A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. oyhwiiiiis ha stsijb. No. 5477. Bonderdag 7 Juli 1910. 50e Jaargang. Buitenland. Binnenland. STEMMING voor den Gemeenteraad. Ter visie-ligging- opgaven van Candidaten. FEUILLET O N. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1 1,Franco per postYoor Nederland f 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika f l,321/s en yoor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbuskouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elken regel naeer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie worat de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telefoon No. 25. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. Yrijdag, den 15 Juli aanstaande, DONZE A. H. MOES L. Zondag was een anti-clericale protestdag in Spanje. Te Madrid werd een betooging gehouden, die volgens den oproep ten doel had ,/de onaf- hankelijkheid van Rome van het staatsbestuur te verkondigen en aan de theokratische aan- matiging, die de geestelijke functie gaarne in een wereldlijke heerschappij zou veranderen, vergoed een einde te maken". Een stoet van 50.000 menschen, liberalen, republikeinen en soeialisten, met de stedelijke garde voorop, bewoog zich van het Prado naar bet standbeeld van Castelar. Vooraan in den stoet liepen liberalen en republikeinen broederlijk bij een Moret naast Perez Galdos. Aguilera, liberaal ex-Minister, arm in arm met Lerroux, een jaar geleden verantwoordelijk gehouden voor de revolutie te Barcelona. De betooging toont aan de clericalen, dat om hen te bestrijden hun vijanden alle onderlinge verschillen laten rusten. Men zag in den stoet vaders hun kind op de schouders dragende en dit met de vrijheidsmuts //Moeder," vervolgde Traverse, „u. is voor mi] de heele wereld, laat ook ik voor u de heele wereld uitmaken. 0, hierin ligt niets onmogelijks, moeder. Stel mij op de proef. Ik zal alles, alles voor mijne moeder doen. Yoor u is, met Gods hulp mij niets te zwaar en de Heer zal ons zegenen," Maar de tranen beletten zijne moeder hem te antwoorden. "Ach, houd toch eindelijk op, mij het hart te breken met uw tranen," fluisterde' Traverse z/ik zal alles voor u ondernemen, wat ooit een zoon voor zijn moeder ondernam. Hoor mij aan, goede moeder wat ik wil gaan doen. In den ouden tijd wijdden zich de jonge ridders door eene belofte aan de eene of andere dame en volbrachten ter barer eer groote, edele, moeilijke daden. Zij trokken voor haar ten stiijde, lieten hun bloed voor haar en keerden als dappere helden zegevierend terug. Nu, moeder, nooit zal een ridder voor de dame zgns harten zoo gestreden hebben, als ik op het gedektheele gezinnen liepen mee. Er was geen wanorde, geen kreten, geen gezang zelfs. Het wachtwoord was zich kalm houden De Madrileensche bladen bevatten geheele pagina's met artikelen over betoogingen in het geheele land. Overal kwam men kalm en waardig voor zijn meening uit. De bladen concludeeren, dat het Spaansche volk Zondag een grootsch plebisciet heeft gegeven ten gunste van de door de Regeering voorgenomen maatregelen. De liberale pers spreekt van een nationale beweging. Finland's lot is bezegeld. De Czaar heeft de door de Rijksdoeraa en den Rijksraad aangenomen wet betreffende Finland bekrachtigd. Het nieuwe Deensche kabinet is al gevormd. Berntsen heeft behalve die van Minister-Pres., ook de portefeuilles van landsverdediging en vaneeredienst ad interim graaf Ahlefeld-Laurvig, Buitenlandsche Zaken Anders Nielsen. Land- bouwThomas Larsen, Openbare Werken Irsen Sonderkup, directeur der staats-hypotheek- bank, Binnenlandsche Zaken Billow, advokaat bij het Hooggerechtshof, Justitie de koopmau Mus, Handel