ilMAGBIs-N Yoorbereidend militair onderricht. Advertentien. Soep-tabletten Bekendmaking1. Bekendmaking. ij Bekendmaking. Laatste berichten. BURGER LUKE STAND. den Heer en Mevrouw MEIER, hill D ANKBETUIGIN G. Maatschappij t. bevordering v. Landbouw en Veeteelt in Zeeland. Toelatingsexamen tot de Rijks Hoogere Burgerschool te Middelburg. BROODBAKKERIJ Brood- en Kleingoedbakker, zonne- en regenvrije bergplaats Bekendmaking. a. b. Ingevolge bet bepaalde in de regeling van liet voorbereidend militair onderricht, zal de aanmelding tot deelneming aan dit onderricht, dat kosteloos wordt verstrekt, moeten geschieden voor den lsten Juni eerstkomende en wel in plaatsen waar infanterie of vesting- aitillerie in garnizoen ligt, bij den com- mandeerende-officier der infanterie of der vesting-artillerie in de overige plaatsen bij den burge meester der gemeente. Ledoelde commandeerende-officieren en bur- gemeesters zeuden voor of op 1 Juli aan den inspecteur der infanterie een staat in, vermel- dende onder meer, welke jongelieden zich tot deelneming hebben aangemeld. ermits nu door genoemden inspecteur na ontvangst van bedoelde staten, alle verzoeken om alsnog tot het onderricht te worden toege- laten, zullen worden afgewezen, tenzij de be- langhebbenden kunnen aantoonen, dat zij door verblijf in het buitenland of om andere redenen onschuldig zijn aan te late aanmelding, meenen we de jongelieden, die aan het voorbereidend militair onderricht wenschen deel te nemen, dat 1 October a.s. begint, nadrukkelijk opmerkzaam te moeten maken, op de noodzakelijkheid zich daartoe voor 1 Juni a. s. aan te melden, terwijl wij tevens in herinnering brengen, dat gelijke aanmelding ook moet geschieden door hen, die ten vorigen jare reeds aan het onderricht deelnamen. 's Gravenhage, 18 Mei. Eerste Kamer. De V oorzitter betuigde de deelneming der Kamer met het overlijden van Koning Edward. De Minister van Buitenlandsche Zaken hul- digde den overleden vorst als een der schoonste illustraties van het monarchale constitutioneele stelsel en verzekerde de betuiging van deel neming aan de Britsche Regeering te zullen overbrengeu. De Voorzitter huldigde de nagedachtenis van het overleden Kamerlid den heer Van Asch van Wijck en uitte de beste wenschen voor den af- getreden Minister Nelissen. De ingekomen nota van den heer Van Heecke- ren zal worden gedrukt en rondgedeeld. Morgen om 11 uur zal de zitting worden voortgezet. Meppel. In het gemeentehuis te Wijk is de bliksem geslagen waardoor weldra het ge- bouw in voile vlam stond. Men tracht het vuur te blusschen. Veeuhuizen. 3 verpleegden zijn gisteren- middag zeer ernstig door den bliksem getroffen. Leeuwarden. De rechtbank veroordeelde heden de daders van den moord op een oude vrouw, den 25 October te Surhuizem gepleegd, ieder tot 18 jaar gevangenisstraf. ZEETIJDINtiEN. Van 13 tot en met 17 Mei. Van 13 tot en met 17 Mei werden langs de Oostsluizen alhier 72 binneuvaartuigen op- en 48 afgeschut; door de Westsi. 15 op- en 13afgeschut. JPositie der Stoomschepen. Heden overleed te Amsterdam, tot onze diepe droefheid, onze geliefde Broeder en Behuwdbroeder, de heer C. A. VAN DER BEL, gep. Kapt. O.