A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 5479. Dinsdag 12 Juli 1910. 50e Jaargang. Binnenland. STEIJB. FED IL L E T 0 k' ABONNEMENTs Per drie maanden binnen Ter Neuzen i 1,—. Franco per post: Yoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,321/J en voor het overige Buitenland f 1,65. Men abonneert zich bp alle Boekhande- laars, Postairecteuren en Brievenbushoaders. ADVERTENTIEN: Yan 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elken regel meer 0,10. Bp directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie worat de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telefoon No. 2 5. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. JTen mededeeling van den Pans aan de Koningin. De zaakgelastigde van den Heiligen Stoel te 's-Gravenkage heeft den 6n Juli jl., in opdracbt van den kardinaal-secretaris, uit naam van Z. E. den Paus aan den Minister van Buiten- landsche Zaken meegedeeld, met verzoek zulks ter hooge kennis van de Koningin te brengen, dat Zijne Heiligheid met leedwezen vernomen heeft de onjuiste uitlegging in Nederland aan de encycliek ,/Editiae saepe" betreffende St. Carolu3 Borromeus gegeven, en dat Zij, smar- telijk aangedaan door de gedachte dat door deze uitlegging eenige woorden der encycliek Hare Majesteit pijnlijk zouden hebben kunnen treffen, er prps op stelt Barer Majesteit te verzekeren dat Zijne Heiligheid met de bovenbedoelde woorden geenszins gedoeld heeft op de vorsten uit het huis van Oranje-Nassau, noch op de voorouders der niet katholieke onderdanen van Hare Majesteit. De Eerste Earner is voornemens morgen in openbare vergadering de wetsontwerpen af te doen, die in staat van wijzen zijn. Aangezien de lijst dezer wetsontwerpen zeer groot is, zal waarschijnlijk ook-Woensdag daarmede gemoeid wezen. Bp de Ned. Herv. Kerk waren op 1 Juli 143 predikantsplaatsen vacant, 13 meer dan op 1 Juli 1909. De directeur van het Rotterdamsch Nieuws- blad, de heer 0. Sijthoff, heeft zich met'n adres tot Hare Majesteit de Koningin gewend, waar- in gewezen wordt op de omstandigheid, dat bp de behandeling eener rechtzaak een niet juiste bezwarende getuigenis, waarop een veroordeeling volgt, niet meer te achterhalen is. Naar de meening van adressant behoort daar- om bij de instructie en de openbare behande ling van een rechtzaak noodzakelijk een steno- grafisch verslag van de ondervragingen, opdat woordelijk worde vastgesteld hetgeen inderdaad is gezegd en ook later de verdediging kan worden herlezen, opdat niet het vonnis geveld worde op een geenszins getrouw, immers vluchtig en op meer of minder begrijpen van het gesprokene berustend relaas van een subst.-griffier. Adressant bepleit voorts de noodzakelijkheid van een herziening van het strafsysteem bij de Nederlandsche rechtspleging. Hp acht het niet overeeukomstig een logische levende rechtsidee dat een man, wiens overtreding slechts naar een strakke woordelijke opvatting van de letter der wet, zooals die bovendien slechts begrepen wordt door starre juristerij, kan worden be- schouwd als strafbaar, bebandeld wordt als ware bp een boosdoener van de ergste soort, 40) //Daar kapitein Lenoir bemerkte, dat al zijne pogingen om met mij in kennis te komen mis- lukten, zoodat hij geen reden vond om mijn echtgenoot kwaad te maken, nam hij zijn toe- vlucht tot leugon en vertelde aan de officieren, dat hij het zeldzame geluk had gehad, de jonge vrouw van majoor Warfield aan te treffen en geen woorden genoeg kon vinden om hare beminnelijkheid te prijzen. De majoor kwam dit ter oore. Er volgde een vreeselijke scene Och, ja, Herbert, het zal u verwonderen, dat mijn echtgenoot niet met mij sprak over de weliswaar leugenachtige ook schijnbaar onschuldige grootspraak van kapitein Lenoir, doch mij verwondert dat nu niet, ofschoon ik