De ervaring van een Zenuwlijder. AANBESTEDING. Ruhr-Rachel-, Smee- en Nootjeskolen. Aloys Adriaansens-Buijsroqqe. ORGELS en PIANO'S. Een flink Woonhuis, Onfjbft-cacao Lutapu en Caciiejois. in alle prijzen en modellen voorhanden in hetmagazijn van Gebr. Openbare Verkooping. Be ken d ma king. Tandarts VAN DALEN In lossing tot en met Maandag* 23 Mei een lading prima kwaliteit Prijs der Kachelkolen, uit schip ge nomen, per 1000 kilos a contant 9,—. G. DEES Jr., Hoek. Dokter C. DE DECKER. f 1.50 PER KILO Spaansche familie „Groote afslag der prijzen." Vraagt gele Prijscourant." van Gentsche m Cement-IJzerfabriek, 7 H A. wejgewassen KLAVER, Vrijdag 20 Mei 1910, VERPACHT: WALSO 0 R D E N, 12 Mei 1910. Direct leverbaarMEIJS MELKONTROOfflERS, VICTORIA- EARNS, WIEDMACHINES (model 1910), ook onder ZAAIMA- CHINES, PLANET Jr. WIEDMACHINES, CtTLTIVATOREN, MAS- SEY HARRIS MAAIMACHINES en verdere HOOIBOUWWERK- TUIGEN, ROSMOLENS, enz. enz. F. KENSE, Markt, Ter Neuzen. Terstond te huur: 'S ZUIVER. SMAKELUK VOEDZAAM Nog in voorraad G. KLOUWERS, ONTVANGEN: voorheen Gebr. PICHA-STEVENS. later Brandvrije en waterdichte voorwerpen van CEMENT en IJZER (bestand tegen regen, vorst en zon) vragen geen onderhoud en kunnen wegens hunne geringe zwaarte altijd verplaatst worden. I\ij hadden dezer dagen het bezoek van iemand die ons mededeelde hoe bij van een toestand die ongeneeslijk geacht werd, op verrassende wijze herstelde. //Ik ben jaren lang lijdende geweest aan vallende ziekte", zoo deelde ons de heer JACOB GEERLOF alhier mede. //Wanneer ik des nachts een aanval had gebad, dan was ik drie dagen lang van streek. Van allerlei heb ik geprobeerd ben onder behan- deling geweest van doctoren en professoren, inaar ik genas niet. Toen ontving ik den raad om het te probeeren met de Sanguinose J en ik heb vier maanden lang twee eetlepels per dag genomen, met het verrassend gevolg dat ik nu reeds maanden lang geen aanval heb gehad. Ik geef U gaarne volkomen vrijheid mijn naam en mijn dankbetuiging in de courant te plaatsen." Den Haag, Hoefkade 538. JACOB GEERLOF. De Sanguinose is een beproefd middel in alle gevallen van zenuwzwakte en bloed- armoede. Zij wordt het meest geroemd door alle gebruikers. Door de zwakste gestellen woidt zij verdragen en dewijl zij het bloed verbetert en verrijkt, grijpt zij met vaste hand in de oorzaak van vele kwalen, die in schijn verschillend zijn. Per flacon met gebruiksaanwijzing 1,50 6 fl. 8, 12 fl. 15, VV;»c;]it n voor namaali. Den Haag. VAN DAM Co. Te Ter Neuzen bij A. van Overbeeke-Leunis en Van Borssum Waalkes, te Axel bij Joz. de Feijter. De Notarissen E. B. Dumoleyn te Honte- nisse en Steegers te Assenede, zullen ten verzoeke van de heeren M. J. DIELEMAN en P. DE JONGE VAN DEN BROEKE op Zatendag 21 IWei 1910, des namiddags ten lire, in het openbaar verkoopen op kavels 52 en 53 in den Kanaalpolder te Philippine. Verdeeld in koopen. Te vergaderen ter plaatse. Op Woensdag 25 Mei 1910, des namiddags 4y2 lire, zal de ondergeteekende trachten aan te besteden in het /Hotel den Appel" te Ter Neuzen, het maken van METSEL WEEK voor een te bouwen Eakhuis aan de 2de Terbindingsstraat alhier. Bestek met de teel^ening ligt ter inzacm in genoemd Hotel. Aanwjjs op Maandag 23 Mei a. s., des voor- middags 11 uur. De Bouwkundige, J. SCHEELE. Het Bestuur van het Waterschap der SLUIS AAN DE W1EL1NGEN, maakt bekend dat op des namiddags ten een tire, ten kantore van den Secretaris-Penningmeester in het openbaar, bp enkele inschrijving zal worden het recht tot het rapen van het BROED- of MOSSELZAAD van de oeververdedigingswerken van voor- schreven Waterschap en zulks van 20 Mei 1910 tot 15 Mei 1911. Inlichtingen geeft de Voorzitter van dit Bestuur. lnlevering van de op behoorlijk zegel ge- schrevene inschrijvingsbiljetten voor den 20 Mei 1910 bij genoemden Voorzitter. Het Bestuur voornoemd, J. F. HENNEQHIN, Voorzitter. HENNEQDIN, Secret.-Penningm. is iederen Zaterdag van 113'/j uur, in het Ziekenhuis te consulteeren. Aanbevelend, De Amerikaanscbe Orgels en Piano's uit de magazijnen van den heer A. S. J. DEKKER, fabrikant te Goes, zpn tot dezelfde prijzen en condition verkrijgbaar bij den agent in de De Jongestraat No. 5. Te bevragen Heerengracht No. 7. Door stil te gaan leven een flinke zaak te koop, Eapierhandel, Kruideniers- waren, Gafanterienop een welvarend dorp van Zuid-Beveland. Brieven letter M, bureau dezer courant. Specialist Tandmeester, Ottogracht 17 (bij de Vrijdagmarkt) GENT. Raadplegingen van 8 tot 5 are, behalve des Donderdagsmorgens. - Behandeling zonder pijn. Alle soorten van Kunsttanden. Hebt ge door kouvatten of andere oorzaken, als rheumathiek, lumbago, sciatica, soms pijn Gebruikt dan Thermo-pleisters van H. VAN AKEN, Apotheker, Selzaete, en de uitkomst is verrassend. Brit's 50 cent per pleister. Verkrijgbaar te Ter Neuzen bij J. J. KENSE'en VAN OVERBEEKE—Leunis, te Hulst bij VERW1LGHENv. d. Hooft. te Scheveningen vraagt voor direct een fl« Werkmeid, Zeeuwsche kleederdracht, leeftijd niet beneden 25jaar; goed met kinderen om kunnende gaan vereischte. Br. no. A 6704, bureau Haagsche Courant den Haag. Verschillend Klaverzaad voor de maai en groenbemesting. Bietenzaden voor de voer en de fabriek (in 3 soorten). Graszaden, Vitsen of TVikken voor vogels en de zaai. Tain- en Yeldboonen, Bloevnzaden, Groenteplanten, Violetplanten enz. Een keuze van ruim 900 soorten. Zaadhandel, TER NEUZEN. Firma P. J. VAN OE SANDE, Boekhandel, Ter Neuzen. (Tentoonstelling Middelburg 1889 v. z. Medaille). Afwateringsbuizen, Duikers en Riolen, Regenbakken, Welputten en Aalputten. Veedrinkbakken en Kribben. Vorstpannen voor huizen en schuren. Muurbedeksels, Dakgoten, Pompsteenen en Ilondenhokken. STSf NE01BN. -rrnn-rx t mm i jm i. R U WIE L E

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1910 | | pagina 3