-l. leger. Ter Neuzen, 18 Mei 1910. Familie VAN DER BEL. Aan alien mijnen hartelijken dank voor de groote belangstelling mij betoond ter geiegenheid van mijn 70sten jaardag, op 16 Mei 11. P. DONZE, Metselaar. Ter Neuzen. Diaconiehuis. Met deze betuigen wij onzeu hartelijken dank aan dhr Adrjaan Donze bij onze aankomst en voor de goede behandeling bij hen ondervonden te Holland Michigan. Mr. P. HAAK. Everson, Washington R R No. 3. Met deze betuigen wij nogmaals onzen hartelijken dank aan dhr Jacob de Rubber te Lynden Washington tijdens ons verblijf en voor de goede behandeling bij hen ondervonden. Mr. P. HAAK. Everson, Washington R R No. 3. die bang zijn, wenden zich in 't volste vertrouwen tot Gediplomeerde specialisten voor Mond- en Tand- ziekten. Behandeling zonder pijn der ziekste tanden. Valsche tan den zonder plaat. Bagattenstraat 38, GENT. Niettegenstaande de DURE VLEESCHPRIJZEN kan de huisvrouw GOEDKOOPE, VOEDZAME en SMAKELIJKE SOEPEN bereiden met a 5 cents voor 2 porties. In korten tijd en slechts met water klaar te maken. Verkrijgbaar bij A. VAN OVEBBEEKE-LEUNIS, Ter Neuzen. Ondergeteekende GILLES DE BOCKX, voer- man te Zaamslag betuigt zijne buitengewone tevredenheid aan deNaaml. Venn. Vereenigde Nederlanden" te Hulst (Zeeland) voor de prompte uitbetaling van zijn gestorven veulen en beveelt mitsdien deze maatschappij ten zeerste aan. Zaamslag, 14 Mei 1910. _P. S. Agent te Zaamslag MATH. DE PUTTER. A fdeeling A X K L. Om den goeden gang van zaken te bevorderen, noodigt het Bestuur de inzenders beleefd uit, hunne opgaven spoedig en duidelijk in te zenden. Tevens worden de eigenaars van paarden uitgenoodigd een zoo groot mogelijk aantal in te zenden, al zijn deze ook volgens hunne meening niet bekroningswaardig. daar alsdan een overzicht gegeven wordt van de paardenfokkerij in deze streek. Er kan ook bij vermeld worden dat de dieren te koop zijn. Het Bestuur voornoemd, PH. J. VAN D1XHOORN, Voorz. W. DIELEMAN Pz., Secretaris. Axel, 18 Mei 1910. Aangiften voor dit examen met opgaaf van woonplaats, leeftijd, klasse waarin men ver- langt geplaatst te worden, van het hoofd der school waar men onderwijs ontvangt, en met mededeeling als kostelooze plaatsing wordt gewenscht, worden schriftelrjk of mondeling (Woensdags van 11 u. 30 tot 12 u. 15) aan het gebouw der school ingewacht voor 28 Mei a. s. bij den ondergeteekende. Genoemd examen, van welks mondeling gedeelte onder bepaalde voorwaarden vrijstelliug wordt ver- leend, zal in 't laatst van Juni worden afge- nomen de dagen waarop worden nader bekend gemaakt. Tot een tweede toelatingsexamen in Sep tember wordt alleen geiegenheid gegeven, zoo omstandigheden dit noodig maken. De Directeur der R. H. B. S. Dr. fl. JAPIKSE. De ondergeteekende bericht hier- door dat hp zijne heeft overgedaan aan den heer G. Ruijsaard. Dankend voor het genoten vertrouwen, be veelt hij zijn opvolger ten zeerste bij u aan. Ph. J. MARKUSSE, Baandijk. Onder verwijzing naar bovenstaande heb ik de eer mij aan te bevelen als belovende een nette en solide bediening, hopende daardoor uw vertrouwen waardig te worden. UEd. Dw. Dn., G. RUIJSAARD. Ter Neuzen, 19 Mei 1910. Het Bestuur van den OUD-WESTENRIJK- POLDER maakt bekend dat de rekening over 1909/10 en de begroo- ting voor 1910/11 gedurende acht dagen, van heden af, ten kantore van den Ontvanger- Griffier ter inzage liggen en in afschrift ver krijgbaar zijn dat eene vergadering van stembevoegde ingelanden zal worden gehouden op Donder- dag 26 Mei 1910, des namiddags twee tire, in de herberg van de Wed. Drabbe alhier. Hoek, 18 Mei 1910. Het Bestuur voornoemd, P. RIEMENS, Dijkgraaf. H. J. VAN DEN OUDEN, Ontv.