Gemengde berichten. Hoogwatergetij te Ter Neuzen. idde len van vervoer. HandeSsberichten. ST00MB00TDIEN8T OP DE WESTER-SCHELDE. Van I MAART tot en met 31 OCTOBER 1910. Vrijdag werd bij de politie te Middelburg door den landbouwersknecht A. d. K., wonende te Middelburg, aangifte gedaan dat hij Donder- dagavond op den Nieuwlandschen weg was aangerand door twee personen, die hem eenige slagen toebrachten en hem een bankbiljet van 100 en 4 rijksdaalders afnamen. Dit verhaal kwam der politie eenigszins ver- dacht voor en het onderzoek heef't aan het licht gebracht dat daar reden voor was. Men meent toch in den aangever den dader ontdekt te hebben van een in den nacht van Donderdag op Vrijdag gepleegden diefstai met braak bij den landbouwer G. te Arnemuiden, waarbij een secretaire is opengebroken en een bedrag van 60 ontvreemd. Het verhaal van de aanranding zou ten doel hebben gehad de verdenking van de inbraak op anderen dan den dader te- werpen. Intusschen is nu de landbouwersknecht, die de aangifte deed, aangehouden en op het politie- bureau in bewaring gesteld. Hij bekende den diefstai gepleegd te hebben. Maandagmiddag waren met het zeiljacht van den heer M. te Vlissingen vijf personen gaan spelevaren. Ter hoogte van Zeebrugge sloeg de mast over boord en werd de bodem van het jacht ontzet. Door het jacht Girocco van den heer Kuysch dat juist in de nabijheid was, werd dadelijk hulp geboden en het schip op sleeptouw genomen, terwijl de opvarenden aan boord bleven. Tijdens het sleepen geraakte de bodem uit het jacht en zonk het schip weg. De Girocco streek toen een boot en nam de schipbreukelingen over, om ze later te Vlis singen aan wal te zetten. Tengevolge van het spelen met lucifers door kinderen is Maandag te Heinkenszand een groot gedeelte van een klamp stroo, die slechts enkele meters van de schuur stond, verbrand. Met eenige emmers water werd men het vuur meester. De schade wordt door verzekering gedekt. Aan het Centraal-station te Amsterdam is Vrijdagavond een brievenbesteller gearresteerd, die op beeterdaad betrapt werd op diefstai. In zijn woning is een huiszoeking gedaan, waarbij een belangrijke hoeveelheid effecten in beslag werd genomen, als vermoedelijk van diefstai, uit poststukken afkomstig. Bij onderzoek is inderdaad gebleken dat deze effecten ter waarde van 10,000 francs, afkomstig zijn uit een postpakket, dat eenige jaren geleden gestolen werd. De brievenbesteller, die al 8 jaar bij de Postpakketdienst in betrekking was, heeft een volledige bekentenis afgelegd. Hij is naar het huis van bewaring overgebracht. Den eersten Pinksterdag meldde zich 'savonds de 15 duizendste betalende bezoekster aan op de electriciteitstentoonstelling te Dord recht. Het was een Engelsche miss Agnes Seawell. Het bestuur verleende haar vrijen toegang en bood haar een bloemruiker aan, terwijl zij in de zaal werd ontvangen met het Engelsche volkslied. Te Renkum is Zondagmorgen de 30jarige A. Kelderman, werkzaam als bootsman op de