izi - Tsr NeuzenschsCourant >StZ±S.'XSSX& Donderdag 19 Mei 1910. No. 5456. Buitenland. Landbouwberichten. De uitwaart van Koning Eduard. De oclitend van Dinsdag brak grijs bewolkfc aan. Het Buckingbam paleis was in somberheid gehuld. Door de dreigende luchten niet afgeschrikt, was de bevolking al vroeg in de weer. Uit de voorsteden brachten de trams duizenden na duizenden menschen aan, die het overbrengen van 's Konings lijk naar de Westminster Hall wilden bijwonen. Tusschen 6 en 8 u. was bet in de buurt van het paleis, de Hall en het Paleisplein vol menschen, die af- en aangingen. Middelerwijl zetten garde-soldaten met krip om de vaandels en de trommen befloerst de straten af. Hun hel schai laken uniformen staken scherp af tegen de zwarte massa van de rouwkleeren der menigte. De roode lijnen strekten zich uit tot aan het benedeneiiid van Whitehall, waar het donker- blauw van duizend matrozen een overgang vormde tot het donkere uiterlijk der menigte. Alle verkeer per as was langs den weg en in de straten er toe leidende gestuit. De houding van de menigte, waarin tot de armsten in zwaren rouw waren, kenmerkte zich door een ernst die bij de plechtigheid hoorde. De Koning droeg de admiraalsuniform, zijn twee zoons, die achter hem gingen waren als adelborsten gekleed. De Koning van Dene- marken droeg de Engelsche uniform, de Koning van Noorwegen de marine-uniform. De andere vorstelijjje personen waren in verschillende uniformen gekleed. Een lange stoet groot- waardigheidsbe'kleeders van hof en staat volgden. Dan kwamen er negen gesloten koetsen, waar- van de paarden rouwtuigen droegen. De wrange wijzen vau de bekende Scliotsche treurzangen, gepijpt door de doedelzakblazers van deSchotsche garde, verbrak de stilte toen de stoet Marlborough House voorbijtrok. Later speelden de verschil lende kapellen treurmarschen en juist toen de stoet door Whitehall gegaan was en de West minster Hall naderde klonk de treurmuziek van Handel. Diepe ontroering vergezelde den indruk- wekkenden stoet, waar hij langs de dichte rijen der toeschouwers voortschreed, die algemepn rouwkleeren droegen. Met eerbiedige sympathie werden de zoon en de kleinzoons van den ge- storven vorst begroet, die met gebogen hoofd vooraan gingen in de groep der doorluchtige rouwdragers. Om twaalf uur kwam de lijkstoet aan de Westminster Hall aan, waar een dichte menigte hem opwachtte. De finale van Handel's doodenmarsch weer- klonk, uitgevoerd door vierhonderd instrumenten de aarde trilde van de roffels der trommen en het donderen van hetgeschut. Het parlements- plein was afgezet met matrozen en mariuiers, terwijl de Coldstream-garde in het midden van het paleisplein met opgezette bajonet en met louwkrip omfloerste vaandels de eerewacht vormde. De affuit hield stil aan den ingang van de Westminster-Hall. Het lijkkleed werd weggenomen en een compagnie grenadiers droec het lijk de hal binnen. De lijkdienst in de Westminster-Hall, die begon toen het lijk van den Koning werd binnengedragen en op de katafalk geplaatst, duurde slechts weinige minuten, maar was zeer indrukwekkend. De aartsbisschop van Canter bury leidde den dienst, waarbij gebeden en koorzangen elkander afwisselden. De Hymne van SpohrGezegend de heengegane, werd zonder begeleiding gezongen. De Koning, de lvoningin, de Koningin-Moeder stonden, omgeven door de overige leden van het koninklijk liuis en vorstelijke personen, bij het hoofdeinde van de lijkkist. De leden van Lager en Hooger liuis, honderden ambtenaren en officieren vulden de Hall. aan het nieuw te