree Fz. te Ter Neuzen voor 2118. Bij de schepelingen van het alhier Maan dag binnengekomen Ned. stoomschip //Helena" bood zekere P. P. v. G., sedert kort hier ge- vestigd, zijne //goede" diensten aan. Hij verge- bandiet te willen vangen En zij poogde opnieuw, maar te vergeefsch haar paard tot een snelieren loop te brengen. De onbekende was nu haar ter zijde gekomen een krachtige hand greep de teugels van haren pony en eeu stem zeide op spottenden toon z/Ei, mijne schoone, waarheen nog zoo haastig en zoo laat Capitola was, zooals wij reeds gezegd hebben, moedig en waaghalzig van natuur en door opvoeding. Van kindsbeen gewoon, gevaren van allerlei aard te trotseeren, bezat zij een voor haren ouderdom en haar geslacht buitengewonen graad van koelbloedigheid en tegenwoordigheid van geest, daar vandaan spauden ook thans, bij de aanraking van deze ruwe hand en de klank dezer ironische stem alle intellectueele krachten zich in haar samen. Capitola beschouwde haar toestand met vasten, helderen blik en ontveinsde het zich niet, dat deze uiterst hachelijk was want in deze een zaamheid van het wood, zag zij zich als zwak, weerloos meisje zonder bescherming en bijstand prijsgegeven aan de roekelooze willekeur van haar vermetelen geleider. Maar reeds in 't volgende oogenblik stond Capitola's besluit vast. Toen de vreemdeling op nog hoonender en onbeschaamder toon zijn vraag herhaalde, onderdrukte zij het hevige kloppen van haar hart en oogenschijnlijk be- daard antwoordde zij z/Ik ben op weg naar huis. Maar naar zeide eenigen hunner bij hun uitstapje aan wal, en wist, onder voorgeven dat hij thuis onaangenaamheden zou ondervinden, omdat het zoo laat geworden was, vergunning te verkrijgen om aan boord in het logies der bemanning te blijven overnachten. Des nachts werd een der. matrozen door eenig gestommel gewekt en ontdekte, de oorzaak daarvan naspeurende, dat de gast was vertrokken. Maar hij outdekte nog meer, n.l. dat zijne portemonnaie verdwenen was, wat ook het ge- val bleek bij een zijner makkers. Zoodra mogelijk werd aangifte gedaan bij de gemeentepolitie en mocht het den inspecteur bij een ingesteld onderzoek gelukken op Van G. een groot deel van het vermiste geld te ontdekken. Tegen dezen is proces-verbaal opgemaakt. De gemeenteraad van IJzendijke besloot Maandag aan den heer F. J. M. Bevin, secre- taris der gemeente, op diens verzoek, wegens hoogen leeftijd, eervol ontslag te verleenen tegen 1 October, met toekenning van een pen- sioen a f 800. Aan den heer F. J. A. van de Wall, hoofd van school A, werd, wegens diens benoeming te Schiedam, tegen 1 September eervol ont slag verleend. Voor een nieuw te benoemen hoofd werd wiskunde als verplicht vak geschrapt en alleen Franscb geeischt. Akte landbouw zal tot aan- beveling strekken en met f 50 beloond worden. De minimum jaarwedde wordt van 1100 op 1000 leruggebracht. Te Kapelle (bij Goes) is een vergadering gehouden van landbouwers, teneinde te trachten eenheid te verkrijgen in de prijzen voor de leverantie van aardappelen. Men wil dus een zgn. aardappelbond oprichten. Axel. Door Z.Exc. den Minister van Binnen- landsche Zaken is gunstig beschikt op een verzoek van het Comite tot verkrijging eener H. B. S. in Zeeuwsch-Vlaanderens oostelijk deel. Eene rijkssubsidie ter verkrijging eener ge meente H. B. S. is in uitzicht gesteld, doch omtrent de plaats waar hij zal worden gevestigd is nog niets bekend. Men schrijft ons uit Vlissingen Er is thans sinds enkele dagen een aanvang gemaakt met het dempen der voormalige zoute vest, gelegen bij de Badbuisstraat. Dit dempen geschiedt langs den zgn. natten weg. Het zand wordt bij het Sloe opgebaggerd en in groote bakken naar bier gesleept. Vervolgens wordt het door middel van een zandzuiger door een zeer lang buizennet naar de plaats van be- het schijnt, gaat - ook gij dien kant- opik acht mij derhalve gelukkig, een reisgezel te hebben, want ik moet eerlijk bekennen, dat ik zoo midden in het bosch bang begon te worden." //Bang, mijn schoone? En waarvoor?" z/Wat een vraag! Voor heksen en geesten, voor wilde beesten, voor voortvluchtige negers en vooralvoor Mac Donald." z/Nu, en ik Jaag ik u geen vrees aan?" z/Dat kunt ge begrijpen antwoordde Capi tola lachend. //Waarom zou ik vreezen voor een