A I g e m e e n Nieuws- en Ad vertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaaaderen. No. 5484. Zaterdag 23 Juli 1910. Bekendmaking. Buitenland. 50e Jaargang. BBBSTB BLAD. Binnenland. A B 0 N N E M drie maanden binnen Ter Neuzen i 1,Franco per post 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1.321 Yoor ENT Per Nederland bet overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon No. 2 5. en voor ADVERTENTIEN: Yan 1 tot 4 regels f 0,40. Yoor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or. 3 uren op den dag der uitgave. Burgemeester en Wetbouders van CLINGE, brengen ter kennis van belanghebbenden, dat de fCERIViSS in bet dorp Nieuw-Namen aldaar, die dit jaar voor het eerst zal gehouden worden, zal aanvangen op Zaterdag 10 September 1910 en eindigen op Mamulag 12 Sep tember daaraanvolgende. Clinge, den 8 Juli 1910. Burgemeester en Wetbouders voornoemd, De Burgemeester, D. VERCAUTEREN. De Secretaris, 0. KIEBOOM. In de buitenlandsche bladen doen weer ge- ruchten de rondte, dat Johan Orth, de ex-aarts- lrertog Johan Salvator, nog in leven is. Deze Oostenrijksche aartshertog, die een zeer onafhankelijk karakter bad, kon zich in het Weensche hofleven niet schikken en ging de wijde wereld in. Zijn voorbeeld werd later gevolgd door Leopold Salvator, een andere aartshertog, die onder den naam van Leopold W billing, als vergeten burger in Zwitserland leeft. De vrijheidlievende kroonprinses Louise Antoinette van Saksen, is een bloedverwant van den verdwenen aartshertog. Als vaststaand werd aangenomen, dat Johan Orth in 1890 bij een schipbreuk in Zuid- Amerika is omgekomen. Het Oostenrijksche hoi, dat de bezittingen van Johan Salvator een bestemming wil geven, tracht nu langs gerechte- lijken weg de vaststelling van Johan Salvator's dood te verkrijgen. Voor de zooveelste maal heet het nu, dat Johan Orth nog leeft. On- langs gaf een machinist uit Painesville, in Ohio (Vereen. Staten) zich voor den doodge- waanden aartshertog uit, maar zijn aanspraken op de erfenis bleken een mysti'ficatie te zijn. De moeder van den aartshertog, groothertogin Maria van Toskane, geloofde tot aanhaardood in 1898, dat haar zoon nog leefde en elken avond plaatste zij brandende kaarsen voor de vensters van haar paleis, om den zoon den weg naar huis te wijzen. Viienden van den verdwenene zeggen, dat Orth onmogelijk nog in leven kan zijn, daar hp zich anders wel naar zijn moeder zou hebben begeven. Nu komt echter weer een bericht, dat Orth nog leeft. De Belg Lecointe, gezagvoerder van het poolschip „Belgica" heeft aan een Brus- selsch blad meegedeeld, Johan Orth te hebben ontmoet bij zijn terugkeer van de Zuidpool. Lecointe^ legde nader uit, dat, nadat hij te Santa Cruz aan wal ging aan den oever van het Leonemeer, op de grens van Chili pn Argentinie, in een tent, op 500 K.M. van de bewoonde wereld een kluizenaar ontmoette, die Fransch, Engelsch, Russisch en Duitsch sprak en van hooge afkomst scheen te zijn. Honden en paarden waren de eenige levende wezens, die bij hem waren. Lecointe is 8 dagen met dien kluizenaar samen gebleven en heeft hem gefotografeerd dit portret heeft hij echter verloren. Lecointe is overtuigd, dat een hem vertoont portret van Johan Orth denzelfden persoon voorstelt, die hem gastvrijheid heeft verleend. Dit verhaal lrjkt ook al te romantisch om waar te zijn. De Grieksche officieren spelen in bun land, sedert de ,,omwenteling" een eerste rol, maar zy iokken door bun aanmatigend optreden slechts eigernis uit. Zondag was het te Athene woelig ooi dp uitdagende houding van enkele officieren. en hunner mishandelde een trambeambte. ai" zulke gevallen in den laatsten tijd meer voorkomen, bracht het trampersoneel alle wagens clactelijk naar de loodsen, zoodat het verkeer f 1 f0n "J?