Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 5464. lEMillTBBAAB. Gemengde berichten. Dinsdag; 7 Juni 1910. 50e Jaargang. tijdelijke ONDERWIJZERES of tijdelijk ONDERWIJZER FEUILLETON. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika l,321/s en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij aile Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon No. 2 5. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bp directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweexnaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. BldAlD, Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN noodigen hen, die in aanmerking wenschen te komen voor de betrekking van aan de openbare lagere school D te Sluiskil uit, hunne sollicitatien in te zenden voor 13 Juni I9IO. De jaarwedde is gelijk aan die bepaald voor de in vasten dienst zijnde onderwijzers. Ter Neuzen, 3 Juni 1910. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GE1LL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris. TE II NEUZEN, 6 Juni 1910. In de op Donderdag a. s., des voormiddags te 10 uren, te houden openbare vergadering van den gemeenteraad alhier, komen de volgende punten in behandeling Ingekomen stukken brief Gedep. Staten van Zeeland, niet goedkeuren raadsbesluit d.d. 31 Maart 1910, betreffende voorziening in gebrek aan schoolruimte. Bij Kon. besluit is als blijk van goed- keuring en tevredenheid de bronzen eerepenning voor menscblievend hulpbetoon en een loffelijk getuigschrift toegekend aan A. J. Karreman, sleepboot-kapitein te Ter Neuzen, wegens de door hem met levensgevaar verrichte redding van een drenkeling uit bet water van de Hooi- kade te Dordrecht op 20 Maart 1910. Daar ook in de andere afdeelingeu de heeren Pb. J. van Dixhoorn te Axel en P. J. Wortman te Zaamslag werden gecandideerd zijn deze door de Centrale Liberale kiesver- eeniging in het district Bulst definitief candidaat gesteld voor de verkiezing van Ieden der Provinciale Staten. T pisteren werd in den tuin van ,/de Buiten- Societeit" alhier bet seizoen geopend met een concert van het muziekgezelschap ,/De Ver- eenigde Werklieden", alhier, directeur de heer A. Eeckbout. Dit concert werd begunstigd door fraai weer, en bij de hernieuwde kennismaking met den Inderdaad hoorde men op bet kiezelpad buiten iemand naar het huisje komen. z/Het is HerbertHet is Herbert!" schreeuwde Traverse, terwijl hij op de deur toevloog en deze met zulk een drift opende, dat hij den laten bezoeker bijna ondertsboven liep. Het was inderdaad de neef van majoor Warfield, en de twee breeders want bunne vriendschap was te innig, dan dat men bun dezen naam niet zou kunnen geven omhelsden elkaar wederkeerig. Herbert, wat ben ik gelukkig je weer te zien! Sedert wanneer ben je terug Waarom eb je al dien tijd niets van je laten hooren i ®Pra^en juist van je. Wat ziet hi) er ostelijk uitHij straalt van gezondheid zoo riepen Traverse en zijne moeder tegelijk, ter wijl beiden hem, tegen Amerikaansche gewoonte in, telkenmale opnieuw om den hals vielen en kusfcen. tuin bleek dat deze met haar nieuw green van jaar tot jaar een schooner aanzien krijgt en ge legenheid biedt voor een aangenaam zitje. Het genot van een verblijf aldaar werd zeer verboogd door de wijze waarop het muziek gezelschap haar welgekozen, afwisselend pro- gramma uitvoerde. De verschillende nummers hadden veel bijval, vooral de groote fantaisie- polka voor 2 clarinetteu, de mazurka voor kleine fluit, en de polka voor bugle en piston, terwijl ook //Une nuit d'Ete", ouverture-fantastique en de fantaisie //Prinses Juliana" mooie stuk ken zijn, die goed werdeu gespeeld. 