A I y e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 5487. 50e Jaargang. Buitenland. Landbouwberichten. Gemengde berichten. Zaterdag 30 Juli 1910. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postYoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1.321/, en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADVERTENTIEN: xrnn i 4 r^o-pls f 0 40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie word e prjjs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telefoon No. 2 5. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. BBBSTB BLJiJD. In een brief uit Sydney aan het #Berl. Tagebl." wordt een overzicht gegeven van de werkzaamheid van het Werkliedenministerie in Australie. Sedert April dit jaar regeert in Australie de partij der arbeiders en een der voornaamste leiders, Fisher, is eerste-minister. Met begrijpelijke nieuwsgierigheid werden de daden van het nieuwe Miuisterie afgewacht. Zouden de groote particuliere eigendommen en bedrijven hun einde naderen Zou de Staat alle takken van bedrijf tegen schadeloosstelling in klinkende munt, naasten Zou de Staats- bank alle particuliere banken opslokken Maar de met spanning verbeide eerste daad viel mee, want dat was het aankoopen van een auto voor de Ministers, een Fransche automobiel, die 7 a K.M. per uur kan loopen kosten 10,000 gulden. Van de andere stoute socialistische plannen, die men het werklieden-kabinet toedicht, heeft er nog slechts een vasten vorm gekregen. De Justitie-Minister, Hughes, heeft op grond van de wet op de bedrijfsbescherming een ver- volging ingesteld tegen het kolensyndicaat en eenige scheepvaartmaatschappijen. Deze bedrijfs- wet, een soort Sherman-wet (tegen de trusts in Amerika gericht) bepaalt dat monopolies onderdrukt zullen worden en de Australische industrie beschermd zal worden tegen het ge- vaar van al te goedkoope invoeren uit het buitenland. Hooge geldboeten en ook gevange- nisstraffen bedreigen de overtreders. Men wil nu tegen de kolen- en scheepvaartsyndikaten optreden, omdat deze geheime contracten ge- sloten hebben omtrent verlaging van vracht- en kolenprijzen, waardoor niet-aangesloten kolen- mijnen en scheepvaartlijnen schade lijden en tevens het algemeen belang geschaad wordt. Het bewijs voor een en ander dient nog ge- leverd, maar indien het zoo is dan betaalt de rijke trust, als wetsovertreder, eerst 6000 dan 12,000 gulden boete en dan? Gelooftmen dat zulk een aderlating den reus dooden zal De correspondent betoogt, dat juist de trust- vorming in de lijn ligt van de moderne indu- strieele ontwikkeling, en nergens bloeien de trusts zoo goed als in sterk-protectionistische landen. Het zou dus kortzichtig zijn door kleinzielige bepalingen de trusts te willen schaden, tegenhouden zal men de bedrijfsconcen- tratie niet. Syndikaten, trusts en andere be- drijfscombinaties zullen steeds meer tot stand komen. Scherpe controle zal eenmaal noodig worden, maar een onderdrukkingswet is een onding. De conclusie van den correspondent is, dat niemand in Australie thans meer siddert voor de daden van het nieuwe kabinet. Deze socia listische automobilisten schijnen in 't geheel niet vreesaanjagend te zijn. Van het warme weer in Amerika wordt ge- meld, dat het Zondag en Maandag snikheet was. In de straten van New-York was het 100 graden Fahrenheit, boven op de daken der reuzenge- bouwen een paar graden koeler, maar door de vocht in de lucht bleef de warmte te hinder- lijker. Naar Coney-eiland, een badplaats der New-Yorkers, togen Zondag een half millioen menschen heen. Duizenden brachten den nacht in de open lucht door. Te Chicago heeft de thermometer 102 gr F. gewezen dat was de heetste dag, dien men er in 9 jaar had gehad. Te