vrachtboot Concordia, door het losschieten van een touw, dat hij vasthield achterover in den Rijn gevallen en verdronken. Zijn lijk is nog niet gevonden. Zaterdagmiddag toen het 8jarig zoontje van den arbeider v. Spl. te Ellemeet een veulen over den dam in de weide wilde jagen, kreeg hij zulk een klap tegen de bonst, dat het aan de gevolgen is overleden, Te Groningen heeft Zondagnacht een moordaanslag plaats gehad. W. v. Egmondt, die met de bordeelhoudster G. Y. in de Singel- straat samenwoont, kwam te ongeveer half vier 's nachts thuis, nadat hij met anderen kermis had gehouden. Dat is de aanleiding geweest tot een twist, waarbij G. Y., die in hoogst zwangeren toestaud verkeert, op een gegeven oogenblik een dolk uit de kast nam en daar- mede Van E. een steek toebracht ter hoogte van het hart. De getroffene viel bewusteloos neer. Dr. Van Calcar legde een voorloopig verband, waarna v. E. naar het academisch ziekenhuis vervoerd werd. Zijn toestand was gisteren zeer zorgelijk. lot voor niet langen tijd woonden Van E. en G. Y. te Rotterdam. Zondagmiddag te kwart voor zes ge raakte een wielrijder op het Damrak te Am sterdam onder een tramwagen van lijn 4. Zeer ernstig gekwetst werd hij eerst in het Victoria Hotel binnengebracht en vandaar naar het Binnen-Gasthuis vervoerd, waar hij spoedig na aankomst overleed. De ontroering in Engeland over het dichtmetselen van de Whitehaven-mijn heeft aan Minister Churchill aanleiding gegeveu aan de mijnwerkers te seinen dat hij de zaak breed- voerig heeft besproken met den mijninspecteur, en dat deze verzekerd had dat het onmogelijk is in de mijn door te dringen, waar alle slacht- offers zeker dood zijn. De Minister geeft zijn bewondering te kennen over den moed en de toewijding van de mijnwerkers, maar zegt geen menschenlevens meer te mogen wagen voor de reddingspogingen. Koning George gaf 1200, de Koningin /600 voor het hulpfonds ten behoeve van de nagelaten betrekkingen der slachtolfers. De recbtbank te Munster had onlangs een Nederlander, J., wegens moord ter dood veroordeeld. 't Openbaar Ministerie en hijzelf kwamen in hooger beroep, maar dat is ver- worpeAt-Nu is den veroordeelde alleen nog de boop of gratie overgebleven. Twee personen te New-York, verdacht een aantal paarden van een fabrikant van roomijs, met arsenicum te hebben vergiftigd, zijn ge arresteerd. In de haver die den paarden van den fabrikant wordt voorgezet, werd arsenicum aangetroffen. Maar er bleek ook nog iets heel anders n.l dat de fabrikant zelf placht zijn afnemers roomijs te leveren dat niet geheel arsenicum vrij was. Groote hoeveelheden van dat snoepmiddel zijn op last der politie vernietigd, en er is een gestreng onderzoek geopend naar de wijze van werken in deze ijsfabriek. De New-Yorksche autoriteiten achten het niet onmogelijk, dat tot dusver onverklaarde gevallen van arsenicumvergiftiging moeten wor- toegeschreven aan het nuttigen van arsenik- houdeud roomijs. Voorspoed brengende vulkanen. Bij de laatste