-Griffier. Ondergeteekenden maken het ge- achte publiek bekend dat op het terrein der tentoonstelling te Axel eene zal zijn voor fietsen, motors en auto- mobielen. Zonder vertoon van het bewijs van in bewaar- geving worden de goederen niet teruggegeven, tenzij alle andere nummers opgeruimd zijn. Goede verzorging gegarandeerd. Bergplaats voor fietsen 10 centvoor motoren 25 cent voor automobielen 50 cent. JAG. BOEIJE en Co. Axel, Mei 1910. Het Bestuur van den KOUDEPOLDER brengt ter kennis van ingelanden van dien polder 1. dat de gewone jaarlijksche vergadering zal gehouden worden op Vrijdag 27 Mei 1910, des namiddags ten half twee tire in het logement van wed. J. Drabbe te Hoek 2. dat van den 18 tot en met den 26 dezer maand ten kantore van den Ontvanger-Griffier te TerNeuzen ter inzage liggen en tegen betalingder kosten in druk of in afschrift verkrijgbaar zijn a. de rekening en verantwoording over 1909/10; b. de begrooting voor 1910/11 met de daarbij behoorende memorie van toelich- ting en 3. dat van die begrooting, nadat zjj door gezegde vergadering is vastgesteld, andermaal gedurende acht dagen, ten kantore als boven inzage zal kunnen worden genomen. Hoek, 17 Mei 1910. Het Bestuur voornoemd, M. DE JONGE. Dijkgraaf. W. S. J. DIELEMAN, Ontv.-Griffier. Het Bestuur van den ZAAMSLAGPOLDER maakt aan de eigenaren van gronden in dien polder bekend dat de rekening en verantwoording over het dienstjaar 1909/10 en de ontworpen begrooting voor het dienstjaar 1910/11 met de memorie van toelichting van 19 dezer af en gedurende acht dageu, ten kantore van den Ontvanger-Griffier ter inzage zal liggen dat eene vergadering van Ingelanden is belegd in het logement van de wed. Jac3 Pi.atteeuw te Zaamslag tegen Dinsdag den 31 Mei I9IQ, des namiddags ten een ure dat de begrooting na de vaststelling door de vergadering van Ingelanden, benevens de memorie van toelichting, mede gedurende acht (lagen, te rekenen van den dag na de vaststelling, ten voormelden kantore ter inzage zal liggen en dat van de voormelde stukken afschriften te bekomen zijn tegen betaling der kosten. ^Zaamslag, 14 Mei 1910. Het Bestuur voornoemd, A. DE KRAKER Kz., Dijkgraaf. WORTMAN, Ontvanger-Griffier. Het Bestuur van den GROOTE HIJISSENS- POLDER maakt aan de eigenaren van gronden in dien polder bekend dat de rekening en verantwoording over het dienstjaar 1909/10 en de ontsvorpen begrooting voor het dienstjaar 1910/11 met de memorie van toelichting van 19 dezer af en gedurende acht dagen, ten kantore van den Ontvanger-Griffier ter inzage zal liggen dat eene vergadering van Ingelanden is belegd in het logement van 0. P. de Regt te Z nji m s 1 a g tegen Dondes*dag den 2 Juns IS80, des voormiddags ten II ure dat de begrooting, na de vaststelling door de vergadering van Ingelanden, benevensde memorie van° toelichting, mede gedurende acht dageu, te rekenen van den dag na de vaststelling, ten voormelden kantore ter inzage zal hggen en dat van de voormelde stukken afschriften te bekomen zijn tegen betaling der kosten. Zaamslag, 14 Mei 1910. Het Bestuur voornoemd, F, DE RUIJTER, Dijkgraaf. WORTMAN, Ontvanger-Griffier. Ter HemeD. HuweUjks-aaDgiften. 