'tWas jammer dat het bezoek niet wat drukker was, de tuin was matig bezet. Gisteren hield de vischclub //De Baars" alhier een onderlinge wedstrijd. De prijzen werden gewonnen als volgtle pr. Ch. de Cooker, §e pr. A. de Doelder, 3® pr. B. P. de Boij, 4e pr. Jac. Bliek, 5e pr. J. Picbal, 6« pr. O. de Pauw, 7e pr. K. van Boven, 8e pr. Fr. de Pauw, 9e pr. Joz. Bliek, 10e pr. Aug. Maandag eu lie pr. W. Tissot van Patot. Gedurende de schietoefeningen tot ver- hooging van 's lands weerkracbt, op jl. Zater- dagavond, zag men, toen een schutter aftrok nabij bet schijf eeu zwaluw neervallen. Het diertje opnemende bleek dat dit door den kogel was getroffen en middendoor geschoten. Wei mag het een toeval heeten dat bet diertje j uist voor den afgescboten kogel vloog. In den nacht van Zaterdag op Zondag zijn uit de Hoekscbe kreek teD nadeele van H. van Doeselaar eu H. Joukman, visschers aldaar, 31 fuikjes ontvreemd. Van de daders geen spoor. De politie doet natuurlijk onder- zoek, terwijl eene premie van f 50 is uitgeloofd voor het doen van aanwijzingen die tot ont- dekking van den dader kunnen leiden. De directeur-generaal der posterijen en telegraphie maakt in de St. Crt. bekend, dat bet post-, telegraaf- en telephoonkantoor te Axel zal zijn opengesteld op 14 Juni a. s. 8—1, 233/4 6 9; op 15 en 16 Juni a. s. 8 uur voor9 uur namiddags. De levering van den gemeenscbappelijken maaltijd ter gelegenheid van de algemeene ver gadering der Zeeuwsche Landbouwmaatschappij op 15 dezer, is gegund aan den beer Jac. Blan- saart te Axel. Voor het festival, dat 24 Juli a. s. te Kloosterzande wordt gegeven, ter gelegenheid der inwijding van het nieuwe gemeentehuis, hebben zich acht muziekgezelscbappen aan- gemeld. Bij zijn aankomst Donderdagmiddag ua zijn beeediging, vend de beer B. Thomaes Hoofdplaat in feestdos. Uit alle huizen wapperde de driekleur en de schipperij in de kade en haven wedijverde met de bevolking. z/Lieve, goede moeder!... Beste Traverse!" stamelde Herbert op zijne beurt de blijde opgewondenheid was te groot, dan dat hij kalm en bedaard vermocht te spreken seindelijk kom ik terug om u gelukkig te maken en het welverdiende loon voor al het goede te brengen, dat gij mij bewezeu hebt Eerst nadat op deze uitbarsting van vreugde een zekere mate van rust gevolgd was en de drie gelukkige menschen zich om het haard- vuur hadden gescbaard, elkanders handen vast- houdend, als vreesden zij opnieuw gescheiden te worden, begon bet onderhoud een kalmer verloop te nemen. Eerst was het nog een over-en weer vragen, zooals tusschen vrienden na een onverhoopt wederzien na lange scheiding steeds plaats heeft; toen moest Herbert zijne lotgevallen en avonturen mededeelen, waarbij hij zich geheel en al van de verdenking zuiverde zijn geliefden te hebben vergeten, doordien bij verzekerde, dat bij zoo dikwijls als mogelijk was bad geschreven. //Maar nu", voegde hij er aan het einde zijner mededeelingen bij, die meer dan een uur in beslag hadden genomen, nu nadat gij weet, hoe bet mij gegaan is en hoe Het muziekgezelschap //Oefening baart Kunst" wachtte hem op. Door den heer Van Haelst, raadslid, werd bij gecompiimenteerd, waarna op bet raadbuis de gebruikelijke installatie volgde. De armen werden mild bedacbt. Donderdag vierde te Sluis de oud-burge- meester, de beer J. H. Hennequin, zijn 90sten verjaardag. Door zeer vele ingezetenen was de driekleur uitgestoken, vele bloemen werden hem vereerd, waaronder een prachtig