uitbarsting van den Etna was er altijd alleen sprake van de geweldige schade, welke de met te bedwingen natuurkracht aanrichtte. Een vulkaan is echter volgens de Eclair, een kapitaal, dat recht goede renten afwerpttegen de 70,000 toeristen hebben bij de jongste uit barsting van de Etna Sicilie bezocht om het schouwspel, dat de gloeiende lava aanbood, te zien. Als ieder slechts 75 lire (1 lire 48 cent) in Sicilie achter gelaten heeft, is het eiland bij deze gelegenheid 5,250,000 lire rijker geworden. De toeristen die de Etna bezichtigen als hij in rust is, zijn er nog niet eens bijgerekend. Ook de schade, die de Vesuvius veroorzaakt, wordt meestal ruimschoots vergoed door het geld dat de vreemdelingen in het land brengen. De vulkaan Stromboli moet voor de bewoners der Liparische eilanden wekelijks een zuivere winst van een vierde millioen livres beteekenen. Duizenden bezoekers komen jaarlijks om de vuurzee van de Sandwicheilanden te bezichtigen en laten honderdduizenden guldens achter. Even- zoo zal het wel in alle vulkanen bezittende streken gaan, die niet geheel van het verkeer zijn afgesloten. Maar niettegenstaande deze voordeelen, doen doen wij het toch maar liever zonder vulkanen. Een martelaar der wetenschap. TeDjeddah in E°ypte is de Italiaansche geneesheer Dr. Cesare Zanghello, de directeur van het lazaret van Aboe-Sad, aan de Roode Zee, gestorven. Hij viel als slachtoffer van de bubonenpest bi] de sectie van door de pest aangetaste muizen en bij het kweeken van bacillen werd hij aan- gestoken door de vreeselijke ziekte, ter welker bestrijding hij zijn vaderland verlaten had. Na den Duitschen geneesheer Muller en den Portu- gees Pestana is bij het derde slachtoffer, dat de wetenschap te betreuren heeft bij het onder zoek en de bestrijding van de pest. Nog voor eenige weken sehreef de geleerde aan een Italiaanschen vriend een brief waarin hij met bescheiden trots sprak van het gelukkig vorderen van zijn werk en reeds aan den terug- keer naar huis dacht. Ik heb reeds 700 muizen en ratten onderzocht en zet den arbeid ijverig voort, om in het voorjaar van 1911 gereed te komendan hoop ik in het vaderland terug te kunnen keeren. Ik geloof dat mijn arbeid leerzaam wordt als niet op een mooien dag de pest mij nog te pakken krijgt Een ballon-ongeluk, dat aan de jongste Duitsche luchtbol-rampen herinnert, heeft in Kentucky (Ver. Staten) plaats gehad. Een der bestuurders van de aero-club, Forbes, die al veel succesvoile ballon-tochten ondernam steeg Maan- dagnacht, vergezeld door den tooneelspeler Yates, met den ballon //Viking" te Quincy in Illinois op. Zij wilden 'n verren afstandstocht maken. Dinsdagnacht werden beiden bewusteloos in het schuitje gevonden nabij Glasgow in Kentucky, waar de ballon was neergekomen. Beide lucht- schippers verkeeren in levensgevaar. Men neemt aan dat zij in hoogere luchtlagen flauw vielen en dat de ballon, onbestuurd, ten-slotte op den grond terechtkwam. De ballon is vernield. Hulst, 17 Mei 