des tijds er niets van begreep. Majoor Warfields vertrouwenin mij wasgeschokt, omdat ik hem niets had gezegd van het ouder- houd, dat kapitein Lenoir beweerde met mij te hebben gehad. Kapitein Lenoir, die, zooals ik zeide, een geheimen wrok tegen mijn echtgenoot voedde, beroemde er zich op, dat hij het verblijf en driugt daarom aan op invoering van het stelsel der voorwaardelijke veroordeeling, dat in andere landen reeds zoo zegenrijk werkt. Ten derde vraagt adressant mededoogen voor de achtergebleven gezinnen der veroordeelden. Hij acht het billijk dat't recht zijn loop hebbe, doch is van meening, dat den onschuldig ach- terblijvenden steun moet worden verschaft. TER NEUZEN, 11 Juli 1910. Met ingang van 15 dezer is door den Commissaris der Koningin aan den heer Mr. M. P. Sipkes te Ter Neuzen, eervol ontslag verleend als lid der gezondheidssommissie, zetel Ter Neuzen. //Ons Genoegen", het harmoniegezelschap uit Vlissingen, directeur de heer A. Bailleux, uit Vlissingen, heeft gisteravond inderdaad genoegen bereid aan de velen die waren opgekomen naar de //Buiten-Societeit" alhier, om aan te hooren de uitvoering van het veelbelovende programma. 't Werd met den aanvang van het concert, ondanks het druilerig weer, gezellig in den tuin. Dat meerdere leden en familie achterbleven hinderde ditmaal minder, daar tal van vreem- delingen, die met het Vlissingsche gezelschap, per stoomboot Washington waren gearriveerd, den tuin hielpen vullen. In verband met de omstandigheid dat //Ons Genoegen" dit jaar een eersten prijs behaalde in het eoncours te Dordrecht, was de ver- wachting naar hetgeen zou worden ten beste gegeven nog al gespannen. Die verwachting is niet beschaamd. De uitvoering van het programma verdiende aller lof en daaruit bleek dat het gezelschap sedert het vorige bezoek, onder leiding van den heer Bailleux enormen vooruitgang heeft gemaakt. Er werd dan ook geen applaus aan de uit voering onthouden, en alle nummers, maar bovenal //La Gazelle", polka voor cornet a piston, uitgevoerd door den directeur, en het Air varie voor bugle-solo, solist den heer Van Soelen, vielen een algemeen applaus ten deel. De voordracht en het spel dezer solisten valt dan ook zeer te roemen. Door den Bisschop van Breda is bevolen dat dagelijks in alle kerken en kapellen van het Bisdom openbare gebeden zullen gehouden worden ter verkrijging van gunstig weder. Gisteren speelde te IMoerbeke de voetbalclub //Concordia" uit Gent een vriendschi^ppelijke wedstrijd tegen de vereeniging ,t Elercules" van Ter Neuzen. Daar Hercules onvoltallig was stond Concordia welwillend eenige invallers toe. ontdekt Ijad van de in het bosch geheimzinnig verborgen echtgenoote des majoors, en eensdaags door drank beneveld, waagde hij het mijn man te beleedigen. Toen ondervond ik voor de eerste maal tot welk een verschrikkelijken graad zijn drift kon klimmen. Het kwam tot een vreeseiijk tooneel tusschen hem en kapitein Lenoir, waarop een bloedig duel volgde. De kapitein werd zwaar gewond in 't gelaat en voor heel zijn leven verminkt. Maar ook majoor Warfield bekwam een kwetsuur, die hoewel van lichten aard, hem eenige dagen noodzaakte zijn kamer te houden. Ik wilde naar hem toe, om hem op te passen, maar de majoor stond mij niet toe, dat ik hem bezocht". z/Dat was onmenschelijk", meende Herbert. //Veroordeel hem niet aanstonds," vervolgde mistress Rocke. //Bij mij lag de schuld, het was ten tweede male. Doch ik was, ofschoon vrouw, nog kind, waar het nandelen betrof. Ik vreesde mijn echtgenoot te bedroeven, door hem mede te deelen, dat men mij gezien had. Ik had het niet mogen verzwijgen, dat kapitein Lenoir en de officieren juist dan om het laud- huis ter jacht waren, als de majoor afwezig was. Ik vertrouwde op mijn eigen kracht. Maar nu begrijp ik, hoe dwaas ik