en Scheepvaart. Yan bevoegde zijde wordt aan het Haagsche Correspondentiebureau medegedeeld, dat van een voornemen van H. M. de Koningin om in October a. s. een tegenbezoek te brengeu aan het Belgische Hof, niets bekend is enbijgevolg daaromtrent niets is vastgesteld. TER NEUZEN, 6 Juli 1910. Bij de gisteren alhier gehouden verkiezing voor een lid van den Raad-(vacature P. Moes) werden officieel candidaat gesteld de heeren A. H. Donze (voor wie een lijsfc wercl ingeleverd van wege de liberale kiesvereeniging) en L. Moes (voor wie eene lijst werd ingeleverd door de antirev. kiesvereeniging). Stemming op 15 Juli a.s. Bij Kon. besluit zijn benoemd tot voor- zitter van het bestuur der waterkeering van de Oalamiteuze Hoofdplaat- en Thomaespolders de heer P. L. de Meijer te Hoofdplaat, tot dijkgraaf van den Elisabethpolder (Biervliet) de heer A. Blietz te Biervliet en tot dijkgraaf van den Koudepolder de heer M. de Jonge te Hoek. Heden werd alhier door den notaris Dregmans, in het Hotel Centraal" krachtens art. 1223 Burgerlijk Wetboek geveild, een woonhuis eu erf, te Ter Neuzen aan den Baan- dijk, groot 81 centiaren. Hiervan werd kooper de heer Johs. de Feijter te Zaamslag, voor 200. Naar we vernemen werd in een gezin in de Donze-isserstraat alhier meermalen geld slagveld des levens voor u, voor de dame rnijns harten, voormijne moeder zai strijden." De arme troostelooze drukte zwijgend de hand haars zoons. „Raap al uw moed bijeen," ging Traverse voort, „en wanhoop niet. Het hoofd ornhoog, moeder, en zie mij lachend aan. Wij beiden zijn nog jong, want gij zijt niet veel ouder dan ik, uw eigen zoon. Zoo gaan we te zamen door het leven, elkander wederkeerig steunend en de een alles voor den ander. Eu wanneer onze haren vergrijsd zijn," ver volgde Traverse, wanneer wij zijn aangeland aan het einddoel onzer aardsc'he loopbaan, die wij samen hebben doorloopen, hebben wij ein delijk den drempel bereikt, waarop de ziel haar vergankelijk omhulsel aflegt, dan bestem men wij ons vermogen, hetwelk wij alsdan zullen hebben verworven, tot het oprichten van een toevluchtsoord voor hen, die, gelijk wij, als weduwen en weezen verlaten in de wereld staau, waarvan wij zonder droefheid scheiden, om hand in hand ten hemel op te klimmen." Onwillekeurig keek de nieuwe Hagar op en glimlachte om de zonderlinge profetie van haren Ismael. Deze kuste de tranen uit de oogen zijner moeder en overlaadde haar met alle liefkoozingen, die zijn minuend hart hem vermist uit een kast, staande in de achter- kamer. Die vermissing werd steeds bemerkt des Maandags, den dag dat er een werkster aan huis kwam. Dit gaf stof tot denken, waarrom een zoon uit het gezin de vorige week waakzaam was, met het resultaat dat hij waar- nam dat de werkvrouw toen zij zich onbespied waande, met hare sleutels een drietal kasten in de woning opende en, toen daarin geen geld aanwezig bleek deze weer sloot en haar werk vervolgde. In de achterliamer was ecbter een portemonnaie gelegd met gemerkt geld. De inhoud daarvan was verminderd en een gemerkt geldstuk werd op de vrouw bevonden, dat zij, in het nauw gebracbt, te voorschijn haalde. De alphabetische aanbevelingshjst voor kantonrechter te Heusden bestaat uit Mrs. J.J. Bergsma Th.zn., substituut-griffier bij de recht- hank te Dordrecht, H. W. van Ommeren, secretaris te Assen, en G. W. F. van Wentholt, griffier bij het kantongerec'nt te Hulst. Bij den bouw van het post- en telegraaf- kantoor te Axel is bij beschikking van den Minister van Waterstaat benoemd tot buiten- gewoon opzichter de heer P. Yalkenburg, inge- schrevene aan de Techuische Hoogeschool te Delft. De grens tusschen de in verschillende klassen vallende