1910. Rotterdam, 17 Mei. Wegens de Pinksterdagen werd heden geen Graanbeurs gehouden. De noteering van Tarwe is 7,50 a 9,50, van Haver 6,50 a 7,25, Gerst 7,75 a 9,Rogge gemiddeld 7,per 100 kilo Boonen en Erwten als voren. Meel iets lager Prima inl. en Belg. 14,a 14,25 le soort y 13,25 a /13,50 Amerik. patent 15,— a 15,50; le soort 14,a 14,50 2e soort 12,75 a 13,25 Roggebloem 8,75 a 10,25 per 100 kilo. Buitenl. Rogge 158 a 160 per 2100 kilo. Gerst 125. Amerik. Mais 126. Odessa 140 per 2000 kilo. Haver 7,25 per 100 kilo. Aardappelen 2,50 a 3,25 per mud. Boterprijzen in vaten 46 a 52. Stukken 70 a 75 cents per half kilo. Zeeuwsche eieren 3,10 a 3,25 per 100 stuks. Vlas. Geen noteering.wegens kleinen aauvoer Karwijzaad 15,25 per 50 kilo. Petroleum f 12,20 per 100 kilo. Ter veemarkt waren heden aangevoerd 2104 runderen waaronder 765 vette. Verder 342 kalveren, 626 nuchtere, 353 schapen, 439 varkens, 152 biggen, 36 paarden. Runderprijzen 62 a 77, stieren 49 a 61, kalveren 90 a 120, schapen 50 a 60, varkens 56 a 59 cents per kilo. Handel traag wegens hooge prijzen. Melkkoeien /150 a 320 Kalfkoeien 170 a 325 Stieren f 150 a 280Vaarzen 70 a /120 Pinken /50 a /90 Fokkalveren /14 a 24nuchtere 7 a 12 Biggen /II a 19 alles per stuk. Koffie als voren. Beetwortel-suiker 1 r°/ir,- Ter Neuzeii, 18 Mei. Eieren per 26 stuks 0,80. Boter V« K.G. n 0,521/2. VEEKANDEL IN BELG IE. De goede stalbeesten golden gemiddeld van fr. 1,40 tot fr. 1,60 volgens kwaliteit. De kalveren van fr. 2,tot fr. 2,25 per kilo levend gewogen. De varkens van 70 tot 100 kilo en daarboven levend gewogen, golden van fr. 1,15 tot fr. 1,20, volgens kwaliteit. D A G E N. Voorm. Nam. Donderdag 19 Mei 11.9 11.34 Vrijdag 20 11.56 Zaterdag 21 0.15 12.33 Zondag 22 0.50 1.17 Maandag 23 1.23 1.40 Dinsdag 24 1.54 2.10 Woensdag 25 2.25 2.41 Spoorweg Ter Neuzen Gent. Spoorweg Ter Neuzen Meehelen. Stoomtramweg Hulst—Walsoorden. Amsterdamsche tijd. 5,50 5,20 6,30 Van Vlissingen naar Breskens vm Breskens naar Vlissingen Ter Neuzen naar Vlissingen Vlissingen naar Ter Neuzen Van Walzoorden n. Hansweert Hansweert n. Walzoorden nm. D a g e 1 ij k s 5,20 7,50 9,50 8,20 10,20 7.50e)f) 10,45g) u 9,20f) vm. 6,05 9,05*) nm. 8,28*) 11,21 en 6,35d) 7,05. •-> f) 12,10a)b) 3,43c) 12,35a) 4,10c) 2,15a) en 5,05. 12,10a)b) 3,43 en 6,35d)h). 12,50 3,45. 2,58 5,58. Van Borssele e) en h) vertrekken de booten ongeveer 30 minaten na het vertrek van Vlissingen of Ter Neuzen. I Van Ter Neuzen naar Hoedekenskerke vm. 8,10 M\ oensdagsj Hoedekenskerke naar Ter Neuzen 8,50 rfUii! tl'rrfil OCTOBER U,.u do boo, 10.4! .1. To, N.o.o. ,«u op de meest gewenschte soorten. Daar bet bi] de bieten- teelt te doen is om de droge stof, inzonderheid om de suiker en de eiwitachtige stoffen, moeten die sooiten verbouw d worden, welke per H.A. de meeste K.G. droge stof opleveren bij de kleinste boeveelbeid bieten. Moet men een groote boeveelbeid bieten verweiken, om ie komen tot een gelijke hoeveelheid voedingsstoffen als geleverd wordt