A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. ti No. 5474. Donderdag 30 Juni 1910. DRANKWET. 50® Jaargang. Buitenland. AfsSuiting Zaamsiagschen weg. "feu IL LET ON. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1 1,Franco per postoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika l,321/s en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brieyenbushouders. Telefoon No. 2 5. Inzending van adverten ADVERTENTIEN: Van 1 tnt 4 rebels f 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsnnmte berekend. v6or 3 uren op den dag der uitgave. maken bekend dat van 6 Juli tot en met 5 Augustus aanstaande eene aanvraag, met be- stek, begrooting van kosten en teekeningen, om vergunning tot indijking van gronden in de gemeente Hoek ter inzage van een ieder zal zijn nedergelegd op de secretarie der ge meente Hoek en op de Provinciale Griffie. De belanghebbenden zijn bevoegd binnen veertien dagen na afloop van dien termijn hunne bezwaren tegen de onderneming bij Gedeputeerde Staten schriftelijk in te dienen. Middelburg, 24 Juni 1910. Gedeputeerde Staten voornoemd, D1JCKMEESTER, Voorzitter. KRUSEMAN, Griffier. den Burgemeester en Wethouders van AXEL, maken bekend, dat ten behoeve vanhetuitvoeren van verbeteringswerken de Zaamslagsche wegNo. 20 van den ligger der wegen en voetpaden in de gemeente Axel, zal afgesioten zijn voor het verkeer met rij- en voertuigeu van 4 tot en met 8 Juli ieio. Het verkeer voor voetgangers en dieren met kruiwagens en hondenkarren kan echter onge- hinderd en veilig plaats hebben. Burgemeester en Wethouders van Axel, J. HU1ZINGA. De Secretaris, J. A. VAN VESSEM. Axel, 27 Juni 1910. De Fransche Minister-President Briand hield Maandag in de Earner een rede over de alge- meene politiek der regeering. Allereerst had hij 't over de uitbreiding van de vloot. //De marine-begrooting moet geen paradijs voor leveranciers worden, betoogde hij, ruaar de natie moet haar kracht bewaren tot verzekering van haar veiligheid en waardigheid. Wij zijn zeker, zei hij, van u alle noodige opofleringen te verkrijgen voor de nationale verdediging." Briand zeide, geen wijziging te willen brengen in de denkbeelden, maar de republikeinsche partij moet niet uit het oog verliezen, dat zij geen oppositie-partij is, en dat zij daardoor tot zekere verplichtingen is gehouden om voor iedereen te regeeren. M. a. w.men moet zoowel met de conservatieven als met de vooruit- strevenden rekening houden. Van de hervormingen zei Briand Het be- ginsel van schoolplicht moet worden geeerbiedigd, hetwelk een staatstoezicht noodzakelijk maakt. De inkomstenbelasting en de werklieden-pen- sioenen - verzekerde hij zullen ten uitvoer worden gelegd. De regeering heeft geen partij te kiezen voor of tegen een politiek van mono polies. Noodzakelijk is de orde en veiligheid op straat te verzekeren en de relletjes bij een begrafenis schetsend, vroeg Briand aan welke zijde de moordenaars wjaren. Hij eindigde met te herhalen, dat hij een motie van vertrouwen zonder beperkiug wilde, zelfs van hen, die een beslissenden aanval, welke hun heden niet gelegen schijnt te komen, tot later willen uitstellen. //Alles of niets zeide Briand, terwijl hij op de tribune sloeg. De linkerzijde bracht hem een ovatiede geheele Earner juichte hem toe, behalve de soeialisten en de uiterste rechterzijde. De aangekondigde tochten met de »L. Z. VIII", die Zondag van Dusseldorp naar Eeulen zouden plaats hebben, zijn nitgesteld. Een der redeneu was dat het luchtschip niet tot opstijgen gereed was, daar door een lek in 't dak der loods het voorste gedeelte erg door den regen geleden