Stoom- en Chemische Waschinrichting Eerste klasse PIAlTO's, "¥ofsteden~ POEDER, Prima Glansverf. een LEMMERA AK, een HO0GAARS, De beste garantie 4000,. TDrinRt UDeli dZieren 2 nette Kamermeisjes. LAGE RENTE. Aardappels. Zeeuwsch Landbouwblad. VXjIJT." Stationsweg. TER NEUZEN. alsools IWASfll. Wekelijksche Stoombootdienst. AMSTIBMM, Zonder overladiag. Stoombooten „S!AD GENT" en „STAD GENT II." MALTA AARDAPPELS, Telefoon interc. N°. 49. in alle stolen en houtsoorten. HOLLMS\»J^tET\e%lhrbS om aardappels te hesproeien, de Herberg met Stalling en Schnur, VEEREN-, KAPOK- en VLOKKENBEDDEN. Kapok-, Zeegras- en Houtwolmalrassen wollen en ge wattserde DIHliS, VOORTAAN Eene blijde tijding voor asthmalijders DE DIRECTIE. Continental Caoutchouc- en Gutta-Percha Compagnie. Inlichtingen bij den Agent Firma JOHN P. BEST Co., Tel. 45. Sterke Dranken, Wijnen, Likeuren en Limonades, P. DUIJVENSTEIN, Tandheelkundige O, BlrfOlTDBEI] Voor Middelburg terstond geyraagd lienevens puike Blauwe en Bonte Blauwe, bij D. Y1SSER, Dijkstraat 33, Ter Neuzen, H.H. Handaiaren in Landbouwwerktuigen, Zaden, Kunstmeststoffen, Draineerbuizen, enz., enz. Firma P. J. VAN DE SANOE, A. S. J. DEKKER, Goes. Op bestelling te verkrijgen V 00 R H AN DEN ORINE-ORGANEN. GEHEil^E ZIEKTEN - NIEBEN. te koop aanKebodeii in Noord-Holland, orootte HA V°i :®en 57 H.A., te„ a-j+Ll toV 22 H r *1, H A" n,en 4' -24 H A., T„f at" "I,e 8e8ch'W »»or bonwerii. M,EE pels laa°Ldemdrrn°0r beDOodigde Sprenke- iaars, met alle onderdeelen daarvan. Aanbevelend, J. B. KOOLE, Zaamslag. gelegen in de gemeente Ierseke, op den Whaa"° ,sedert Jaren met succes is uitge- man iVrtP BeB>™gier, Koop. m I Me.lkhoeT en Vrachtrijder. in ptrXn6' V"° kaa n eilcmd en TVEBHoStBGoe'rar,le,'S H0LLMAOT a£!e kleuren Aanbevelend, D. E. WGLFERT Hz, Ter Nenzen, Mei 1910. ladende ISO ton Mosselen, en ladende 7S ton Mosselen. Te bevragen by J. KEGGE, Kade, Tholen. TER NEUZEN. Magazyn van in verschillende maten voorradig en op iedere armetmg verkrijgbaar. Steeds groote keuze in zoowel in fantasie als effen. zal de BEER ter dekking staan a I gulden contant. Wed. E. BE MOOR, a/d school, Groote Huissenspolder, Zaamslag. Het is zeker wel eene blijde tijding voor lijders aan Asthma, dat er thans een middel is, dat ben van die ver- velende, onaangename ziekte kan gene- zen. De ABD1JSIROOP, KLOOSTER SANUTA PAULO, heeft duizenden en duizenden personen van Asthma verlost, die verscheidene jaren lijdende waren en die hulp bij de ABD1J- SIROOP vonden, toen elk ander minder gefaald had. Ook voor borst-, keel- en longziekten is de ABD1J- SIROOP een uitstekend geneesmiddel. Het is onnoodig U het leed te be- scbrijven, hetwelk door asthma, of welke andere ziekte ook, wordt teweeg- gebracht. Het steeds onophoudelijk hoesten, de pijn op de borst, de kortademigheid, het piepend en moeilijk ademhalen, dat de longen en het hart verzwakt, zegt immers voldoende. Steeds hebt gij ver- zuimd iets voor Uwe ziekte te doen en gij wordt elken dag minder in staat om de zwakten, die daaruit voortvloeien, te kunnen weerstaan en de nadeelige gevolgen die daaruit voortspruiten te kunnen afwerpen, zoodat wanneer de teringkiemeu aan Uwe deur kloppen, gij niet eens de kracht hebt ze buiten te houden. De aitijd prikkelende lucht- pijpen, die