A I g e m e e n Nieuws- en Advertentiebiad voor Zeeuwsch-VlaaRderen. No, 5456. Oonderdas: 19 Mei 1910. 50e 4aar£ang. Binnenland. FUUILLETON. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen j 1,—. Franco per postYoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82V, en voor het ovenge Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Fostdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon N o. 2 5. ■nzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave ADVERTED TIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Portretfen iConinklajke familie. Op den dag van het bezoek van de Koninklijke familie te Amsterdam dus op 26 Mei a. s. zullen door de Amsterdamsche firma Guy de Coral nieuwe portretten van de Koninklijke familie in den handel worden gebracht, die verleden week, in opdracht van H. M. de Ivoningin, op het Loo zijn opgenomen. Vooral het portret van Prinses Juliana, zittend aehter een met speelgoed overdekt tafeltje, is welgeslaagd. Het Prinsesje is een flinke kleine meid geworden. Volgens velen heeft zij de oogen van haar grootvader. Een familiegroep geeft een bijzonder fraai portret te zien van H. M. de Koningin. Hare Majesteit ziet er zeer opgewekt en gelukkig nit. Het derde portret is van Prins Hendrik, zijn dochtertje op de knie houdend. (X. R. C.) Juliana-BijbeS. Bij de geboorte van onze beminde Prinses Juliana opperden eenige leden der Vereeniging van Christelijke Onderwijzers en Onder wij zeres^ sen in Nederland en de Overzeesche Bezittincren het denkbeeld, dat de Christelijke onderwijzers uiting zouden geven aan hunne innige vreugde over deze geboorte door middel van een cre- sehenk. Voorgesteld werd aan de Koningin voor de Prinses een Bijbel aan te bieden. Op de Algemeene Vergadering in 1909 te Haarlem gehouden, werd door het Hoofdbestuur mededeeling gedaan, dat het gaarne de leidino- ter verkrijging der benoodigde gelden en de opdracht tot mtvoering van de vervaardiging van het geschenk op zich wilde nemen. Staande de vergadering werd eene inzameling van gelden gehouden en eene commissie uit het Hoofdbe stuur nam verder de taak op zich, met deze inzameling voort te gaan. Na eenige bespre- kingen werd gekozen de bekende ,/Geillustreerde Bflbel Op ad vies van een bevoegden beoor- deelaar werden vier platen als minder gewenscht weggelaten. De levering en binding werd opgedragen aan de Firma J. Brandt Zoon, kunst-, boek- en bijbelbinderij te Amsterdam en wel in overleg met deze naar een ontwerp van den heer Cbris° Lebeau te Haarlem, dit juist omdat reeds m den beginne met dien heer daarover was gesproken. De uitvoering is in Nassau-blauw grosgraiu Levant Marocco, met zware ribbenrug de ver- siering gebeel in bandvergulding en blinddruk; alleen de groote middenstukken op voor- en achterplat zijn met de pers gedruktaan de vooizijde het gestyleerde wapen, aan de achter- zijde een monogram der letters P. J. (Prinses Juliana). De binnenzijde der platten, alsook de kanten der borden zijn eveneens met de hand met goud en blinddruk versierd als schutblad werd Japansch papier genomen, ter wijl voor de opdracht, door den heer Chris. Lebeau een houtsnede werd vervaardigd. Bij de bezichciging, waarbij de Bijbel in een glazen kast was geplaatst, waren ook de kleine handstempels te zien, waarmede de groote ver- siering was tot stand gebrachtde persstempels waren geheel vernietigd, ten bewijze dat deze rummer meer voor eenig ander werk zullen kunnen worden gebruikt, wat zeker destemeer waarde aan het geheel geeft. Hoewel geen zilveren of gouden sloten, of andere monteering is