bloemstuk, namens commissarissen van de stoomtram Breskens Maldegem, waarvan de negentigjarige nog altijd een ijverig commissaris is. Polderbesturen maakten hun opwachting, het muziekgezelschap //Apollo" bracbt den beer Hennequin een serenade. Nu door den op 28 Juni a.s. voorgenomen automobieltocht van Woensdrecht naar Middel- burg over den Scheldedam het bewijs zal worden geleverd dat er over dien dam gereden worden kan, beeft de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Bergen op Zoom besloten zich in verbinding te stellen met de Vereeniging ,/Vlissingen Vooruit", ten einde gezamelijk er bij den Minister van Waterstaat op aan te dringen dat door hem maatregelen worden genomen opdat door de Staatspoorwegmaatschappij niet langer een weg voor het algemeen verkeer gesloten worde gehouden, die voor dat verkeer als onmisbaar wordt beschouwd. Axel. Door den heer D. J. Oggel is aan den gemeenteraad bericht gezonden dat hij ont- slag neemt als lid van dat college. Een aardige attentie. Men schrijft ons van bevriende zijde Als eene treifende bijzonderheid wordt ons omtrent het bezoek van H. M. de Koningin— Moeder aan verschillende ziekeninricbtingen te Amsterdam nog het volgende gemeld Het bezoek aan het Onze Lieve Vrouwe- gasthuis gold ditmaal vooral het nieuwe, keurig ingerichte, en aan de hoogste eischen beant- woordende Maria-paviljoen. Onder leiding van den geneesheer-directeur, Dr. Van Spanje en van de eerw. moeder-overste werden acbtereenvolgens de nieuwe operatie- kamers, de fraaie ziekenzalen en enkele van de even ruime, als practisch ingerichte klasse- kamers bezocht. Toen H. M. vernam, dat in eene dezer kamers onze vroegere landgenoot, de heer Pateer, inspecteur van politie, in verpleging lag, gaf zij haren wensch te kennen den patient te be- zoeken. Als inspecteur der recherche, die H. M. op bare uitstapjes in de boofdstad berhaaldelijk ambtshalve moest vergezellen, is de beer Pateer dus, als zoodanig, voor H. M. een niet geheel onbekeude. Dank zy bet gunstig verloop der gevaarlijke ik deze drie jaren beb doorgebracht, laat mij nu ook iets vertellen, wat u beiden betreft, goede vrienden en wat u ongetwijfeld veel pleizier zal doen." z/Wat ons betreft? En een pleizier?" ant- woordde Traverse. //Het grootste genoegenbeb je ons met je terugkomst verscbaft." z/Zeker, wat zou ons uog gelukkiger kunnen maken bevestigde mistress Iioeke. z/Alvorens ik het u zeg," hernam Herbert Greyson lachend, //moet gij mij eerst vertellen, hoe gij bet bebt gemaakt die drie jaren. Tot nu toe is er niet anders dan alleen over mij gesproken, alsof gij mij ongetwijfeld niet veel zoudt hebben mede te deelen. Hoe bebt gij al dien tijd doorgewormd //O, net als anders", verzekerde mistress Rocke, die haren pleegzoon niet uit zijn opgeruimd humeur wilde brengen. //Niet slecbter en niet beter dan vroeger. Traverse heeft echter zijn lievelingsdenkbeeld, naar de hoogeschool te gaan, nog altijd niet kunnen verwezenlijken." z/Desniettemin heb ik eenigen voortgang in mijne studien gemaakt," voegde deze er bij. z/Ik bezoek thans de hoogste klasse der koste- operatie, die de heer Pateer voor enkele weken onderging, en de uitmuntende verpleging, welke hij geniet, kon hij de belangsteilende vragen van de Hooge bezoekster ten voile beantwoorden en uiting geven aan zijne dankbaarheid voor de hooggewaardeerde belangstelling van H. M., die de lieve attentie bad den patient eenige bloemen aan te bieden. Zijdelichten. Het boofdbestuur der schippersvereeniging Schuttevaer beeft bericht ontvangen, dat de Minister van