A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaaideren. No. 5475. Bekendmaking. Gemengde berichten. Zaterda^ 2 Juli 1910. 50e Jaargan$. Afsluiting Zaamslagschen weg. PAARDEN- en VEEMARKT Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postYoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika f l,321/2 en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADYEETENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elken regel meer 0,10. Bp directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telefoon No. 2 5. Inzending van advertentien voor 3 aren op den dag der uitgave. nit blad ver»cl»ijnt nanmlwg;., WnensdaK- en Vr''daKavond, ui'Keion r'»d op I"eeB(dai{en. t»ij de t inn a 8* iEJEIE^STIE] SHiJLID. Burgemeester en Wethouders van AXEL, maken bekend, dat ten behoeve van het uitvoeren van verbeteriugswerken de Zaamslagsche iveg, No. 20 van den ligger der wegen en voetpaden in de gemeente Axel, zal afgesSofen zijn voor het verkeer met rij- en voertuigen van 4 tot en met 8 Juli 1980. Het verkeer voor voetgangers en dieren met kruiwagens en hondenkarren kan echter onge- hinderd en veilig plaats hebben. Burgemeester en Wethouders van Axel, J. HUIZINGA. De Secretaris, J. A. VAN VESSEM. Axel, 27 Juni 1910. Burgemeester en Wethouders van ZAAMSLAG, brengen ter algemeene kennis: _A.. dat de gewone jaarli]'ksche in deze gemeente zal plaats hebben op Don- llerdag den 7 Juli 1910, aanvangende des voormiddags ten 9- en eindigende des narnid- dags ten 3 ure; dat iedere eigenaar of aanbrenger van vee zal verplicht zijn dadelijk bij zijn aankomst zich bij den Marktmeester aan te melden tot opgaaf van het aantal, de soort en den ouderdom van de door hen ter markt gebrachte dieren dat geen ander dan gezond vee ter markt zal worden toegelateu dat onmiddellijk na het sluiten der markt de navolgende premien zullen worden uitgereikt 1°. Voor het grootste getal paarden van een eigenaar ter markt gebracht, doch minstens 5 stuks 2°. Voor het grootste getal hoornvee als voren h grootste getal varkens als voren n schoonste Merriepaard van 4 jaar of ouder le prijs een verguld zilveren medaille en 2e prijs schoonste Merriepaard van 3 jaar oudle prijs een verguld zil veren medaille en 2e prijs n schoonste paard van 2 jaar oud le prijs 2e prijs n schoonste paard van I jaar oud a schoonste veulen ge- boreu in 1910 de schoonste baatgevende of kalfdragende koe le prijs 2e prijs n vetste koe, vaars, os of stier le prijs 2e prijs Geen bekroning kan plaats hebben voor dieren na 11 uren voormiddag, ter markt gebracht. dat de kermis zal worden gehouden te beginnen Oondesr*dag 7- en eindigende Zaterdag 9 Juii aanstaande. Burgemeester en Wethouders voornoemd, WO HTM AN, Voorzitter. M. DE JONGE, Wethouder. Zaamslag, 17 Juni '10. 5o. 9o. 10o. 4,- 4,- 3- 5,- 1,50 3 6,- 3- 2,50 2,50 4,- 2,50 4.- 2,50 Men meldt uit Neuwied 28 Juni het vol- gende bericht van Renter's bijzonderen dienst Hedenmiddag 4 uur had, onder buitengewone deelneming van de bevolking, de bijzetting plaats van de algemeen beminde vorstiu-weduwe Yon Wied op het kasteel //Mon Repos". Aan de plechtigheid namen deelPrins Hendrik der Nederlanden, prins Leopold van Pruisen als vertegenwoordiger des Keizers, de Koning van Wurtemberg, de Groothertog en Groothertogin van Baden, de Vorst van Waldeck- Pyrmont en als vertegenwoordiger bunner hoven Dr. Beldiman, gezant van Roemenie te Berlijn, Von Trolle, gezant van Zweden te Berlijn