A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaaaderen. i! No. 5470. 50e Jaar^ang Te uilleton 14 STBIJD. Dinsda^ 21 Juni 1910. GELDLEENING. Buitenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika l,321/st en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADVERTEN TIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telefoon No. 2 5. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. HBESTB Het Gemeentebestuur van BOSCHKAPELLE maakt bekend dat tot den 30 Juni S9S0 ten kantore van den Gemeente-Ontvanger zal zijn opengesteld de inschrijving op in obligaties van /250) Aanbiedingen tot de laagste rente genieten de voorkeur, die boven 4 °/0 komen niet in aanmerking. Nadere inlichtingen worden verstrekt door den Gemeente-Ontvanger. Boscbkapelle, 16 Juni 1910. J. T11U1JMAN, Burgemeester. H. R. J. CLAEIJS, Secretaris. Aan Spanje is door het liberale kabinet- Canalejas wat meer geloofsvrijheid gescbonken. Bij kon. besluit is de verordening van 23 Oc tober 1876, bevattende een beperking van art. 11 van de Groudwet, opgeheven. Dat artikel zegt nl., dat de KathoJieke godsdienst staats- godsdienst is, dat eckter niemand wegens zijn godsdienstige overtuiging lastig gevallen of in de uitoefening van zijn geloof mag worden belemmerdmet handhaving ecbter van den aan de christelijke zedeleer verschuldigden eer- bied. De belemmeringen, die de vrije uitoefening van den Protestantschen godsdienst in Spanje in den weg stonden, zijn nu opgebeven. Het was te verwachten dat de Katholieken zich tegen deze maatregelen zouden verzetten, temeer daar de troonrede ook in perking van bet overgroot aantal congregaties in uitzicht stelde. De bevigste aanvallen der ultramontanen komen van het platteland, maar de leiding be- rust bij kardinaal Aguirre, den aartsbisschop van Toledo, die tot protestvergaderingen en adressen in alle diocesen aanspoorde. In het parlement willen de aanhangers van den conservatieven ex-premier Maura, door de 32) Daar aan bet marmeren paneel van den schoorsteenmantel ziet u in de reliefversiering drie kleine engelenkopjes, nietwaar?" antwoordde juffrouw Codiment. Welnu, een middelmatig sterken druk op bet middelste gezicbtje, juist op den hoek boven deze bloemer.-arabesk en de valdeur opent zich". //IJselijk! Het is haast niet te gelooven tiep Capitola. //Maar tot welk doeleinde beeft men zulk een verscbrikkelijke machinerie ne- maakt B z/Zulks weet niemand met zekerheid te zeggen, lieve miss. Zij bestond reeds lang voordat bet kasteel in t bezit der familie van den majoor kwarn. Maar men wil wel vertellen," voegde de huishoudster 'er bij, //dat zij een Indianenval is geweest." z/Een Indianenval z/Ja, miss. U moet weten, dat deze kamer zich bevindt in bet oudste gedeelte van het< kasteel, dat reeds bestond in den tijd, toen nog van den kant der Europeescbe veroveraars jacht gemaakt werd op de Indianen." i/O, dan blijf ik hier wonen tot elken prijs," riep Oapitola met levendigheid, //want niets is my liever dan een zoo overoud verblijf met zijne gescbiedenis en sagen. Maar ga voort, miss Codiment, u ziet wel, dat ik brand van nieuwsgiengheid." Carlisten gesteund, tegen de liberale wetten bet uiterste verzet biedeu. Tegelijkertijd wordt bericbt dat het centraal bestuur der religieuse orden naar Rome is ontboden om over den toestand te rapporteeren. Russisch Polen doet weer van zich spreken door een paar moordaanslagen op politiecbefs. Te Radom is de kolonel der gendarmerie dood- geschoten. De moordenaar sloeg daarop de band aan zicbzelf. Te Grodzisk, in de buurt