Waterstaat aan het zeemanscollege z/De Groninger Eendracht" te kennen beeft ge geven, dat niet kan worden voldaan aan het ver- zoek, dat voor de binnenschepen op de Zuiderzee, de Zuidhollandsche en Zeeuwsche stroomen en den Nieuwen Waterweg bet voeren van zijde lichten inplaats van een toplicht worde voor- geschreven, daar blijkens ingesteld onderzoek, bet gebiedend voorschrijven van hetgeen bij artikel 8, Iste lid, van bet reglement ter voor- koming van aanvaring of aandrijving op open- bare wateren in bet rijk die voor de seheep- vaart openstaan, aan de keuze van de schipper is overgelaten, geenszins algemeen als voor de veiligbeid der vaart nooaig of wenschelijk wordt geoordeeld en de verplichting tot bet voeren van zijdelichten bovendien voor tal van scbippers groote bezwaren zou medebrengen. RECHTSZAKEN. De officier van Justitie te Middelburg is mede in booger beroep gekomen van het vonnis der Arrondissements-Rechtbank te Middelburg vau den 27 Mei jl. waarbij J. F. K., agent van den Prov. Stoombootdienst te Ter Neuzen, wegens wederspannigheid eenig lichamelijk letsel tengevolge hebbende is veroordeeld. Het gerecbtsbof te 's Gravenhage behan- delde Donderdag met gesloten deuren de zaak van mejuffrouw E. J. F. Z., vroeger kamerverhuurster te Middelburg, thans zon- der beroep en wonende te Sluis, door de recht- bank te Middelburg veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf wegens het misdrijt, bedoeld in art. 297 Strafwetboek. Nadat drie getuigen ten verzoeke van het openbaar ministerie waren gehoord, werd, naar men verneemt, bevestiging van het vonnis der rechtbank geeiscbt door het openbaar ministerie. De verdediger, Mr. J. Adriaanse, advocaat te Middelburg, pleitte vrijspraak, terwjjl be- klaagde ontkende zich aan bet haar ten laste gelegde te hebben schuldig gemaakt. Uitspraak over 14 dagen. Donderdagavond had op den weg van Oud- Beijerland isaar Piersbi! een ernstig stoomtram- ongeluk plaats. Om kwart over 6 was de trein G 12 der Rotterdamsche Tramweg-Mij., bestaande uit locomotief, twee personenrijtuigen, post- wagen en twee goederenwagens, van Goudswaard vertrokken. Op de locomotief deden dienst de looze school van dokter Day, dien braven man, die mij voortdurend ziju geheel bijzondere te vredenheid betuigt. Hij heeft mij ook zijn bibliotbeek ter beschikking gesteld, dat wil zeggen, ik mag buiten de lesuren, welke bij mij wekclijks geeft, naar zijn huis gaan en daar zijn boeken gebruiken. Bij die gelegenbeden geeft hij mij dikwijls een les in de meetkunde en in het Latijn, zoodat ik wel van al mijn medeseholieren de kuapste ben." f,De waarheid is," vulde mistress Rocke het gezegde van haren zoon aan, //dat master Day, een zooals gij weet, zeer geleerd man en examinator aan bet college te Willow-Heights, mij verzekerde, dat hij onder de honderden scholieren, waarmede hij in aanraking kwam, geen enkele kende, die met alle hulpmiddelen, welke den zonen van welgestelde families ten dienste staan, zulke vorderingen maakt als Traverse. Hij zeide onlangs, dat mijn zoon (Wordt vervolgd.) TIR SElimSCHE COIRMT. Dlt blad verschijnt XIhhjiilWoenmla^- en Vr!<dagarond, raH^ezun^ -r«l op i>e»tda;eo. *»ij ite I'trina 1*. J. VAWf OK fe T.r »n»en. Da Bargemeester der gemeente TER NEUZEN maakt bekend, dat eene Openbare Vergadering van den Gemeenteraad is belegd tegen Donderdag den O Juni 19IO, des voormiddaga te 10 uren. Ter Neuzen, den 6 Juni 1910. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GE1LL.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1910 | | pagina 1