A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 5463. Gemengde berichten. Zaterdag; 4 Juni 1910. 50e Jaargang. Ruimen privaatputten. Binnenland. Landbouwberichten. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland f 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,321/J en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zicb bp alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADVERTED TlilK: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bp directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telefoon No. 2 5. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. BERSTE BIjJLID, Het Kon. bezoek aan de hoofdstad. Gistermorgen hebben de Koningin, de Prins en bet Prinsesje Amsterdam weer verlaten. Om half 10 verlieten de koninklijke bezoekers onder luid gejuich het paleis, en begaven zich laugs Damrak naar het Centraal-Station. In de wachtkamer waren een aantal personen aanwezig om van de koninklijke familie afscheid te nemen. In de wachtkamer zegde de Koningin burgemeester Roel) hartelijk dank voor de geest- driftige ontvangst, vooral voor de treffende be- wijzen van liefde, waarmee het Prinsesje aller- wege begroet is. Eindelijk gingen de deuren der wachtkamer open en verscheen de Koningin en de Prins Juliaantje werd door zuster Marting naar den trein gedragen, onder het gewuif en toejuichingen van de op het afgesloten gedeelte van het perron verzamelde personen. De aanwezigen schaarden zich langs het perron, waarna de trein zich in be weging stelde dave- rende hoera's volgden. De Koningin, de Prins en het Prinsesje be- vonden zich op bet achterbalcou van het salon- rijtuig en wuifden het publiek een laatsten groet toe. De Koningin-moeder bracht gistermorgen nog een bezoek aan het Wilhelminagasthuis en reed van daar naar het Centraalstation, vanwaar H. M. met den trein van 11 u. 4 naar Soestdijk vertrok. H. M. werd uitgeleide gedaan door burgemeester Roell, aan wien zij dank bracht voor de ontvangst, vooral voor die aan haar kleinkind bereid. De Koningin schonk f 3000 aan de arm- besturen, j 500 voorhetpolitiefondsen f 50 voor het diamantslijpers-weduwen- en weezenfonds. Precies op tijd arriveerde de trein te Apeldoorn. De koninklijke iamilie werd door een dichte menschenmassa opgewacht. Toen men in den salonwagen de Prinses te zien kreeg steeg luid hoerageroep op, dat tot waar gejubel aangroeide toen na de Koningin de kleine Juliana op den arm van zuster Marting het compartiment verliet. Aan de gereedstaande statierijtuigen werd geen gebruik gemaakt. Nadat de vorste- lijke personen door den burgemeester waren begroet, werd naar het paleis gewandeld. Men merkte op dat de Koningin er vermoeid uitzag. tweeoe k a m e r. Vergadering van Donderdag. De Voorzitter deelt mee, dat door hem benoemd zijn tot leden der commissie van voorbereiding voor het ontwerp betreifende de regeling der naamlooze vennootschappen: de heeren Hubrecht, Van Sasse van Ysselt, Van Veen, Limburg en Van Lynden van Sandenburg, en tot hun plaats- vervangers, de heeren Van Hamel, Duynstee, Ankerman, Marchant en De Jong. Voortgezet wordt de gister op verzoek der Ministers geschorste behandeling van de regeling betreffende de subsidieering van M. U. L. O. scholen. De Minister heeft thans een wijziging van het wetsontwerp ingediend, welke hij heden, onder bestrijding van de gister ingediende amen- dementen De Geer c.s. en Bos c.s., toelicht en nog nader aanvult. De Regeeringswjjziging komt thans hierop neer, dat de verhoogde subsidie- regeling zal omvatten M. U. L. O. scholen in Januari jl. bestaande, of waaromtrent toen plan- nen tot oprichting of reorganisatie bestonden, en U. L. O. scholen, die reeds bestaan of in 1910 nog worden opgerieht. Voorts wordt nu bepaald dat, indien met 1 Januari 1914 geen nadere regeling zal zijn getroffen, alle scholen van beide typen (M. U. L. O. en U. L. 0.) subsidie zullen ontvaugen. De