* ontstond ook een vechtpartij tusschen officieren en trambeambten, waarbij een beambte gewond werd. De politie nam twee trambeambten in hechte- nis, wat de menigte onder groot getier afkeurde. Legen de officieren werd een lawaaierige be- tooiging gehouden. Yerschillende sprekers rui- den het volk op om zich te wapenen en het militarisme en de regeering omver te werpen. De politie liet uit vrees de beambten los. Zor- bas, de Minister van Oorlog, liet op verlangen van de trambeambten, een der officieren in hechtenis nemen. Een ander voorval toont eveneens aan, hoe gespannen de toestand in Hellas is. De reser- visten hielden in de kazernes te Athene betoo- gingen en eischten naar huis gezonden te worden of oorlog. De overheid slaagde er in de opgewondenen te kalmeeren. De spoorwegstaking in Canada schijnt eerT grooten omvang te hebben verkregen. Uit Ottawa wordt gemeld dat het treinpersoneel staakt op alle lijnen van de Grand Trunk- maatschappij in Canada. Minder dan de helft van de personentreinen loopt, terwijl het goederenvervoer geheel stil ligt. Bij de staking zijn 5000 personen betrokken. De toestand van het zakenleven is in wijden kringgedemo- raliseerd. De dreigende staking op de sporen in Pen- sylvanie is niet doorgegaan, doordien de rnaat- schappijen op het laatste oogenblik de eischen van het personeel, hooger loon en korter werk- tijd, inwilligden. Ook in Engeland is een spoorstaking uitge- broken. Lit Londen wordt gemeld dat Dinsdag eenige honderden arbeiders van de North Eastern het werk neerlegden. Hun voorbeeld werd gevolgd door eenige duizenden dokwerkers te New- Castle, Gateshead, Sunderland, Hartlepool en elders, waardoor hier en daar reeds stooruis in het verkeer ontstond. De directie van de North Eastern verklaarde te gelooven, dat de staking zeer spoedig geein- digd zal zijn, maar de betrokken arbeiders verklaren het tegendeel. De oorzaken van de staking zijn nog onbekend. De stakers klagen echter over het algemeen over het optreden van de directie der North Eastern. Deze staking oefende reeds op de Engelsche spoorwegfondsen-markt een ongunstigen invloed uit, terwijl de staking bij de Grand Trunk de markt voor trustwaarden drukte. De Spaansche uitgewekenen zullen heden de grens overgaan en in Spanje terugkeeren. De afgevaardige Lerroux is te Cerbere en heeft namens de regeering verklaard, dat zij vrijelijk konden terugkomen. Zoo zullen de voor en na den Juli-opstand uitgeweken revolutionairen en deserteurs naar hun woonplaatsen terugkeeren. De overheid kreeg order hen niet lastig te vallen. Van andere zijde wordt gemeld, dat de re geering in net stakingsgebied te Bilbao en in Catalonie troepenmachten bijeentrekt lusten aanstonds te onderdrukken. om on- De Stct. no. 168 bevat een Kon. besl. van 11 dezer, waarbij aan de gemeente Tholen een voorschot uit 's Rijks kas, tot een bedia^ van ten hoogste 38,300 wordt verleend, ten- emde genoemde gemeente in staat te stellen een voorschot van gelijk bedrag te verleenen aan ,/De Thoolsche Bouwvereeniging", ten be- hoeve van den bouw van 22 woonhuizen met 'oepaling dat a, het juiste bedrag van voorschot door de Ministers van Binnen- en het landsche zaken en van Financien zal worden vastgesteld, zoodra na de aanbesteding der wo- ningen het daarvoor vereischte bedrag zal vast- staan, en dat b, voor rente en aflossing van dit voor schot gedurende 50 jaren eene annuiteit moet worden voldaan, groot 4,168 ten honderd van het werkelijk verleende voorschot, welke annui teit voor de eerste maal zal vervallen