i JJ fl A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaaaderen. No. 5466. Gemengde berichten. Zaterda^ 11 Juni 1910. 50e Jaargan^. tijdelijke ONDERWIJZERES of tijdeiijk 0NDERWIJZER Ruirnen privaatputten. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika l,321/s en voor bet overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- iaars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADYEETEU T I E* N Van 1 tot 4 regeis 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telefooa No. 25. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. ZEJEHRSTZEJ BLAD. Burgemeester en Wethouders van TER. NEUZEN noodigen hen, die in aanmerking wenschen te komen voor de betrekking van aan de opeubare lagere school D te Sluiskil uit, hunne sollicitatien in te zenden voor IS Ju ni 1910. De jaarwedde is gelijk aan die bepaald voor de in vasten dienst zijnde onderwijzers. Ter Neuzen, 3 Juni 1910. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. A. P. GE1LL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris. TWEEBE K A M E R. Vergadering van Donderdag. Aan de orde is de behandeling der artikelen van het wetsontwerp tot regeling der banken van leening. Bij art. 1 verklaart de Minister van Binnen- landsche Zaken, dat alle paDdhuizen en huizen van ver- en wederinkoop onder de definitie der wet vallen. De Minister neemt over een amen- dement van de commissie van rapporteurs om pand, beleensom en beleening in de wet te omschrijven. Bij art. 2 verdedigt de heer Schaper een amendement, om te bepalen, dat in elke ge- meente met een bebouwde kom van boven 5000 zielen, een gemeentelijke bank zal bestaan behoudens vrijstelling door Gedep. Staten wan- neer er een insteiling bestaat die niet gehouden wordt als winstgevend bedrijf. Het amendement bedoelt een tegenwicht in het leven te roepen tegen de misbruiken der particuliere pandjes- huizen. Den heer DeVisserishetdenkbeeldsympathiek. De beer Bos ondersteunt bet denkbeeld van bet amendement. De Minister kan bet amendement niet aan- bevelen, boewel hij gemeentelijke banken van leening de beste acht. Deze wet zou ecbter van zelf tot opriehting prikkelen, beter dan door het voorstel van den heer Schaper, waar- tegen de Minister praktische bezwaren heeft, die hij ontwikkelt. De heer Schaper brengt deze wijziging aan, dat gesproken wordt van gemeenten met meer dan 10,000 zielen en een bebouwde kom van meer dan 5000 zielen. De beer Van Idsinga wil de werking der wet afwachten, alvorens een voorscbrift ats het bedoelde op te neraen. Spreker wenscbt wel aan de Kroon of Gedep. Staten de bevoegheid te geven van de opriehting van een bank te bevelen, indien blijkt dat daartoe in een ge- meente behoefte bestaat. De beer De Visser, repliceerend, stelt een amendement voor (nieuw art. 2) bedoelend om te bepalen, dat in elke gemeente, waaraan daaraan behoefte bestaat, een bank kan worden opgeiichtdat Gedep. Staten over die behoefte beslissen, behoudens beroep van den gemeenteraad en de Kroon. De Minister heeft geen bezwaar tegen dit amendement, wel tegen de redactie. Na de pauze komt in stemming bet wets ontwerp betreffende subsidieering der M. U. L. O.