en verder een aantal vertegenwoordigers van de provincie en het regeeringsdistrict. De lijkrede werd gehouden door Dr. Schrey, naar aanleidiug van Jesaja 25 vs. 9 ,/Zie, deze is onze God wij hebben Hem verwacht en flij zal ons zalig maken." Nadat de lijkdienst geeindigd was, zette de stoet zich in beweging naar het op ongeveer 10 minuten afstands gelegen vorstelijke kerkhof in het woud De vorstelijke personen volgden de kist te voet. Aan het graf sprak Ds. Zur Linden een gebed uit en nadat de kist in de groeve nedergelaten was, werd door Ds. Renkhoff het slotgebed uitgesproken. De plechtigheid eindigde met het zingen van den koraalffJezus is mijn toeverlaat." (Hbl.) EERSTE X fi Rl E 5?. Vergaderiug van Donderdag. Na vaststelling van het adres van rouwbe- klag aan de Koningin, naar aanleidiug van het overlijden van Prinses von Wied, deelt de Voor zitter mee dat de Minister van Buiten- landsche Zaken verzocht heeft hem in de gelegenheid te stellen eenige opmerkiugeu te maken naar aanleiding van de nota van den heer Van Heeckeren. De Minister zal daartoe de gelegenheid krijgen morgen, voor de pauze. Behandeld wordt de aanvullingsbegrootiug voor Justitie voor 1910, betrekking hebbende op maatregelen in het belang van ontslagen gevangenen, waarover de beeren De Jong en Rengers het woord voeren. De Minister van Justitie, die hulde brengt aan zijn aiubtsvoorganger, Minister Nelissen, zegt dit wetsontwerp met veel sympathie te verdedigen omdat, al behoort het steunen van ontslagen gevangenen meer tot het gebied van de Armenzorg, hij het toch den algemeenen plicht van dfen Staat acht om, na het opleggen van straf, den gestraften, waar noodig, te hulp te komen op hun verdere levensbaan. In de eerste plaats blijve die zorg echter overgelaten aan het particulier initiatief. Den heer Van Welderen Rengers geeft de Minister te kennen, dat hij een voorstander is van voox-- waardelijke veroordeeling en voorwaardelijke ten uitvoerlegging van straffen. Het ontwerp wordt goedgekeurd. Hierna zijn aan de orde de rechterlijke wetten (wijziging van de wet op de rechterlijke orga- nisatie en van de wetboeken van burgerlijke rechtsvordering en van strafvordering regeling van de adtninistratieve rechtspraakregelinsr van de heffing van griffierechten, enz.) De Minister van Justitie beantwoordt de verschillende sprekers. Hij geeft als zijn over tuiging te kennen dat aanneming dezer wets- ontwerpen in het belang van de rechtspraak in Nederland zal zijn. Enkele aanmerkingen mogen op sommige punten te maken zijn, doch die betrelfen dan slechts kleinigheden. De Minister zegt, voornemens te zijn de openbare behandeling van de administratieve rechtspraak zooveel hij vermag te bespoedigen De Minister, wijzende op het onderhnge ver- band tusschen de drie ontwerpen, verklaart dat hij slechts de drie ontwerpen gezamelijk kan aanvaarden. Hierop verdedigt de Minister de ontwerpen in details. Wat de salarisregeling betreft, coustateert de Minister dat alle leden van de rechterlijke macht, die de Minister kent, tevreden zijn met deze regeling. Hationaie Tentoonstelling voor Huisvlijt. \Tan de Nationale Tentoonstelliug voor Huis vlijt, welke in den a. s. zomer te Scheveningen, uitgaande van den Volksbond tegen Drank- misbruik, zal worden gehouden in het eigen gebouw der tentoonstelling, gelegen in de on- middellijke nabijheid van het Kurhaus, zal de tweede af'deeling, de afdeeling der moderne Huisvlijtschool, niet