op den datum, nader door den Minister van Financien te bepalen in verband met het tijdstip of de fijdstippen waarop het voorschot geheel of in termijnen zal zijn uitbetaald. Het 35e Zuiderzendingsfeest, dat Woensdag in het Liesbosch bij Prinsenhage werd gehouden, werd door ongeveer 1000 bezoekers bijgewoond. Er heerschte een opgewekte stemming. Prof. Valeton uit Utrecht hield de openingsrede, waarin hij den nadruk legde op de veranderde houding van de wetenschap en de regeering ten opzichte van de zending. Verschillende sprekers voerden op de twee spreekplaatsen het woord. De redevoeringen werden door gezang afgewisseld, waarbij het fanfare-gezelschap z/Hosanna" uit Goes de begeleiding bezorgde. Het Middenstandscongres is Woensdag te Arnhem geopend. De heer Meuwsen hield de openingsrede en gaf daarin eenige beschouwingen over de Nederlandsche middenstandsbeweging. Toen in 1900 de middenstanders hier te lande zich bewust werden van de noodzakelijkheid om door organisatie hun economische belangen, in verband met de positie, welke door den midden- stand in de maatschappij wordt ingenomen, te versterken, had deze beweging niet aanstonds de sympathie, die zij nu in alle kringen ver kregen heeft, zei spreker. Dit behoeft niet te verwonderen, omdat de oorzaken, die tot ver schillende misstanden hadden sameugewerkt, het vermoeden konden doen ontstaan, dat deze nauwere aaneensluiting uitsluitend ten doel zou hebben, alleen de materieele belangen der midden standers misschien te nadeele van andere kringen van onze samenleving te bevorderen. Dit vermoeden lag voor de hand, omdat men de voorbeelden daarvan bij arbeiders-organisaties gezien had, en men ook door middenstanders zij het dan ook individueel wenschen had hooren uiten, die in die ricbting spraken. De groote'veranderingen op allerlei gebied ge- voegd bij het bijna totale gemis aan eenige economische organisatie waren oorzaak, dat tnenige middenstander in den bestaansstrijd ten onder ging, of zijn bronnen van inkomsten aanmerkelijk zag verminderen. Niet geheel ten onrechte werd daarbij de verbruikscooperatie van ambtenaren en van rijkere lieden als een der oorzaken van vele misstanden aangemerkt. Doch wel verkeerd waren de uitingen van enkelen, om door dwingende wetten andere medeburgers in hun vrijheid van vereenigen te belemmeren. Toen daarna wat concentratie werd gebracht in de gelederen van den middenstand, en men daarbij in het openbaar belangstelling ging wekken voor bet goed recht dezer zaak werd dit, in enkele kringen met wantrouwen, ja, met verdachtmaking begroet. Gelukkig voor den middenstand stoorde men zich weinig aan deze tegenwerking. Integendeel, het had den scbijn of daardoor nog meer dan dit anders het geval gewee'st zou zijn, geijverd werd om alles te doen wat mogelijk was om in het belang van de geheele natie den middenstand sterker te maken. AY aar vroeger de zelfstandige ondernemer in elk bedrijf het recht om als zoodanig op te treden moest ontleenen aan gebleken vak- bekwaamheid en daarna verkregen rechten, daar ziet men tegenwoordig menigmaal de eerste de beste beunhaas in een of ander hem onbekend vak optreden, alsof hij dit grondig verstond. Die vrijheid, om elk bedrijf onbelemmerd uit te oefenen is onbefwist een der grootste oor zaken van de ellende, welke in menigen mid- denstandskring geleden wordt. Menschen, die zooals een Hollandsch spreekwoord zegt, twaalf am bach ten hebben beoefend en dertien malen verongelukt zijn, oordeelen dat het bedrijf van winkelier of van klein-industrieel dan juist voor hen passend is. In dezen toestand verbetering brengen is de taak van den middenstand. Bij het