T A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor sch-Vlaaaderen. No. 5478. Zaterdag 9 »lu!i 1910. 50e Jaar^ang. Buitenland. Gemengde berichten. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika l,32a/j en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADVERTEN TIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prjjs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telefoon No. 2 5. Inzending van advertentien v6cr 3 uren op den dag der uitgave. 1 In den Spaanschen Senaat zijn de debatten aan den gang over de kerkelijke politiek der regeering. De bisschop van Madrid gaf zijn droefheid te kennen over de regeeringsbesluiten. Niet de bisschoppen zijn den aanval begonnen, be- weerde bij, maar zij hebben slechts bun stem verheven tegen de wet op de geestelijke ver- eenigingen. De bisschop zei verder, dat er in Spauje minder zulke vereenigingen zijn dan in andere landen. Uit rechtskundig oogpunt de besluiten beziende, meent bij, dat ze de Groud- wet aanranden. Hij bestrijdt een staatsmono- polie van onderwijs. De Minister-President, Canalejas, antwoordde, dat de godsdienstkwestie in vrede en eendracht opgelost zal worden, waartoe de Regeering al haar krachten zal aanwenden, maar zij zal nimmer een pressie op haar politiek toelaten. De congregaties zullen ingeschreven worden. Hij spoorde de Katholieken aan, niet onver- draagzaam te wezen. De bisschop zei nog, dat de Regeering van de bisschoppen niets te vreezen heeft. Nooit heeft. het episcopaat de Ministers willen be- leedigen. Canalejas zei, nota van die verklaring te nemen. In de Kamer herinnert de sociaal-demokraat Iglesias aan den Juli-opstand vorig jaar in Barcelona. In die gebeurtenissen zegt hijligfc een gansche politiek opgesloten. De beweging is daar niet door het volk uitgelokt, maar door de onhandigheid der overheid. Hij ontkent, dat de revolutionnairen gestolen, gemoord en de kerken geschonden hebben. Behalve Iglesias wilde ook de republikein Satillas een onderzoek naar de oorzaak van den opstand doen instellen. Satillas zei, dat tijdens het eerste proces- Ferrer in 1906, onder een liberaal bewind, de rechtbank onder de pressie van het buitenland de vervolging opgaf. In het tweede proces, ouder een clericaal bewind, dat tot de terecht- stelling leidde, antwoordde Spanje juist tegen- overgesteld op de strooming in Europa. Satillas wees op de gevolgen, die deze daad voor Spanje in het buitenland had. De regeering schijnt echter geen licht over de Ferrer-zaak te willen verspreiden, want de spanker werd buiten de orde verklaard en het debat hierover gesloten. De Fransche regeering heeft een middel be- dacht om een spoorwegstaking onmogelijk .te maken. Men zal bij hi staking de spoormannen onder de wapenen roepen. De toebereidselen daartoe worden op het departement van oorlog reeds aangevangen. Het rectuteeringsb'ureau van Parijs en het Seine-departement is al aan het werk en zal, als de nood aan den man komt, 180.000 spoormannen als reservisten bij het leger inlijven. In Turkije is een komplot ontdekt. Te Koustantiuopel werden een onderwijzer en een telegrafist aangehouden, in wiens bezit brieven gevondeu werden, die schenen aan te duiden dat zij in betrekking stonden met een revolu- tionnaire vereeniging en met revolutionnaire bladen, te Parijs uitgegeven. De vereeniging schijnt te Parijs gesticht door een gewezen Turksch gezant, met het doel het huidige bewind omver te werpen. Men verzekert dat verscheiden fiooge ambfenaren in deze zaak betrokken zijn, n.l. oud-Ministers en een consul van Turkije. Volgens een telegram uit Konstantinopel heel!, bij de ontvangst van