van Warscbau, heeft gister een jonge man een bom gegobi'd naar den chef der politie Alexandroff, die op weg was naar bet station. Van de vijf hem begeleidende gendarmen werd er een gedood en 3 zwaar gewond. Alexandroff is licht gekwetst. De dader, die zware verwondingen bad opge- loopen, is gegrepen. Van de Jodenverdrijving uit Rusland wordt uit Kieff bet volgende gemeld Zonder mee- doogen zijn de massa-uitwijzingen der Joden uit Kieff ten einde gebracht. Met 14 Juni was de termijn verstreken dat alle Joden Kieff moesten verlaten hebbeu. Duizenden, meest gezeten burgers, velen met groote gezinnen, werden uit de //heilige stad" verjaagd. De meesten zijn tot den bedelstaf gebracht. Wie van de uitgewezenen niet vrijwillig ging, werd door den sterken arm verwijderd. Een geheele maaud beeft de uittocht van Joden geduurd en steeds werden nieuwe slacbtoffers op de pros- criptie-lijsten geplaatst. Een Joodscb meisje werd door de scbokkende gebeurtenissen waan- zinnig en wierp zich uit den trein. \oortdurend zoekt de politie den omtrek van Kieff af, waar woeste menscbenjacbten worden gehouden om nog vele Joden uit de voorsteden te verdrijven. In het nabij Kieff gelegen Dar- nitza, waar vele Joden iederjaar op hun buiten- verblijven wonen, werd hun aangezegd binnen vier dagen bun huizen te ontruimen. Het Portugeesche kabinet-Beirao is afge- treden. De politieke toestand blijft onzeker. De aan het licht gekomen financieele schandalen geven aanleiding tot hartstocbtelijke debatten zonder eind in de Oortez, zoodat aan nuttigen parle- mentairen arbeid niet valt te denken. Het progressistiscb kabinet-Beirao schijnt gezwicht te zijn voor de republikeinen. Het comite der republikeinscbe partij had verklaard, dat deze alle monarchistische mini- sterie s _zal bestrijden, maar vooral het huidige z/De oudste bewoner van dit slot," verbaalde de oude huishoudster, //was een zekere Henri Lenoir, die, zooals de overlevering zegt, een- afscbuwelijk slecht mensch moet zijn geweest. Door hem schijnt deze val te zijn gemaakt, dien hij gebruikte om zich van de Indianen te ontdoen. Hij had een naburigen stam voorgeslagen, hem een deel der landerijen af te staan, welke de wildeu bezaten. Het meerendeel der Indianen was er voor. Zes hoofden huuner echter wildeu niets van dien afstand wet'en. Wat doet de ellendige Lenoir? Hij geeft een groot feest op zijn plantage, en noodigt onder het masker van vriendschap, //zijn broeders, de Indianen" daartoe uit. Zij komen, en nu laat hij de zes hoofden, die niet geneigd waren hunne landerijen af te staan, op dit valluik plaats nemen en noodigt hen uit, met hem de vredespijp te rooken. De ongelukkigen, niets kwaads verinoedende, voldoen aan zijn verlangen en strekkeu hunne arrnen uit, om hem vriendschap te zweren. Van dit oogenblik maakt de schurk misbruik hij drukt op gindsche geheime veer en de zes hoofden verdwijnen, om den hemel mag weten, in welken afgrond te storten." z/Afgrjjselijk, afschuwelijk 1" riep Capitola. z/En waar denkt ge dat die rampzaligen zijn beland z/lk zei u immers, miss, dat alleen God zulks weet. Men zegt, dat de afgrond in verband staat met de heksenkloof, ofschoon deze laatste in rechte lijn meer dan een uur van het kasteel ligt. Hoe het ook zij, als hij niet bodemloos is, dan moet de grond er van met. meuschen- beenderen bezaaid zijn." kabinet, waartegen zij uit een oogpunt van politiek zoowel als van moraal alle maat regelen, zelfs het uiterste geweld, gerechtvaar- digd achtte. Kamerontbinding scbijnt men niet aan te durven in verband