benoemen hoofd der openbare lagere school in de Molenstraat een minimum jaarwedde werd toegekend van 1150 met vier 5-jaarlijksche verhoogingen, elk van 50 naar gelang zijn diensttijd is, terwijl bovendien 100 zal genoten worden voor het bezit. van elk der akten, vermeld onder I, m en u en 25 voor die onder p en q van art. 2 der onderwijswet, tenminste als in de laatste twee onderwijs wordt gegeven. Dat besluit, aangenomen met 6 tegen 5 stemmen, bracht eene jaarlijksche meerdere uit- gaaf van 275 mee, zoolang geen rijks-subsidie werd toegekend aan scholen waar M. U. L. 0. werd gegeven. Deze subsidie was echter door den Minister in het vooruitzicht gesteld. Daar er binnenkort waa'rschijnlijk een bij- zondere school zal gesticht worden en dan de leerlingen, die van dat nieuwe onderwijs genieten, alien zullen overgaan naar die school is het niet zeker dat die rijks-subsidie genoten zal worden. De drie genoemde heeren stelden daarom voor de verordening in te trekken. Daarop ging de vergadering over in eene met gesloten deuren. Nad at verschillende voorstellen waren gedaan en verworpen, werd ten slotte met algemeene stemmen op een na besloten aanvankelijk 100 boven het minimum te geven totdat het maxi mum bereikt is. (M. Ct.) Nadat door de justitie Vrijdag ter ge- meente-secretarie te Middelburg een langdurig onderzoek was ingesteld, is in den namiddag de ambtenaar van den burgerlijken stand, tevens commies ter secretarie, G. t. M„ in arrest ge- nomen en naar het huis van bewaring over- gebracht (zooals wij reeds meldden Gebleken moet zijn dat hij fraude gepleegd heelt in zijne administratie. Naar wij vernemen moet hij zich schuldig gemaakt hebben aan ontduiking der zegelwet door bij de stukken die voor het sluiten van een huwelijk moeten worden overgelegd en op zegel moeten zijn gesteld ongezegelde papieren te gebruiken, niettegenstaaude hem door de betrokken personen de kosten van zegelen waren betaald. Verder schijnt hij ook akten te hebben op- gemaakt zonder dat de ervoor benoodigde stukken aanwezig waren. Deze praktijken moet hij reeds geruimen tijd hebben gepleegd. Ook wordt hij van nog andere onregelmatig- heden in zijn betrekking verdacht. M. Ct. in de omgeving hunue schuren en stallen sluiten /ij bieden immers zoodoende de dieven de jye- legenheid. TEIt NEUZEN, 18 Mei 1910. In de maand April 1910 kwamen in Zeeland voor vier gevallen van besmettelijke veeziekte en wel drie gevallen van vlekziekte bij varkens, n. 1. een te Hoek en twee te Hon- tenisse, en een geval van miltvuur te Nieuwer- kerk. De Minister van Waterstaat brengt ter kennis van belanghebbenden dat de groote schutsluis in het kanaal door Zuid-Beveland te Hansweert, weder geheel voor de scheepvaart is opengesteld. In de Zaterdagnamiddag te Hontenisse gehouden voltallige raadsvergadering, die op verzoek van drie raadsleden, n.l. de heeren Adriaansens, De Waal en Van de Velde, werd gehouden, kwam in behandeling het verzoek van bovengeuoemde heeren om terug te komen op het besluit van den 25 Febr. 1910, waarbij Hulst. Bij het vullen eener spirituslamp waaibij de vlam in den houder sloeg en daar- door ontplofte, werd Dinsdagavond in de gas- fabriek alhier zekere D. Borghsteijn zoo ernstig aan het gelaat verbrand. dat spoedige genees- kundige hulp noodzakelijk was. Dokter Klos heeft den patient verbonden. De toestand van den jongen is redelijk. Koewacht. Dinsdagnamiddag werd op het gemeentehuis alhier door Burg, en Weth. aanbe- steed de levering van 25000 keien ter herstel- ling van een gedeeltevanden steen weg