diplomaten,Minister Rilaat pasja de aandacht der gezanten van de beschcrmende mogendheden gevest.igd op de oorlogstoebereidselen van Griekenland. De Giieksche regeering heelt de Kretenzers nog- maals den raad gegeven zich kalm te houden en zich naar de wenschen der mogendheden te schikken. Te Washington verluidt, dat het Amerikaansche Staatsdepartement rekening houdt met de j mogelijkheid om Nicaragua in twee repubiieken te verdeelen, om een eind te maken aan den burgeroorlog. TER NEUZEN, 8 Jul! 1910. Met ingang van 16 Juli a. s. is bij de administratie der directe belastingen, enz. ver- plaatst de commies 2e klasse C. J. Lambrechtse van Philippine naar Ter Neuzen (tijd.) en de kommies 3e klasse A. J. Geilleit van Vlodrop (station) naar Philippine. De commies-titulair der posterijen en telegrafie C. de Jonge is van Hulst naar Middelburg verplaatst. Bij de door het bestuur van het water- schap Hengst- en Rummersdijk te Kloosterzande gehouden aanbesteding voor het maken van keiwegen in de gemeenten Hengstdijk en Hon- tenisse, met levering van alle benoodigde i materialen en met het onderhoud tot 15 April 1911, werd ingeschreven Voor perceel I door de heeren J. P. de Vos te Ter Neuzen voor f 8650 L. Raaij makers te Wouw voor f 8400; G. J. Balkenstein te Ter Neuzen voor f 8350 I. Douw te Zierikzee voor f 8300 A. Jacobs te Goes voor f 8235 B. de Waal te Hontenisse voor f 8170 J. Cambeen te Hontenisse voor f 8170 J. F. Adriaansens te Hontenisse voor 8025 J. J. van de Ven te Middelburg voor 7900 F. Duijnhouwer te Goes voor f 7894 en Job Wolfert te Hoek voor 7724. Voor perceel 2 door de heeren J. H. van de Yen te Middelburg voor f 12.198 J. P. de Vos te Ter Neuzen voor 12.190 L. Raaij makers te Wouw voor 11.900 I. Douw te Zierikzee voor 11.800; E. A. de Waal en Jos. Cambeen te Hontenisse voor f 11.740; A. Jacobs te Goes voor 11.740; G.J. Balken stein 4e Ter Neuzen voor f 11.570; en J. F. Adriaansens te Hontenisse voor 11.519. Het eerste perceel is gegund aan den heer Job Wolfert te.Boek, en het tweede aan den heer J. F. Ad riaansens te Hontenisse. Door Gedeputeerde Staten van Zeeland zijn, ter volaoeuing aan art. 115 2de alinea der ge- meentewet, zooals dit na de wijziging bij de wet van 30 December jl. (Staatsblad no. 4i6) luidt voorschriften voor de boekhouding van de ont- vangers der gemeenten in deze provincie ont- worpeu. Dezer dagen zijn die voorschriften met de daarin bedoelde modellen aan de verschillende gemeen^ebesturen verzonden, met verzoek om voor 15 Juli a. s. de bedenkingen die daartegen bij bun of bij de ontvangers mochten bestaan aan genoemd college mede te deelen. Tengevolge van de indijaingen heeft de Philippinepolder bij besluit van de Provinciate Staten opgehouden calamiteus te zijn, zoodat de nog in kas zijnde gelden bedragende 3500 aan de ingelanden zullen worden uitgekeerd. Hulst. Op de 1. 1. gehouden tentoonstelling der akademie van schoone kunsten te St. Nicolaas, werd de eerste prijs voor decoratieschildering (Eerediploma en een zilveren medaille) toe- gekend aan den heer Jan Borghstein alhier. Boscllkapelle. Bij de gehouden openbare verkooping van gerst, haver en kiaverhooi voor den heer J. Scheele werden zeer hooge prijzen besteed. Gerst gold 124 tot 130, erwten 115 tot f 130, en het hooi per snede droog in hoopen f 86 per gemet, onkosten ten laste van den kooper. Een der knechten van mej. wed. D. L. v. D. kreeg van een merrie, wier veulen hij reinigde, zoo n slag tegen het hoofd dat de bovenlip ge- lieel werd opengescheurd en vele tanden los stonden. Men vond de jonge man bewusteloos liggen, met bebloed en opgezwollen hoofd. Natuurlijk