door een kleiner hoeveelbeid bieten met beter gebalte, dan kost eerstgenoemde haudelwijze meer geid. Tot de beste beboorende Rose-Jaapjespeen met 15,3 pot. droge stof, 1 pCt. eiwitacbtige stoffen en 9,6 pCt. suiker, veraer de Groenkraag-Jaapjespeen, de Muncbendorfer Lanker, en de Rckendorfer roode waarvan de getallen droge stof, eiwitacbtige stoffen en suiker achtereenvolgens zijn 13,7 pCt, 1 pCt. -8,5 pCt.15,7 pCt. 1 pCt. 9,9 pCt. en 10,9 pCt. 0,7 pCt. en 6,9 pCt. De Jaapjespeen luten zich uitstekend bewaien, tot diep in het voorjaar, de Rosd winr.en bet ook in ditopzicbt van de Groenkraag, maar de laatste laten zich beter rooien de Rose zijn bet meest vertakt en zijn dus op zwaren grond bet moeilijkst uit te doen. Wanneer wij al bet bovenstaande samenvatten dan mogen wij wel als conclusie stellen, dat de verbouw van bieten een zeer belangrijke zaak is, welke ten voile de aandacht der landbouwers verdient. Er wordt in Zeeland heel veel aan de teelt van voederbieten gedaan, doch het is zeer wel mogelijk, dat zij nog beel wat uitgebreid kan worden met bet oog op den belangrijken veestapel in deze provincie. Als wij letten op de belangrijke plaats, welke de voederbieten innemen in de voeder- rantsoenen b.v. in den Wilbelminapolder, waar men aan mestossen van pi. m. 600 K.G. levend gewicht, 60 K.G. mangels per dag vervoedert en als wij dan tevens nagaan de betrekkelijk geringe productiekosten in verhouding tot de voederwaarde, dan komtdevraag bij ons op, of bet voor menig landbouwer niet wensche- lij'k zou zijn, om den verbouw dezer gewassen krachtiger te drijven dan tot biertoe het geval is. Ret antwoord op deze vraag geve de praktijk. Middenprijs per 100 K.G. Tarwe 8,Rogge 7, Wintergerst f 7,Zomergerst f 6,50, Haver f 6,75, Erwten f 12,50, Witte boonen f 13,Bruine boonen f 12, Duivenboonen /10,Paardenboonen /"8,50,Boekweit/ Lijnzaad Koolzaad f Aardappels f 2,25. Boter per kilo f 1,05. Eieren per 26 stuks f 0,80. Ter weekmarkt waren aangevoerd 24 stuks Rundvee, 29 varkens, waarvan verkocht 8 stuks rundvee en 17 varkens. H U It Amsterdam sche tijd. v. Ter Neuzen n. Gent 5,56 8,45 12,19 3,05 5,31 Sluiskil 6,04 8,53 12,27 3,13 5,39 Sluiskil (brag) 6,07 8,56 12,30 3,17 5,42 Philippine 6,11 9,00 12,34 3,21 5,46 Sas van Gent 6,19 9,09 12,43 3,30 5,55 Greenwichtijd. o (aankomst 6,04 8,54 12,28 3,15 5,40 seizaete (vertrek fi s2 9 05 12>4() 3>18 5j50 Aank. te Gent (kl. st.) 6,54 9,27 V le Gent (gr. st.)7,08 9,50 1,24 4,00 6,37 Greenwichtijd. v. Gent (gr. st.) n. T. N. 5,17 8,19 11,50 2,15 5,04 Gent (kl. st.) 5,29 8,31 12,02 2,27 5,16 (aankomst 6,01 9,03 12,34 2,59 5,48 Seizaete (venrek 613 9>1Q 12 43 3 02 5 65 Amsterdam sche tijd. 9,35 1,08 3,27 6,20 9,40 1,15 3,32 6,25 9,48 1,23 3,40 6,33 9,52 1,27 3,44 6,37 9,55 1 30 3,47 6,40 10,03 1,38 3,55 6,48 n (aauk. 6,37 Sas van Gent ^venrek 6>42 v. Philippine 6,50 r Sluiskil (brug) 6,54 u Sluiskil 6,57 Aank. te Ter Neuzen 7,05 8,35 8.43 8,46 8,50 8,59 8.44 8,58 9,30 9,42 7.56 8,08 8,40 8.57 