-scholen. Het wordt aangenomen met 46 tegen 31 stemmen. Van links stemde alleen voor de heer Verhey. Daarna wordt bervat de discussie over het wetsontwerp betreflende de regeling van de banken van leening, waarbij de heer Schaper zijn amendement nogmaals wijzigt in dier voege dat Gedep. Staten op verzoek van den gemeente raad vrijstelling van de opriehting van een bank van leening kunnen verleenen, en wel telkens voor een tijdvak van vijf jaren, indien ter plaatse aan een bank van leening geen behoefte bestaat, of daarin wordt voorzien door een insteiling van dien aard, welke niet als winstgevend bedrijf wordt geexploiteerd. De heer De Visser dient een amendement in dien zin, dat Gedep. Staten bevoegd worden verklaard, den gemeenteraad gehoord, cm, als zij oordeelen dat een gemeente naiatig is in haar plicht tot opriehting van een bank van leening, de opriehting vau zulk een bank te bevelen. Voorts wordt door deze wijziging bepaald, dat het besluit tot opheffing van een bank de goedkeuring van Gedeputeerden behoeft. Minister Heemskerk acbtte het amendement- De Visser niet noodigtegen het amendement- Scbaper verzet hij zich echter beslist. De heer Borgesius vraagt den minister of naar zijn meening, een commissaris der Koningin bij lijdeljjk verzet van B. en YV., om een bank op te richten, nadat de verpliehting daartoe is opgelegd, praktische middelen bij de band zal bebben om zulk een bank in werking te brengen. De Minister, de juistheid erkennende van deze opmerking van den beer Borgesius, beroept zich hierop om bet onpraktische van bet amen- dement-Schaper nog duidelijker in het licht te stellen. Overigens meent bij, dat de Gemeen- tewet den commissaris bij zulke gevallen vol- doende macht geeft om te doen wat bet geraeente- bestuur bad moeten doen. Het amendement-Scbaper wordt verworpeo met 39 tegen 29 stemmen. Het amendement-De Visser wordt aangenomen met 52 tegen 16 stemmen. Bij de verdere behandeling licht de heer Schaper amendementen toe, beoogende o.a om te bepalen in het reglement dat de banken van leening geopend moeten zijn van 8 uur's mor- gens tot 9 uur 's avonds voorts om, waar het wetsontwerp bepaalt dat niet in pand mogen genomen worden, voorwerpen tot den eeredienst behoorende, daarvoor te lezen voorwerpen tot den openbaren eeredienst behoorende. De heer Drucker en de Minister bestrijden deze amendementen, waavna de verdere beraad- slagingen onderbroken worden en aangevangen wordt met de behandeling der interpellatie- Y liegen, tot de Ministers van Justitie en van Binnenlandsche Zaken, naar aauleiding van de uitzetting van eenige vreemdelingen uit ons land. Spreker vraagt der Regeering welke de redenen zijn, die geleid hebben tot de uitzetting van den mijnwerker Schymanski, die tot 5 Maart 1910 in de gemeente Schaesberg woonde, en tot de uitzetting van de Duitscbe vakver- eenigingsleiders Sparrenberg en Meijer, tijdens de uitsluiting van textielarbeiders, die begin April plaats had te Glanerbrug. YY at het eerste geval betreft, wijst spreker er op dat Schymanski geruimen tijd rustig te Schaesberg woonde, en niemand aanstoot gaf. Spreker vermoedt dat de uitzetting alleen ge- scbied was omdat Schymanski zich bad aange- sloten bij den mijnwerkersbond. Ten aanzien van het tweede geval, begrijpt spreker de uit zetting allerminst, omdat de aanwezigheid van die beide menscben meer als een waarborg kon be- schouwd worden tot het- beliouden van orde en rust onder de, door onoordeelkundig politie- optreden opgewonden arbeiders, dan dat zij tot ongeregeldheden zouden uitlokken. De Minister van Justitie verklaart wat het geval Schymanski betreft, dat de burgemeester van Schaesberg beweert, dat de uitzetting van dien persoon geen verband boudt met diens lidmaatschap van den Mijnwerkersbond. Zou dit verband bestaan bebben, dan zou de Minister geen oogenblik geaarzeld hebben de uitsluiting op dien groud af te keuren. De uitzetting steunt hierop, dat Schymanski, niettegenstaande hij