werd terstond geneeskundige hulp ingeroepen. Bij den landbouwer E. Wijnen te Gemonde is een kalf geboren met 2 koppen en 2 halzen. Vriendelijk Bij juffrouw A., wonende Vlaszak, te Breda, werd door een vriendelijke buurvrouw de ruit ingeslagen en een emtner vuil water naar binnen geworpen Eergisteren is in de Waal voor Tiel op- gevischt het in verren staat van ontbinding ver- keerende lijk van een man, naar schatting 50 a 60 jaar oud. Het ondergoed was gemerkt VY. P. Het lijk is herkend als dat van W. Puim, smid te Erichem, die in het najaar van 1909 op reis naar zijn familie te Lienden spoorloos verdween. De ongelukkige was zeer bijziende. Dinsdagavond is op de Lijnbaansgracht te Amsterdam een lOjarige knaap door een meisje, vermoedelijk met een hoedenpen, in den rug en arm gestoken. De wonden bleken van dien aard te zijn dat de knaap naar het Wil- helminagasthuis moest worden vervoerd en al- daar opgenomen. De ongehuwde werkman J. van K. te Beets (N.-H.) is Dinsdagmiddag van een hooi- wagen gevallen en was onmiddellijk dood. Te Compascuum, bij Stadskanaal (Gr.),is Dinsdag de 24jafige dienstbode van den land bouwer Buter bij het waterhalen in de vaart gevallen en verdronken. Yolgens tarief betaald. Twee vrienden bereiken na een wandeling een overhaal en geven den veerman te kennen, dat zij den anderen oever wenschen te bereiken. Tijdens de overvaavt geeft de veerman op zeer woeste manier blijk van zijn ontevredenheid over het late komen zij tier passagiers //Hadden jullie wat harder geloopen, dan kon je gelijk met die andere menschen zijn overgezet I" Deze zinsnede wordt nog aaugevuld met een fortis simo uitgesproken ,/Ezeis In de angst wordt de wijsheid geboren, zoodat de jongelui bij het verlaten der pont den scbip- per slechts de halve vracht betalen. En hem die hierover opnieuw in toorn ontbrand, wijzen op het tarief bord Vee half geld! De vrienden snellijk af. De veqrman turend op z'n tariefbord daarna op z'n neus. (Ned.) Maandag werd door iemand te Barneveld aan het postkantoor aldaar eeu aangeteekende brief afgehaald, die er zoo haveloos uitzag, dat de geadresseerde hem weigerde aan te nemen. Het bleek, dat de brief was geopend en het bedrag, dat er iu moest zitten, f 75, er uitge- haald, waarna de brief weer was dichtgemaakt. De verdenking viel op een besteller. Hij werd aangehouden en bekende zijn misdaad. Het geld had hij in den grond gestopt, waar het in beslag werd genomen. Men meldt uit Ginneken d.d. 4 .Juli aan de 's Hert. Court Den laatsten nacht is een gedeelte onzer ge- raeente in opschuddmg gebracht door eene bende Heikesmannen, waaronder de berucbte gebroeders H., uit Rukfen. Zij gingen de veld- wachters en den nachtwaker te lijf en wierpen hen met steenen, waarbij de veldwachter Bo- venmars aan het hoofd verwond werd. De veldwachter Bilsen, alsook de nachtwaker De Kort, losten daarop eenige schoten, doch de bende bleef opdringen, zoodat de politie moest wijken, Inmiddels was er geteletoneerd om hulp naar de marechaussee te Breda en weldra versc'nenen vier marechaussees, die de belha- mels gevangen namen in de woning van hun broeder aan de Molenstraat. Geboeid werden zij naar bet arrestantenlokaal overgebracht, hetgeen echter met hevig verzet gepaard ging. Bijgeloof. In een door vijf gezinnen bewoond hofje te Alkmaar woont o. m. een 70jarig vrouwtje bij haar zuster in. Dit vrouwtje houdt veel van j kleine kinderen en ze kwam dan ook meerinalen in de woning van haar buurvrouw, een moeder van 4 kinderen, bij wie er een van 8 maanden oud was, welk kindje ze veel streelde en kuste. Dat kindje werd voor eenige weken ziek, het schudde