een der minst aantrekkelijke nummers vormen. Daar toch zal men met de nieuwste hulpmiddelen en geheel in den vorm der praktijk, de huisvlijtschool, zooals dieeenmaal algemeen moet worden, in werking zien. Daar zal geregeld en aan meer gevorderde leerlingen les gegeven worden in alle vakken die voor de huisvlijtschool slechts openstaan, in schrijnwerk, in houtsnij werk, in cartonnagearbeid, in vlecht- arbeid, in versieringskunst uit waardelooze grondstoffen, in rustiek werk en raetaaldrij veil. De Koninklijke Nederlandsche Kantwerkschool, de zoo welgeslaagde stichting van Jhr. Ernest van Loon te 's Gravenhage, zal toonen op welken hoogeu trap het nationaal kantwerk staat; van de zijde van de ateliers van Mevrouw Wegeriff te Apeldoorn zal het batikkeu aan- schouwelijk worden voorgestelden in een speciaal Hollandsch interieur zal de weefarbeid worden onderwezen. Er zal daar dus veel en afwisselends te zien zijn. Aau deze tweede afdeeling is dank zij het initiatief van het Bestuur der afdeeling, bestaaude uit den voorzitter, den heer H. de Wilde, wethouder te 's-Gravenhage en mej. M. Pekel- haring te Utrecht, eene serie van spreekbeurten verbonden geworden, die uiede hoogst interes- saut beloof't te worden. Deze spreekbeurten zullen niet alleen de verschillende zijden van den huisvlijtarbeid in het belderste licht stellen, doch zullen tevens trachtten zich zoo nauw mogelijk aan te sluiten bij datgene wat ter tentoonstelling te zien is. En reeds nu zijn vele toezeggingen voor deze spreekbeurten ontvangen, die op eene reeks van leerrijke onder- werpen en aangename voordrachten wijzen. De voorzitter der afdeeling, de heer H. de Wilde zal zelf spreken op den openingsmiddag van deze afdeeling, welke op Donderdag 14 Juli is vast- gesteld de voorzitter der tentoonstelling, de heer Prof. Van Veen zal op 25 Juli, den dag voordat de algemeene vergaderiug van den Volks bond te Scheveningen plaats heeft, spreken over Volksbond en Huisvlijt. De heer Dr. J. H. Gunning Wzn. te Amsterdam heeft eene rede toegezegd over de ethisch-paedagogische be- teekenis van de Huisvlijtde heer A. J. Schroder uit Arnhem zal spreken over huisvlijt in het kinderleven Dr. W. Haverkamp, predikant te Nijmegen, behandelt het onderwerphuisvlijt een zegen voor hart en huisDs. A. J. P. Boeke uit Noordwijkerhout spreekt over huis vlijt als onderdeel van ons huiswerk. Van de mannen der praktijk, zoowel de jongeren als de ouderen, zal de heer Stam zich doen hooren over de geschiedenis der beweging voor prac- tische bezigheidzal de heer Van Waart uit Rotterdam spreken over huisvlijt en handen- arbeid zal de heer Kl. de Vries uit Amsterdam spreken over de taak van de handenarbeid-be- weging ten aanzien van de huisvlijt, en zal de heer Biees uit Zaandam vertellen van huisvlijt in het Hooggebergte, van Noorsche huisvlijt en van wat men van takken maken kan. Mevr. Wegeriff heeft lezingen toegezegd over kant- maken en batikken Mevr. Van ZuylenTromp zal zich doen hooren over Indische huisvlijt, op het lijstje staat de heer D. J. Boom, be- stuurslid der Arnhemsche Huisvlijtschool, als spreker vermeld om het nut van de organisatie van Huisvl-ijtscholen in ons land aan te toonen en de algemeene secretaris der tentoonstelling, de heer H. van der Mandere, zal over de be- teekenis dezer tentoonstelling 't woord voeren. Dit lijstje is nog maar voorloopig, meerdere en zeer belangrijke toezeggingen hoopt het Bestuur nog te mogen ontvangen. Intusschen toont reeds dit lijstje aan welk een beteekenis ook dit onderdeel der tentoonstelling zal hebben en hoezeer dit kan medewerken om kracht van deze tentoonstelling in alle opzichten te doen uitgaan. Te Irnsum (Fr.) is Maandagavond een driejarig zoontje van A. N. verdronken. Te Utrecht zijn in ondertrouw opgenomen een 82jarige weduwnaar en een 73jarige juf- frouw (de laatste is nooit gehuwd geweest). Woensdagmiddag is te Heere (N.