herhaaldelijk daartoe aangemaand is, verzuimd heeft te zorgen voor een zg. Heimath-schein, In plaats van te voldoen aan die aanmaning, zijn in het mijuwerkers-vakblad onjuiste^mede- deelingen gedaan om uit de moeilijkheden, aan S. in den weg gelegd, een orijuist verband gelegd of gewekt tusschen die moeilijkheden en bet vereenigingsleven van S. Den burge meester van Schaesberg treft derhalve geen enkele blaam. De Heimath-schein wordt door het vestigingsverdrag met Duitschland geeischt. De Minister verklaart, wat het geval te Glanerbrug betreft, dat geen der beide bedoelde personen is uitgezet gewordeu. Zij zijn vrij- willig vertrokken. De Minister acht het gelukkig, dat de uit zetting niet geschied is, want er zou in de Vreemdelingen wet geen artikel te vinden zijn waarop de burgemeester de uitzetting had kunnen rechtvaardigen, ofscboou de Minister zich best had kunnen begrijpen dat de burge meester, had bij de uitzetting gelast, zich bad kunnen vergissen, omdat het bier een inge- wikkelde juridische kwestie geldt. Na replieken, oordeelt ook de heer Elhorst dat met Sparrenberg, die een kalm en orde- lievend man is, op eenigszins vreemde wijze is omgesprongen. Aan den Minister van Binnenlandsche Zaken vraagt de heer Vliegen nog, hoe deze oordeelt over het optreden van den burgemeester van Lonneker. Minister Heemskerk acht zich niet geroepen op uitnoodiging van een Kamerlid, zich in 't openbaar uit te laten over het optreden van een burgemeester, in verband met een zaak betreffende de handhaving der Vreemdelingenwet welke tot het ressort van den Minister van Justitie behoort. Burgemeesters zijn niet bepaald te beschouwen als de ondergeschikten van den Minister van Binnenlandsche Zaken, en als de Minister hier de houding der burgemeesters zou gaan kritiseeren, zou dit overeenkomen met een berisping van dien burgemeester. De heer Troelstra komt op tegen deze beperkte wijze waarop de Minister van Binnenlandsche Zaken zijn taak, om de haudelingen van open- bare ambtenaren te bespreken in de Volksver- tegenwoordiging, opvat. Spreker meent dat waar de Minister vau justitie heeft aangetoond, dat juridiscb een uitzetting niet mogelijk was, be hoort de Minister van Binnenlandsche Zaken zich uit te laten hoe hij denkt over den takt van een burgemeester, die de betrokken personen met uitzetting gedreigd heeft, op grond van welke bedreiging zij vrijwillig geweken zijn. De Minister blijft weigeren in te gaan op de vraag van den heer Troelstra. De interpellatie wordt gesloten, onder dank- betuiging- aan de Regeering en de vergadering verdaagd. TER NEUZEN, 10 Juni 1910. In Zeeland kwamen in de week van 1 tot en met 7 Juni drie gevallen van roodvonk voor, nl. een te Breskens, een te Serooskerke (W) en een te Vlissingen. De heer P. B. v. Eerdenburg te Bosch- kapelle, leerling der bijzondere kweekschool te Oudenbosch, is benoemd tot onderwijzer aan eene bijzondere lagere school te Bergen op Zoom. Naar men uit Rilland-Bath meldt, zijn thans aan de zuidzijde van den Scheldedam opmetingen gedaan voor het indijken van een nieuwen polder, ook in verband met de aan- sluiting van Zeeland met Noord-Brabant. De beer D. Smallegange, marechaussee te Aardenburg, is benoemd tot politie-agent te Bussum. Hoek. Het Wielerfeest, op Woensdag 29 Juni a. s., zal opgeluisterd worden door de muziekgezelsehappen van Hoek, Ter Neuzen, Zaamslag, Philippine en Koewacht. Ifulst. Op de algemeene vergadering van den R. K. Boerenbond Z. V. O. D., die aan- staanden Zoudag om 3 uur n. m. wordt gehoudeu in bet hotel Neelemar.s, zal punt 6 