geregeld met het hoofdje. De moeder, de oorzaak niet kennende, be- sprak het ziektegeval met de buren en een buurvrouw was van meenig, dathet kindje wel betooverd zou zijn. Deze meening vond spoedig ingang. Zou zoo werd er gevraagd het oude vrouwtje niet de oorzaak van het geval zijn De op dit lutnineuze denkbeeld komende buurvrouw constateerde, dat het kindje precies zoo deed als haar geit, die het vorige jaar ziek geworden was en door haar man geslacht werd. Het bloed van het beest was zoo zuiver als het maar kon zijn, maar weken voor het slachten had het beest ook niets anders gedaan dan met den kop heen en weer schudden. De buur vrouw had vele ziektegevallen van beesten mede- gemaakt, maar zoo vreemd als de geit 'deed, had ze het nog nooit gezien. Het besluit werd genomen, maar eens een waarzegster te raadplegen. Gezegd, gedaan. De waarzegster wist er wel raad op het kusseu, waarop het kind sliep, moest men openen. De raad werd opgevolgd, maar er kwam niets bij— zonders aan het licht de veeren waren dul en dof, dat was alles. Veertien dagen later werd het kussen weder- om geopend en de veeren waren prachtig glanzend, terwijl er gevormd van veeren, een wonderlijke roos te voorschijn kwam. Deze werd zorgvuldig weggenomen en verbrand. Daar had men hetal! Het oude vrouwtje werd onmiddellijk de toegang tot de woning en het kind ontzegd en sinds dien beterde het kindje zichtbaar, althans het was veel rustiger. Het is misschien niet overbodig, even op te merken, dat men middelerwijl ook een dokter geraadpleegd had De buurvrouw heeft verzekerd, dat zij er wel voor oppassen zou, dat het oude vrouwtje haar niet aanraakte. Men zou het oudje echter niets doen, daar men nog niet de zekerheid had, dat zij schuldig was. Deze buurvrouw is geen Noord-Hollandsche, zij is van uit Kampen naar Alkmaar gekomen. (Alkm. Ct.) De militaire luchtschepeu in Duitschland beleven donkere dagen. De M. Ill, die onder commando van majoor Gross voer, is, volgens de ,/Frankfurter Zeitung" geheel buiten dienst gesteld. De M. Ill was uit Tegel vertrokken naar Gotha, maar werd door den al te krachtigen wind gedrongen te landen bij Riesa. Hoewel de berichten niet eensluidend zijn, staat het vrijwel zeker, dat het luchtschip veel gas verloren had. Het werd gedemonteerd en per spoor naar Tegel teruggezonden. Volgens de //Berliner Lokalanzeiger" bleek de Parseval V, die zich sedert eenigen tijd te Breslau bevindt, na een manoeuvre van twee- en-een-halfuur ook eeu niet onbelangrijke hoeveelheid gas verloren te hebben. Daarom werd ook dit luchtschip gedemonteerd. En ten slotte besloot de Parseval VI, die van Bitter veld naar Dresden zou gaan, om daar door den Koning van Saksen ontvangen te worden, met het oog op het slechte weer maar liever thuis te blijven. Warmte en koude. Bij ons in Europa wil de zomer maar niet komen, of althans niet blijven. Tegenover de mooie dagen, die wij gehad hebben, staan er alvveer minstens even- zooveel van regen en guur weer. IndeAlpen klaagt men over koude overal. Op de ber- geu van het Beiersche hoogland en van Savoye is versche sneeuw gevallen tot op 1400 M. hoogte en in de dalen regent het aanhoudend. Het onvermijdelijke gevolg van een en ander is, dat de rivieren voortdurend stijgen en men overal hinder heeft van overstroomingen in de lager gelegen streken. Zoo is de Rijn bij Keulen buiten zijn oevers getreden en ook in den Moezel is de waterstand onrustbarend hoog Oit verschijnt Mi;.n«eoiiilag- en t!at;avo»il, nilgezouierd op ^eesfiiatfKD. t>ij tie Virma S*. J. VAU I>E 8AIBE te Ter Xenzen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1910 | | pagina 1