een gevolg zija van het gedurig hoesten, zijn eene verzamel- plaats van de bedoelde kiemen, van tering en longontsteking en de sterfge- vallen, voortspruitende uit die ver- schrikkelijke ziekten worden thans steeds talrijker. Gij hebt het nu in Uw macht deze kwalen in hun eerste stadium te stuiten. Draal niet de ABDIJSIROOP te koopen, gebruik ze trouw en weldra zult gij ook eene merk- bare vooruitgang kunnen waarnemen en zult gij eveneens tot die millioenen behooren die hun herstel aan de AB DIJSIROOP te danken bebbeu. De ABDIJSIROO P, KLOOSTER SANCT A PAULO, is het eenige geneesmiddel voor alle ziekten der ademhalings- organen, zooals asthma, Iongaandoenin- gen en borstziekten. Prijs per flacon van 230 gram 1.—, van 550 gram 2.en van 1000 gram 3.50. Hoe grooter flacon, hoe voordeeliger dus Verkrijgbaar bij alle Drogisten, Apothekers en de bekende verkoopers. Centraal-Depot L. I. AKKER, ROTTERDAM. wij dat onze inrichting geheel in Hiermede berichten gereedheid is. wassrh^Jn b™le? °ns keleefd aan tot het behandelen van verkiezing dro°g van stok, of geheel opgemaakt naar en sPeciaal ingericht voor chemisch wasschen Dekens wff V&n ?louses> Dames- en Heeren-Costumes, uenens, Spreien, Gordijnen, Draperien enz. tiids eTfZ^innchtlng voldoet aan de strengste eischen des dit e-ehier? in ,^oncurreeren met de modernste fabrieken op ait gehied in binnen- en buitenland. Aanbevelend, voor een lichten loop van het rijwiel en het zonder moeite afleggen van groote afstanden biedt de Onovertroffen qualiteit en constructie schiepen hem zijne domineerende plaats op de wereldmarkt. Prinsengracht 1077, AMSTERDAM. r--- VERTREK van TER NEUZEN Woeusdag. AANKOMST te TER NEUZEN Zaterdag, beschikbaar als le liypotheek. Kan ook in gedeelten verkregen worden. Adres franco brieven letter A B bureau dezer courant. 1 5 ekroond te ANTWERPEN, PARIJS, NIZZA, TUNIS, BUENOS-AYRES, TOULON, EDINBURGH en SCHEVENINGEN. Verder verkrijgbaar alle soorten aan sterk conenvreerende prijzen. Alles wordt franco aan huis hezorgd. Bij feestelijke gelegenheden ban ken en tafels kosteloos verkrijgbaar bij Hoofdageut tier Deli-Brouwerij, ZAAMSLAG. W Gediploreieerde rier Tand heelkundige School van Parijs, 49 Joseph Plateaustraat (5 minuten van de Zuid-Statie), G-B3STT. Loon f 100,f 26wascbgeld met vervaL Zich te vervoegen Sclioolweg 13, Ter Neuzen., Eene levensverz. My heeft beschikbaar eett graot kapitaal voor le hypotheken, bij voorkeur op landerijen. Br. fr. motto „Lage Rentebur. v. d. blad. Geneesltuudig Cabinet te GENT. 61 Bagattenstraat 61. Raadpleging door Doktor specialist den Zondag, Dinsdag en Yrijdag van 9 tot 12 ure. Genezing van Hiep- en B§aac?- ziekten, Teoelsel water, en alle versche en verouderde geheime ziek ten, vepzwakkisig, vrouwen- ciekten. Thans is het tijd om Uwe zaken uit te breiden adverteert daarom in het eenigste vakblad in Zeeland dat door alle landbouwers wordt gelezen, het Vraagt abonnementsvoorwaarden. Woensdag 25 Mei a. s, verschijnt het twee en twintigste nummer van den tweeden jaargang. Inzending van advertentien vdor 24 dezer bij De Uitgeefster, TER- NEUZE, IV., Continental Band. POSTBOX No. 285. Telegr.-adres ..PNEUMATIC". Teleph. Interc. No. 7887.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1910 | | pagina 4