gedeelten der gemeente Axel tot regeling der personeele belasting loopt van de eerste brug aan den Kinderdijk in Zuidelijke richting over dien dijk tot daar waar de Kreek den dijk aan de Oostzijde verlaat, van dat punt in Oostelijke richting in eene rechte lijn tot de brug over het kanaal van Ter Neuzen naar Hulst aan de Eerste verkorting (ook genoemd weg van 't Schansje), vervolgens midden door die verkorting noordwaarts tot den Armendijk vandaar in noordwestelijke richting naar het punt, waar de watergang van den Rleinen Noordpolder samenkomt met Beoosten-Blijsehen straatweg, langs genoemden watergang tot den provincialen weg, midden over dezen weg zuidwaarts tot den Doorndijk, midden over dezen dijk naar het punt waar de Buthpol- derdijk samenvalt met den Doorndijk, van dit punt midden over den Buthpolderdijk zuid waarts tot den Rijksweg, vandaar in eene rechte lijn in het verlengde van den Buthpol derdijk in Zuidelijke richting naar het kanaal van Ter Neuzen naar Hulst en door dat kanaal in oostelijke richting naar het punt van ait- gang. Zondag a. s. zal de Zangvereeniging z/Oefening Baart Kunst" met eenige voorname mosselhandelaars van Philippine eene serenade brengen bij een der grootste afnemers Augustinus ingaf. En het scheen inderdaad gelukt te zijn, de ongelukkige tot bedaren te brengen, want mistress Rocke herrinnerde zich, dat voor arme iieden de tijd te kostbaar is, om hem in nutteloos klagen te verspiilen. Zij nam weder haar ge- woon werk ter hand, terwijl Traverse zich van zaag en bij 1 voorzag, om in het nabijzijnde woud hout te kloven voor de huiselijke behoefte. De arme moeder had haren zoon toegelachen toen zij echter alleen was liet zij hare pas gestelpte tranen den vrijen loop en verdiepte zich opnieuw in de troostelooze beschouwing van baren jammervollen toestand. De voor- bijgaande vreugde der verloopen week was als een weerlicht dat den hemel verheldert, alvo- rens het onweder woedend losbarst. Terwijl mistress Rocke bewegingloos in hare wanhoop daar zat, werd de deur onhoorbaar geopend, zonder dat zij er op lette. Het was Herbert Greyson, die binnen kwam. Hij naderde onbemerkt de arme vrouw, greep hare hand, welke hij zwijgend aan zijne lippen drukte en bleef in stomme, maar diep gevoelde deelneming staan. //Herbert! Jij hier?" riep zij. //Hoe kom je hier verzeild. Pas een uur geleden bracht Traverse je brief." ffDat weet ik, want ik zag zelf, dat hij hem Claeijs mosselkoopman te Gent, die alsdan den dag herdenkt, dat hij zestig jaar geleden met een kruiwagen voor de eerste maal Philippine bezocht, om met eene baal den handel in mos- selen in zijn geboortestad te beginuen. Van af dien tijd* kwam hij geregeld elke week aan de kade en zijn handel breidde zich zoo zeer uit dat hij zich al spoedig van paard en wagen moest bedienen, nu al sedert een 25 jaren ziet men hem wekelijks duizenden Kilogrammen naar Gent vervoeren. Door dien handel is hij nu op 74jarigen leeftijd een welgesteld man geworden. Uit dankbaarheid voor Philippine zal den ouden heer bij die gelegenheid een gouden medaille worden aangeboden. In de Maandag te IJzendijke gehouden vergadering besloot de raad in beginsel tot een andere verlicbtiug der gemeente dan door petroleum over te gaan. Met de Hervormde Diaconie zal getracht worden een overeenkomst aan te gaan om een of meer kamers van het armhuis te mogen ge- bruiken in geval van besmettelijke ziekte, tegen een retributie van 15 per kamer. De voorzitter deelde mede dat de districts— schoolopziener er bij hem nader op aandrong de vroeger gemelde verbouwing van school 1 zoo spoedig mogelijk uit te voeren. De raad besloot dit punt aan te houden tot een volgende