aangebracht, geeft het geheel een rijken indruk, de kunst van den heer Chris. Lebeau a s ontwerper en de Firma J. Brandt Zoon als uitvoerders, waardig. Djj kon. besluit van 14 dezer is benoemd tot Minister van Justitie de heer Mr. E. K. H. Regout, lid van de Tweede Kamer der Staten- Generaal. TER NEUZEN, 18 Mei 1910. Zaterdag slaagde te Breda voor het examen van onderwijzeres mej. A. Verbeek, van Ter INeuzen. Bij kon. besluit is benoemd bij den staf der 4e divisie tot kapitein-intendant de eerste- luitenant-kwartiermeester W. Jansen, van het 5e regiment infanterie. Gisteren werd alhier in den tuin van ,/De Buiten-Societeit" nabij het station, het zesde zomerfeest gehouden van de Chr ver- eenigingen alhier. De fraaie tuin, die met zijn ontluikend groen gezelhg uit ziet, werd weder door "velen bt jocht, al bieef het aantal bezoekers beneden dat van het voorgaand jaar. De mist dreigde eenige verstoring in het feest teweeg te brengen door vertraging in de reis der sprekers van elders, doch ten slotte was slechts eene wijziging in het programma noodig. Het feest werd geopend door het uitvoeren van eenige liederen door de Chr. zangvereeniging //Looft den Heer". Vervolgens werd het //Openingswoord" uit- gesproken door den heer H. J. van den Ouden van Ter Neuzen. In de pauze liet zich voornoemde zangver eeniging weder hooren. Verder werd het woord gevoerd doorDs. J. D. Schmidt, van Kapelle, over het onderwerp //Evangelie en persoonlijkheid", door Ds. J. D. W :eleuga van Middelburg, over //De missie en de geest Gods", door Ds. J. van Petegem van Groede, over //Een oude dwaasheid", door Ds. N. Postema van Biezelinge, over //Sions Koning", terwijl het slotwoord werd uitge- sproken door Ds. G. van Dis, van Zaamslag. Hoewel het weder gedurende den dag eenigs- zins dreigend was, liep alles zonder stoor- nis af. Met de Pinksterdagen werd onze stad druk door vreemdelingen bezocht. Vooral door plezier- booten uit Gent werden tal van vreemdelingen aaugebracht. 0. m. arriveerde hier Maandag ees muziekgezelschap uit Drongen, dat speleude door de strateu trok en daardoor nogal eenige drukte teweegbracht. Men hoorde hier in de laatste dagen van zwaar weer in het Znid-Oosten en Oosten hier bleef het beperkt tot enkele donderslagen. Volgens geruchten werd een deel van Oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen gisteren tijdens eene onweersbui geteisterd door zwaren hagelslag. - Terwijl twee kinderen zich Maandag te Groede bij een tafeltje met snoepgoed ophielden werden ze door een woest rijdende fietser omver gereden. Een der kinderen, een tienjarig meisje, werd bloedend verwond en in bewusteloozen toestand in een nabpstaande woning gebracht. De zaak is bij de politie in otiderzoek. 1 lissingen. Op het bepaalde uur is de Duitsche Keizer hier hedenmorgen met een extra-trein gearriveerd, vergezeld van een klein gevolg. Op het perron waren enkele autoriteiten ter verwelkoming aanwezig, die den Keizer naar zijn in de buitenhaven gemeerd liggeud jacht, de Hohenzollern vergezelden. 1 e 10,50 verliet het jacht de haven, verge zeld door de torpedoboot //Sleipner" en den kruiser //Koningsberg." Aan het station en in de omgeving was veel publiek aanwezig. pinfrT me niet kwal«k' sir" stamelde hij einaeiijk, ,/maar myne verrassing zal u des te verklaarbaarder schijnen, wanneer ik u zeg, dat lk eens een bloedverwant van dien naam bezat een oom ,/Dien je nog hebt en dien je altijd hebben in de red maJ°01' Warfield- den jongen zeeman dien oom n «»elfben dien oom De twee handen van Herbert vattend jongen, ik ben niet er&evoeligik kan geen theatrale houding aannemen en met gezwollenheid je toeroepen" van - mi]n hark Iaatste afstammeling van mijn inmg geliefde zuster, mij door den dood te vroeg ontruktMaar wat ik ie kan datTk d^o'1 d-fnge" Ckt -'S: dat je bev'aIt< dat ik door dit jonge meisje veel goeds van ie vernomen hob o„ dat itJ j„ nograaah van Kanseher harte weikom heet. En ga nu zitten plaats1 W" °0,i /i®' Capitola' 2a weer naar je middeier^l met elkaar P''ate" en ddelerwij! ons dessert gebruiken." Welfsw!.