gentleman En dat zijt gij immers," voegde zij er op een toon van overtuiging bij, //ten minste als uw fatsoenlijk uiterlijk mij niet bedriegt." /,Zeker, een gentleman van't zuiverste water," lachte de onbekende. //In dat opzicht vergist gij u in mij nietalleen kan ook een gentleman in de eenzaamheid des wouds wel eens een bijzonder behagen scheppen in eeu zoo bekoorlijke amazone. En gij rijdt zoo naa<r huis? Waar is dat ergens, als ik het vragen mag, mijn lief kind z/Ginds over de beek. Maar u behoeft mij niet uw lief kind te heeten ten minste ik vind die benaming niet naar mijn smaak." z/Welken naam zal ik u dan in dit geval geven. mijn beste z/Noem mij miss Black, of, als gij een vriend zijt, Capitola //Capitola herhaalde de vreemdeling op een stemming gespoten en verkrijgt de gemeente hierdoor in het nieuwe stadsgedeelte een zeer uitgebreid bouwterrein, waarvan reeds thans een gedeelte is verkoeht. Het postkantoor alhier is al zeer primitief ingericht en beantwoordt allerminst aan de eischen van het tegenwoordig verkeer. Reeds lang is daarom door ieder uitgezien naar een verandering in dezen onhoudbaren toestand en hoe wel reeds het vorig jaar door de gemeente een stuk grond in het centrum der stad aan het rijk was verkoeht, hoorde men nog niets van de bouwplannen. Thans zal echter deze maand de bouw van een nieuw post- en telegraafkantoor worden aanbesteed en zal dus onze gemeente binnenkort in het bezit komen van een post- en telegraaf kantoor dat ten voile aan de eischen van den dienst zal voldoen. RSJKSPOSTSPAARBANK. De Directeur der Rijkspostspaarbank brengt ter algemeene kennis dat alle spaarbankboekjes, uitgegeven in de maand Augustus en waarop de rente over het afgeloopen jaar nog niet werd bijgeschreven, zoo spoedig mogelijk, ter verificatie en rentebijschrijving bij hem worden ingewacht. Voor de toezending daarvan kan gebruik gemaakt worden van omslagen met gedrukt adres, Tcosteloos aan de kantoren der Posterijen verkrijgbaar. Afgifte der boekjes tot voornoemd doel aan die kantoren geschiedt tegen bewijs van ontvang. De kleinste gemeente, wat zielental betreft, is in onze provincie Serooskerke (S.) met 303 inwoners. Te 's Heer Arendskerke viel Zaterdag- middag een landbouwersknecht bij het afsprin- gen van een hooiberg in een hooivork, waarbij hem de tanden der vork in het lichaam dron- gen. Maandagmorgen is hij overleden. Te Wolfertsdijk is een 46jarige landbouwer door een dorschmachine gegrepen en zoodanig gewond dat de ongelukkiger kort daarop is overleden. Een zijner beenen was tusschen den voet en de knie totaal verbrijzeld. Een reisje van 281/3 jaar Bij de firma Grutterink, te Winterswijk, is als onbestelbaar terruggekomen een briefkaart, die ruim 281/a jaar onderweg was toon der grootste verrassing, terwijl hij de teugels van den pony losliet. //Ja, Capitola", herhaalde het meisje. //Bevalt die naam u soms niet? Als gij hem te lang vindt kunt gij hem afkorten en mij eenvoudig Cap heeten." z/Nu, schoone Cap," vroeg de vreemdeling nadat hij zich van zijn oogenscbijnlijke ver- bazing had hersteld, wilt gij mij nu ook uw woonplaats aan gindsche zijde van de beek wat nauwkeuriger beschi'ijven z/Ach, die kent ge toch zeker wel?" ant woordde Capitola, het is het Onweersnest of Warfieldhouse, zooals het kasteel van mijn voogd en oom, majoor Warfield, eigenlijk heet." Terwijl zij deze opheldering gaf, wierp zij voor de eerste maal een vluchtigen blik op haren onaangenamen begeleider. Hij was een man van ver in de dertig, van deftig. ofschoon ietwat slordig en verwaarloosd voorkomen. Hij droeg een rijeostuum van zwart laken, een breedgeranden vilten hoed van dezelfde kleur, dien hij laag over het voorhoofd had getrokken, en kaplaarzen die een sierlijken voet en welgevormd been tot aan de knieeu omsloten. Zijn gelaat was door een zwarten vollen baard zoo dicht omgeven, dat men van zijn trekken niet veel meer dan een scherp gesneden haviks- neus en een paar grijze fonkelende oogen onder- scheiden kon. (Wordt vervolgd.) DZIISC cor Oit It I ml verscliijut naarnlKg., Wuensdag. en Vrijda^avonil, aligezonderd oji VeeatdaiaeD. hij de Cirina I*. 3WAK UK S.4 SDK te Tejr A'euzen. mmwtuwii iiiniim—tanBBaMaB

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1910 | | pagina 1