Denver was het met 101 gr. de heetste dag sedert 32 jaar. Te Buffalo was het ook smoorbeet, tot Zondag- avond. Toen kwam er een onweer met een wolkbreuk, die twee uren regen gaf. Er viel 171/2 c.M. water. Het laag gelegen deel der stad liep onder. In 't noordwesten regent het zwaar, en men hoopte, dat de regens naar 't oosten zouden trekken en er een einde maken aan de hitte en droogte, die er bijna vijf weken heeft geduurd. Maandag zijn te New-York 12, te Pittsburg 6, te Philadelphia 4, te Boston 2 en te Balti more 2 menschen door de hitte gedood. In het Engelsche Lagerhuis heeft de onder- Minister Montagu bij de indiening der Indische begrooting in den breede gesproken over de binnenlandsche toestanden van Tndie. Hij zeide, dat, als men toegelaten had, dat de verderfelijke oproerige bewegingen zich hadden uitgebreid, de stand van zaken vijandelrjker zou staan tegenover den vooruitgaug dan de strengste dwang. De meerderheid der Indiers beseften het gevaar en beijverden zich om de uiterste ele- menten 'tegen te houden, die bezig waren de wettige beweging in gevaar te brengen. In het laatste halfjaar is er een zeer groote ommekeer ten gunste van de regeering geweest. De re- geering zal onverschrokken strijd voeren tegen opruiing. In de derde week van Augustus zal te Karls ruhe de partijdag van de Badensche sociaal- demokraten worden gehouden, waarop het on- getwijfeld tot hevige twisten zal komen tusschen de 17 revisionisten en de 3 radicale Landdag- afgevaardigden. De twee socialisten, die met de Kamer-depu- tatie den groothertog op zijn zilveren huwelijks- feest zullen gelukwenschen, zijn de onder-voor- zitter der Kamer Geisz en het lid Pfeiffle, beiden uit Mannheim. Dit Havana wordt gemeld, dat de invloedrijke ;eneraal Miniet een opstand in de provincie Santiago aanstookte. De regeering vreest een ernstig oproer en zond troepen. De opstand elin- gen hebben zich in de bergen genesteld. TERNEUZEN, 29 Juli 1910. Te Roermond is geslaagd bij de eind- examens H. B. S. met 5-jarigen cursus, de heer P. de Gier van Boschkapelle. Donderdagavond is in de Langendelft te Middelburg het zesjarig zoontje van den ge- meentewerkman P., wonende in de Karelsgang, aldaar, door den postwagen, die den dienst tusschen het postkantoor en het station onder- houdt, omgereden. Een der wie'en raakte de slaap van den jongen en dit had onmiddellijk den dood tengevolge. Het lijkje werd binuen- gebracht bij dokter Verheijdeu. Door de politie wordt een streng onderzoek ingesteld in hoeverre de koetsier van den post wagen schuld aan het ongeval heeft. De bevolkingscijfers van het Rijk op 1 Jan. 1910 is volgens de laatste opgave 2,926,629 mannen en 2,971,800 vrouwen, samen 5,898,429 person en. Dat van Zeeland 116,144 mannen en 117,335 vrouwen of 233,478 personen. In de week van 20 tot en met 26 Juli zijn in Zeeland voorgekomen de volgende ge- vallen van besmettelijke ziektenroodvonk 5 te St. Maartensdijk en 1 te Scherpenisse, diph- theritis 1 in elk der gemeenten Graauw en Langendam, Hulst, Kerkwerve, Kruiningen en Oost- en West-Souburg. Axel. Dat het een slecht aardappeljaar is, is hier goed te zien. In gewone jaren is de verzending aan het station om dezen tijd zeer druk, want het Land van Axel is bekend om den grooten verbouw van het gewas. Doch nu worden er maar enkele partijen ,/Watten" afgeleverd, en be- grijpelijkerwijze tegen hoogen prijs. Men be- steedt f 4 tot f 4.50 per 100 K.G. tegen f 2,50 tot 3 verleden jaar. Boschkapelle. Bij de verkooping van vruchten te velde voor den heer J. Scheele werden hooge prijzen besteed. Voor tarwe 85 tot f 90, voor haver f 85 tot f 90 en voor aardappelen 138 tot J 140 per gemet, ongerekend de onkosten. Stoppeldijk. De