^ W'8t nauwelijks wat hem overkwam. de oude m Was'..sederf: ket eerste oogenblik dat in hem o-Pran nafm noemde, het vermoeden zijner mE6"' dat.h« zfa oom, den broeder zoo plotsei; Vu00' Z1(i a ™aar difc vermoeden hartelijk doo? k,eV6Stlgd te zien en vo°ral zoo van wie„s i ontvangen te worden, voeiens hij tot nu toe niet de beste meenmg had gekoesterd, dit overstelpte hem dermate, dat hij te vergeefs naar de juiste woorden zocht, orn ook van zijnen kant bij dit lerkenningstooneel iefcs passends te ze<j<?en Hij vergenoegde zich, den handdruk zijnsooms te beantwoorden, iets van blijdschap en ver rassing te stotteren en alsdan aan tafel te gaan zitten, waar de oude heer naast hem en Capitola plaats nam. Deze Jaatste geraakte in verzoeking, het ge heel werkelyk voor een droom te houden. y/ttet kan bepaald niet anders zijn," zeide zij bij zich zelve. „Maar hoe aangenaam is het zoo mooi te droorilen, dat ik een rijken oom ge- vonden heb die van zijn kant een neef ontdekte en dat die neef Herbert Greyson is Bij den lemel, ik zou Lever in dezen heerlijken droom sterven dan er uit ontwaken." z/Kom laten wij nu elkander voorstellen," begon de majoor, toen alien gezeten waren. ,/tlerbert, deze jonge dame, die gij reeds vroeger, maar in andere omstandigheden kendet, is miss Lapitola Black, de wees geworden dochter van een vnend mijner jeugd en sedert heden mijn aangenomen dochter, mijn nicht, zooals ik haar noem, om haar voor de wereld een titel te geven. En Ji] Cap, hier heb je mijn neef voor je staan, den heer Herbert Greyson, den zoon mijner overleden zuster, die. //Maarwaarom dit voorstellen, oompje lief 9" nep het moedwillige kind, terwijl zij den majoor m de rede viel. Wij hebben immers reeds het genoegen elkaar te kennen ,/Daar heb je 't alweer Kan men zich voor- bar.ger ding mtdenken hernam de oude heer. //Gij kendet elkaar, maar je wist niet, dat Her- Zondagavond verkeerden twee huisgezinnen alhier in groote onrust, door het niet thuis- komen van 2 jeugdige kinderen. Uit de navraag meende men te moeten afleiden dat deze naar Sas van Gent waren gewandeld. Dat vermoeden is juist gebleken. In den laten avond zijn de jeugdige reizigers per trein weer hier gearriveerd door de zorgen van familie te Sas van Gent, waarheen de kinderen hunne wandeling hadden uitgestrekt. bert mijn neef is en Herbert was 't onbekend dat j ij miss Black bent. En nu, Herbert, laat ik jou eens inschenken en drink eens met mij op onze nieuwe kenuismaking en op een ver- zoenend vergeten van alle vroegere oneenigheden. z/Gaarne, oom riep Herbert, „van harte gaarne, ofschoon ik in den regel nooit wiin drink." //Ho, ho, niet onaardig gezegd Wat wou jij mij wijs maken dat je nooit wijn drinkt Maar dat is onmogelijk Maar wacht Ik snap het al, je houdt misschien meer van likeur Men ziet dat meer bij zeelui. Dan zal ik je wel helpen, mijn zoon daar staat cognac en kirschwasser, nu heb je maar te kiezen, of het moest wezen, dat je tot de afschaffers behoort /-Dat niet, sir maar ik bedank u, want ik drink trouwens in 't geheel geen sterke dranken, omdat ik het plechtig aan