der agenda, ongevallenverzekering, worden behandeld door den beer M. Bonants, directeur der ongevallen verzekering van den Noord-Brabantschen Boe renbond. Boschkapelle. De Doelboog Societeit vDe Eendracht," gevestigd in het cafe van mej. wed. v. d. Veeken zal dezen zomer gedurende 60jaren onafgebroken bebben bestaan. Ter viering van dit feest zal op 10 Juli a. s. eene luisterrijke prijsschieting met zuster- gezelschappen worden gehouden en zullen de leden der societeit na afloop een feestavond houden, waarbij mej. v. d. Veeken voor een degelijk souper zal zorgen. In bet nnmmer van heden komt eene adver tentie voor van de Hollandsche Credietbank, die Belgische Congo-Loten a frs. 100 aanbiedt op maandelijksche afbetalingen van 1,2, en 3, Zooals uit de advertentie blijkt, trekken deze loten 6 maal 's jaars en zijn er zeer hooge prijzen aan verbonden. De eerstvolgende trekking, waarin de hoofd- prijs frs. 100,000 bedraagt, heett reeds op 20 Juni a. s. plaats. De sjouwerman G. YV. Linthorst, Assen- dorperstraat te Zwolle, vond op bet trottoir in de Diezerstraat een pakje bankpapier, samen 330, dat bij op het politiebureau deponeerde. Spoedig bleek dat het geld door een 78jarige weduwe was verloren. Zij zou f 400 naar een notaris brengen, waarvan zij f 70 aan rijks- daalders in een kuipbeurs had gedaan, terwijl zij 330 aan bankpapier in een sigarenzakje in haar hand hield. Midden in de Diezerstraat gekomen, bemerkte zij dat bet bankpapier uit bet sigarenzakje was verdwenen. De eerlijke vinder kreeg als belooning f 12.50. Door een kind verraden Toen te Dinxperlo een vrouw een kleed van Pruisen naar Holland wilde smokkelen, werd dit bemerkt door een dochtertje van een Prui- sisch commies. Het kind vertelde dit aan haar vader en de vrouw moest wegens deze smok- keiarij 80 mark boete betalen, De 17jarige T. Terlouw is gisteren in de machinale garenspinnerij aan den Turlsingel te Gouda, door het schrikken van den bliksem, van een ijzeren buitentrap gevallen en door een omwentelende as gegrepen, die hem eenige malen rondslingerde. Hij bekwam zulke ernstige kwetsuren dat de inmiddels te hulp geroepen doctoren Levedag en Ylontagno slechts den dood konden constateeren. Na een door de politie te Middelburg in- gesteld onderzoek zijn de daders bekend geworden van den diefstal van bloemen uit de perkjes roiid de muziektent op bet Moienwater, voor een aanwijzing waarvoor vijf en twintig gulden belooning uitgeloofd was. Het zijntwee kinderen van nog geen vier jaar. In bet Concertgebouw te Amsterdam heeft de //rear-admiral" Robert E. Peary, de Noord- poolontdekker, voor 'n stampvolle zaal van zijn ontdekkiugsreizen verbaald. Onder bet speleu van het Amerikaansche volkslied door het orgel werd kapt. Peary binnengeleid door het bestuur van het Ko- nieklijk Nederl. Aardrijkskundig Genootschap. Kapt. Peary is een rijzig, slank man van omstreeks 45 jaar, met zwaren blonden knevel. YVat bij een eerste ontmoeting vooral trelt is de van groote werkkvacht getuigende uitdrukking van zijn gelaat, zijn vastberaden blik. Hij was gekleed in rok en witte das. C0D1AIT. blad verschijat Woensda^- en Vrifdasg'ttvnwd, derd op Feestda^en. Hij tie d<'irina B®«. J. VAM OK IAWDE te Ter lleuasen. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, brengen ter kenDis van de ingezetenen dat met ket oog op het schoonmaken van het materieel van af 15 tot en met 27 Juni 1910 van gemeentewege geene privaatputten en tonnen zullen worden geruimd. Ter Neuzen, 30 Mei 1910. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1910 | | pagina 1