had. Aan de rechterkant van de spits is nu met reuzenletters de naam van het luchtschip Duitscbland" aangebracbt. De hindernissen voor de luchtreizen waren 't stormweer en de regen. Men had reeds alles voor het buitenbrengen van den ballon in ge- reedheid, 't meerendeel der pussagiers was al ingestapt, toen een hevige wervelwind opstak. Er dreigde gevaar dat bij het buitenbrengen de windkracht op het 146 meters lange gevaarte zoo sterk worden zou dat de manschappen het luchtschip niet meer zouden kunnen houden. Dit gevaar leidde tot het afbestellen van den tocht. Was de ballon zonder onheil in de 36) Capitola en Herbert zagen met evenveel medelijden als bange schuwheid naar den grijs aard. Toen hunne oogen elkaar ontmoetten, lag er in Herberts blik de vraagwat moet dat beteekenen Capitola seinde in diezelfde stomme taal terugdat mag de hemel weten Met oprechte deelneming voor de onmetelijke smart van zijnen oom bezield, kon Herbert den grijsaard diens valsche beschuldiging, jegens hem uitgebracht, niet euvel duiden. Zijn edel hart vergoeilijkte de onrechtvaardig- heid van den majoor, doordien hij haar schreef op rekening van een oogenblikkelijken waanzin, waann eeu of andere vreeselijke herinnering den grijsaard had gebracht. Hij wachtte tot de opgewondenheid van den zoo hevig geschokten man een weinig bedaard was, ging toen naar hem toe en zeide op kalmen, eerbiedigeu toon //Oom, als u meent, dat tusschen mistress Rocke en mij een voorafspraak heeft plaats gehad, dan is u onrechtvaardig jegens ons tweet Herinner u maar, dat lk sedert meer dan drie vrije buitenlucht geweest, dan had men tocht ondernomen en men schatte dat de afstand DusseldorpEeulen met wind mee in een 20 minuten zou worden afgelegd. Een sneltrein doet er 35 minuten over. De leider van den ballon schrijft aan de z/Koln. Ztg." dat de wind een zeer ongunstige richting had op de lengte-as van de loods. De druk van een stormachtigen wind op een ballon is bijv. 800 kilos. Gaat de wind in de richting der loods, dan is er weinig kracht noodig om het schip buiten te brengen. Andeis is het, wanneer de wind dwars den ballon treft, dan stijgt de druk snel op 8000, 10,000 en meer kilos. Wordt een luchtschip in dat geval buiten gesleept, dan neemt de druk zoo snel toe, dat de manschappen 't schip onmogelijk houden kunnen. Dit is een van de nadeelen van eeu lang- werpige loods en een ronde, draaibare loods korat daaraan tegemoet. Lowe, de voorzitter van de Duitsche Lucht- vaart-Maatschappij, moet gezegd hebben, dat in Juni of Juli met de //Duitschland" zal worden overgestoken naar Engeland. Op een punt dicht bij de Nederlandsche of Belgische grens zal worden opgestegen en men hoopt bij gunstig weer den overtocht gemakkelijk in tieu uren te volbrengen. Graaf Zeppelin gaat mee. Zeppelin's voor-expeditie naar Spitsbergen is Maandag met de //Mainz1' uit Bremerhaven v4srirokkenHet doel is de Poolstreken met een Zeppelin-ballon te bereizen. De Eugelsche hoofdofficieren achten de ver dediging des rijks onvoldoende en 158 hunner hebben namens de Rijksvlootvereeniging aan Minister Asquith een verzoekschrift gezonden met den eisch om een leening aan te gaan van 1200 millioen gulden voor de landsdefensie. De adressanten betoogen, dat onbetwistbaar ge- varen van buitenaf Engeland bedreigen en dat het afwenden dier gevaren onmiddellijk buiten- gewone maatregeleu vereischt. Zij bepleiten tevens de vorming van een groote commissie voor nationale verdediging, teneinde doorsamen- werking van leger en vloot de beste aanwending van de millioenen te verzekeren. De liberale bladen zwijgen bijna alle over het adres, maar de unionistische pers schrijft met instemming over dezen noodkreet van admiraals en generaals. De Noorsche regeering zal wegens den gun- stigen stand der rij-ksfinancien aan het parloment voorstellen, vier millioen van de vijt millioen overschot der vorige begrooting voor buitenge- wone vloot-uitgaven te bestemmen. 