heer Tydeman zet uiteen, dat nu de ge- heele regeling niemand bevredigen zal. Hij raadt den Minister aan het ontwerp voorloopig terug te nemen, en nader te beschouwen, in verband met het inmiddels te publiceeren rap port der Ineenschakeiingscommissie. De heer De Geer trekt, na de Regeerings- wijzigingen, die voor spreker thans de strekking van art. 2 zoo goed mogelijk heeft gemaakt, zijn amendement in. De heer Rink uit nader zijn vroegere beden- kingen. Hij stelt thans een amendement voor, waarvan de strekking is om niet den Minister de beslissing in handen te geven, of voldoende aangetoond is dat voor 1 Januari 1910 tot de oprichting eener M. U. L. O. school besloten is. Volgens spreker komt die beslissing Gedep. Staten toe. De heer Ketelaar bestrijdt het Regeerings- artikel, en constateert dat 't bij deze geheele zaak blijkbaar te doen is om wat meer geld, zonder datacht gegeven wordtop het voornaamste goede waarborgen voor deugdelijk onderwijs. Intusschen wijzigt spreker, in verband met het gewijzigde Regeeringsartikel, het amendement- Bos (waarvan ook spreker een der voorstellers is) in dien zin, dat nu duidelijk blijkt dat de fatale termijn van I Januari 1913, waarop de regeling, volgens het amendement, ophoudt, geldt zoowel voor M. U. L. 0. als voor U. L. O. scholen. De Minister van Binnenlandsche Zakeu zijn standpunt nader verdedigende, ontraadt met beslistheid het amendement-Bos c. s. De Minister bestrijdt voorts het amendement Rink. Na tal van replieken wordt tot stemming overgegaan. Daarbij wordt het amendement-Rink aange- nomen met 44 tegen 28 stem men. Het amendement-Bos, waarin nader de termijn 1913 in 1914 is veranderd, eu dat dus beoogt de subsidie-regeling met het jaar 1914 te doen eindigen, wordt verworpen met 42 tegen 30 stem men. Het Regeeringsartikel 2 wordt daarop zonder stemming goedgekeurd. De eindstemming over het ontwerp zal later worden gehouden. Alsnu komt in behandeling het wetsontwerp tot wijziging van de Burgerlijke Pensioenwet, De heer Patijn wil, dat de Pensioenraad in eersten aan leg een beslissing over een pensioen zal nemen, dus een beslissend college zal vor- men, tegen welks decisie beroep zal moeten openstaan bij een zelfstandig administratief college. TER NEUZEN, 3 Juni 1910. In de VVoensdag te Axel door stembe- voegde ingelanden van den polder Beoosten- en Bewestenblij gehouden vergadering werd be sloten den weg van Kijkuit-Station te ver- breeden tot 5 M. Herkozen werd .tot dijkgraaf de heer A. Moerdijk. Door ingelanden van den Paulinapolder is voor dijkgraaf, vacature-Thomaes, een voor- dracht opgemaakt bestaande uit de heeren A. Bliek, P. W. Maarleveld en (J. L. Tol. In Zeeland kwamen in de week van 25 tot en met 31 Mei drie gevallen van diphtheritus voor, nl. twee te Goes en een te Heinkenszand en een geval van roodvonk te Vrouwenpolder. le Breskens is Maandag een tweejarig kind met een stoel achterover in een pot heet water gevallen, waardoor het zulke brand- wunden bekwam dat het Woensdag aan de j gevolgen is overleden. Boschkapelle. Deze week zag men op een morgen een groote kraai zweven boven eene weide nabij den molen, vervolgens recht omlaag schieten en even later weer naar haar nest viiegen met iets wits in den bek. Dit herhaalde zich verscheidene malen. De molenaarsknecht ging eens kijken naar de plaats, van waar zij opvloog, en vond daar een nest met nog zes kippeneieren. Onze kraai had er in meer haar bek gestagen om hare jongen op deze stevige spijs te onthalen. Stoppeldijk. Des nachts circa half twaalf wilden eenige baldadigen nog binnen komen in bet cafe van den heer Lauwers. Daar hun de toegang werd geweigerd drongen zij de deur uit het kozijn, sloegen een vijftigtal bierglazen stuk, en mishandelden de vrouw des huizes zoodanig, dat geneeskundige hulp moest worden ingeroepeu. De daders, eenige brooddronkenen van Bosch kapelle, zijn bekend, en zullen hun straf niet ontloopen. Hulst. Donderdagnamiddag hield het onder- wijzersgenootschap in het arrondissement Hulst in het cafe //Het Boute Hert" alhier eene ver gadering. 