vele, dat opgenoemd kan worden als door de organisatie verkregen, kon belaas, nog niet vermeld worden een wetgeving, be- teugelende en bestraffende de oneerlijke cou- currentie. Met den wensch, dat mede een der vruchten van het congres moge zijn de uitbreiding en versterking van de organisatie, opende spreker de vergadering. Vervolgens werd een telegram" verzonden aan de Koningin. Uit het jaarverslag bleek, dat twee vereeni- gingen hadden opgehouden te bestaan, terwijl 12 nieuwe vereenigingen zich hadden aange- sloten, zoodat de bond in het geheel 128 vereenigingen telt. De nieuwe hoofdbestuurders de heeren De Graaf en Weenink, werden door den voor- zitter geinstalleerd. Yan den Minister van Landbouw kwam bericht in dat 6000 beschikbaar wordt ge- steld om de kosten van te bestrijden. een voorlichtingsdienst TER NEUZEN, 22 Juli 1910. ten- 5 de Tot juryleden voor de Brusselsche toonstelling zijn o. a. benoemdin klasse heer I. G. J. Kakebeeke, landbouwleeraar te Goes, in klasse 41 de heer K. J. A. G. baron Collot d'Escury te Honteuisse. Aan Jacobus van Damme, loteling voor de lichting van 1902 uit de gemeente Osse- nisse, behoorende tot het korps pontonniers is voor dit jaar ontheffing verleend van den wer- kelijken dienst. In de week van 13 tot en met 19 Juli kwamen in Zeeland vijf gevallen van besmet- telijke ziekten voor nl. drie gevallen van rood- vonk, een te Hoofdplaat, een te St. Maartensdijk en een te Oostkapelle en twee gevallen van diphtheritis, nl. een te Eede en een te Zierikzee. Te Aardenburg had dezer dagen een vrouw, terwijl zij bezig was den oven aan te maken, het ongeluk dat door het spatten van vonken hare kleeren vuur vatten. In een oogenblik stonden deze in laaie waar door zij hevige brandwonden bekwam. Spoedig toegeschoten hulp wist erger te voorkomen. Sluiskil. Jammer is het, dat door te weinig deelueming, de schooljeugd alhier de schoolreis niet naar Antwerpen zal maken. Boscbkapelle. De hagelbui heeft bij de landbouwers in het Noordelijk deel der gemeente (het Zuidelijk deel bleef nagenoeg ongedeerd) belangrijke schade aangerichtop het eene perceel meer, op het andere minder, maar alle gewassen hebben geleden. Vooral de haver, men kan hier en daar de korrels van den grond opscheppen. Bieten- bladeren zijn vol gaten en scheuren, afsof er een troep hoenders in gepikt hebben, schulpen van de erwten zijn stukgeslagen. Nader vernemen we nog, dat er 3 boomen door den bliksem zijn opengescheurd. Onder een dezer lag een rund, door het hemelvuur gedood, het beest heeft er zeker eene schuilplaats gezocht en vond er den dood. De ruim GOjarige J. D., wonende op het Veer, kwam Woensdaguamiddag thuis van het dorp, waar hij eenige boodschappen had verricht. Een weinig tijds daarna vond men hem dood bij zijn woning liggen. St. Jansteen. In de op Dinsdag te Hulst gehouden vergadering van stembevoegde inge- landen van het waterschap Oude Graauw en Langendam, werd tot lid van het waterschap Stoppeldijk c. a. wegens ontslagname van den heer A. T. Rottier te Breda, benoemd diens zoon de heer Jan Rottier te Hulst. Tevens werd het voorstel tot bekeiing van eenige wegen in genoe'md waterschap tot een bedrag van ongeveer f 39000,tot eene binnen drie maanden- te houden algemeene vergadering verschoven. Honteuisse. Dr. Liesker, gemeentegeneesheer, gaat deze gemeente verlaten wegens benoeming te 's Gravenhage. Dr. Kok te Amsterdam zal zich hier in diens plaats vestigen. TER SEPZESSCHE (MRAST. .d 'J Wuensdftg. en VrijdaKavnnd, ult^e.onderd op JFeeatdni?en. l»ij de rinna J. ViH UK ttjIKUE te Ter M -3«i ■■iiiiin enzen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1910 | | pagina 1