Koewacht St. Jansteen. Er waren 6 inschrijvers. De minste inschrijver, aan wien de levering is oe- gund, was de heer ,Iac. Jansen te Ter Neuzen voor 38,50 per duizend, levering Axelsche Sassing. Koewacht. Dinsdag had alhier de plechtige begrafenis plaats van het stofl'elijk overschot van den heer Hypolitus Ysebaert. De over- ledeue was ruim 35 jaar dijkgraaf van den polder Nieuw Beoostenblij, alsmede dijkgraaf van den Riedenpolder en ruim 30 jkar ge- zworeu van den polder Nieuw-Kernemelk. flij was ook geruimen tijd lid van den gemeenteraad. De fanfaremaatschappij „De Eendracht", waar- van de beer Ysebaert confribueerend lid was, leidde het lijk grafwaarts en voerde eenio-e treurmarschen uit. De heer Ysebaert bereikte den leeftijd van ruim 70 jaar. Zondagnamiddag had ten huize van den heer A. Baert eene algemeene vergadering plaats van den onlangs hier opgerichten geitenbond. Ruim 40 leden waren tegenwoordig. De heer J. de 1 heije bracht een uitvoerig verslao- uit van de algemeene vergadering van Zeeuwsche Geitenbonden, onlangs te Goes gehouden, welke vergadering hij als afgevaardigde had bW- woond. Het bestuur gaf voorlezing van de corres- pondentie, die gevoerd was over bet aankoopen van een bok van echt ras. Besloten wordt de onderhandelingen voort te zetten en te trachten zoo spoedig mogelijk een degelijken bok aan te koopen. Het lid S. Rombout wordt belast met het stallen en verzorgen van den bok. Hp zal daarvoor f 40 'sjaars genieten. Hierna gaf het bestuur eenige inlicbtino-en omtrent het aankoopen van jonge geiten.° Clinge, 16 Mei. In den nacht van 14 op W Z^n ^en na(^ee'e van den landbouwer van Mulm alhier, uit diens schuur, welke niet gtsloten was, drie zakken rogge ontvreemd. De vermoedelijke daders, met name bekend, die om werk hadden gevraagd, vermeent men op het spoor te zijn. Hoe lang zal't nog duren, dat de landbouwers Dinsdag werd te Sas van Gent in het cafe //De Zwaan" eene vergadering gehouden van de afdeeling Axel der Zeeuwsche Landbouw- maatschappij. De opkomst was matig. Medegedeeld werd dat 23 nieuwe leden, waar- onder eenige vereenigingen, zich hebben aangemeld. Van het Christe]ijkmuziekgezelschap//Hosanna" te Axel was bericht ingekomen, dat dit hare medewerking bij de a. s. tentoonstelling zal verleenen. Van de andere uitgenoodigde ver eenigingen was nog geen bericht ingekomen, hoe wel de Voorzitter van de Ter Neuzensche orkestvereemging „De Volharding" mede werking had toegezegd. De Voorzitter deelt mede dat op de laatst gehouden stierenkeuringen gebleken is dat er zoowel te Axel als te Hulst mooie collecties ljeen waren, zoodat zeker op de tentoonstel- mg hiervan een mooie inzending te wachten is. Uet Bestuur stelt daarom voor een veromld zilveren medaille aan den eersten prijs voor stieren toe te voegen. Naar aanleiding eener vraag van den heer A. de Feijter, of ook eervolle vermeldincren zullen worden toegekend, daar thans voor elke afdeehng slechts 2 of 3 prijzen beschikbaar zijn, antwoordt de Voorzitter dat zulks in de be- doeling ligt. De becretaris deelt mede dat, wanneer er met meer inzendingen komen dan thans zijn aangegeven, er prijzen te veel zijn. Doch zooals het altijd gaat men wacht met op te geven tot den laatsten dag. Dit- is zeer lastig daar men dan in eens veel weik kiijgt, terwijl als nu de opgaven flink binnen kwamen, alles geleidelijk kon gaan. Bovendien de aangifte is gratis, het kfst niets. Kan men dus later met eene inzending niet verschijnen, welnu dan schrapt men deze. De heer Joh. de Feijter achtte het wenschelijk om in de