13 Mei. Ar nold Levinus Faber, oud 20 j., jm. en Cornelia Frede- rika Apolonia Drabbe, oud 21 j., jd. Jacob Meijer, oud 27 j jm. en Magdalena Kamerik, oud 26 j.,jd. 14 Mei. Johann Eduard Federmann, oud 21 i., jm. en Jeliintie Jansen, oud 26 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 10 Mei. Augustus Aude- naerd, oud 22 j., jm. en Leonia Maria de Zaegher, oud 23 j., jd. Cornelia Daniel van der Valk, oud 30 j., weduwn. en Anna Hendrika van Borssum Waalkes, oud 28 j., jd. 12 Mei. Frederik Dominicus Anthonius Schirris, oud 27 j., jm. en Milanie Herdewel, oud 22 j., jd. Johannes Bogaart, oud 35 jjm. en Alma Maria Waeijen- berg, oud 20 j., jd. Coraelis Verijzer, oud 24 j., jm. en Pieternella Anna Elve, oud 20j., jd. Johannes Marinus Leonardus van Houcke, oud 22 jjm. en Pieternella Amelia de Rijke, oud 20 j jd. Geboorten. 9 Mei. Gilles Martinus, z. van Pieter Jacobus Drabbe en van Anna Jacomine Koopman. 10 Mei. Cornelis Jacob, z. van Saan de Regt en van Cornelia Rottier. 11 Mei. Suzanna, d. van Pieter Faas en van Santina Bakker. 12 Mei. Maria Sara, d. van Anthonij Geensen en van MaartjeSuzanna JozinaFlorusse. 14 Mei. Anthonia Wilhelmina, d. van Jan Gerardus de Reus en van Maria Wilhelmina Riemens. 15 Mei. Dina I ieterneila, d. van Willem de Jonge en van Suzanna Verplanke. Overlijden. 9 Mei. Marinus Ruben, oud 69 j., weduwn. van Janneke de Ruijter. Levina Roose, oud 62 j., echtg. van Jan Scheele. Axel, Huwelijks-aangiften. 13 Mei. Adriaan den Hamer, oud 23 j., jm. en Janna de Visser, oud 22j ,jd. Huwelijks-voltrekkingen. 12 Mei. Camiel Marie de Coninck, oud 25 j., jm. en Anna Maria van de Walle, (van Hulst), oud 24 j., jd. Alphonsus Modestus Breepoel, oud 26 j., jm. en Catharina Herman, oud 27 j., jd. Jan van de Velde, oud 20 j., jm. en Ebrina Wilhelmina Jansen, oud 21 j., jd. Cornelis Andries Verschelling, oud 21 j., jm. en Janneke Bakker, oud 21 j., jd. Jacobus Hamelink, oud 24 j., jm. en Leuntje Boeije, oud 22 j., jd. Geboorten. 1 Mei. Pieter Hendrik, z. van Marinus Jacobus Verijzer en van Janneke Brakman. 3 Mei. Maatje, d. van Alexander van de Wege en van Cornelia Maiia erberkmoes. 6 Mei. Eduardus Dominicus, z. van Carolus Ludovicus Tacq en van Florence Rosalia van Aerde. 9 Mei. Krijn, z. van Adriaan Marinus Witte en van Cornelia Hamelink Catharina, d. van Jan Naeije en van Catharina Willemsen. 10 Mei. Maria Dingetje, d. van Jacobus Dekker en van Janneke Dieleman. 12 Mei. Franfois, z. van Pieter van Lange- velde en van Catharina Verstrate. Krijn, z. van Abraham Uieleman en van Elisabeth Jansen. Overlijden. 1 Mei. Suzanna de Visser, oud 66 j., d. van Mattheus en van Sara Riemens (beiden overleden). Cornelia Pieternella de Putter, oud 6 m., d. van Louis en van Helena de Bruijne. 