jonge man Bogaert, die eenige weken geleden te Ter Hole des avonds vreeselijk werd gesneden en gpstoken en den ganschen nacht bloedend langs den weg lag tot hij des morgens werd gevonden, is sinds een paar dagen uit het gasthuis thuis, en is reeds in staat eenigen lichteu arbeid te verrichten. De geneesheer vertrouwt, dat bij geen blijvend letsel zal behouden. Naar wij vernemen, weet de laffe dader, die zijD slachtoffer met twee messen te lijf geen reden te geven voor zijne gemeene daad, en ontkent daarbij ten stelligste Bogaert van diens geld te hebben beroofd. De heer G. Kokkeel, hoofd der o. 1. school te Ossenisse, is benoemd tot onderwijzer met verplicbte boofdacte aan de o. 1. school te Hardenberg, provincie Overijsel. Hontenisse. Verleden jaar stierf hier de heer P. J. van Braband, gemeente-secretans, door ieder geacht en bemind, doorkneed in zijn ambt. Zijn zoon had toen den vereischten leeityd nog niet bereikt om zijn betreurden vader op te °volgen, en werd een waarnemend secretaris benoemd. Deze week is de heer A. v. Braband, die in- middels den vereischten leeftijd bereikte, met al<remeene stemmen tot secretaris benoemd. De St. Crt. no. 174 bevat een oogstoverzicht van den stand van het fruit, der warmoezerij- gewassen en van de vruchtboomen in de boom- kweekerijen op 21 Juli. Waren, toen het oogstoverzicht van 1 Juni ji. verscheen de vooruitzichten van den fruit- oogst allesbehalve rooskleurig, thans, nu de oogsttijd van vele fruitsoorten meer en meer nadert' en van andere reeds geheel of ten deele voorbij is, kan met zekerheid worden geconsta- teerd," dat 1910, wat quantitatieve opbrengst aangaat, een zeer slecht fruitjaar zal zijn. Allerwege hebben de vruchtboomen, met name de appelen en peren, rijk gebloeid, zoodat er alle reden was een grooten oogst te verwachten doch overal vielen de jonge vruchten, kort na de zetting, in groote massa's af. Uit Gelder- land en "Utrecht wordt bericht, dat de oogst van appelen, peren, kersen, pruimen en noten hier en daar geheel mislukt is, ter wij 1 in Noord-Brabant en Zeeland een groot deel der appelen en peren, welke nog aan de boomen zijn gebleven, wormstekig zijn. De aalbessen hebben overal sterk geruid, zoodat ook daarvan de opbrengst nog is tegen- gevallen. Wat onze provincie betreft lezen wij in het overzicht De appelen staan op Zuid-Beveland en Walcheren slecht, in Zeeuwsch-Vlaanderen matig tot goed. De stand der peren is slecht. Roode en witte aalbessen staan op Walcheren vrij goed, op Zuid-Beveland goed. De stand der zwarte aalbessen is vrij slecht op Zuid-Beveland. De stand der kruisbessen is goed, die der frambozen eveneens, de noteu staan in Zeeuwsch- Vlaanderen matig. De warmoezerijgewassen staan er over het algemeen veel beter voor dan het fruit. Het natte weer van den laatsten tijd heeft echter op vele gewassen een zeer nadeeligen invloed en algemeen wordt dan ook reikhalzend naar droogte uitgezien. Verschillende culturen, zoo- als van augurken, die thans nog een goede opbrengst beloven, loopen anders nog groot gevaar ten deele te mislukken. Komkommers staan zeer goed op Walcheren. Witte kool staat goed op Zuid-Beveland en zeer goed op Walcheren; bloemkool goed op Zuid-Beveland en zeer goed op Walcheren. Pootuien staan op Zuid-Beveland vrij goed. Van augurken is de stand op Walcheren zeer goed. Doperwten en peulen staan goed op Zuid- Beveland. M.en meldt uit Zwolle Toen Woensdagmiddag, ongeveer 5 uur, de stoomboot //Meppel 3", van Amsterdam, bij Genemuiden, drie passagiers af zou zetten, sloeg het bootje, waarmee ze werden afgehaald, om, en geraakten de drie passagiers en de man, die ze afhaalde, met een zoontje. dat zich in het bootje bevond, te water. De /Meppel 3" draaide dadelijk bij, en wist een der passagiers, den heer Bruintjes, te redden, maar de beide ande- ren, een jong meisje van Wilsum en haar tante verdronken. De vader van het meisje en haar broertje wisten zich zwemmende te redden. De verslagenheid is groot. De man, die zich verleden week in de Scheveningsche Boschjes schuldig maakte aan oneerbare handelingen en op het politiebureau te Scheveningen bleef volhouden niet te weten hoe zijn naam was, werd, na gefotografeeid te zijn, weder op vrije voeten gesteld, nadat tevergeets getracht was zijn identiteit vast te stellen. Gisteren werd hij in het Haagsche Bosch weder op dezelfde handelingen betrapt en overgebracht naar het commissariaat aan de Nieuwe Haven. Ook daar blijft hij volhouden niet anders te weten dan dat hij //Jan' heet. De aangehoudene is een man van ongeveer 40jarigen leeftijd, met het uiterlijk van een werkman, met' vereelte handen en verweerd gezicht. Hij zal nu voorloopig in verzekerde bewaring worden gehouden, in afwachting van het resultaat van verdere pogingen om vast te stellen, wie hij eigenlijk is. Of men hier met een simulant of met een verstandelijk minderwaardige te doen heeft, is nog niet met besliste zekerheid te zeggen. Omtrent den dader van den oudermoord te Lochem meldt men nog, dat hij Woensdagmorgen vroeg naar Zutfeu is vervoerd, om ter beschikkiug van het parket te worden gesteld. Dinsdagavond was B. uit het Ziekenliuis naai het Huis van Bewaring te's Hage overgebracht. B. had in vier achtereenvolgende jaren examen gedaan in het Hebreeuwsch en voor de hoofdakte voor Isr. godsdienstonderwijzer, ter- wijl hij in het bezit was van de gewone akte voor onderwijzer en van de hoofdakte lager onderwijsvoorts had hij het btaatsexamen afgelegd voor toelating tot de universiteit en doctoraal examen in de rechten. Door les geven moest hij in de kosten voor zijne studie voorzien. Dinsdagmiddag heeft te Lochem onder grooten toeloop van menschen deteraardebestelling plaats gehad van het zoo ongelukkig om het leven gekomen ouderpaar. _- Door de gemeente Leusden passeerden Dinsdagmiddag twee automobielen, eigendom van mevr. E. te Zeist, juist op het oogenblik, toen de gemeenteschool uitging. Een twaalfjang meisje, dochtertje van den heer Kolfschoten te Woudenberg, kwam bij het oversteken van den weg onder het voorste voertuig met het nood- lottig gevolg dat zij voor dood werd opgenomen. Hoewel de tweede automobiel onmiddellijk naar Amersfoort reed om geneeskundige hulp. rnocht deze niet meer bateu. De bestuurder had geen schuld aan dit ongeval. Een Candida tenlijst zoek. De ,/Nijkerksche Ct." schrijft Een d'iefstal, zooals missckien nog nooit plaats vond, is hier waarschijnlijk gepleegd, of wel, er is hier een voorwerp verloren geraakt, dat nooit te voren onder de verloren voorwer- den werd aangetroffen. Er is dan, gestolen of verloren een can- didatenlijst. De man, die zich voor de candidatuur van den heer R. Nieboer zoo veel moeite hadgegeven en met prijzenswaardigen ijver het bij de wet vereischte aantal namen van kiesgerechtigden had bijeengegaard, bewaarde de lijst, die al dao-en te voren in gereedheid was gebracht en die men al veel te vroeg op de secretarie had willen inleveren, met groote zorgvuldigheid, in een afgedankt koffiezakje gewikkeld, in een tafeliade. Op den dag voor de inlevenng der lijsten is het kostbaar document verdwenen. Alle po gingen om het verloren schaap terug te vinden 1 (0IR1ST. nit tola* versrtiijnt Jlaandag-, Woensdag- eu Vvijdagavond, nttgezund *rd op Feeridagen. t»ij de Klrma J. ii m mi im—hum acaEaaa^sttaasKassgMM— UK 8AKBE te *er Sea*en. O

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1910 | | pagina 1