bijeenkomst. Nog werd adhaesie betuigd aan het bekende adres aan den Minister van Binnenlandsche Zaken tot oprichting van eene H. B. School in Zeeuwsch-Vlaanderen. Provinciale Staten van Zeeiand. Vergadering van Dinsdagavond half acht. Voorzitter de heer Mr. H. J. Dijekmeester, Commissaris der Koningin. Afwezig met kennisgevingde heer M. BolleLzn. De Voorzitter opent de vergadering in naam der Koningin en deelt mede, dat in de vacature ontstaan door het overlijden van het lid der Staten de heer A. Loois, nieu meer is voorzien, omdat na zijn overlijden geen twee maanden verliepen van de periodieke aftreding. Hierna stelde de voorzitter aan de orde het onderzoek der geloofsbrieven van den heer Mr. P. Dieleman, gekozeu in de vacature ontstaan door het overlijden van den heer P. Moes en van de berkozen en nieuw gekozen leden. Yoor het onderzoek der geloofsbrieven van de leden gekozen in de districten Zierikzee, Goes en Sluis wordt eene commissie benoemd, bestaande uit de heeren Yan Teylingen, Merckens en Ysebaert en voor de leden gekozen in de districten Middelburg, Vlissingen, Tholen en Hulst eene commissie bestaande uit de heeren Mulder, Erasmus en Hombach. afhaalde. Ik gaf er echter de voorkeur aan, mij niet te laten zien, want ik was bang, u in de eerste oogen blikken lastig te vallen. Langer kon ik het natuurlijk niet meer uit- houden ik moest kierbeen, om u met mijnen troost bij te staan als -ik zulks kan." „Ach, je had dadelijk moeten komen, mijn goede Herbert," antwoordde mistress Rocke, z/hoe kon je het in je hoofd halen, mij lastig te zijn Ik heb niet veel geweend, want ik, ik ben aan het treurige gewoon. Ik zal ook dezen nieuwen slag wel te boven komen en spoe dig is alles weer op zijn ouden loop." Maar trots al hare pogingen om zich te beheerschen, liet Martha haar hoofd op den schouder van Herbert vallen en brak opnieuw iu tranen uit. z/Waarlijk moeder," begon Herbert, nadat hij aan de ongelukkige tijd had gelaten om zich weder te hersteilen, „ik begrijp uw overdreven gehechtheid aan dien pimpelpaar- schen, ouden grijskop niet, die u bovendien zoo onwaardig behandelde." //Is hij dan grijs geworden vroeg mistress Rocke met even naieve als belaugstellende nieuws- gierigheid. z/Zeker Hij is immers een dikke twee-en- zestig jaar oud TER GOIRAKT. Hit hlail vernchijat itlaandit;., WuenNdag- en Vr"'<1 asavonduitgezonderd up Fee.tdaKen. bij fie Firma 1*. J. WASf Pfc. IA>BE <e mTi^ii'ii De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN brengt ter openbare kennis, dat op van des morgens acht tot des namiddags vijf uren, de stemming zal gesehieden ter vervulling yan ein plants in den Gemeenteraad, ter voorziening in de vacature, ontstaan door liet overlijden van den heer P. MOES. De candidate!), in alphabetische volgorde, zijn Tevens wordt de aandacht gevestigd op artikel 128 van het Wetboek van Strafrecht, luidende //Hij die opzettelijk zich voor een ander uitgevende aan eene krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing deelneemt, wordt gestraft met gevangenis- straf van ten hoogste EKN JAAR." Ter Neuzen, 5 Juli 1910. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN maakt bekend dat de bij hem ingeleverde opgaven van candidaten voor de op heden gehouden verkiezing, ter vervulling van een plaats in den Gemeenteraad evenals het door hem opgemaakte proces-verbaal van sluiting der candi- datenlijst, ter Gemeente-Secretarie voor een ieder ter inzage liggeii dat afschriften dier stukken aangeplakt en tegen be- taling der kosten verkrijgbaar zijn. Ter Neuzen, den 5 Juli 1910. De Burgemeester van Ter Neuzen, J. A. P. GEILL.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1910 | | pagina 1