2 Mei. Francois de Jonge, oud 2 w., z. van Jacobus en van Martina Scheele. M Huwelijks-aangiften. 6 Mei. Joseph Mane Baes, oud 25 j., jm. en Blondina Johanna van Avermaete, oud 21 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 2 Mei. Theophilus Steijaert, oud 38 j., jm. en Leonia Johanna Gijsel, oud 21 j., jd. Johannes Jacobus van Dorsselaer, oud 25 j., jm. en Julia Steijaert, oud 28 j., jd. Geboorten. 30 April. Albertina Juliana, d. van Jan Francies van den Berghe en van Isabella Maria Bastelier. 6 Mei. Enlalia Maria Cornelia, d. van Petrus Augustinus Aerts en van Emma Catharina de Potter. 7 Mei. Anna Maria Clementina, d. van Jacobus Augustinus d'Hert en van Maria Clementina van de Velde. 9 Mei. Anna Maria, d. van Joannes Baptiste de Caluwe en van Jo anna Coleta de Block. 12 Mei. Albertus, z. van Petrus Swinne en van Sophia van Hooy. 13 Mei. Rene Lu dovicus, z. van Cijrillus Ringoot en van Carolina Evelina Cammaert. Theophilus Franciscus, z. van Franciscus Martens en van Isabella Maria van Vlier- berghe. Overlijden. 14 Mei. Rend Joannes Bastelaer, oud 2 m., z. van Augustinus en van Mathilde van Ilimste. I Datum. VLAG. NAAM MS. Van eu naar. Lading. «»or Te r neuzen1 13 Eng. s.s. The Marchioness 1660 Millom ijzer idem River Thames 2242 Londen stukg. 16 idem Harelda 3645 Manchester idem Nederl. st.j lirokko II 481 Zeebrugge ledig Eng. s.s. River Scheldt 2199 Londen stukg. Van Ter Wenten 13 Eng. s.s. Cedarwood 1815 Leith ledig 14 idem The Marchioness 1660 Middlesbro idem 15 idem River Thames 2241 Londen stukg. 17 Nederl st.j. Sirokko II 481 Vlissingen ledig V uur Uent 13 Eng. s.s. Sea Serpent 2554 Londen stukg. idem 1 rwell 3091 Goole idem idem Saltmarshe 2633 idem idem Deen. s.s. Katholm 8146 Windau hout vl. 14 Eng. s.s. Moray Firth lui5 Goole kolen idem Enriquita 1081 Antwerpen ledig idem Camellia 3724 New-Castle kolen 15 KusS. 9.8. Gen. Suwarow 5351 Riga stukg. Eng. s.s. Avocet 3987 Liverpool idem Duilsch 8.3. Kronos 2631 Drontheim hout Eng. s.s. Otto 2367 Hull stukg. idem Sea Gull 2763 Londen idem idem VV harfe 2568 Goole idem idem Mayscol t 4 145 Cardiff kolen Duitsch s.s. Pionier 3572 Windau hout 17 Noor. s.s. Dag 1787 Goole kolen Van Gent 13 Deen. s.s. Anna Maersk 3863 Blyth ledig 14 Eng. s.s. Ousel 8633 Li verpool stukg. Deen. s.s. Alfred Hage 4968 W. Hartlep. ledig Eng. 8.8. Ron an 3391 Leith stukg. Deen. s.s Taarnborg 3468 W. Hartlep. ledig Eng. s.s. Lizzie 1708 Goole idem Fran. s.s. Quiatreham 1331 Brest phosph. Eng. s.s. Moray Firth 1015 Goole ledig idem Enriquita 1081 Le Houwelle briketten 15 RU3S. 8.8. Nathalie 4955 Riga steen Eng. s.s. Skipton Castle 10820 Antwerpen stukg. idem Saltmarabe 2633 uoole idem 16 idem Camellia 3724 New-Castle ledig Voor Selzaete 17 Eng.3mach- Edwin 450|Londen zout s.s. HARALD in lading te St. Petersburg voorTerNeuzen. s.s. JENNY wordt heden te Kroonstad verwacht. s.s. RICHARD wordt heden te Yarrow verwacht. s.s. ELISABETH vertrok 13 dezer van Newcastle on Tyne naar Kovda. s.s. HELENA vertrok 14 dezer van Newcastle on Tyne naar Kovda. s.s. MAGDALENA van St. Petersburg naar TerNeuzen passeerde 17 dezer des n. m. 10 uur Elseneur.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1910 | | pagina 2