handelde. Nu geloof ik zelfs, dat de Indiaanscbe meid, Met de rust was de stand 30 in het voordeel van Concordia. Na de hervatting van het spel maakte Hercules 2 doelpunten, zoodat toen de tijd verstreken de stand 32 was. Met onderiing goedvinden werd echter nog een half uur doorgespeeld in welken tijd de Belgen nog driemaal de bal in het net wisten te plaatsen. Den 23steo Juni van het vorig jaar kregen verschillende personen, wonende onder de ge- meenten Hoek en Ter Neuzen bezoek van 2 kooplieden, met paard en rijtuig, die manufac- turen te koop aanboden. Het waren de gebroeders E. M. en H. M. van Rotterdam. De een gaf voor onze taal niet machtig te zijn en de ander deed dienst als tolk. De tolk vertelde dat de ander de zoon was van een fabrikant uit Bochem (Duitsch- land), welke eene zending manufacturen naar Nederland had verzonden, die, daar de geadres- seerde inmiddels gefailleerd was, niet waren aanvaard en wegens kostbare douane-formali- teiten ook niet konden worden teruggezonden en daarom tegen elken prijs van de hand moesten worden gedaan. Zij verkochten goed voor een heerencostuum, onder voorwaarde dat het maakloon in den koopprijs begrepen was. Zij gaven een bewijs af, waar voor een door hen te zenden coupeur het costuum zou maken. Verschillende personen onder de gemeente Hoek kochten goed voor een costuum, tegen een te hoogen prijs, de kwaliteit van de stof in aanmerking genomen en de coupeur liet op zich wachteu, zoodat zij dra bemerkten beetgenomen te zijn. De gemeentepolitie van Ter Neuzen, van een en ander kennis dragende, had blijkbaar het signalement van den //fabrikantenzoon" en zijn z/tolk" goed in het geheugen, want toen gister avond beiden hier met de prov. boot arriveerden werden zij door de politie terstond herkend en in de gaten gehouden. Toen zij hedenmorgen met paard en rijtuig er weer op uit zouden gaan werden zij doOr de politie uitgenoodigd eerst eens mee te gaan naar Hoek, waar zij in tegenwoordigheid van den burgemeester met verschillende personen, die hen herkenden, werden geconfronteerd. Een der koopers van het vorig jaar kreeg zijn geld van hen terug. Nu bun iucognito verbroken was, hebben de 2 broeders naar 't schijnt er weinig heil in gezien hier bun rol verder te spelen. Zij zijn met de prov. boot van 10.45 weer vertrokken. Tegen hen is proces-verbaal opgemaakt. Te Zwolle slaagde Donderdag voor het apothekersassistent de heer A. A. examen Barentsen van Oostburg. welke mij overigens slaafs gehoorzaamde, een valsche rol speelde. Doch laat ik vervolgen. Toen de majoor acht dagen later weer bij ons kwam, ove'rlaadde hij mij met verwijten, waar tegenover ik slechts mijne tranen kon stellen. Hij beschuldigde mij van koelheid wegens bet verschil in jaren en beweerde in zijn blinde ijverzueht, dat ik aan kapitein Lenoir de voorkeur gaf boven hem, omdat deze jonger en kuapper was dan hij. O, dat was schandelijk, dat was onrechtvaardig, want mijn echtgenoot alleen was voor mij de geheele wereld Hij liet mij zweren, den kapitein nimmer te zullen wederzien en nooit in mijn leven tegen hem te spreken. Ik deed deze eed uit den diepsten grond mijns harten, maar hoe was het mogelijk hem te houden Den kapitein nooit meer weer te zien Sloop hij na zijn genezing, niet dagelijks in mijne nabijheid rond Van nu af bracht de majoor bijna den geheelen dag bij mij door, zoover het zijn dienst veroorloofde en beiden verlangden wij naar den herfst, daar myn echtgenoot omstreeks dien tijd mij naar het kasteel Warfieldshouse wilde brengen. Wij maakten met ons tweeen de heerlijkste plannen. Daar, zeide hij, zoude ik de rol van eene weldadige fee op my kunnen nemen, de armen bijstaan, mij bemind maken bij de negers, Op het drietal te Maassluis komt voor ds. G. A. van der Hooft te Domburg. Gedurende de maand