32 onderwijzers en onderwijzeressen, alsmede de heer distriets-schoolopziener uit Middelburg woonden de vergadering bij. De heer milieomsiandigheden niet tegenwoordig zijn. Uit de rekeuing en verantwoording van den penningmeester bleek, dat de inkomsten bedroe- gen f 94,376 en de uitgaven circa 14 gulden, zoodat er ruim 80 gulden in kas is. Tot lid van het bestuur werd gekozen in plaats van den heer W. Jansen te Hontenisse, die om gezondheidsredenen ontslag had aange- vraagd, de heer P. Eggermont te Olinge. Be sloten werd dezen zomer een uitstapje te maken naar de tentoonstelling te Brussel. De heer Dr. Schuyten uit Antwerpen hield een zeer interessante lezing over het verstand, zijne meting eu de toepassing daarvan in de opvoeding. RIJKSPOSTSPAARBA&K. De Directeur der Rijkspostspaarbank brengt ter algemeene kennis dat alle spaarbankboekjes, uitgegeven in de maand Juni en waarop de rente over het afgeloopen jaar nog niet werd bijgeschreven, zoo spoedig mogelijk, ter verificatie en rentebijschrijving bij hem worden ingewacht. Voor de toezending daarvan kan gebruik gemaakt worden van omslagen met gedrukt adres, kosteloos aan de kantoren der Posterijen verkrijgbaar. Afgifte der boekjes tot voornoemd doel aan die kantoren geschiedt tegen bewijs van ontvang. RECHTSZAKEN. Arroudissements-Reclvtbank te Middelburg. De rechtbank heeft in hare zitting van 3 Juni de volgepde vonnissen uitgesproken 0. F. d. V., oud 19 j., landbouwersknecht te Westdorpe, is wegeus diefstal veroordeeld tot 7 dagen gevangenisstraf. P. v. S., oud 36 j., H. d. M. W., oud 26 j., J. F. S., oud 18 j., alien drukkers van het socialistisch blad //de Toekomst" te Middelburg, zijn wegens het drukken van een geschrift van strafbaren aard, ieder veroordeeld tot 25 boete of 25 dagen hecht. J. V., oud 25 j., werkman te Middelburg, en thans gedetineerd, is wegens poging tot doodslag veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf met minderiug der preventieve hecht. Door J. F. K., agent van den prov. stoom- bootdienst te Ter Neuzen, is hooger beroep aangeteekend van het vonnis der bovengenoemde Rechtbank, waarbij hij ter zake van weder- spannigheid eenig lichamelijk letsel tengevolge hebbende, is veroordeeld tot eene gevangenisstraf van 14 dagen. Naar men verneemt is er sprake van, dat voor het Land van Hulst eene Kamer van Arbeid voor het Landbouwbedrijf zal worden opgerieht. No. 2 van de Verslagen en Mededeeliugen der directie van den landbouw bevat een lijst van officieele personen, instellingen en ver- eenigingen op land- en tuinbouwgebied. Op de verzamelstaten komen voor, wat Zeeland betreft, 96 landbouwvereenigingen met 9353 leden, 7 tuinbouwvereenigingen met 1599 leden, samen 103 vereenigingen met 10.952 leden. Voor het rijk waren die cijfers respectievelijk 1341, 134.815, 245, 26.882, 1586 en 161.697. In zes jaar tijd vermeerderde het aantal der in maatschappijen, bondeu en vereenigingen aan- eengesloten land- en tuinbouwers met 33 pet. of in ronde cijfers klom dat van ruim 120 tot ruim 160 duizend. Bemesting der potbloemen. Onlangs vertoonde een van de groote dynamo's in de Gemeentelijke Centrale te s Gravenbage eigenaardige vuurverschijnseleu, die bij de technici bet vermoeden vau kort- sluiting deed ontstaan. Bij onderzoek vond men in het draaieud ge deelte der dynamo, het anker, een half verbrande kat, die zich waarschijnlijk, terwiji de machine in rust was, te slapen gelegd had en ten gevolge TEB SEIIZESSCHE COCRAJfT. Oit blurt verschijnt Woeii.ilttg- en Vr^diigavnix). nlltrez.mder FedttilKKen- bij de Kiriim I*. J. VAIb UK (ilKBE <e Ter lieuren. Bargemeester en YVethouders van TER NEUZEN, brengen ter kennis van de ingezetenen dat met het oog op het schoonmaken van het materieel van af 15 tot en