9,28 9 36 9,40 9.58 9,51 Ter Neuzen Sluiskil Axel Kijkuit ilulst Amsterdamsche Clinge St. Gillis Aank. te St. Nicolaas Vertr. Aank. te Meehelen a Deze trein rijdt alleen des Zondags en met 25 September en ook op 1 6,53 7,05 7,12 7.19 7,27 G r e e n w i 7.20 7,29 7,38 8,22 9,17 10,00 10,08 10,17 10,26 10,38 c h t ij 10,36 10,45 10.54 10,57 11.55 t ij d. 1,48 1.56 2,04 2,13 2,22 d. 2,18 2,26 2,35 3,00 3.57 6,12 6,20 6,29 6,37 6,46 «8,25 8,32 8,40 6,42 6,51 7,02 7.13 8,12 te begiunen 15 Mei tot 6 Mei en 15 Augustus. 8,54 9R0 9,17 10,14 Greenwichtijd. v. Meeh. n. St. Nie. 6,38 07,59 10,32 1,29 6,03 v St. Nie. n. T N. 7,50 8,49 11,40 3,05 7,15 n St. Gillis 7,59 11,52 3,16 7,25 Clinge 8,08 9,04 12,04 3,26 7,35 Amsterdam sche t ij d. Hulst 8,40 9,35 12,58 3,58 8,C 6 u Kijkuit 8,47 1,05 4,06 8,13 Axel 8,54 J 1,12 4,14 8,20 Sluiskil 9,02 3 1,19 4,22 8,27 Aank. te Ter Neuzen 9,10 10,00 1,26 4,28 8.34 en met 25 September en ook op 16 Mei en 15 Augustus. Amsterdamsche tijd. v. Hulst, Station 5,05 8,00 j-10,45 j-2,25 5,30 8,0 Postkantoor 5,08 8,03 10,48 2,28 5,33 8,08 Dubbele Poort 5,11 8,06 10,51 2,31 5,36 8,11 Tivoli 5,14 8,09 10,54 2,34 5,39 8,14 Rustwat 5.20 8,15 11,00 2,40 5,45 8,20 Terhole 5,25 8,20 11,05 2,45 5,50 8,25 ir Hoefkensdijk 5,33 8,28 11,13 2,53 5,58 8,33 Kuitaart, Tol 5,38 8,33 11,18 2,58 6,03 8,38 Kloosterzando Tasdijk 5,46 8,41 11,26 3,06 6,11 8,46 Dorp 5,49 8,44 11,29 3,09 6,14 8,49 I Walsoorden Kritiavveg 5,-52 8,47 11,32 3,12 6,17 8,52 Aank. Walsoorden, Dijk 6,00 8,55 11,40 3,20 6,25 9,00 t Vrachtgoederen worden slechts met deze treinen vervoerd v. Walsoorden, Dijk 6,10 f9,30 Kruisweg 6,18 9,38 Kloosterz., Dorp 6,21 9,41 Tisdijk 6,24 9,44 Kuitaart, Tol 6,32 9,52 a Hoefkensdijk 6,37 9,57 Terhole 6,45 10,05 Rustwat 6,50 10,10 Hulst Tivoli 6,56 10,16 Dubbele poart 6,59 10,19 Postkantoor 7,02 10,22 A.k .Hulst. Station 7,05 10,25 f Vrachtgoederen worden slechts 12,05 f3,55 12,12 4,03 12,15 12,18 12,25 12,30 12,37 12,41 12,46 12,49 12,52 12,55 4,06 4,09 4,17 4 22 4,30 4,35 4,41 4,44 4,47 4,50 6,50 6,58 7,01 7,04 7,12 7,17 7,95 7,30 7,36 7,39 7,42 7 45 9,10 9,17 9,20 9,23 9,30 9,35 9,42 9,46 9,51 9,54 9,57 10,00 met deze treinen vervoerd a) c) S) M Op deze reizen worden fjeen goederea en vee vervoerd. S,2DtS"i:'SlS booten o„ Breakens, on To, 5 miuuten wachten. Op deze reizen wordt geen vee vervoerd. Bii vertraging van trein 6,29 kan de boot naar Neuzen ten Hoogste 2M minuten wachten. Op deze reizen wordt te Borssele niet aangelegd. op do WEEKDAGEN .on APRIL tot .0 me. 81 AUGUSTUS. Omnibus tusschen de aanlegplaats der stoombooten en het spoorwegstation te Per Neuzen ad 15 een p p Tusschen Vlissingen-Breskens, Vlissingen-Borsaele, Vlissingen-Ter Neuzen, Breskens-Ter Neuzen, Brossele, Ter NeuzenBorssele en omgekeerd worden retourkaarten afgegeven geldtg voor er tg g abonnementskaarten per maand. Breskens, len lioogsle 15 minuten, naar Borssele en ler

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1910 | | pagina 6