Juni 1910 kwamen in Zeeland voor tien gevallen van vlekziekte der varkens en wel een te's Heer-Arendskerke, twee te Heinkenszand, vier te Hontenisse, twee te Yerseke en een te Middelburg. Sluisbil. Zaterdagmiddag speelde een acht- jarig meisje I. R. alhier op een hek en viel er af met het ongelukkig gevolg, dat het met gebroken arm direct naar een geneesheer te Ter Neuzen per rijtuig moest vervoerd worden. De twee voorgaande jaren maakten een aantal kinderen van de openbare school alhier, onder geleide van het hoofd dier school, den heer Risseeuw, een reisje naar Antwerpen. Dit jaar bestond daarop eerst geen vooruit- zicht. De vorige week werd echter aan de kinderen medegedeeld dat voor hen de gelegen- heid openstond om a. s. Donderdag met de school- kinderen uit de kom de reis naar Middelburg en Vlissingen mede te maken. Daarvoor gaven zich enkelen op, maar inmiddels werd den heer Risseeuw verzocht nogmaals het organi- seeren van een reisje naar Antwerpen te beproeven. Deze voldeed hieraau en met gun stig gevolg, zoodat de schoolkinderen van Sluiskil weer een tocht naar Antwerpen zullen maken. Zaamslag, 10 Juli. Een werkman begaf zich gisternamiddag in het aardappelveld in den Groote Huissenspolder, zijn rijwiel liet hij bij den weg staan. Toen hij terugkeerde was de fiets weg. Aangifte werd bij de politie gedaan. Vele werklui laten hun rijwiel onder de- zelfde omstandigheden zonder toezicht staan. Dit is voor dezulkeni een ernstige waar- schuwing. Koewaclit. Sinds eenigen tijd komen hier onder de schoolkinderen verschillende gevallen van mazelen voor vergezeld van hevige koort- sen. Enkele kinderen zijn er aan bezweken. Het aantal sterfgevallen is daardoor dit jaar reeds grooter dan het totaal bedrag in 1909. Door Burg, en Weth. is besloten de beide openbare scholen eenige dagen te sluiten. Ge durende dien tijd zullen ze schoougemaakt en ontsmet worden. Door de ingelanden van het waterschap De Riet" is besloten den weg door het water schap voor zijne rekening geheel te laten her- stellen. Vroeger waren de ingelanden verplicht dit onder elkander te doen doch daarvan kwam weinig terecht. Het gevolg was, dat de weg gedurende een groot gedeelte van het jaar in zeer slechten toestand verkeerde en in den winter vaak onbegaanbaar was. fbans zijn door het hestuur de noodige maatregelen ge nomen en is men bezig den weg zoodanig te herstellen daf hij het geheele jaar door voet- gangers en voerlieden kan gebruikt worden. Bosclikapelle. Ter viering van het GOjarig bestaan der doelsocieteit ,/De Eendracht" werd Zondag eene luisterrijke prjjsschieting gegeven, waaraan niet minder dan 109 schutters deelnamen. De prijs voor het verstkomend gezelschap kerstgeschenken onder hen verdeelen en zoo al meer. O, met welk een vurig verlangen wenschte ik dien tijd te zien aaubreken. Ach, ik was weder zoo gelukkig, als voor die betreurens- waardige gebeurtenissen, waarvau ik je heb verteld. Ja, gelukkiger dan vroeger, ofschoon misschien ook wel niet zoo volmaakt vroolijk en opgeruimd, daar de wonde, welke het wan- trouwen van mijnen echtgenoot mjj had toege- bracht, nog niet gesloteu was. Toen werd ik moeder. O, Herbert, welke vreugde doortintelde mijn hart. Wat blijdschap en innig geluk Ook de majoor was een ander mensch geworden. Onze kleine jongen was zijn trots. En vervlogen was, zoo meende ik, de herinnering aan de droevige dagen van weleer." z/Arme moeder," zuchtte Herbert, //dekortston- dige rust, die u gegund was, bleek een voorbode te zijn van den storm, die nog komen moest 1" (Wordt vervolgd.) TER \Ei7/E\S('HE (OIRtVT. Dit blad verMCliiJnt Tfaand^^* WoenRdag- en Vrijda^avoud, aUyezond*3rd op Feetitdai^eiie *iaj iSe Firma 1*. J. VAX DE IAX0E te fer Xemen. mm

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1910 | | pagina 1