-H.) verdronken de 18jarige dienstbode A. Groot; zij ieed aan toevallen, en is, bij het spoelen van goederen, te water geraakt. Vrouwenrok met effecten Een eigenaardige kwestie is te Amsterdam opgedoken, tusschen een in de Marnixstraat wonende weduwe en een uitdraagster in een zijstraat van de Haarlemmerstraat De weduwe had n.l. eenigen tijd geleden wat oude rokken aan de uitdraagster verkocht, be- grijpelijkerwijze voor een geringe som. De uitdraagster had het goed tusschen haar bergen lompen gemeugd en dacht reeds niet meer aan het koopje, toen plotseling een paar rechercheurs bij haar verschenen, die haar vroegeu waar ze de rokken, gekocht van mej. Zoo en Zoo, had gelaten, want in een daarvan moest voor f 5000 aan effecten genaaid zitten. Doodscbrik van het vrouwtje, dat zoo'n som alleen maar van hooren zeggen kende De lompen werden overhoop gehaald in zenuw- achtige haastrokken werden opengetornd, maar de effecten werden niet gevonden. Daar de weduwe er bij blijft, dat haar effecten in de verkochte rokken moeten zitten, heeft de politie de handen vol met uit te zoeken of dit inderdaad juist is en waar de rokken en de effecten dan gebleven zijn. Een noodlottig schot Twee stroopers, D. B. en A7. I., te AVieze waren op hetzelfde veld aau het jagen, maar de eene wist van de andere niet. V. 1. zag een haas in een graanveld tot zich komen en schoot. Op hetzelfde oogenblik weerklonk een vreese- lijke kreet. De B. had de lading in het hoofd ontvangen. De lippen werden doorboord en de hersenen zijn geraakt. Een oog is verloren. Het slachtofter sleepte zich naar de woning zijner ouders, en had de kracht nog om aan zijn familie te zeggen dat V. I. na het schot weggeloopen is. Alle hoop tot genezing is verloren. V. I. werd aangehouden. De B. en V. I. waren altijd goede vrienden geweest, en hadden nooit ruzie gehad. (N. Ct.) Dinsdagmorgen is in de Noorderhaven te Zutphen vermoedelijk d ior het losspringen van een klinknagel, een zaudzuiger vau den heer Van Beest aldaar gezonken. Het vaartuig was pas in gebruik genomen. Zes personen, die er in sliepen, konden zich slechts met groote moeite redden. Uit Aurich, in Oost-Friesland, is gevlucht, wellicht naar Nederland, de kassier der Electrische Centrale Wiesmoor te Aurich, die een bedrag van 12,000 mark aan goud geld meegenomen heeft. Zijn aanhouding is aan de justitie in Nederland verzocht. Het aanhoudend slechte weer heeft nieuw overstroomigsgevaar doen ontstaan. De rivieren stijgen weer onrustbarend, zooals de Arve bij Geneve, de Rhone en haar zij rivieren in Wallis. In Tessino heeft het zoo sterk geregend dat het tramverkeer te Lugano gedeeltelijk gestremd is. Het Bodenmeer is zoo sterk gestegen, dat sommige wijken van Constanz en het stadspark overstroomd zijn. In eenige deelen van Engadin is versche sneeuw gevallen. TER SEEZESSCRE COT1AIT. VAK OK 8AKBK te fer Kenzen. 3o. 4o. 6o. 7o. 8o. n n i/ u

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1910 | | pagina 1