9jarig meisje, op j.l. Zaterdag, niet het gevo g is "geweest van //vuurtje stoken" door de kinderen die op de slachtplaats speelden, doch het schijnt dat aldaar afval van een of ander was verbrand, dat de overblijfselen daarvan nog smeulden en hetzij door daarin te rokelen of op andere wijze het vuur weer is opgevlamd en met de kl'eertjes der ongelukkige Marie Coernan in aan- raking kwamen, met het bekende treuiig gevolg. Zoo luidde het verhaal van het overleden meisje ook van de andere kinderen die bij haar en waren. Dat moge tot ernstige waarschuwing strekken voor hen die daar voorwerpen verbranden. om zich goed te overtuigen of het vuur terdege gedoofd is en ook voor de kinderen die dat terrein bezoeken, om steeds voorzichtig te zijn en goed toe te zien. Door het bestuur der Christelijke Werk- lieden Vereeniging te Ter Neuzen is verzocht om subsidie uit de Provinciale kas ten behoeve van zijne vakteekenschool. Ged. Staten stellen voor daaraan te voldoen en een subsidie van 100 te verleenen, mits door de gemeente Ter Neuzen, ook ten minste f 100 en door de vereenigingen of personen eveneens minstens dat bedrag worde bijgedragen. Door het bestuur van het waterschap Loven en aanbesteed onderhoud kram-, rijs verhoogen jaar niets van mijn pleegmoeder had gehoord, toen ik u in New-York ontmoette en dat bovendien deze ontmoeting zeer toevallig was. Door de goedheid, welke gij mij beweest., aan- gemoedigd, waagde ik het, u om bijstand voor mistress Rocke en mijn vriend Traverse te verzoeken en weder was het bloot toeval, dat ik daarbij haren naam niet noemde. Waar- schijnlijk gebeurde dit, omdat wij, gij zoowel als ik, in ouze sympathie, geen andere aaudui ding gebruikten dan die arme weduwe, die brave vrouw, mijn tweede moeder. En zeker, dit alles is zij ook nog heden." Zonder het hoofd op te heffen, reikte de grijsaard zijnen neef de hand en mompelde met doffe stem: //Herbert, ik handelde onrechtvaar- dig jegens jou. ATergeef het mij Deze nam de hand van zijnen oom en drukte die aan zijne lippen. z/U is ontroerd oom, kan ik u van dienst zijn //Outroerd Duizend bommen en granaten mijiiheer en neef! wat bedoel je daarmee Ontroerd Ben ik dan soms een sentimenteel meisje, dat zich door hare zenuwtjes laat be- heerscben Let beter op je woorden, mijnheer en neef!" riep de oude man, terwijl hij op- stond en elken schijn van zich afschudde. z/Ik wilde alleen maar zeggen, oom, dat ik TER NEUZEN, 29 Jum 1910. het alhier het verbranden voorgekomen van het Nader blijkt dat noodlottig voorval, mi.j geheel ter uwer beschikking stel, wanneer ik u op eenigerlei wijze van dienst kan zijn. z/Dan ga je naar dat vrouwmensch terug en peper haar in, dat ik haar streng verbied mijnen naam uit te spreken, ja, daar zelfs aan te denken als zij haar leven lief heeft." z/Oom, hoe komt ge -op die gedachte Mis tress Rocke is een brave, eerbare vrouw. Dat bezweer ik en acht het een zaak van eer voor mij, dat vol te houden." z/Een eerbare vrouwHa, ha, haMaar ik zal mij intoomen en mij niet meer door mijn drift laten meesleuren. Een eerbare vrouw Och, mijn jongen, thans zie ik in, dat jij door haar voor den gek gehouden wordt. Zeg eens, weet je iets van het leven dezer vrouw, alvorens zij naar Staunton kwam z/Niets, oom Maar wat ik sedert van haar gezien