Ter Neuzensche Courant een adver- tentie te plaatsen waarin er o. m. op wordt aangedrongen om niet alleen paarden en hoorn- vee in te zendeii waarvan verwacht wordt dat zij voor een prijs in aanmerking kunnen komen, doch ook het vee dat, hoewel niet prima, doch wel het bekijken waard is. Dan krijgt men een mooi overzicht. De heer k. Dekker gaf in overweging de hengsteneigenaars aan te schrijven. De secretaris zal zulks ook vermelden. Op de desbetreffende vraag van den Voorzitter verklaarden verschillende leden hun rijtuig voor den rijtoer beschikbaar te stellen. De heer K. de Koeijer deelde mede dat er door een lid aanmerking op gemaakt is, dat in de rubriek pluimvee geen kalkoenen staan en verzoeht daarom ook de kalkoenen op te nemen en daarvoor prijzen uit te loven. Hierop werd besloten voor die rubriek ook 2 prijzen beschikbaar te stellen even grool als de andere voor het pluimvee. De Voorzitter deelde mede dat het bestuur besloteu heeft 8 d in het voorloopig programma te splitsen, zoodanig dat onder 8 d gelezen wordtvaarzen bekalfd, met zes blijvende tanden, en 8 d bisvaarzen met vier tanden. De prijzen zullen gelijk zijn aan die van 8 d. De heer K. de Koeijer merkte op dat in het piogiamma staat //spannen paarden", terwijl er besloten is te vragen //aangespannen paarden". De heer F. Dekker meende d^t het beter is //Spaiinen paarden" te zetten daar de ruimte, vooral bij eenige deelname, zeer beperkt zal zijn. De Voorzitter gelooft ook dat het beter is het te laten staan zooals het is vermeld, doch er bij te voegen ./gemonsterd aan de hand". Mocht er echter deelname voor aangespannen paarden komen dan kan men het steeds nog inlasschen. De becretaris deelde mede dat aan de spoor- wegmaatschappij Mechelen Ter Neuzen ge vraagd is gedurende de vergadering en tentoon stelling de volgende extra-treinen te doen loopen Woensdagmorgen een trein vertrekkende om 8 12 of 9 uur uit Ter Neuzen. Donderdagavond om pl.m. 9 uur in de richting Hulst. Nog is aan den Prov. stoombootdienst cre- vraagd een extra boot te laten varen, corres- pondeerende met den extra trein van Donderdag- namiddag en aansluiting gevende aan den trein van uit Vlissingen vertrekkende 7,55 uur. Van den Provincialen Stoombootdienst is noo- geen bericht ingekomen, doch van de maat- schappij MechelenTer Neuzen wel. Deze stelt de nog al bezwarende bepaling dat ze zekerheid moet hebben minstens /75 per trein te ontvangen. De Voorzitter beaamt dat dit bezwarend is. Op den tentoonsteliingsdag zal dat wel gaan doch van den trein van Woensdagmorgen zou hij dit niet durven beweren. De heer K. de Koeijer meent dat gemakke- Irjker in totaal 225 garantie voor de 3 treinen kan gegeven worden, dan 75 voor elken trein. De Voorzitter stemt dat toe en gelooft ook dat de spoorwegmaatschappij daarmede genoegen zal nemen al staat dit niet in den brief. De heer L. de Feijter geeft in overwegino- om nogmaals een brief te schrijven met ver zoek deze voor de afdeeling zoo bezwarende /epahng te schrappen. Mocht de maatschappij daartoe met genegen zijn, dan is er natuurlijk niets aan te doen. I en slotte wordt besloten gunstiger condities vooi- het inrichten der extratreinen te vragen. De heer De Klerk vroeg thans hoeveel leden in deze omgeving wonen. De heer Joh. de Feijter zegteen 70tal. De heer C'h. Wauters, bemerkende uit welk oogpunt de heer De Klerk dit vroeg, merkte op dat de slechte opkomst wel te wijten is aan de vergadering van den Canisvlietpolder, die llKMig gehouden werd en waar de meeste leden naar toe zijn. De heer De Klerk