met 27 Juni 1910 van gemeentewege geene privaatputten en tonnen zullen worden geruimd. Ter Neuzen, 30 Mei 1910. Bargemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris. an ondissement^-schoolopziener kon wcgeua fa- Wat is het heerlijk en sckoon in de natuur, als de koude en bane winter wijken moet voor de liefelijke lente, als de koesterende stralen der lentezon de slapende bloempjes wakker kussen. Wie dan maar eenigszins kan, ontvlucht het muffe woonvertrek, om buitcn in de frissche natuur nieuwe levenskracht en levensiust in te ademen. Het gezang van den leeuwerik streelt het oor van den wandeiaar en de schoone kleuren der voorjaars- bloemen boeien zijn oog. Noode kan men scheiden, arts Cte tijH -rvoor t-oU huiowao.-to Lr/xai-on nnopf Wia Iran, ]"t wat bloemen bijeen, om ook in huis nog wat van de natuur te genieten. Hoe arm en somber is het in een woonkamer zonder bloemen en wat een genot schuilt er vaak in een enkeie potbloem. In menige armelijke woning vormen enkeie bloemen voor het venster de eenige levenspoezie; docb ook in de woningen van ben, die beter toegerust den strijd des levens strijden, zijn de bloemen menigmaal een bron van rein genot. Zoo zijn de bloemen in huis de lievelingen van rijk en arm en elke poging, die aangewend wordt, om steeds meer bloemen in de woonkamer te brengen, juichen wij van harte toe. Ons gejaagde ieven, arm aan idealen, is vaak zoo somber en dor, dat wat natuur- poezie onze woonkamers waarlijk wel veraangenamen mag. Dit kunnen en millen onze huisbloemen, indien zij goed verzorgd wordengeschiedt dit niet, dan zijn zij een bron van verdriet en wij durven ge- rust zeggen, dat het beter is geen bloemen te houden dan ze slecht te verzorgen. N u zouden wij hier over die verzorging heel wat kunnen zeggen, doch wij willen ons liever bepalen tot eene zaak, omdat die dikwijis schromelijk verwaarloosd wordt. En die eene zaak is de bemesting der potbloemen. H.eromtrent heerscht nog veel onkunde en het ligt o i. geheei op den weg der Floralia-vereenigingen, om hier de noodige^ kennis te verspreiden. Ook wij willen biertoe een kiein steentje bijdragen. De potbloemen hebben zoowel als de land- en tuinbouwgewassen eene zekere hoeveelheid voedsel noodig en de voedingstoffen, welke men geregeld moet toedienen, zijn stikstof, phosphoszuur. kali en kalk. Eene bemesting, welke genoemde stoffen toevoert, noemen wij eene volledige bemesting en daar de kalk in de meeste gevallen voldoende aanwezig is, laten wij haar buiten bespreking. Nu is het zeker en gew;s, dat de potbloemen het beste gedijen, als wij haar de drie eerstgenoemde stoffen tegelijk toevoeren. Laten wij er den van weg, dan groeit de bloem, of liever de plant, niet welig meer. De stikstof geve men als Cbilisalpeter en als phosphoszuur- en kalimest gebruike men super- phosphaat en patentkali. Deze meststoffen bevatten de voedingsstoffen alie in een in water oplosbaren vorm en dit is voor de bemesting der potbloemen van het grootste belang. De hoeveelheid mest toch, welke men aan pot bloemen moet geven is zoo ger ing, dat men allieht te veel zou geven, indien men de meststoffen toediende in den vorm van droge stof of poeder. Het is daarom aan te be- velen, genoemde meststoffen in water op te lossen en de bloemen hiermedeafen toe te begieten. In 1 L. water losse men op: li gram Chilisalpeter, 1 gram patentkali en 1 gram superphosphaatmet die oplossiug giete men eens per maand, terwiji men tusschentijds met gewoon water giet. Men kan' den bloemenmest ook, samenge- steld uit de 3 genoemde meststoffen koopen, maar dan is men zeer duur uit. Men kan veel beter de mest stoffen apart koopen en zelf de oplossing maken. Op plaatsen, waar eene Floralia-vereeniging is, zouden wij het zeer goed achten, dat die vereeniging tegen inkoopspijs de noodige meststoffen beschikbaar stelde.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1910 | | pagina 1