mijne moeder op haar sterf- bed beloofd heb." z/Ah zoo, dat is wat andersdan zullen wij er niet verder over spreken, want het zou verkeerd van mij zijn, je te willen verleideu, je belofte te breken. Drink mijnentwege water, als je er trek in hebt maar verlang niet, dat ik voor mijn persoontje je verheven voorbeeld volg en afstand doe van het heerlijke, edele druivennat Met deze woorden ledigde de majoor zijn g eu vulde het opnieuw, terwijl hij aan de vooitreffelijkheid van den parelenden, schnimen- den franscheu wijn zijn vollen lof toezwaaide. //Herbert, vervolgde hij alsnu, //ik was met je moeder in onmin, omdat zij een man getrouwd had, dien ik van oudsher nooit goed kon uit- staan. Ja, mijn vriend, ik kom er maar rond voor uit, dat de onverdraagzaamheid van mijnen Cult.-31 ij. Tjibintaro Plantations. In de j.l. Vrijdag gehouden algemeene ver gadering van aandeelhouders werd het jaarverslag over 1909 voor kennisgeving aangenomen en balans- en winst- en verliesrekening met alge meene stem men goedgekeurd. Als commissaris werd herkozeu de heer J. Wegimont te Antwerpen. Voorts werd besloten tot uitgifte van serie B van het maatschappelijk kapitaal, groot f 230,000, waarop de tegenwoordige aandeel houders met recht van voorkeur a pari kunnen inschrijven. De Maatschappij onder directie o.a. van den heer J. F. A. M. van Waesberghe te Hulst be- schikt over ruim 1440 bouws, waarvan er 206 beplant zijn in 1909 met 62,600 Hevea Brasi- liensis en 2091 Ficusboomen. De directie had voor hare concessie met aan- plant uit Londen een bod kuniien krijgen, waardoor den aandeelhouders eene winst van ruim 100°/o zou ten deel gevallen zijn, maar de vergadering wenschte daarop niet in te gaan, doch de concessie te behouden en de beplan- tingen belangrijk uit te breiden, waartoe de opbrengst van serie B van het maatschappelijk kapitaal zal worden aangewend. De dezer dagen uit Indie ingekomen berichten luidden zeer gunstig. kant en dwaalmeeningen van de zijde uws vaders, zoowel op politiek als op godsdienstig gebied, ons bitterlijk verdeeld hielden. Het was zeer verkeerd van mij, maar mijn af- keerigheid duurde tot aan zijn dood. Eerst toen nadat hij was overleden, vroeg ik mij af wat ik heden nog doe hoe het mogelijk was, mij zooonvriendelijkenonchristelijk te kunnen gedragen. Sedert hij onder de aarde is, waar ook ik weldra zal rusten berouwt mij mijne koppigheid. Ik schreef aan je moeder en drukte haar mijn leed wezen over onze vijandschap tot nu toe uit, maar desniettegenstaande kwaui het tusschen ons niet tot eene eigenlijke verzoening. Zij antwoordde mij in een langen brief op zeer liefdevolle, zusterlijke wijze, doch sloeg mijn aanbod, om met haar kind jij was destijds drie of vier jaar oud haren intrek bij mij te nemen, beslist en eens voor al af, met de verklaring, dat het huis, hetwelk voor haren man gesloten was, voor haar als weduwe, geen toevluchtsoord kon worden. Het bleef daarbij en alle verdere briefwisseling tusschen ons hield weder op. Ik twijfel er dan ook niet aan, Herbert of je moeder zal je een zekeren af- keer tegen mij hebben weten in te boezemen het zou mij ten minste zeer verklaarbaar zijn." z/Integendeel, sir," antwoordde Herbert met levendigheid, //U vergist zich met zulks te denken. Bij alle liefde en trouwe genegenheid, waarmede zij de nagedachtenis mijns vader eerde, was mijn goede, Godvreezende moeder niet boos op u." (Wordt vervolgd.) SEFZESSCHE C011RAST. »"ge">n<ler<! op reesdlaifKn. ij rte f lrma P. J. VAX M9K te Ter Kenzeu.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1910 | | pagina 1