geloofde wel dat dit van invloed was, doch wees er op dat de opkomst hier altijd genng is. Hij is er niet tegen dat te bas van Gent vergaderd wordt, het is voor hem hetzelfde, doch wanneer de leden uit deze omgeving er zoo weinig om geven dan is het maar beter om hier niet meer te vergaderen. i Den voorzitter spijt deze slechte opkomst ook, doch het is te hopen dat in den vervol^e m6(?i leden aanwezig zullen zijn. De heer K. de Koeijer meende de gerinore opkomst te moeten wijten aan de samenstellino' van de agenda. Wanneer er in elke vero-adering een verk.ezmg plaats had, dan zouden er wel meer komen. Iemand geeft wel eens tegen hern gezegd//Er gaat zoo weinig van het jestuur uit Hij heeft hem geantwoord Ja, dat kan^ wel, doch van de leden nog veel minder Als de leden maar wat meer mede- werkten dan zou er meer pit in komen. De oorzitter protesteerde ten sterkste tegen het gezegde dat er zoo weinig van het bestuur uitgaat. Welke afdeeling kan in zoo'n kort Hjdsbestek op zooveel arbeid terugzien als de afdeeling Axel? Neen, aan het bestuur ligt bet niet, doch wel aan de leden zelve ze zijn te laks^ om in bet openbaar mede te werken, doch niet om achterbaks op- en aanmerkingen te maken op de handelingen van het bestuur. Lvenwel wil hij hier mededeelen, dat er van i ezulken geen notitie zal genomeu worden, evenmin als van het ingezonden stuk in de ier Neuzensche Courant. De gelegenheid om zijn meening te kennen te geven bestaat ruim- schoots op elke vergadering. Men kan toch met verwachten dat de 15 bestuursleden alles weten wat de achter de schermen werkende leden des nachts droomen Nogmaals deze afdeeling kan met voldoening op haar reeds tot stand gebracht werk terugzien. De heer Job. de Feijter wees op verschillende jonge vereenigingen die dikwijls in hunne ver- gadenngen een spreker met een of ander onderwerp laten optreden. Kan dit hier ook met De oorzitter merkt op dat deze vergaderino1 ixpres kort gemaakt was, met het oog op de te verwachten discussie over de tentoonstelling. anneer deze echter is afgeloopen, dan kan die wenk in overweging genomen worden. Niemand meer het woord verlangende sluit de Voorzitter de vergadering de hoop uit- sprekende, dat de opkomst zal verbeteren. Een uitnemend Veevoeder. III. VAN c O i i bn n"idan om een uur of zes in de richting Ter Neuzen. o?""i»lpeter ,JL, In 1908 werden in onze omgeving door een zestal w.u. v ooi een uitvaaf van 43 7^ no,, u a men dm 3r,900 w p ao,<o pei H.A. verkreeg menaus 85290 K.G. meer. zoodat hier 1000 K.G. voedei? bieten meer opbrengst kwamen op 1 24 te gebruiken! WenSChelijk i8' °m ^enoe'"de -eststoffen Het chilisalpeter geve men in twee of drie keeren in Van de verschillende kalizouten verdient voor de bemesUng der voederbieten het hairnet de voorkeur alleen op zeer d.chtslibbende gronden zouden wii de voorkeur geven aan degezui verde kalizouten J \olgens prof. Schneide wind zijn de voederbieten zeer dankbaar voor de nevenzouten uit de ruwe Stassfurter kalimeststoffen, inzonderheid voor het keukenzout het welk zy in groote hoeveelheid i.pnemen erwaaj'door gewenseht, om deze meststof reeds in het naiaa? iH to strooien en dan ilink onder te nloeven il\. even wel omstandigheden voorkomen dat n en r wachten tot het voorjaar; in dh gev^l ga 2™ 0°m via H voorjaar tot eene kainietbemesting over Viln, d®n. verbo»w van voederbieten het meeste voor" dee te trekken, moet men niet alleen zorg^n voor een doelmatige bemestmg, maar men moet ook acht geven

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1910 | | pagina 5