met de sensatie door het bankschandaal veroorzaakt, waarbij, zooals men weet, de progessisten-leider Luciano- de Castro direct betrokken is. Het Deensche Rijksgerechtshof heeft Vrijdag vonuis gewezen in het proces, dat, volgens be sluit van het Folketing, was ingesteld tegen den ex-Minister-President Christensen en den ex-Minister Berg, wegens nalatigheid, in hun ambten begaan, door niet op te treden tegen den ex-Minister van Justitie Alberti. Christensen is vrijgesproken en Berg veroor- deeld tot betaling aan de staatskas van 500 subsidiair 60 dagen hechtenis. De staatskas is verwezen tot het dragen van de proceskosten, die 5000 beloopen. Berg betaalt echter een vijfde deel dier som. De //Pluviose", de gezonken Fransche duik- boot legt een lange lijdensweg af. Men is er nog niet in geslaagd de boot, die in de haven van Calais ligt, voortdurend boven water te houden. De berging der overige 17 lijken was tot nog toe onmogelijk. Vrijdagmorgen braken weer een paar kettingen, waarmee het scbip aan de pontons is vastgelegd. De overbrenging van de boot in een droogdok moest opnieuw worden onderbroken. Men zal alleen bij zeer hoogen vloed de duikboot in het droogdok kunnen brengen. TER NEUZEN, 20 Juni 1910. Heden werd alhier door Burg. enWeth.aan- besteed h,£t onderlioud van en het verrichten van werkzaam heden aan de gebouwen en andere gemeente-eigendommen gedurende hetjaar 1910. Voor het le perceel (verfwerk in de kom) werd alleen ingesehreven door den heer O. 1'. C. de Pauw voor 195,35. Voor het 2e perceei (werken te Sluiskil), werd alleen ingesehreven door den heer A. Kooman voor 180. De werken zijn aan de eenige inschryvers gegund. Voor het vervoer van 500 Ms. grond, gelegen op den Westelijken kanaaldijk, waarvan 300 Ms. naar de gemeentehaven en 200 M8. naar het z/Het wordt hoe langer hoe akeliger zeide Capitola. z/Misschien gevoelt ge geen lust meer om hier te slapen, miss, dan dien ik zoo spoedig inogelijk een andere kamer voor u gereed te maken, doch ik herhaal het, dat de andere alle koud en vochtig zijn." z/Neen, neen, ik blijf hier! Bakersprookjes schrikken my niet af. Ik heb ouder de levenden te veel werkelijke gevaren te doorworstelen ge- had, dan dat ik van den kant der dooden voor ingebeelde zou moeten vreezen. Neen, ik heb deze kamer met hare huiveringwekkende her- rinneringen lief. Maar vertel mij eens, mistress Codiment, is die vleeschelijke duivel aan de wraak van den stam, tot welke zijne slacht- offers behoorden, ontkomen z/Voor 't oogenblik, ja. De stam bestond, nadat de zes hoofden waren verdwenen, nog slechts uit eenige zwakke grijsaards, vrouwen en kinderen. Na Lenoir's schandelijk verraad was er niemand meer, "die hen zou hebben kunnen wreken. Lenoir, zoo verhaalt men verder, is gehuwd en heeft verscheiden kinderen gehad een heelen tijd lang ging het hem goed. Maar ook de zonen van de vermoorde opperhoofden der Indianen groeiden op en hadden Lenoir's gruweldaad niet vergeten. Zoodra zij mannen waren geworden, overrompelden zij op zekeren nacht de plantage, en vermoordden de geheele familie, uitgezondetd den oudsten zoon, een knaap van twaalf jaar, die hun wist te ont- snappen. Deze maakte alarm, en de soldaten van het naburig fort kwamen juist ter hulp op het oogenblik, dat de roodhuiden hun krijgs- terrein der woning aan school C, ten behoeve der gemeer.te, werd ingesehreven door de heeren A. H. de Vos voor f 0,64, M. de Doelder voor 0,60, A. de Lijser voor 0,60, W. Loof L. B. van Kerkvoorde voor 0,591/2 en C. van de Wege voor f 0,59 per M3. Gegund aan