heb, waarborgt mij er voor, dat zij altijd eerbaar was." z/Heeft zij je nooit van haar vroegere om- standigheden gesproken ffNeen, maar dat komt er niet op aan,' hernam Herbert. //Ik geloof aan hare recht- schapenheid en zou met mijn eigen eer en zaligheid voor hare eer borg staan." z/Dan zou het er voor je beroerd uitzien, mijn jongen," antwoordde de grijsaard. Willemskerke werd heden alhier het herstel, de vernieuwing en het tot 30 April 1911, van de aarde-, en steenglooiingwerken en van het en verzwaren van den zee^ijk aan bovengenoemd waterschap, over eene lengte van 1075 M., waarvoor inschreven A. Tholens te Ter Neuzen voor 6701,10, D. de Doelder te Ter Neuzen voor 5765, Jacs. van Drongelen te Hoek voor 4250, Job. Wolfert te Hoek voor 3960, J. I- Adriaansens—Polfiiet te Walsoorden voor 3888, Jac. Jansen te Ter Neuzen voor 3718. Gisteren werd te Sluiskil door den notaiis Van der Moer ten verzoeke van J. A. Mechielle en de erven zijner echtgenoote Carolina le heber in het openbaar geveildeen woonhuis met toebehooren en aangebouwde schuur en het erfpachcsrecht op den grond, enz. te Sluiskil, samen groot 1 are 95 centiaren. Hiervan werd kooper Petrus F. A. de Waal timmerman te Ter Neuzen, Sluiskil. Door het bestuur der waterkeering van den calamiteuzen polder Borssele werd Maandag in de directie-kamer te Borssele in twee peiceelen aanbesteed de steenbestorting tot verdediging van den oever van voornoemden polder, tusschen de aaneengesloten verdediging en het oeverwerk met drie dammen. Raining voor elk perceel 41-000- De minste inschrijving bedroeg j SS.obO. z/Maar ik ben je eene opheldering schuldig. Wij kunnen nog voor het theedrinken eenige oogenblikken met elkaar praten. Eom.volg mij Majoor Warfield en zijn neef begaven zich naar de bibliotheek, welke aan het salon grensde. Beiden namen plaats by den haard, waarin het vuur reeds begon te dooven en nog maar zoo n zwak schijnsel in de kamer verspreidde, dat Herbert wilde schellen om licht. Doch de majooi hield hem tegen. ,/Neen, neen, Herbert," zeide hij „verlang geen licht. Mijne geschiedenis behoort tot die, welke beter in het donker verteld kunnen worden. Luister maar zonder mij aan te zien." z/lk ben geheel oor, oom." ,/Ik was 45 jaar, dus op een leeftijd, waarop men als man zijn geheele verstand bij elkaar dient te hebben, toen ik de grootste dwaasheid van mijn leven beging. Men had mij destijds in een gekkenhuis moeten opsluiten, daar zou I ik op de rechte plaats zijn geweest. Om kort te gaan, Herbert, ik beging op vijt-en-veertig- ■jarigen leeftijd de naamlooze domheid, te ver- lieven op een meisje van 16 jaar, dat in een blokhuis was opgegroeid, en haar wilde ik huwen. Waarom Omdat zij in alle opzichten voor nit blad verscliljnt Klaandaf', Woensdan- en Vrijil»sr»von«lnHgezonderrt op FeeetdageP hij de Kirma J. OK BAXBK te Ter Weaken. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ingevolge artikel 37 in verband m^t artikel 12, le lid der Drankwet ter openbare kennis dat bij hen is ingekomen een verzoekschrift om verlof tot den verkoop van alcoholhoudenden drank anderen dan sterken drank van FRANCISCA MARIA VAN DE WALLE, zonder beroep, wonende te Ter Neuzen, voor het linkerlokaal van het perceel plaatselijk gemerkt 8 en gelegen aan het Kazerneplein. Binnen twee weken nadat deze bekendmaking is geschied kan ieder tegen het verleenen van het verlof schriftelijk bij Burgemeester en Wethouders bezwaren inbrengen. Ter Neuzen, 28 Juni 1910. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN. Secretaris. n o o

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1910 | | pagina 1