laatstgenoemde. De heer C. J. Bakker alhier is benoemd tot onderwijzer aan de openbare school te Ovezand. Het gisteren door het muziekgezelschap //De Vereenigde Werklieden" in den tuin van den heer Joz. de Feyter voor hare leden en donateurs gegeven concert was druk bezocht. Het werd begunstigd door het fraaiste zomerweer dat men zich denken kan en de uitvoering van het programma bood algemeen genot. Op den bepaalden tijd arriveerde alhier gisteren het stoomschip //Wilford VI" van Antwerpen met een gezelschap dames en heeren vergezeld van een muziekkorps. Na de landing toog men in optocht naar de woning van den burgemeester wien eene ovatie werd gebracht, waarna de tocht door de stad werd voortgezet. Op dien tocht werden de reizigers geeseorteerd door agenten van politie die zorgden dat alles deftig toeging en die, bij het zich door de straten voortbewegen, andere dan gewone wandelpasseu verboden. Omstanders ontlokte deze behandeling der vreemdelingen de opmerking dat op die wijze onze stad weldra in Belgie op de zwarte lijst zal geplaatst worden en spoedig aan het vreemdelingen bezoek een eind zal worden gemaakt. Ongeveer half acht ure aanvaardde het ge zelschap den terugtocht. Mgr. P. Leyten zal op 29 Juni a. s. zijn 25jarig jubile vieren als bisschop van Breda. Op uitdrukkelijk verlangen van Z. D. H. zal dit feest alleen kerkelijk worden gevierd maar de katholieken van het Bisdom zullen ook door het uitsteken der vlag van hunne liefde voor den beminden Kerkvorst doen blijken. Aan den ,/Molenpolder", behoorende tot het calamiteuze waterschap Walsoorden is een oeverafschuiving waargenomen, slechts 11 meter verwijderd van de steenglooiing van den zeedijk. De afschuiving heeft een lengte vsn 55 bij een grootste breedte van 24 M. dans in triomf om het brandende huis uit- voerden, nadat ze den vader, de moeder, broers en zusters van den knaap gescalpeerd en door deze zelfde valdeur in de onbekende diepte geslingerd hadden. De Indianen werden ge- vangen genomen en de brand gebluscht." i/O, welk een bloedige tijd, vol verschrikkelijke euveldaden", mompelde het jonge meisje. z/Ja, miss, en zooals ik u zeide, wanneer deze afgrond niet bodemloos is en dat zal toch wel niet het geval zijn, ofschoon sommigen het beweren dan ligt er in zijne diepte een onnoemelijk getal geraamten." z/Nu het is ontzettend daaraan te denken." z/Maar nog eens, beste miss, als u hier niet blijven wilt of ook slechts in 't minste bang zijt, dan kunt u eene andere kamer uitkiezen." z/Ik bang zijn riep Capitola. //En waavom Deze geraamten, aanger.omen dat er werkelijk eenige beneden liggen, kunnen mij niets doen. Ik vrees de dooden nietik vrees alleen de levenden, en ook voor deze ben ik niet zoo heel erg benauwd," voegde zij er bij. z/'t Is mij goed miss, zooals u 't verkiest Maar laat ons nu over iets anders spreken. U heeft in elk geval een kamermeisje noodig. Ik zal u Pitapat ter beschikking geven. Zij kan op een stroozak in uwe kamer slapen en u zoo gezelschap houden." z/En wie is Pitapat, mistress Codiment //Pitapat, miss? Zij is de jongste onzer huis- negerinnen. Ik heb haar dien naam gegeven, orndat zij als klein meisje altijd van hare moeder, die destijds keukenmeid in 't kasteel was, wist weg te loopen en tot mij naar boven kwam, i TER SEEZEJfSCHE COURAST. Bit lilad verschynt Slaandaj;', Woeosdag- en Vrijilagavond, uit^enou ird op JtTeeatdnifea. l»ij de Kirma P. J. fAK OK 8ASBE te Tet Menzen. I -OOSfciStfE£3^2 .Ml' MmUMMUi'.a,- -

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1910 | | pagina 1